Μήνας: Φεβρουάριος 2013

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις Βουλευτικές συντάξεις

Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σχετικά με τις Βουλευτικές συντάξεις, αναφέρει τα εξής:

1ον. Οι Βουλευτικές συντάξεις έχουν μειωθεί από το έτος 2010 μέχρι σήμερα με βάση όσα ισχύουν και για όλες τις άλλες συντάξεις του Δημοσίου. Ειδικότερα, οι μειώσεις κατά 5%, 10%, 15% και 20% (ανάλογα με το ποσό της σύνταξης ή το άθροισμα των συντάξεων) έχουν ήδη εφαρμοσθεί και για τις Βουλευτικές συντάξεις, από 01.02.2013, όπως και για όλες τις συντάξεις του Δημοσίου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μέχρι σήμερα μειώσεις των Βουλευτικών συντάξεων (ποσά και ποσοστά):

Σύνταξη Πρωθυπουργού (καθαρά ποσά)

Δεκέμβριος 2009                    Φεβρουάριος 2013                 Ποσοστό μείωσης

4.679,48 ευρώ                                    2.561,26 ευρώ                                    54,73%

Σύνταξη Βουλευτή (πλήρης – καθαρά ποσά)

Δεκέμβριος 2009                    Φεβρουάριος 2013                 Ποσοστό μείωσης

3.866,16 ευρώ                                    1.975,96 ευρώ                                    51,11%

2ον. Δεν έχουν εφαρμοσθεί και θα εφαρμοσθούν από 01.04.2013 (πληρωμή 31.03.2013), αναδρομικά από 01.01.2013, οι μειώσεις των Βουλευτικών συντάξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4093/2012, κατά 20% εφόσον λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα ή κατά 30% εφόσον λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το μηχανογραφικό αρχείο δεν είναι ενημερωμένο για το εάν ο οποιοσδήποτε συνταξιούχος του Δημοσίου, και φυσικά και ο Βουλευτής, λαμβάνει και άλλη σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα. Άλλωστε για το λόγο αυτό δεν έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα, για κανένα συνταξιούχο είτε του Δημοσίου είτε άλλου ασφαλιστικού φορέα, οι σχετικές διατάξεις του ν. 3865/2010 και του ν. 4051/2012, με βάση τις οποίες οι προβλεπόμενες από αυτές μειώσεις θα υπολογίζονταν επί του αθροίσματος των συντάξεων (περισσότερες από μία) που τυχόν λαμβάνει ο συνταξιούχος.

Η ενημέρωση αυτή υπάρχει ήδη, από το τέλος Ιανουαρίου, με βάση το αρχείο της ΗΔΙΚΑ, στο οποίο είναι πλέον καταγεγραμμένα τα ανωτέρω στοιχεία.

Η ανωτέρω μείωση αποφασίσθηκε προκειμένου να περικοπούν οι Βουλευτικές συντάξεις όπως και οι συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τα ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί λειτουργοί, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, στρατιωτικοί κλπ), οι οποίες και μειώθηκαν εξαιτίας των περικοπών στα μισθολόγια αυτά.

Για το λόγο αυτό, ο υπολογισμός της μείωσης στις Βουλευτικές συντάξεις (κατά 20% ή 30% κατά περίπτωση) θα γίνει πριν από την παρακράτηση των εισφορών και των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στις συντάξεις, αφού κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έγινε η μείωση και των συντάξεων που υπολογίζονται βάσει των ειδικών μισθολογίων, δηλαδή προηγήθηκε η μείωση από την περικοπή των ειδικών μισθολογίων και επί του μειωμένου αυτού ποσού σύνταξης υπολογίστηκαν όλες οι άλλες μειώσεις.

Μετά τη διενέργεια και της ανωτέρω ειδικής μείωσης, η συνολική μείωση της σύνταξης των Βουλευτών υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 60%.

