Μήνας: Νοέμβριος 2012

Παρουσίαση από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα του Σχεδίου για την Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του Δημοσίου – 29.11.2012

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς μέσα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα και μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά και πιεστικές συνθήκες συνέβαλλαν καθοριστικά στην κατάρτιση του σχεδίου που παρουσιάζουμε σήμερα.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο τέλος Σεπτεμβρίου, το σύνολο των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που απαρτίζουν τη Γενική Κυβέρνηση παρουσίαζε συνολικές απλήρωτες υποχρεώσεις από δαπάνες 8,6 δισ. ευρώ για τις οποίες έχουν παρέλθει 90 και πλέον ημέρες από την ημερομηνία που έπρεπε να εξοφληθούν.

Πέραν αυτών καταγράφονται υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων 738 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά που από οικονομική άποψη αποτελούν πρόσθετο, αν και όχι επίσημο, χρέος, προκαλούν σημαντικά κόστη στην οικονομία και στους δικαιούχους ειδικότερα.

Οι προμηθευτές που δεν πληρώνονται έγκαιρα για τα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχουν, επιβαρύνονται με πρόσθετα, σημαντικά, χρηματοοικονομικά κόστη, ενώ η αβεβαιότητα ως προς το χρόνο είσπραξης της απαίτησης συμβάλει στην αύξηση των τιμών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται οι δημόσιοι φορείς.

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις στις οποίες οφείλονται επιστροφές φόρων, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με ανταγωνιστές τους στις διεθνείς αγορές.

Οι σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των υποχρεώσεων έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συναλλασσομένων με το Δημόσιο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις γιατί οι δημόσιοι φορείς καθυστερούν την καταβολή των υποχρεώσεων προς αυτούς.

Όλα τα παραπάνω έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας.

Από τα στοιχεία του Πίνακα της Διαφάνειας 2 προκύπτει ότι ποσοστό 90% περίπου του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που αφορούν δαπάνες καταγράφονται εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ το 67% των συνολικών υποχρεώσεων αφορά τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό (Ασφαλιστικά Ταμεία και Νοσοκομεία).

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ μειώθηκαν κατά 124 εκατ. ευρώ ή κατά 11% την περίοδο Δεκεμβρίου 2011-Σεπτεμβρίου 2012.

Στη διάρκεια του 2012, 14 ΟΤΑ σύναψαν δάνεια συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το 78% των ΟΤΑ εφαρμόζει μητρώα δεσμεύσεων.

Η ελλιπής λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων και η κατάρτιση προϋπολογισμών στους οποίους προβλέπονται υπερεκτιμημένα έσοδα, αποτελεί γενεσιουργό αιτία δημιουργίας απλήρωτων υποχρεώσεων στους ΟΤΑ.

Τα μνημόνια κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των ΟΤΑ που προβλέπονται στο Ν.4093/2012 περιλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την τήρηση των μητρώων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο (ΠΝΠ της 18-11-2012) προβλέπει τη λειτουργία Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Προβλέπεται η λήψη μέτρων για τη διόρθωση αποκλίσεων και σε περίπτωση μη εφαρμογής ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Αν και στο σύνολο σχεδόν των νοσοκομείων λειτουργούν μητρώα δεσμεύσεων (98% σύμφωνα με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2012), οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 492 εκατ. ευρώ ή κατά 38% (από 1.298 σε 1.790 εκατ. ευρώ) από το Δεκέμβριο του 2011 μέχριτο Σεπτέμβριο του 2012.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μη εξόφληση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ προς τα νοσοκομεία.

Οι υποχρεώσεις των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν κατά 769 εκατ. ευρώ ή 21%.

Περίπου το 80% των υποχρεώσεων παρουσιάζεται σε δύο Ταμεία, τον ΕΟΠΥΥ και το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τρίτους αυξήθηκαν κατά 511 εκατ. ευρώ ή 30% στην περίοδο Δεκέμβριος 2011 – Σεπτέμβριος 2012

Η αύξηση των υποχρεώσεων οφείλεται στην αδυναμία χρηματοδότησης των δαπανών οι οποίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού αναλήφθηκαν δράσεις αύξησης των εσόδων του και μείωσης του επιπέδου των δαπανών.

Επιπλέον τροποποιήθηκε το σύστημα είσπραξης των εσόδων με την κατάθεση των εισφορών απευθείας σε λογαριασμούς του ΕΟΠΥΥ και όχι μέσω των ασφαλιστικών ταμείων.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην είσπραξη των εσόδων και τα φαινόμενα παρακράτησης των πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε τη λειτουργία μητρώου δεσμεύσεων μόλις το Σεπτέμβριο του 2012.

Με το άρθρο 34 του Ν.4038/2012 το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 οφειλών του προς τρίτους, για τις οποίες είχαν εκδοθεί παραστατικά στοιχεία μέχρι 31-10-2011.

Οι υποχρεώσεις αυτές εξοφλούνται άμεσα εφόσον παρασχεθούν εκπτώσεις, οι οποίες για τα φαρμακεία ορίζονται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των παραστατικών προ ΦΠΑ.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί πλην φαρμακοποιών πάροχοι υγείας.

Το ΤΠΔΥ καταβάλει τις εφάπαξ αποζημιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Στις 30.9.2012 εκκρεμούσαν 40.229 αιτήσεις, από τις οποίες 17 του έτους 2009, 5.981 του 2010, 20.168 του 2011 και 14.063 του 2012.

Η σώρευση για πολλά έτη απλήρωτων υποχρεώσεων στο ΤΠΔΥ οφείλεται στην αναντιστοιχία μεταξύ καταβαλλόμενων εισφορών και ύψους παροχών καθώς και στον αυξανόμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται.

Επιπλέον, καταβλήθηκαν αναδρομικά εφάπαξ, διπλά εφάπαξ σε θύματα τρομοκρατικών ενεργειών, δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα, αλλά και η παροχή της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας, η οποία καταργήθηκε μεταγενέστερα.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Υπουργείων αυξήθηκαν κατά 65% στην περίοδο Δεκέμβριος 2011–Σεπτέμβριος 2012.

Το 90% των υποχρεώσεων αυτών αφορά σε έξι Υπουργεία.

Η εφαρμογή των μητρώων δεσμεύσεων καλύπτει το 65% των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης (στοιχεία Σεπτεμβρίου).

Το χαμηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στη μη τήρηση μητρώων από μικρές περιφερειακές υπηρεσίες κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ, τελωνεία κ.λπ.).

Η λύση του προβλήματος αυτού έχει δρομολογηθεί και αναμένεται σημαντική βελτίωση της κάλυψης στους επόμενους μήνες.

Καθυστερήσεις, επίσης, διαπιστώνονται στα μητρώα του ΠΔΕ, η εφαρμογή των οποίων ξεκίνησε εντός του 2012.

Στα λοιπά νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά κέντρα, πολιτιστικά νομικά πρόσωπα, ΔΕΚΟ που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και άλλοι φορείς.

Αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά νομικό πρόσωπο, παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Σχεδίου που θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο.

Το 70% περίπου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων συγκεντρώνεται σε 10 φορείς.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα σε ότι αφορά το μέγεθος και η διάρθρωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής περιλαμβάνεται η μείωση του συνολικού ύψους τους, καθώς η επίλυση του προβλήματος θα έχει θετικές επιπτώσεις στη ρευστότητα και την οικονομία.

Σωστά, γρήγορα, αποτελεσματικά, με διαφάνεια, χωρίς τη δημιουργία μιας «νέας γενιάς» ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στην τρίτη Επικαιροποίηση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής συμφωνήθηκε:

1ον. Η χρηματοδότηση της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων με προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θα σωρεύονται νέες και

2ον. Η δημοσίευση ενός σχεδίου εκκαθάρισης των υποχρεώσεων αυτών.

Στο σχέδιο αυτό παρουσιάζεται η στρατηγική της Κυβέρνησης για τη μείωση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Πριν αναπτύξω αυτή τη στρατηγική, θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω κωδικοποιημένα τα αίτια δημιουργίας ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Οι βασικότεροι λόγοι που συνέβαλαν στη σώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι τα ανεπαρκή συστήματα διαχείρισης των δημόσιων δαπανών, η κατάρτιση μη ρεαλιστικών προϋπολογισμών, ο εκτροχιασμός των προϋπολογισμών εξαιτίας της κρίσης και της βαθύτερης σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις ύφεσης, οι υφιστάμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ελλείψεις σε προσωπικό, προβλήματα νομιμότητας και κανονικότητας στην εκκαθάριση των δαπανών κ.λπ.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και τη μόνιμη μείωση του χρόνου αποπληρωμής των υποχρεώσεων αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που στοχεύουν:

 • στη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου των υποχρεώσεων,
 • στην καθιέρωση αρχών ευθύνης και λογοδοσίας,
 • στην εισαγωγή αυστηρού πλαισίου παρακολούθησης της εκτέλεσης των δημόσιων προϋπολογισμών και δημοσιονομικών αναφορών,
 • στην αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών και τέλος
 • στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών σε επίπεδα που να μπορούν να χρηματοδοτηθούν με υγιή τρόπο και να καθιστούν βιώσιμους τους δημόσιους προϋπολογισμούς.

Οι πρωτοβουλίες αυτές, υλοποιούνται με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1ον. Μέχρι την εφαρμογή του Ν.3871/2010, ο έλεγχος των δαπανών του Προϋπολογισμού γινόταν στο τελευταίο στάδιο, αυτό των πληρωμών.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ο έλεγχος γίνεται στο πρώτο στάδιο που είναι η ανάληψη της υποχρέωσης.

Οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν με το π.δ.113/2010 για την τήρηση Μητρώων Δεσμεύσεων από όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπουν ότι πριν την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης θα δεσμεύονται αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό των δημόσιων φορέων.

