Δήλωση για τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας

Το σημερινό υψηλό κόστος δανεισμού της χώρας και η διατήρηση των spreads σε υψηλά επίπεδα, υψηλότερα απ’ ό,τι πριν την προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης, αποτυπώνουν, εκτός από τις αβεβαιότητες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το αδιέξοδο της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, κυρίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του υψηλού και με δυναμική δημόσιου χρέους.

Άρθρο στο «Ελλάδα 2011» – «Επένδυση στις Νέες Πηγές Ανάπτυξης»

Συμπερασματικά, η δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, συνθήκη για την ενίσχυση του μεσοπρόθεσμου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης. Αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση συγκρότηση σχεδίου και συνακόλουθα η ανάληψη δράσεων για τη διαμόρφωση και την αξιοποίηση των νέων πηγών ανάπτυξης.