3ον. Επιπλέον:

α. Από 01.01.2013 ότι ισχύει για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου και αφορά στην περικοπή της σύνταξης (κατά 70%) εφόσον ο συνταξιούχος εργάζεται ή την αναστολή καταβολής της, έχει εφαρμογή και για τους συνταξιούχους Βουλευτές. Δηλαδή εάν ο συνταξιούχος Βουλευτής εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η σύνταξή του θα περικοπεί κατά 70% ή εάν συνταξιούχος (π.χ. μέλος ΔΕΠ) εκλεγεί Βουλευτής, προκειμένου ο χρόνος θητείας του ως Βουλευτής να είναι συντάξιμος και να λάβει Βουλευτική σύνταξη, θα πρέπει να ανασταλεί η σύνταξη που λαμβάνει από το Δημόσιο ως μέλος ΔΕΠ.

β. Η σύνταξη Βουλευτή ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του επανεκλέγεται, αναστέλλεται.

γ. Επίσης προβλέπεται η κατάργηση του δικαιώματος Βουλευτικής σύνταξης για όσους εκλεγούν από τούδε και στο εξής.

δ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού τον Ιανουάριο 2013

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2013 δείχνουν ότι η χώρα συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Τον Ιανουάριο, το ισοζύγιο ήταν θετικό.

Η χώρα είχε πρωτογενές πλεόνασμα.

Όμως, περιθώριο για χαλάρωση δεν υπάρχει.

Η πολιτική προώθησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης, πρέπει να συνεχιστεί.

Επιδίωξη είναι να πετύχουμε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Αν η επιδίωξη αυτή επιτευχθεί, τότε θα είμαστε σε θέση, με περισσότερους «βαθμούς ελευθερίας», να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα «θετικής απόκλισης».

Δηλαδή να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα.

Και παράλληλα να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος, την τόνωση της εμπιστοσύνης, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Γιατί μόνο με την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, η περαιτέρω πορεία προσαρμογής και σταθεροποίησης θα μπορέσει να είναι βιώσιμη και μόνιμου χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2013:

  • Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν πλεονασματικό. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 398 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 33 εκατ. ευρώ τον περυσινό Ιανουάριο. Ο προϋπολογισθείς στόχος μάλιστα ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 413 εκατ. ευρώ.
  • Το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού ήταν επίσης θετικό. Το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 490 εκατ. ευρώ τον περυσινό Ιανουάριο. Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 873 εκατ. ευρώ.
  • Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,3 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,1 δισ. ευρώ τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα (5,3 δισ. ευρώ).
  • Οι πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσιάζουν μείωση κατά 19% έναντι του περυσινού Ιανουαρίου (και έναντι μηνιαίου στόχου για μείωση κατά 4,8%). Διαμορφώνονται έτσι στα 3,9 δισ. ευρώ τον εφετινό Ιανουάριο, έναντι 4,8 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (και στόχου για 4,6 δισ. ευρώ εφέτος).
  • Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε εντός του 2012 σε αντίθεση με πέρυσι, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί. Βέβαια, τα έσοδα προ επιστροφής φόρων είναι μειωμένα κατά 241 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για εφέτος (ή κατά 5,2% τον Ιανουάριο), κυρίως λόγω της υστέρησης των έμμεσων φόρων. Πράγματι, στο σκέλος των εσόδων απαιτείται προσοχή και εντατικοποίηση της προσπάθειας.
  • Τέλος, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), είναι υψηλότερες έναντι του περυσινού Ιανουαρίου (67 εκατ. ευρώ εφέτος, από 49 εκατ. ευρώ πέρυσι), παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Προγράμματος εξοφλήθηκε μέσα στο 2012.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “ΗΜΕΡΗΣΙΑ” – “Το Πρόγραμμα πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς αναστολές και δεύτερες σκέψεις”

Η Fitch έσπευσε να αποτιμήσει θετικά τα προσωρινά στοιχεία για τη δημοσιονομική προσαρμογή το 2012. Πιστεύετε ότι τα οριστικά στοιχεία σε λίγες μέρες θα δικαιώσουν αυτές τις πρώτες ενθαρρυντικές αντιδράσεις;

Δεν συνηθίζω να σχολιάζω τις εκθέσεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, είτε είναι θετικές είτε αρνητικές για τη χώρα και τη δουλειά μας.

Οι οίκοι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους με τον τρόπο που νομίζουν.

Βεβαίως και όσοι αξιολογούν, αξιολογούνται.

Άλλωστε, αυτό καταδεικνύεται και από τις πρόσφατες εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Προσωπικά προτιμώ να στέκομαι στα πραγματικά, τα απολογιστικά στοιχεία.