Τα Μητρώα Δεσμεύσεων παρέχουν επίσης πληροφορίες για την ωρίμανση των υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια μέχρι την πληρωμή τους.

2ον. Με τον ίδιο Νόμο, όπως τροποποιήθηκε με την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, ορίστηκαν με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Υπουργών και των επικεφαλής των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και εισήχθη ο θεσμός του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.

Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση των ανωτάτων ορίων του προϋπολογισμού του φορέα του και της ανάληψης δεσμεύσεων για τη διενέργεια δαπανών μόνο εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον Προϋπολογισμό.

3ον. Με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εισάγονται αυστηρές διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των δημόσιων προϋπολογισμών μέσω της θέσπισης τριμηνιαίων στόχων, προκαθορισμένων διορθωτικών παρεμβάσεων και επιβολής ποινών σε περιπτώσεις αποκλίσεων που κυμαίνονται από περικοπές στις ενισχύσεις που λαμβάνουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέχρι τον ορισμό Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών από τον Υπουργό Οικονομικών και την υπαγωγή σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης στις περιπτώσεις των ΟΤΑ.

4ον. Η δομή, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συμβάλουν στην επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των υποχρεώσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας.

Έχουν ήδη ληφθεί μέτρα στα Υπουργεία για την ενοποίηση όλων των υπηρεσιών που ασκούν οικονομικές λειτουργίες κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η γενικότερη αναδιοργάνωση του Δημοσίου που θα συμβάλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Με το Ν. 4093/2012 ο Κρατικός Προϋπολογισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που αφορούν δαπάνες και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει την ειδική πίστωση που προβλέπεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό (ΚΑΕ 23/200/6921).

Η χρηματοδότηση αυτή δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει τους φορείς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μεταφέροντας το βάρος στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Έχει έκτακτο χαρακτήρα και αποκλειστικός σκοπός είναι να ελαφρύνει το βάρος των φορέων από τη σώρευση, για πολλά έτη, απλήρωτων υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, οι δημόσιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις τους και θα πρέπει να προσαρμόσουν το επίπεδο των δαπανών τους στις σημερινές συνθήκες.

Με την ίδια παράγραφο του παραπάνω νόμου αίρονται συγκεκριμένα προβλήματα νομιμότητας, που οφείλονταν στη μη τήρηση των διαδικασιών αναλήψεων υποχρεώσεων, για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31-12-2011.

Οι υποχρεώσεις που αφορούν επιστροφές φόρων καταγράφονται ως αφαιρετικά στοιχεία των εσόδων και θα εκκαθαριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι σχετικές διαδικασίες θα περιγραφούν σε ειδική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν θα σωρεύονται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στο μέλλον.

Προς το σκοπό αυτό, οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, Υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ειδική πίστωση:

 • Να έχουν ορίσει Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στο Ν.3871/2010.
 • Να τηρούν πλήρως λειτουργικό μητρώο και να γνωστοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο τα στοιχεία του μητρώου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal) για τρεις τουλάχιστον μήνες. Πλήρως λειτουργικό μητρώο σημαίνει ότι δεν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις οι οποίες δεν θα μπορούν να πληρωθούν και ότι παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και τις απλήρωτες υποχρεώσεις στα διάφορα στάδια ωρίμανσής τους.
 • Να παρακολουθούν σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και να προσαρμόζουν τις πιστώσεις των εξόδων κάθε φορά σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των εσόδων. Υστερήσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στο σκέλος των εξόδων.
 • Να εξοφλήσουν μέρος των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους. Οι φορείς είναι υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις τους και θα πρέπει να εξαντλήσουν τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους για να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις αυτές από τα ταμειακά υπόλοιπα του προηγούμενου έτους, από τα έσοδα τρέχουσας χρήσης, καθώς και από εξοικονόμηση πόρων κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.
 • Να δεσμεύονται στη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω ανήκει πρωταρχικά στους ίδιους τους φορείς που ζητούν χρηματοδότηση για να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Το Γενικό Λογιστήριο, στο πλαίσιο του αρμοδιοτήτων του να θέτει κανόνες και να ασκεί εποπτεία στη δημοσιονομική διαχείριση της Γενικής Κυβέρνησης, έχει σχεδιάσει διαδικασίες για την κατανομή της ειδικής πίστωσης που περιλαμβάνουν εξασφαλίσεις των ανωτέρω προϋποθέσεων.

Το Γενικό Λογιστήριο και τα αρμόδια Υπουργεία θα παρακολουθούν στενά την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των φορέων, προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, απαιτείται η υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης – 12 τον αριθμό – μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του οικείου Υπουργείου, με το οποίο αναλαμβάνεται ρητά η υποχρέωση από τον αρμόδιο Οικονομικό Υπεύθυνο για την εφεξής πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την αποφυγή της δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η αποπληρωμή και η ομαλοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

α)  Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κλπ. ή η παροχή εκπτώσεων,
 • όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών, που θα έχουν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως όταν διακυβεύεται η συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών,
 • όταν υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών, που θα αυξάνουν το κόστος.

Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν από το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του 2012 πριν την εξόφληση των υφιστάμενων κατά την 31-12-2011, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.

β)  Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

γ)   Καμία μη νόμιμη δαπάνη δεν θα χρηματοδοτηθεί.

δ)  Οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν από τη λήψη της χρηματοδότησης.

Οι φορείς θα γνωστοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα λιμνάζουν κεφάλαια σε κάποιους φορείς όταν σε άλλους δεν θα επαρκούν.

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα γίνει με την ακόλουθη διαδικασία:

Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές.

Στην  κατάσταση αυτή  θα αποτυπώνονται οι υποχρεώσεις κατά χρονολογική σειρά, ανάλογα με το χρόνο στον οποίο δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά.

Στις ως άνω υποχρεώσεις μπορεί να περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις από δάνεια που συνάφθηκαν στο 2012 για να εξοφλήσουν υφιστάμενες κατά την 31 Δεκεμβρίου του 2011 ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση ότι πόροι των δανείων αυτών χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

Εφόσον ληφθεί έκτακτη χρηματοδότηση, θα κατευθυνθεί αποκλειστικά για την εξόφληση του μέρους του δανείου που χρησιμοποιήθηκε για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Η κατάσταση των υποχρεώσεων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα Ε1, φυλάσσεται από το φορέα με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του Γενικού Λογιστηρίου.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης που αναφέρονται στην παρούσα και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, ανά φορέα, την οποία και θα αποστείλει στο Γενικό Λογιστήριο.

Η πρόταση θα συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα.

Ειδικότερα στην αξιολόγηση των αιτημάτων θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

 • Η ανταπόκριση των φορέων στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων.
 • Η πληρότητα, ακρίβεια και εν γένει η εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων.
 • Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων.
 • Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ.
 • Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

 Με τη λήψη της ανωτέρω πρότασης χρηματοδότησης, το ΓΛΚ:

1ον. Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης.

2ον. Θα γνωστοποιήσει στα Υπουργεία το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης και θα εγγράψει/μεταφέρει πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων.

Η αποδέσμευση των πιστώσεων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις ότι δεν θα δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Σε δόσεις, επίσης, μπορεί να καταβάλλεται η χρηματοδότηση ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης που έχει ο φορέας.

Με τη λήψη της χρηματοδότησης τα Νομικά Πρόσωπα Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης θα τροποποιήσουν εάν απαιτείται τους προϋπολογισμούς τους και στη συνέχεια θα εκδώσουν και θα προωθήσουν κατά προτεραιότητα για εξόφληση τις σχετικές εντολές πληρωμής.

Τα Υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου εικοσαημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση.

Τα παραπάνω στοιχεία (υπόδειγμα Ε2) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων που προβλέπονται στην εγκύκλιο 2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτού, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του.

Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Το σχετικό ποσό θα κατατίθεται στη ΔΟΥ ή στην Τράπεζα της Ελλάδας (αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ GR9001000230000000000200548) και θα ενημερώνεται αυθημερόν η 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου και η Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου.

Τα ποσά αυτά θα εμφανισθούν στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»).

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών θα φέρουν προσωπική ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό και δεν θα διοχετευτούν για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών.

Ειδικότερα για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ορίζονται τα παρακάτω:

 • Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης θα χρηματοδοτηθούν για τις υποχρεώσεις τους προς τρίτους καθώς και για τις υποχρεώσεις τους προς τα νοσηλευτικά ιδρύματα και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προς τρίτους κατά την 31/12/2011.
 • Τα Νοσηλευτικά ιδρύματα θα συντάξουν και θα αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, κατάσταση των απαιτήσεών τους ανά ασφαλιστικό φορέα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε3).
 • Ο ΕΟΠΥΥ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης θα συντάξουν και θα αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο μέσω των εποπτευόντων υπουργείων, κατάσταση με τις υποχρεώσεις τους ανά νοσηλευτικό ίδρυμα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε4).

Η αποστολή των εν λόγω καταστάσεων θα συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα.

 • Ο ΕΟΠΥΥ και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης θα γνωστοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα από την έκτακτη χρηματοδότηση.

Τα παραπάνω στοιχεία (Υπόδειγμα Ε5) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων, που προβλέπονται στην εγκύκλιο 2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

 • Τα νοσοκομεία θα γνωστοποιούν στο Γενικό Λογιστήριο, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τις πληρωμές και το ύψος των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους κατά τον προηγούμενο μήνα.

