Απογευματινή: Η αναγκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης

Η Κυβέρνηση, με τον Προϋπολογισμό του 2009, εξαντλώντας και αξιοποιώντας τα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας και τους διαθέσιμους «βαθμούς ελευθερίας», επιδιώκει τη διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ασφαλέστερη έξοδο από την πίεση της διεθνούς κρίσης.