Τα στοιχεία του 2012 υπογραμμίζουν ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και καλύτερο των στόχων.

Ειδικότερα, σε επίπεδο Κεντρικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε το δωδεκάμηνο του 2012 στα 3,5 δισ. ευρώ από 6,4 δισ. ευρώ το αντίστοιχο του 2011, ενώ ο στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 4,6 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη τάση αποτυπώνεται και στα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης σε ταμειακή, μη ενοποιημένη, βάση.

Μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές θα έχουμε την πλήρη, την τελική αποτύπωση.

Διαβλέπω θετικές ενδείξεις.

Έχετε θέσει ως στόχο τη δημιουργία έστω και μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος, κάτι πάντως που αμφισβητεί η Τρόικα. Γιατί πιστεύετε ότι θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της Κυβέρνησης;

Η επίτευξη πρωτογενούς δημοσιονομικού πλεονάσματος κατά το 2013 συνιστά εθνικό στόχο.

Αν τον πετύχουμε τότε θα κατακτήσουμε βαθμούς ελευθερίας και θα διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του κλίματος, την επανεκκίνηση και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Άλλωστε και η Τρόικα προβλέπει ισοσκελισμένο πρωτογενές ισοζύγιο για εφέτος.

Η όποια μικρή διαφορά προκύπτει, ουσιαστικά, από τις εκτιμήσεις της για δυσμενέστερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα το 2012.

Εμείς εργαζόμαστε με επιμονή για να πετύχουμε τον εθνικό στόχο.

Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα που πετύχαμε κατά το τελευταίο επτάμηνο επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Στο προσκήνιο επανήλθε η συζήτηση για τις λεγόμενες αστοχίες του προγράμματος προσαρμογής, κάτι που παραδέχεται και το ΔΝΤ. Πόσο εύκολο είναι για την Ελλάδα, με πλατφόρμα αυτή τη συζήτηση, να ανοίξει την κουβέντα για μια ευνοϊκή αναθεώρηση των όρων του προγράμματος και πότε;

Είναι γεγονός ότι συγκεκριμένες παραδοχές του Προγράμματος ήταν «αδύναμες».

Αυτό ήταν βασικό σημείο διαφωνίας μας με τους εταίρους από το 2010, οπότε και μας παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα.

Και δυστυχώς για τη χώρα και τους πολίτες οι αστοχίες και οι αποκλίσεις για την ύφεση και την ανεργία επιβεβαίωσαν τη διαφωνία μας αυτή.

Για το λόγο αυτό ξεκινήσαμε από τα μέσα του 2012 τη σχετική συζήτηση με τους εταίρους.

Στο γνωστό ασφυκτικό πλαίσιο που είχε δρομολογηθεί από το 2010 επιδιώξαμε, στο μέτρο του εφικτού και υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών, βελτιωτικές κινήσεις.

Το αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις είναι θετικό.

Σε άλλες όχι.

Όμως συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Άλλωστε τα οικονομικά προγράμματα δεν πρέπει να είναι άκαμπτα. Δεν είναι δόγματα.

Οφείλουν να ενσωματώνουν τις παραμέτρους του οικονομικού και όχι μόνο περιβάλλοντος, με το οποίο άλλωστε βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση.

Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

Στο εξωτερικό κυριαρχεί προβληματισμός μήπως εξαντληθεί η “κοινωνική αντοχή” στην Ελλάδα για το πρόγραμμα προσαρμογής προκαλώντας νέο γύρο πολιτικής αστάθειας. Θεωρείτε ότι είναι βάσιμες οι ανησυχίες τους;

Οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική αντοχή στην συμπίεση του βιοτικού τους επιπέδου τα τελευταία δύσκολα έτη.

Η αντοχή που επιδεικνύεται είναι πρωτόγνωρη.

Συνεχίζεται υπό μία προϋπόθεση.

Να δουν φως στο «τούνελ».

Για αυτό εργαζόμαστε.

Φυσικά οι αγκυλώσεις και οι αντιστάσεις «θυλάκων» είναι γνωστές από παλαιά.

Όμως τώρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Όλοι μας πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.

Υπολογίζω στην ωριμότητα των Ελλήνων πολιτών.