Τα παραπάνω στοιχεία (Υπόδειγμα Ε6) θα περιλαμβάνονται σε ειδικό τμήμα των μηνιαίων εκθέσεων, που προβλέπονται στην εγκύκλιο 2/98253/0094/30.12.2011 σχετικά με την εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η εκκαθάριση των προαναφερθέντων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ θα γίνει με την επιχορήγηση του Οργανισμού από την ειδική πίστωση του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου ο τελευταίος να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τα νοσοκομεία, τα οποία στη συνέχεια θα εξοφλήσουν τους τρίτους δικαιούχους.

Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν οι αμοιβαίες απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

Σε περιπτώσεις όπου τα χρέη συγκεκριμένων νοσοκομείων είναι μεγαλύτερα από τις απαιτήσεις τους από τον ΕΟΠΥΥ, αυτά θα ενισχυθούν απευθείας από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών αυτών θα ενισχυθεί ο ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, με προσωπικό 30 τουλάχιστον ατόμων.

Παράλληλα μέτρα που λαμβάνονται για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης του ΕΟΠΥΥ θα εξασφαλίσουν ότι θα αποπληρώνει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του για να αποτραπεί η σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στα νοσοκομεία.

 • Δείτε τη σχετική παρουσίαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα εδώ.
 • Δείτε το Σχέδιο για την Εκκαθάριση των Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων εδώ.

Alternate Minister of Finance Christos Staikouras – Interview with “21st Century Business Herald” – “Greece is the closest European country to China and can be a business hub and gateway for Chinese investors that want to enter the Euro Area”

1. A total of EUR 31 billion of aid payment has been detained for a few months and you appealed to European partners to recognize Greece’s “limits” on solving the debt problem; what are these “limits” and where do they refer to? Do you think such urgent situation will emerge again in future?

According to the disbursement schedule of the Economic Adjustment Program, Greece should have received a disbursement of EUR 31.2 billion until the end of the second quarter of 2012 and two more disbursements amounting to EUR 13.2 billion during the next two quarters of the year.

However, the agreed loan tranches of the Support Mechanism have been ceased since June due to the worsening of the macroeconomic environment, delays in the implementation of the Program and the prolonged electoral period.

After the formation of the new Government, the negotiation process resumed to complete the review of the Program and restore the agreed funding flows in the context of the Support Mechanism.

The review procedure is now completed and Greece has already adopted all the requested prior actions and the fiscal adjustment measures to achieve a primary surplus in 2013 and thereafter.

It is also important to emphasize that Greece has so far undertaken the largest ever fiscal adjustment effort in the EU.

This new sustainable fiscal adjustment effort contributes significantly to the confrontation of the public debt problem.

To illustrate, consider that over the next four years debt, in absolute terms, it is estimated to increase as much as it has been increasing on an annual basis in the recent past.

Now, the decisions lie on the side of our partners.

Decisions on the release of the agreed disbursements, on the funding gap (caused by the two year extension of the Program) and on the sustainability of public debt.

I hope these crucial decisions will be taken as soon as possible, so that such an urgent situation will not come up again in the future.

2. Previously the privatization process was repeatedly postponed due to various reasons: how do you ensure that the time schedule of the privatization progress will be upheld, especially after the adoption of the new round of privatizations last October.

It is a fact that the privatization program, as well as major structural reforms for the enhancement of the business environment, was not high in the agenda of previous governments during the last three years.

In contrast, the new Government believes that a large scale privatization program is an important policy instrument for the reduction of the public debt as well as the improvement of the investment environment.

Thus, during the last months, we have already promoted the legal and institutional enhancement of the Privatization Fund and have transferred to it public sector assets that are included in the privatization process.

Furthermore, it is worth mentioning that calls of interest have already taken place with success and satisfactory participation.

The messages from the international investment markets are supportive.

3. In the eyes of outsiders, the bailout plan developed at the request of the troika seems to be mainly focusing on austerity; it also seems to lack support in terms of the much needed economic recovery and development; what measures will you take to make-up for this?

It is true that the fiscal adjustment measures that we have already been adopted, are a prerequisite for the continuation of the Program, but this will ultimately lead to the finalization of the banking sector’s recapitalization plan so as to allow for the strengthening of the liquidity of the real economy.

This would allow the Government to effectively implement its strategic plan to get the economy “out of the woods” and speed up the recovery.

This plan is based on the philosophy of pairing fiscal adjustment with economic growth in order to enable the economy to escape from the vicious circle of deficits and recession.

In this respect, we are concentrating on the implementation of policies that focus on reversing the recession and increasing the liquidity of the economy.

More particularly, we are implementing specific and necessary reforms to reduce the barriers to investment and to enhance competition in product and service markets.

Additionally, we are promoting initiatives and tools to increase liquidity in small and medium sized enterprises and to every dimension of the real economy.

4. Greece’s debt sustainability has been a market concern at all times; as indicated in the latest report from Goldman Sachs, in order to enable Greece’s debt to reach the target level set by IMF – 120% of GDP by 2020 – it is imperative that Greece must do additional write-downs of more than EUR 80 billion. How will you respond to external speculation and worries regarding Greece’s funding gap?

I do not endorse the estimations of the financial institution that you are mentioning.

Moreover, I would not like to reveal any aspects of the ongoing discussions regarding the funding gap after the extension of the Program.

We are searching for a solution that would definitively ensure the settlement of the debt sustainability issue and, in parallel  will not create a difficult situation for our partners within their countries regarding the parliamentary decision-making processes.

I am conservatively optimistic that in a few days a clear solution on the sustainability of public debt will be adopted, thus further weakening any attempts for speculation.

5. Successive Greek governments have been criticized for being ineffective against tax evasion; as you have mentioned before, tackling this problem will be your first priority. What are your current plans policies on this issue?

In Greece, as well as in many other countries, tax evasion is widespread.

The previous governments attempted to deal with it, unfortunately without considerable success.

To be honest, I am not aware of any country that has fully and effectively dealt with tax evasion.

So, it is a field where we have hard work to do so as to achieve significant results.

The specific policies needed to tackle tax evasion will be included in the forthcoming tax reform law during the next weeks.

Our aim is to simplify the procedures and improve the efficiency of tax administration, which will allow us to deal with this issue.

We have already demonstrated our philosophy of zero tolerance to tax evasion and will continue our effort towards this direction.

6. There has been a total of USD 420 billion of global investment inflows into the European Union last year with only 1.8 billion pouring into Greece: do you think Greece could change this trend of global investment flows in the short term? Are there any national strategic targets set by Greek government to attract foreign investment?

It is true that Greece has not been able so far to take advantage of global investment inflows into the EU.

That was due to specific rigidities of the economy.

This is not the case anymore.

Greece is among the 10 best reformers in the world for 2011, as recently published in the Doing Business report of the World Bank.

As I have mentioned before, we have already adopted and implemented a wide range of structural reforms to modernize our economy.

We are continuing this effort with measures to restore public finances and improve competitiveness.

These reforms are providing for the improvement of both the business climate and the investment environment.

The Greek government has a well planned strategy to attract foreign investments.

This strategy is based on the unique competitive advantages of specific sectors of the Greek economy that are still very attractive despite the crisis.

In this framework, the Greek government is implementing the largest declared in the world privatization program, which has already attracted the real interest of foreign investors.

Opportunities do exist in fields such as tourism and real estate, energy, infrastructure and transportation, technology, agriculture, waste management and in several export-oriented manufacturing subsectors.

7. In order to convince Chinese entrepreneurs that it is worth investing in Greece, which kind of message would you like to convey during the forthcoming investment forum to be held in Shanghai on November 30th?

Greece welcomes investors from China.

Greece is the closest European country to China and can be a business hub and gateway for Chinese investors that want to enter the Euro area.

Greece is a Euro area country strategically located at the crossroads of three continents: Europe, Asia and Africa, with a highly qualified human capital that possesses all these characteristics to attract investments from China.

Therefore, it does not come as a surprise that Chinese Cosco, who is currently running Pier II and will construct Pier III of Piraeus Port, is among the most successful foreign investments in Greece.

According to data recently posted,Piraeus port will be in 2012 among the 10 busiest ports in Europe in terms of containers movement.

Recently announced business deal between Cosco, Hewlett-Packard and TRAINOSE will further increase the container movement by almost 50%.

Furthermore, Fosun International acquired almost 14% of international Greek Folli-Follie and also participated in tender for the privatization of Greek Gaming Organization (OPAP).

These important deals are signing the way forward for other Chinese investors to explore many business opportunities inGreece.

Now is the right time to do it.

8. Recently Mme Merkel said that the European debt crisis will continue for at least five years: do you think this statement is too optimistic or too pessimistic? In your opinion when will the Greek economy leave behind the “nightmare” and vicious cycle of the current crisis?

Greece is facing the 5th year of recession.

It is the most severe crisis since the 2nd World War that the country is coming up with.

But we believe that by the end of 2013 we will see positive signs in terms of GDP growth, as international institutions have already mentioned.

But we still have way to go, despite the positive signs.

Therefore, it is necessary to continue the fiscal consolidation effort and ultimately achieve the national target.

That is, to achieve a primary surplus in 2013.

In this way Greece will take a deep breath.

The funding of basic state functions will be done by our own resources, while we will get critical degrees of freedom.

We are reaching the end of the tunnel.

Personally, I am cautiously optimistic that we will make it.

http://www.morningwhistle.com/html/2012/greece_1125/215612.html

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Real News” – “Όποια λύση αποφασιστεί για το ελληνικό χρέος, θα πρέπει να είναι καθαρή και αποτελεσματική γιατί μόνο τότε θα είναι πειστική”

1. «Oταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια» κύριε Υπουργέ;

Κυρία Κοραή, οι μεγάλοι που εμπνεύσθηκαν και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν ως ακρογωνιαίους λίθους την ισοτιμία και τη δημιουργική αλληλεγγύη των εταίρων. Επίσης, υπάρχει μια διακηρυγμένη, στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δυνάμεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού.

Η δημιουργική προσέγγιση των προβλημάτων είναι η μέθοδος η οποία συμβάλλει μακροχρονίως στην οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος.

Απεναντίας η μυωπική οπτική, οι ιδεοληψίες, οι δογματισμοί, η πρακτική της επιβολής δημιουργεί, επιτείνει και επεκτείνει τις κρίσεις.

Απολύτως ασφαλή και μόνιμα «καταφύγια» δεν υπάρχουν ούτε για «βουβάλια» ούτε για «βατράχους».

2. Θα υπάρξουν αποφάσεις στο αυριανό Eurogroup;

Η Ελλάδα, μετά τη λήψη δύσκολων και επώδυνων αποφάσεων, έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει. Αυτό το γεγονός έχει πολλάκις αναγνωρισθεί και από τους εταίρους μας.

Ακόμα και εάν κανείς δεν συμφωνούσε με την υιοθέτηση των απαιτήσεων των δανειστών, η συνεπής προς τις δεσμεύσεις της χώρας στάση της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης έπαυσε να προσφέρει άλλοθι για την αδυναμία των εταίρων να δώσουν μία οριστική λύση στο πρόβλημα.

Το πρόβλημα τήρησης των συμφωνηθέντων έχει μεταφερθεί πλέον στην πλευρά των δανειστών μας. Συνεπώς αναμένουμε με τις αποφάσεις τους, οι οποίες έπρεπε να είχαν ληφθεί «χθες», να αποκαταστήσουν τη ροή χρηματοδότησης που προβλέπεται από το Πρόγραμμα.

Η δυστοκία τους αναδεικνύει την ανάγκη αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κρίσης, την οποία δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε.

3. Μέχρι πότε αντέχουμε χωρίς τη δόση; Ο πρωθυπουργός είπε ότι θα τελείωναν τα κρατικά αποθέματα από τις 16  Νοεμβρίου…  

Μετά το «πάγωμα» των δόσεων του Μηχανισμού Στήριξης τον Ιούνιο τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Και όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση χρηματοδοτικής «ασφυξίας», τόσο μεγαλώνει η πίεση σε αυτά.

Εμείς, όπως έχουμε χρέος, ακολουθούμε μια σφικτή, μια λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση ώστε να μη φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις.

Με τη διαχείριση των αποθεμάτων που κάνουμε δημιουργήσαμε ένα πρόσθετο «χώρο αναπνοής».

4. Μήπως η λύση που θα δοθεί για το χρέος θα είναι πάλι πρόσκαιρη, θα βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί;  

Δεν θέλω να προδικάσω τις εξελίξεις από τη στιγμή που οι συζητήσεις συνεχίζονται σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.

Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω είναι ότι η όποια λύση θα πρέπει να είναι καθαρή και αποτελεσματική. Μόνο τότε θα είναι και πειστική.

Μόνο τότε η Ευρωζώνη θα πείσει ότι έχει τη βούληση, τους θεσμούς και τις πολιτικές για να βγάλει την οικονομία της από την κρίση.

5. Θα είναι βιώσιμο το χρέος;

Το θέμα της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους είναι κρίσιμο για το σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής.

Η βιωσιμότητά του εκτιμάται πρωτίστως από το ποσοστό του δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ. Ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος.

Αρκεί να σας αναφέρω ότι η προ μηνός αναθεώρηση επί το δυσμενέστερο από την ΕΛΣΤΑΤ των εκτιμήσεων του ΑΕΠ για προηγούμενες χρονιές – ειδικά για το 2010 – συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 9 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εξέλιξη επηρέασε και επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση.

6. Οι εκλογές που θα γίνουν στην Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 2013 φρενάρουν λύσεις;

Είναι γεγονός ότι σε κάθε χώρα, όπως και στην Ελλάδα, οι εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες επηρεάζουν ως ένα βαθμό τις θέσεις της στο διεθνές στερέωμα.

Ωστόσο σε επίπεδο ευρωζώνης, οι επιλογές των ηγεσιών πρέπει να καθοδηγούνται, κυρίως, από την αίσθηση ευθύνης για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Θεωρώ ότι θα υπερισχύσει η μακρο- και όχι η μικρο- προσέγγιση.

7. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου δεν ακυρώνουν το Κοινοβούλιο; Μέχρι πότε θα κυβερνάτε έτσι;

Η γενίκευση δεν ανταποκρίνεται στη πραγματικότητα. Δεν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης η αποδυνάμωση του Κοινοβουλίου. Κινούμαστε με προσοχή στο πλαίσιο του Συντάγματος.

Πρόσφατα αξιοποιήσαμε δυνατότητα που παρέχει το Σύνταγμα σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας κα απρόβλεπτης ανάγκης.

Δεν νομίζω πως αμφιβάλει κανείς ότι τέτοια περίοδο διανύουμε.

8. Εξεταστική για τη λίστα Λαγκάρντ να γίνει;

Το θέμα αυτό πρέπει να διερευνηθεί πλήρως.

Τώρα έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη.

Ας περιμένουμε.

9. Εξεταστική για το πως φτάσαμε στο μνημόνιο που ήταν προεκλογική σας δέσμευση;

Όλα στην ώρα τους.

10. Μόλις 151 είναι οι βουλευτές ΝΔ και ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν και το τρίτο μνημόνιο και τον προϋπολογισμό του 2013. Σε μια κλωστή κρέμεται η κυβέρνηση ενότητας;

Άποψή μου είναι ότι η συνοχή της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης «σφυρηλατήθηκε» μέσα από τις πρόσφατες διαδικασίες λήψης επώδυνων για τους πολίτες, αλλά αναγκαίων για τη χώρα, αποφάσεων.

Ευελπιστώ αυτή να ενισχυθεί περαιτέρω από εδώ και έπειτα, με την περισσότερο ενεργό συμμετοχή των πολιτικών δυνάμεων που τη στηρίζουν.

Εντοπίζω, πάντως, μια διάθεση αφαίρεσης στην αριθμητική σας…

11. Η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της; Χρειάζεται βελτιωτικές κινήσεις;

Την ποιότητα και το αποτέλεσμα του έργου της Κυβέρνησης θα το αξιολογήσει ο Πρωθυπουργός, σε συνεννόηση και συνεργασία με τους πολιτικούς αρχηγούς των άλλων δυνάμεων που την στηρίζουν. Τον τελικό λόγο έχουν βέβαια οι πολίτες. Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

12. Πρόωρες εκλογές…

Είναι αλήθεια ότι η πρακτική της διαρκούς συζήτησης για εκλογές και πολλές φορές η «εκβιαστική» ώθηση σε αυτές δεν έχουν ωφελήσει την πορεία της χώρας.

Θεωρώ ότι στη φάση που διανύουμε και μόνο η συζήτηση για εκλογές λειτουργεί αποσταθεροποιητικά.

Δηλαδή αντιδιαμετρικά από το συμφέρον της χώρας.

Συνεπώς δεν επιθυμώ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Ν. Μαριά – 22.11.2012

Κύριε Συνάδελφε,

Η Ελληνική Κυβέρνηση, και αυτό αποδεικνύεται σήμερα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, έχει καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες ώστε να επαναφέρει το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής σε τροχιά υλοποίησης και να τηρήσει τις δεσμεύσεις που η χώρα, κατά το παρελθόν, έχει αναλάβει απέναντι στους εταίρους της.

Και αυτή η προσπάθεια, προσπάθεια μεθοδική και συστηματική, γίνεται σε ένα εξόχως πιεστικό στο εσωτερικό και ιδιαίτερα ρευστό και άκαμπτο στο εξωτερικό περιβάλλον.

Υπό στενούς χρονικούς περιορισμούς.

Και υπό εξαιρετικά περιορισμένους και συγκεκριμένους, λόγω κυρίως της χρόνιας αναξιοπιστίας της χώρας, βαθμούς ελευθερίας.

Οι στόχοι αυτής της προσπάθειας που είναι η συνέχιση και επικαιροποίηση, μέσω και της επιμήκυνσης, του  Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και η αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών προκειμένου να καλυφθούν οι ταμειακές ανάγκες της χώρας, να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και να διοχετευτεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, φαίνεται να επιτυγχάνονται.

Και οι μεγάλες και διευρυνόμενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών να αναγνωρίζονται.

Ως προς τα συγκεκριμένα ερωτήματά σας.

Στο πρώτο ερώτημα, ως τις προαπαιτούμενες ενέργειες που έπρεπε να αναλάβει η χώρα ώστε να εκταμιευθεί η επόμενη δόση του δανείου:

Κύριε Συνάδελφε,

Όλες αυτές αναπτύσσονται μέσα στο Πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή, καταγράφονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους.

Ενώ, όπου απαιτείται ή προβλέπεται, αποτυπώνονται σε Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και σε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Πολλές από αυτές τις προαπαιτούμενες ενέργειες αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας από τον περασμένο Μάρτιο.

Αρκετές από αυτές λίμναζαν και θα έπρεπε από καιρό να είχαν εφαρμοστεί και χωρίς να μας τα επιβάλλει κάποιος δανειστής…

Μεταξύ άλλων στις προαπαιτούμενες ενέργειες περιλαμβάνονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις της επόμενης διετίας, η κατάθεση και ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ρυθμίσεις για την εισαγωγή αυτόματων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, πρωτοβουλίες για την αποφυγή δημιουργίας μιας «νέας γενιάς» ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, δράσεις για την αναδιοργάνωση των φορολογικών μηχανισμών, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, της δημόσιας διοίκησης, των μεταφορών και της ενέργειας, παρεμβάσεις στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας, ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, ενέργειες για την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Πρόκειται για προαπαιτούμενες ενέργειες που έχουν, στο σύνολό τους, ολοκληρωθεί.

Και αυτό αναγνωρίζεται πλέον και στη δήλωση που ακολούθησε το προχθεσινό Eurogroup (20 Νοεμβρίου).

Στο δεύτερο ερώτημά σας σε ότι αφορά το μηχανισμό αυτόματης διόρθωσης:

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επιβεβαιώνει ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία αποτελούν προτεραιότητες για την Κυβέρνηση.

Έτσι λάβαμε, ως Κυβέρνηση, πρωτοβουλίες για τη σύσταση μηχανισμών αυτόματης διόρθωσης.

Μηχανισμοί που θα λειτουργούν εντός χώρας και στους οποίους θα συμμετέχουν Έλληνες πολίτες και όχι ξένοι επίτροποι όπως ψευδώς κάποιοι αναφέρουν…

Στην κατεύθυνση αυτή ενεργοποιείται μηχανισμός παρακολούθησης των ετήσιων  προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με ιδιαίτερη αναφορά στις ΔΕΚΟ και στους ΟΤΑ, σε μηνιαία βάση, με τη θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Οι διοικήσεις τους θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους και θα προβαίνουν σε προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισής τους.

Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα θα προβλέπεται ανάλογος περιορισμός των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων προς τους φορείς αυτούς.

Καθώς και η λήψη πρωτοβουλιών από πλευράς των διοικήσεων για την επαναφορά των προϋπολογισμών των φορέων τους εντός στόχων.

Ως προς το τρίτο σας ερώτημα, σχετικά με τις χώρες της Ευρωζώνης οι οποίες θα θέσουν υπό την έγκριση των Κοινοβουλίων τους την εκταμίευση της δόσης του δανείου:

Από τις 17 χώρες που απαρτίζουν την ευρωζώνη, οι χώρες για τις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική έγκριση από τα Εθνικά τους Κοινοβούλια, σύμφωνα με τη γνώση που έχει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι η Γερμανία, η Φινλανδία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Μάλτα.

Αναφορικά με το χρόνο περάτωσης της προαναφερθείσας διαδικασίας, γίνεται αντιληπτό ότι οι διαδικασίες λειτουργίας των Εθνικών Κοινοβουλίων δεν εξαρτώνται από την Ελληνική Κυβέρνηση.

Ωστόσο, κύριε Συνάδελφε, είναι βέβαιο ότι μετά την λήψη της τελικής απόφασης από το Eurogroup οι εταίροι μας θα δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες επικύρωσης από τα Εθνικά τους Κοινοβούλια.

Ως προς το τελευταίο σας ερώτημα, σχετικά με τη στρατηγική της Κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας του χρέους:

Η κυβέρνηση στις επαφές που είχε και έχει στο εξωτερικό έχει καταθέσει τις εκτιμήσεις της για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, την εξέλιξη του δημόσιου χρέους και τις εναλλακτικές προτάσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Το εύρος των παρεμβάσεων δεν είναι απεριόριστο.

Οι μεμονωμένες λύσεις δεν είναι αρκετές.

Η ψηλάφηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων λύσεων ολοκληρώνεται.

Και ο συνδυασμός τους θα διασφαλίζει την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού για τη χώρα.

Κύριε Συνάδελφε,

Σήμερα έχουν διαμορφωθεί συνθήκες σταθεροποίησης, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες συνθήκες για σχεδιασμό και δράση σε όλα τα πεδία.

Δεν ωφελεί να ρισκάρουμε με δοκιμές.

Δεν ωφελεί να επιδοθούμε σε ανώριμες, θορυβώδεις τακτικές.

Με πίστη, εθνικό σχέδιο και αποφασιστικότητα πρέπει και μπορεί να πετυχαίνουμε τους στόχους, όπως αποδεικνύεται, και ταυτόχρονα να διεκδικούμε καλύτερους όρους συνεργασίας από τους εταίρους και δανειστές μας, όπως σύντομα θα αποδειχθεί.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την υπογραφή απόφασης για την απόδοση 185 εκατ. ευρώ στους Δήμους

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα  αποδίδεται, τον τρέχοντα μήνα, προς τους Δήμους ποσό 150 εκατ. ευρώ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ) και 35 εκατ. ευρώ έναντι οφειλομένων προηγούμενων οικονομικών ετών.

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά είναι επιπλέον των τακτικών μηνιαίων αποδόσεων των ΚΑΠ προς τους Δήμους.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη:

 • την προϋπολογισθείσα για επενδυτικές δαπάνες απόδοση προς τους Δήμους για το οικονομικό έτος 2012,
 • τη θετική πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012 (στοιχεία δεκάμηνου – Δελτίο Εκτέλεσης Προϋπολογισμού),
 • τις εκτιμήσεις για την πορεία των χρηματικών διαθεσίμων κατά το μήνα Νοέμβριο 2012.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Θεσπίζονται μηχανισμοί παρακολούθησης για ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ”

1. Μετά την ψήφιση των μέτρων στη Βουλή, αλλά και το Eurogroup, τι αναμένουμε;

Η χώρα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, μακράς και δύσκολης πορείας. Εργαζόμαστε ώστε να οδηγηθούμε, το ταχύτερο, στην έξοδο, από το μεγάλο τούνελ αυτής της πορείας.

Η ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου, του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου συνιστούν καθοριστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή.

Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι τα βήματα αυτά περιλαμβάνουν επώδυνα μέτρα και διευρύνουν τις ήδη τεράστιες θυσίες των πολιτών. Όμως δεν είναι δυνατόν να τα αποφύγουμε.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί.

Στο τελευταίο Eurogroup αναγνωρίστηκε η μεγάλη πρόοδος που συντελείται.

Έχει οριστικοποιηθεί η επιμήκυνση, που ήταν μία από τις βασικές μας επιδιώξεις, και δρομολογήθηκε η διαδικασία για την αποδέσμευση των δόσεων.

Από την πλευρά μας επιδιώκουμε, για προφανείς λόγους, το ύψος της δόσης να είναι το υψηλότερο δυνατόν.

Τώρα, αναμένεται από την πλευρά των εταίρων μας η αποκατάσταση των ροών χρηματοδότησης που προβλέπει το Πρόγραμμα και η διευθέτηση του ζητήματος της βιωσιμότητας του χρέους.

2. Τα ταμειακά διαθέσιμα θα αντέξουν μέχρι την αποδέσμευση της δόσης;

Είναι γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του Κράτους βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, μετά το «πάγωμα» των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης από τον περασμένο Ιούνιο.

Είναι αλήθεια ότι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, επελέγη μια ιδιαίτερα προσεκτική, μια σφικτή, μια λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση.

Η τακτική που ακολουθούμε αποτυπώνεται και στην ικανοποιητική εκτέλεση του εφετινού Προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κράτος δεν θα μείνει από «οξυγόνο».

3. Αλήθεια, ποια είναι η τελευταία εκτίμησή σας για την πορεία του Προϋπολογισμού φέτος;

Όπως προανέφερα, η εκτέλεσή του, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου δεκάμηνου, κρίνεται τουλάχιστον ικανοποιητική.

Είναι καλύτερη από τις προβλέψεις, παρά τη βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στα 1,2 δισ. ευρώ από 5,9 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Υπογραμμίζω ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν τα αναφέρω για να θριαμβολογήσω.

Μακριά από εμένα αυτή η πρακτική.

Τα αναφέρω για να εκπέμψω το μήνυμα ότι με σχέδιο, σκληρή δουλειά και τη συμβολή όλων των εμπλεκόμενων μπορούμε να κάνουμε αποφασιστικά βήματα προσαρμογής της δημόσιας οικονομίας.

4. Είστε το ίδιο αισιόδοξος και για τον Προϋπολογισμό του 2013;

Κύριε Κοτταρίδη, έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνέχιση της προσπάθειας για δημοσιονομική προσαρμογή και εν τέλει την επίτευξη του εθνικού στόχου.

Δηλαδή, την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος κατά το 2013 και έπειτα.

Έτσι η Ελλάδα θα πάρει μια βαθιά αναπνοή.

Η χρηματοδότηση βασικών λειτουργιών του Κράτους θα γίνεται με ίδιους πόρους, ενώ θα αποκτήσουμε ζωτικής σημασίας βαθμούς ελευθερίας.

Προσωπικά, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Και αυτό διότι οι προβλέψεις βασίζονται σε ιδιαίτερα συντηρητικά σενάρια, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε προηγουμένως.

Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι οι αντίστοιχες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πιο αισιόδοξες από τις δικές μας.

Συνεπώς παλεύουμε για τη βελτίωση της εκτέλεσης του Προγράμματος, γεγονός που θα συντελέσει στη βελτίωση των συνθηκών προσαρμογής και θα μας επιτρέψει, σταδιακά, να αποκαταστήσουμε αδικίες.

5. Το χρέος παραμένει το μεγάλο βάρος. Πότε θα αρχίσει η αποκλιμάκωση;

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι η συνολική αύξηση του δημοσίου χρέους, σε απόλυτα ποσά, προβλέπεται να είναι περίπου 23 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2016, όση ήταν περίπου η ετήσια αύξηση στο παρελθόν.

Συνεπώς, περιορίζεται καθοριστικά η αυξητική του τάση.

Βέβαια, είναι γεγονός ότι το δημόσιο χρέος ως απόλυτο μέγεθος θα αυξάνεται για όσο διάστημα έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα.

Επίσης, όσο βαθαίνει η ύφεση, ο δείκτης του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξάνει.

Η αυξητική τάση του δημοσίου χρέους, τουλάχιστον ως ποσοστό του ΑΕΠ, για να ανακοπεί ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε, σε συνεχή σειρά ετών, πρωτογενή πλεονάσματα, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Αυτό, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, εκτιμάται ότι θα αρχίσει να επιτυγχάνεται τα επόμενα χρόνια και μετά το 2015 θα αρχίσει η αποκλιμάκωση.

Στο σημείο αυτό θέλω να υπογραμμίσω την πεποίθησή μου ότι, ενώ τηρούμε με συνέπεια τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους και δανειστές, πρέπει άμεσα και ουσιαστικά να διαμορφωθούν συνθήκες βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Απαιτούνται, άμεσα, ριζικότερες λύσεις.

6. Αναφέρεστε σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ωστόσο, η ύφεση εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Πράγματι, εξακολουθεί να είναι βαθιά.

Επιδίωξή μας είναι το ταχύτερο δυνατόν να ανακοπεί η «τρελή πορεία» στο καθοδικό σπιράλ.

Και αυτό εκτιμάται βάσιμα ότι θα συμβεί το 2014, οπότε θα εισέλθουμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η ανακοπή της υφεσιακής πορείας επιδιώκεται μέσω της σύζευξης της δημοσιονομικής προσαρμογής με πολιτικές για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας.

Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή τους θα καθοριστεί αφενός από την σταθεροποίηση της κατάστασης και αφετέρου από τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης.

Με αυτή θα ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων.

Όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα τόσο θα ενισχύονται οι υφεσιακές πιέσεις.

Συνεπώς, είναι ζωτικής σημασίας σε πρώτη φάση, τόσο για τα δημόσια οικονομικά όσο και για την πραγματική οικονομία, η άμεση αποδέσμευση της δόσης. Και αυτό θα γίνει σύντομα.

7. Πριν λίγο καιρό είχατε αναλάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων. Σκοπεύετε να προβείτε και σε άλλες αντίστοιχες κινήσεις;

Η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και επιτυγχάνονται με τη θέσπιση σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων και μηχανισμών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνουμε άμεσα και άλλες αντίστοιχες δράσεις.

Ήδη προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία για τον εμπλουτισμό του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, στο οποίο αναφερθήκατε, και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση μέσα από μνημόνια συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών και των υπολοίπων Υπουργείων.

Παράλληλα, ενεργοποιείται μηχανισμός παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ, σε μηνιαία βάση, με τη θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου.

Οι διοικήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους και θα προβαίνουν σε προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισής τους.

Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα θα προβλέπεται ανάλογος περιορισμός των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων προς τους φορείς αυτούς.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

8. Πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση άγγιξε τα όρια της αντοχής της την τελευταία περίοδο;

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης κατάφερε, μέσα σε συνθήκες μεγάλων  πιέσεων, να επιτύχει το εθνικά επιβεβλήμενο.

Έλαβε δύσκολες αποφάσεις.

Αποφάσεις επώδυνες για τους πολίτες αλλά αναγκαίες για τη χώρα.

Αποφάσεις που επιτρέπουν στην Ελλάδα να συνεχίσει εντός της Ευρωζώνης την προσπάθειά της για την ταχύτερη έξοδο από το τούνελ στο οποίο έχει βρεθεί.

Μέσα από τις πρόσφατες διαδικασίες η Κυβέρνηση «σφυρηλάτησε» τη συνοχή της η οποία την προσεχή περίοδο ευελπιστώ ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω με την πιο ενεργή συμμετοχή των δυνάμεων που τη στηρίζουν.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/65/ΕΕ για τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για πλοία από λιμένες κρατών-μελών

Η Ελλάδα συνεχίζει την προσαρμογή της στην ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Πρόσφατα ενσωμάτωσε μια άκρως σημαντική για την οικονομία Οδηγία, με πρωτοβουλία των συναρμόδιων Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  Χρήστου Σταϊκούρα και Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας ενσωμάτωσε πλήρως στο εσωτερικό της δίκαιο την Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών-μελών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/6/ΕΚ, με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2012 το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 221A/08.11.2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον μεταξύ άλλων καθίσταται δυνατή η εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης εισόδου-εξόδου εμπορευμάτων από τα τελωνεία.

Με τον τρόπο αυτό, η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/65 στο εθνικό δίκαιο θα συμβάλλει στην άμεση καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ιδιαιτέρως τη λαθρεμπορία των καυσίμων, ενισχύοντας παράλληλα το εμπόριο των θαλάσσιων μεταφορών. Ένα ακόμα από τα οφέλη που θα προκύψει από την εφαρμογή της θα είναι, δυνητικά, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο χώρο του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Σε αυτό το πλαίσιο η ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη  συνιστά επιτυχία εθνικής σημασίας καθώς επιφέρει μια σειρά από οφέλη για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, με την εφαρμογή της, η Ελλάδα μπορεί να εξελιχθεί σε πύλη για την Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε βασικό διαμετακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων, καθώς μειώνεται πλέον ο χρόνος εκτελωνισμού και οι διαδικασίες φόρτωσης-εκφόρτωσης στα ελληνικά λιμάνια αυτοματοποιούνται, δημιουργώντας πολύτιμες οικονομίες κλίμακας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Ολλανδία, προκειμένου να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του Ρόττερνταμ ως πρώτο λιμάνι της Ευρώπης, και η Γερμανία, για να ενδυναμώσει την ισχύ του λιμανιού της στο Αμβούργο, έσπευσαν από τους πρώτους να ενσωματώσουν τη συγκεκριμένη Οδηγία. Άλλωστε η εναρμόνιση και εφαρμογή της Οδηγίας 2010/65 στα δίκαια των ευρωπαϊκών χωρών αποτελούν ισχυρή επιθυμία και του ευρωπαϊκού εφοπλιστικού κόσμου, κάτι που έχει επανειλημμένως αναφερθεί στο ενημερωτικό έντυπο “European Community of Shipowner’s Association – ECSA”.

Σημεία παρέμβασης Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 – 11.11.2012

Σημεία Παρέμβασης στη Συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2013

1η Παρέμβαση: Μεταβολή δημόσιου χρέους

Για όσο χρονικό διάστημα έχουμε δημοσιονομικό έλλειμμα το δημόσιο χρέος θα αυξάνει τουλάχιστον όσο είναι το έλλειμμα της χρονιάς αναφοράς. Αυτό είναι το προφανές.

Όταν παράλληλα όμως βαθαίνει η ύφεση, τότε ο δείκτης του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνει ανάλογα.

Με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο, εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του χρέους και του περιορισμού του ελλείμματος, η μεταβολή του χρέους εκτιμάται ότι θα είναι κατά μέσον όρο 5,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2016, πολύ χαμηλότερα από τα ποσά του παρελθόντος.

Ή διαφορετικά, η συνολική αύξηση του χρέους, σε απόλυτα ποσά, είναι περίπου 23 δισ. ευρώ την περίοδο 2013-2016, όση ήταν περίπου η αύξηση κατ’ έτος στο παρελθόν.

Σε ότι αφορά το κόστος εξυπηρέτησης, οι τόκοι αναμένεται να μειωθούν απο τα 16,3 δισ. ευρώ το 2011, στα 8,9 δισ. ευρώ το 2013. Στο μισό δηλαδή σε μία διετία.

Επιβεβαιώνεται, συνεπώς, η ορθή προσέγγιση της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης να θέσει ως βασικό στόχο της οικονομικής της πολιτικής την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2013, έτσι ώστε η χώρα να πορεύεται με βαθμιαία μειούμενες δανειακές ανάγκες.

Γιατί για να σταματήσει η αύξηση του δημοσίου χρέους θα πρέπει:

 • Να έχουμε, τουλάχιστον, πρωτογενή πλεονάσματα.
 • Να επιτύχουμε την ανακοπή της ύφεσης και την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης.
 • Να προχωρήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας του Δημοσίου.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο τόσο του Προϋπολογισμού όσο και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, κινούμαστε εντατικά, μεθοδικά και δυναμικά προς την κατεύθυνση αυτή.

2η Παρέμβαση: Θετικά Στοιχεία Πορείας Ελληνικής Οικονομίας

Υπάρχουν ορισμένα θετικά δείγματα γραφής της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης που δίνουν μια εικόνα ανατροπής της αίσθησης του αδιεξόδου που είχε δημιουργηθεί.

Που επιτρέπουν εφεξής τη διαμόρφωση θετικών προσδοκιών για την Ελληνική Οικονομία.

Ειδικότερα:

 • Η ικανοποιητική εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012 (υπάρχει σχετικό χθεσινό Δελτίο Τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού).
 • Η επίτευξη κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2012 (το ΔΝΤ το εκτιμά στο 0,9% του ΑΕΠ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 4,2% του ΑΕΠ).
 • Η μείωση της απόδοσης των Ελληνικών κρατικών τίτλων.
 • Η μείωση των επιτοκίων στις εκδόσεις εντόκων γραμματίων (η πιο πρόσφατη εξαμηνιαία έκδοση έγινε με 4,41%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επιτόκιο από τότε που προσφύγαμε στο Μηχανισμό Στήριξης).
 • Η αποκλιμάκωση του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2009, παρά τις υπαρκτές στρεβλώσεις των αγορών.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αφού το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, επιτυγχάνοντας τον Αύγουστο πλεόνασμα 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους το έλλειμμα ανέρχεται στα 4,6 δισ. ευρώ, από 13,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Η ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλλοντος, καθώς, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η κατάταξη της Ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά 22 θέσεις σε σχέση με πέρυσι.

Το στοίχημα μέρα με τη μέρα κερδίζεται, όχι με επικοινωνιακούς τακτικισμούς, αλλά με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και μεθοδικότητα.

3η Παρέμβαση: Κοινωνικές μεταβιβάσεις

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος για όλες τις Ευρωπαϊκές Οικονομίες, καθώς μεγάλο μέρος τους δεν προστίθεται αλλά αφαιρείται από τις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις.

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός αυτών σε είδος αποτελούν σίγουρα το βασικό εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, καθώς αφορούν σε απόδοση χρηματικών ποσών σε δικαιούχους, η οποία προφανώς έχει άμεση ωφέλεια γι’ αυτούς.

Στην κατηγορία αυτή η Ελλάδα βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διευρύνοντας τη διαφορά της από τους εταίρους.

Όμως, η μείωση που επιτυγχάνεται στη χώρα μας στο ποσοστό των πολιτών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας (at-risk-of-poverty rate), δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχη των μεγάλων ποσών που δαπανούνται για το σκοπό αυτό, και σε κάθε περίπτωση, υπολείπεται της αντίστοιχης μείωσης που επιτυγχάνεται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ποσοστό φτώχειας μειώνεται κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες στη χώρα μας, έναντι 9 ποσοστιαίων μονάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα των σχετικών δαπανών στην Ελλάδα βρίσκεται στο 1/3 της αντίστοιχης αποτελεσματικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, χωρίς αυτό να επηρεάσει το βασικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.

Και αυτό κάνει η Κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες της.

 • Κατεβάστε το αρχείο της παρέμβασης του κ. Σταϊκούρα με πίνακες και διαγράμματα εδώ (αρχείο pdf).
 • Δείτε το σχετικό βίντεο από την παρέμβαση εδώ.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο του 2012

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο του 2012:

«Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού κρίνεται τουλάχιστον ικανοποιητική, καλύτερη από τις προβλέψεις, παρά τη βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση και χωρίς τη λήψη νέων μέτρων, εκτός αυτών που είχαν προβλεφθεί το Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο δεκάμηνο του έτους :

(1) Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,2 δισ. ευρώ, από 5,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2011 (-80%).

(2) Το μήνα Οκτώβριο επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασμα ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ.

(3) Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στα 12,3 δισ. ευρώ, από 21,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2011 (-41,7%).

(4) Μάλιστα για το μήνα Οκτώβριο επετεύχθη  πλεόνασμα στο ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 425 εκατ. ευρώ.

(5) Τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν αύξηση κατά 1,4% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2011.

(6) Οι πρωτογενείς δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά 8,5% έναντι του διαστήματος Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2011

(7) Το μήνα Οκτώβριο οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διπλασιάστηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Η εικόνα αυτή είναι ενθαρρυντική.  Δεν δικαιολογεί όμως θριαμβολογίες. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή.

Δημιουργούνται όμως βάσιμες προσδοκίες για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη του εθνικού στόχου: Επίτευξη Πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013».

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2013 – 09.11.2012

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συζητούμε σήμερα στην Ολομέλεια τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013.

Η συζήτηση γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα και η Ευρώπη αναζητούν συνθήκες νέας ισορροπίας.

Και αυτό το επιχειρούν σε ένα κόσμο που διαρκώς αλλάζει.

Οι εξελίξεις εμπεριέχουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας.

Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας, εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζει πολλά, μεγάλα και σύνθετα προβλήματα.

Αυτά εντοπίζονται σε όλα τα πεδία: το αξιακό, το θεσμικό, το οικονομικό, το κοινωνικό, το πολιτικό.

Τα αίτιά τους είναι ενδογενή και εξωγενή και οι ρίζες τους ανιχνεύονται δεκαετίες πίσω.

Η επίλυσή τους έχει καταστεί περίπλοκη και πολυσύνθετη.

Λύσεις προφανείς, λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν.

Πιστεύω ότι οι διαπιστώσεις αυτές δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε συμπεριφορές εγκατάλειψης ή παραλυσίας.

Απεναντίας, θα πρέπει να εντείνουμε την προσπάθεια και να τα καταφέρουμε.

Και θα τα καταφέρουμε αν σε όλες τις πλευρές, σε όλους μας, επικρατήσει η πίστη ότι είναι πλέον καιρός να βάλουμε στην άκρη τα μικρά, τα κομματικά, τα προσωπικά και να υπηρετήσουμε το μεγάλο και μακροχρόνιο συμφέρον της Πατρίδας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πολυδιάστατη αστάθεια στην οποία βρίσκεται η χώρα, εδώ και τρία χρόνια, είχε ανάγκη σταθεροποίησης.

Θεωρώ ότι ο σχηματισμός και η τετράμηνη δράση της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σήμερα έχουν διαμορφωθεί συνθήκες σταθεροποίησης, δηλαδή έχουν διαμορφωθεί οι αναγκαίες συνθήκες για σχεδιασμό και δράση σε όλα τα πεδία.

Όλα όμως, και από όλους, πρέπει να γίνουν γρήγορα για να μπορέσει η χώρα να είναι συνδημιουργός και συμμέτοχος στις εξελίξεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στη φάση που βρισκόμαστε, όσον αφορά το σχεδιασμό και την άσκηση της δημοσιονομικής και ευρύτερα της οικονομικής πολιτικής, τέσσερις είναι οι περιορισμοί που μας ταλανίζουν και δημιουργούν το ασφυκτικό πλαίσιο.

1ος Περιορισμός: Η διαχρονική αδυναμία βιώσιμης διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών.

Πρόκειται για μια χρόνια παθογένεια που εντοπίζεται εδώ και δεκαετίες, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κατά περιόδους.

Οι ρίζες της, όπως είναι γενικότερα αποδεκτό, εντοπίζονται στη δεκαετία του ’80.

Από τότε ο κανόνας «δανείζομαι στην ύφεση και εξοφλώ στην ανάπτυξη» παραβιαζόταν συστηματικά.

Δανειζόμασταν σε κάθε φάση του οικονομικού κύκλου, κατά κανόνα για κατανάλωση και όχι για επενδύσεις.

Ακολουθήσαμε πρακτικές στρεβλής δόμησης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα, με επακόλουθο τις έντονες δημοσιονομικές ανισορροπίες.

Παράλληλες βέβαια πρακτικές και με πολλές άλλες χώρες.

Αποτέλεσμα ήταν η εκρηκτική διόγκωση του δημοσίου χρέους.

Οι ήπιες θεραπευτικές αγωγές που κατά διαστήματα εφαρμόσθηκαν, δεν οδήγησαν σε ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος.

2ος Περιορισμός: Η εκτεταμένη φοροδιαφυγή και η περιορισμένη φορολογική βάση.

Πρόκειται για μία πραγματικότητα δυσάρεστη που αποδυναμώνει κάθε εγχείρημα δημοσιονομικής προσαρμογής, πλήττει τον ανταγωνισμό και δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή.

Είναι γνωστό ότι καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή με πλήρη επιτυχία.

Όμως, στην Ελλάδα, το φαινόμενο παρουσιάζεται σε μεγάλη έκταση και χαρακτηρίζεται από κοινωνική ανθεκτικότητα και έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης.

3ος Περιορισμός: Η αδυναμία εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών.

Τις τελευταίες δεκαετίες ακολουθήθηκε μια παρατεταμένη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, η οποία, σε μεγάλο βαθμό, δεν χαρακτηρίστηκε από αναπτυξιακή στόχευση.

Δεν επικεντρώθηκε στην πλευρά της προσφοράς, αλλά στόχευε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην τόνωση της ζήτησης.

Παράλληλα, βέβαια, στερούσε κρίσιμους πόρους και πεδίο δράσης από τον ιδιωτικό τομέα.

4ος Περιορισμός: Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με βαρύτατο κοινωνικό και δημοσιονομικό κόστος.

Το διαχρονικά παρατεταμένο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών βεβαιώνει του λόγου το αληθές.

Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας συνετέλεσε στην αποβιομηχάνιση της οικονομίας, στην αναγκαστική εσωστρέφεια των επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αυτά τα χαρακτηριστικά καθίσταται σαφές ότι η οικονομία λειτουργούσε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνθήκες αυξομειούμενης ασταθούς ισορροπίας.

Μίας ισορροπίας με συσσωρευμένες, και ανθεκτικές, αδυναμίες.

Αδυναμίες που πυροδοτήθηκαν και διογκώθηκαν με το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη διάχυσή της στην Ευρώπη.

Η κρίση δανεισμού και η προσφυγή της χώρας στο Μηχανισμό Στήριξης δημιούργησε μια νέα οικονομική, κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Είναι γεγονός ότι από εκείνη τη στιγμή διαμορφώθηκε ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Μπήκαμε σε «καλαπόδι».

Έκτοτε υπάρχουν περιορισμένοι και συγκεκριμένοι βαθμοί ελευθερίας στο σχεδιασμό και την άσκηση οικονομικής, και όχι μόνο, πολιτικής.

Επίσης, σημειώνονται ως δεδομένα:

 • Η ξεκάθαρη τάση περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.
 • Οι μεγάλες αποκλίσεις των προβλέψεων, ως τώρα, των Προγραμμάτων Οικονομικής Πολιτικής.
 • Το σημαντικό έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας.
 • Η οριακή κατάσταση των ταμειακών διαθεσίμων, με δεδομένο ότι η Κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμα τις προγραμματισμένες δόσεις από το Μηχανισμό Στήριξης.

Εάν σε αυτά προσθέσουμε και τη σταδιακή αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη, όσον αφορά τη συνειδητοποίηση των συστημικών αδυναμιών της και την ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση, τότε καθίσταται σαφές ότι εμείς πρέπει να επιταχύνουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία ως προαπαιτούμενο για να μην χάσουμε τις ευκαιρίες που πιθανότατα θα προκύψουν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και οι εταίροι μας να συμβάλλουν επί της ουσίας ώστε να δοθεί μια βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του χρέους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σ’ αυτό το πιεστικό περιβάλλον και τη χρονική στενότητα καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός του 2013.

Ένας ειλικρινής Προϋπολογισμός που εμπεριέχει την ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης για να περάσει η χώρα από το σημείο καμπής της δύσκολης τροχιάς των τελευταίων ετών.

Ένας Προϋπολογισμός που βασίζεται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών.

Ένας Προϋπολογισμός που δεν εξωραΐζει την πολύ δύσκολη πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως την ενσωματώνει στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

Και αυτό διότι στόχος μας δεν είναι η δημιουργία πρόσκαιρων εντυπώσεων.

Στόχος είναι η άσκηση υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής.

Θεμελιώδης εθνική επιδίωξη είναι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.

Το 2013 θα καταγραφεί ως σημείο καμπής στη δημοσιονομική τροχιά της χώρας.

Θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα.

Η Ελλάδα θα πάρει μια βαθιά αναπνοή.

Στη συνέχεια η χώρα θα εισέλθει σε μια μακρά περίοδο πρωτογενών πλεονασμάτων.

Θα αποκτήσει ζωτικούς βαθμούς ελευθερίας.

Θα τονωθεί η εθνική μας αυτοπεποίθηση.

Θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας διεθνώς.

Θα ενισχυθεί η διαπραγματευτική μας ικανότητα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Τόσο ο Προϋπολογισμός, όσο και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα εμπεριέχονται στη Στρατηγική της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης.

Βασικός άξονάς της είναι η σύζευξη της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας.

Επιτυγχάνεται έτσι, αφενός η αμφίπλευρη και βιώσιμη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, και αφετέρου το τέλος του καθοδικού κύκλου της οικονομίας.

Και μέσο-μακροπρόθεσμα, η χώρα να ξεφύγει από το φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και της ύφεσης.

Η Στρατηγική αυτή έχει δύο πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Βασική επιδίωξη είναι ο προσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής στον εξορθολογισμό της δημόσιας δαπάνης και των δημόσιων εσόδων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι δράσεις και τα μέτρα επικεντρώνονται, από τη μία πλευρά στον περιορισμό του εύρους και της παρεμβατικότητας του δημοσίου τομέα και, από την άλλη πλευρά, στη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών και τα δημόσια έσοδα.

Έτσι, επιτυγχάνεται η συρρίκνωση της μίας συνιστώσας του δημοσιονομικού ελλείμματος, του διαρθρωτικού ελλείμματος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης, που αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμού του 2013, βασίζεται:

 • στη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης,
 • στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης,
 • στον εξορθολογισμό της μισθολογικής και συνταξιοδοτικής δαπάνης του πολιτικού προσωπικού,
 • στον εξορθολογισμό των αμυντικών δαπανών, χωρίς να πλήττονται οι αμυντικές δυνατότητες της χώρας,
 • στον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και των υπηρεσιών υγείας,
 • στην αναδιάρθρωση και τη μείωση του μεγέθους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης,
 • στην καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών, διατηρώντας όμως το ουσιαστικό επίπεδο κοινωνικής προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις δημοσιονομικής προσαρμογής συνολικής εκτιμώμενης καθαρής επίδρασης περίπου 9,4 δισ. ευρώ το 2013, δημιουργώντας έτσι και ένα δημοσιονομικό απόθεμα ασφαλείας.

Χωρίς καμία αμφιβολία, πρόκειται για σκληρές, επώδυνες και δυσβάστακτες παρεμβάσεις.

Παρεμβάσεις που ανατρέπουν ισορροπίες και σχεδιασμούς.

Αλλά και κατεστημένες ισορροπίες και συμφέροντα.

Παρεμβάσεις όμως αναγκαίες.

Άλλωστε το ζήτημα, όπως ορθώς έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι «περικοπές ή μη περικοπές».

Αλλά «περικοπές ή χρεοκοπία».

Η δεύτερη εκδοχή σημαίνει ακόμη μεγαλύτερες περικοπές και βιαιότερη ανατροπή της ζωής των πολιτών.

Παρεμβάσεις αναπόφευκτες, εάν αναλογιστούμε ότι οι δαπάνες για συντάξεις, μισθούς και κοινωνικά επιδόματα υπερβαίνουν το 75% των πρωτογενών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, αν και αυτές οι πηγές αντιπροσωπεύουν το 65% των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έτσι επιτυγχάνεται η συνέχιση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και, κατ’ επέκταση, ο απεγκλωβισμός της οικονομίας και της χώρας από τη χρηματοδοτική «ασφυξία».

Και έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα της Κυβερνητικής πολιτικής.

Του πυλώνα που αφορά την προώθηση και υλοποίηση ενός μεγάλου εύρους πολιτικών και μέτρων για την ανάσχεση των έντονων υφεσιακών πιέσεων και την τόνωση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Βασική επιδίωξη είναι η αντιμετώπιση της δεύτερης συνιστώσας του δημοσιονομικής ελλείμματος, του κυκλικού ελλείμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης είναι δύο:

1η. Ο εμπλουτισμός της οικονομικής πολιτικής με μέτρα που στοχεύουν στην άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως είναι, μεταξύ άλλων:

 • Η επιτάχυνση της απορρόφησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
 • Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
 • Το καθολικό «ξεπάγωμα» των μεγάλων δημόσιων έργων και, ειδικότερα, των οδικών έργων.
 • Η ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τις εξαγωγές.

2η. Η επιτάχυνση της υλοποίησης μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που τα τελευταία χρόνια είτε δεν βρίσκονταν σε άμεση προτεραιότητα είτε προωθήθηκαν με ατέλειες, όπως είναι, μεταξύ άλλων:

 • Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
 • Η αναπτυξιακή και διαφανής αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με τη διαμόρφωση απλών και σταθερών κανόνων, τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου των αγορών, τη μείωση του μη-μισθολογικού και γραφειοκρατικού κόστους.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας.
 • Η επένδυση στις νέες, ενδογενείς, πηγές ανάπτυξης.

Αποτελεί βασική πεποίθηση μου, και θέση της Κυβέρνησης, ότι η δημοσιονομική προσαρμογή, αν και αναγκαία συνθήκη, δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτύχει η οικονομία και η χώρα την έξοδο από την κρίση.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Έχω υποστηρίξει από το βήμα του Κοινοβουλίου, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι δεν υπάρχει «βασιλική οδός» για την εθνική αξιοπρέπεια και την ευημερία μας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Υπάρχει μόνο μια οδός.

Η οδός που προσδιορίζεται από:

 • Την επαναδιατύπωση και την εμπέδωση ενός σύγχρονου αξιακού κώδικα.
 • Την καλλιέργεια κουλτούρας κοινωνικής και πολιτικής συνεννόησης.
 • Τη διαχρονική και αταλάντευτη εφαρμογή ενός εθνικού στρατηγικού σχεδίου.
 • Την υλοποίηση σύγχρονων πολιτικών, που είναι συμβατές με το εθνικό, αλλά και το Ευρωπαϊκό, σχέδιο.
 • Την εμπέδωση και προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
 • Την έντιμη, σκληρή, αποτελεσματική και ποιοτική εργασία από όλους μας.

Αυτή είναι η ορθή οδός.

Αυτή πρέπει να βαδίσουμε.

Αυτή μας επιβάλλει η μακραίωνη διακριτή ιστορία μας.

Και οφείλουμε να τη βαδίσουμε ανεξάρτητα από τι μας λένε και τι πράττουν οι άλλοι.

Σήμερα, με την προωθούμενη σταθεροποίηση της δημόσιας οικονομίας έχουμε εισέλθει στην τελευταία δύσκολη στροφή για να μπούμε σ’ αυτό το δρόμο.

Έχουμε χρέος να κρατήσουμε γερά το πηδάλιο και να κάνουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Ανώδυνες λύσεις δεν υπάρχουν.

Δεν ωφελεί να σπαταλούμε εθνική ενέργεια ομφαλοσκοπώντας.

Δεν ωφελεί να φλερτάρουμε με πισωγυρίσματα.

Δεν ωφελεί να ρισκάρουμε με δοκιμές.

Δεν ωφελεί να επιδοθούμε σε ανώριμες, θορυβώδεις τακτικές.

Η αναγκαία, βέβαια, προσπάθεια είναι μεγάλη και επώδυνη.

Με πίστη, εθνικό σχέδιο και αποφασιστικότητα πρέπει και μπορεί να πετυχαίνουμε τους στόχους και ταυτόχρονα να διεκδικούμε καλύτερους όρους συνεργασίας από τους εταίρους και δανειστές μας.

Η επιτυχής εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2012, η κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2013 και η πιστή εκτέλεσή του αποτελούν εχέγγυα για το ασφαλές πέρασμα της κρίσιμης στροφής.

Ταυτόχρονα, μας δίνουν αντικειμενικά ερείσματα για να επιδιώξουμε άμεσα τη ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας του χρέους και της ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας.

Αντιμετώπιση που απαιτεί την πιο ενεργή συμμετοχή και συμβολή των εταίρων μας.

Μακριά από μαξιμαλιστικές, μη ρεαλιστικές απαιτήσεις.

Οι εταίροι μας άλλωστε δεν είναι άμοιροι ευθυνών για τις εξελίξεις.

Οι αμφίσημες παρεμβάσεις τους την κρίσιμη αυτή περίοδο δεν οφελούν.

Απεναντίας μας δυσκολεύουν.

Εμείς αναγνωρίσαμε και αναλάβαμε τις ευθύνες μας.

Οι μεγάλες και επώδυνες θυσίες των πολιτών και η προοπτική της Πατρίδας μας επιβάλλουν να προχωρήσουμε με ενότητα, σχέδιο, αισιοδοξία και σκληρή δουλειά.

Το πράττουμε.

Έχουμε συνείδηση ότι η επιλογή είναι μία.

Να πετύχουμε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας καλώ να στηρίξετε το Προϋπολογισμό του 2013.

TwitterInstagramYoutube