Πιστεύω ότι ο στόχος για την έξοδο της χώρας από την κρίση, εντός της Ευρωζώνης, κυριαρχεί στην πλειοψηφία της κοινωνίας.

Η δόση του Μαρτίου “περνά” από την ολοκλήρωση των σχεδίων της κυβέρνησης για τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο, 25.000 υπαλλήλων φέτος. Σας ανησυχεί αυτό το “μέτωπο”;

Εκτιμώ ότι οι συνθήκες είναι ώριμες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης τόσο για τη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης όσο και για τη διαχείριση του στελεχιακού δυναμικού της.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει.

Κι αυτό όχι μόνο επειδή η προώθηση του προγράμματος κινητικότητας είναι κριτήριο για τη δόση του Μαρτίου.

Υπάρχουν κι άλλα οφέλη από τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης.

Μια διοίκηση η οποία πρέπει να λειτουργεί επ’ ωφελεία των πολιτών.

Το τελευταίο διάστημα έχουμε πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις επιχειρήσεις όσον αφορά στην αποκατάσταση της δανειοδότησης τους από τις αγορές. Πόσο θα πρέπει να περιμένει το Ελληνικό Δημόσιο για να μπορέσει να ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές, με βιώσιμο κόστος;

Είναι γεγονός ότι, σταδιακά, παρατηρείται μία τάση ομαλοποίησης των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά, καθώς επιταχύνεται η αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και η ανάκαμψη των καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα.

Το Δεκέμβριο του 2012 καταγράφηκε αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Επίσης, πέραν της τραπεζικής χρηματοδότησης, μεγάλες επιχειρήσεις επιστρέφουν σταδιακά στην αγορά επιχειρηματικών ομολόγων.

Δεν μπορώ, συνεπώς, να παραβλέψω ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που έχει διαμορφωθεί.

Πρόκειται για ένα κλίμα που εδράζεται σε σειρά θετικών ενδείξεων όπως η ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, η επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, ότι ακριβής πρόβλεψη για το χρονικό σημείο επανόδου της Ελλάδας στις αγορές δεν μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Σίγουρα όμως, η σύντμηση του χρόνου έως την ανάκτηση της πρόσβασης στις αγορές ομολόγων προϋποθέτει την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Προγράμματος.

Έως τώρα η μείωση των κρατικών δαπανών έχει φέρει αποτελέσματα στο έλλειμμα. Υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση ή θεωρείτε πως είναι πρώιμη ακόμη μια τέτοια συζήτηση;

Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλάρωση.

Η πολιτική εδραίωσης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας που ακολουθούμε τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται και εκτείνεται σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης.

Χωρίς αναστολές και δεύτερες «σκέψεις».

Επιδίωξη είναι να πετύχουμε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, ώστε να είμαστε σε θέση να ενεργοποιήσουμε τη ρήτρα «θετικής απόκλισης».

Δηλαδή, να εξοικονομήσουμε δημόσιους πόρους, ώστε, αφού «πιάσουμε» τους στόχους, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε πολιτικές και μέτρα που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικά και κοινωνικά άδικα.

Τα φορολογικά έσοδα εμφανίζουν σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλη υστέρηση τον Ιανουάριο. Πόσο σας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη με δεδομένο πως εάν υπάρξει απόκλιση από τους στόχους, έχουμε δεσμευθεί για τη λήψη πρόσθετων μέτρων με την ενεργοποίηση σχετικής ρήτρας;

Αναφέρεστε σε πληροφορίες που βασίζονται σε προσωρινές ενδείξεις για την πορεία των εσόδων.

Ας περιμένουμε τα οριστικά στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται μετά το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα, ώστε να διαμορφώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα.

Εκτιμούμε, παρά τους κινδύνους που υπάρχουν και την περιορισμένη φοροδοτική ικανότητα της πλειοψηφίας της κοινωνίας, ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους θα είμαστε εντός των στόχων, καθώς έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις για τα δημόσια έσοδα του 2013 τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Έτσι, θεωρούμε ότι οι εκτιμήσεις μας είναι ρεαλιστικές και για αυτό εστιάζουμε στη θετική διάσταση της ρήτρας απόκλισης.

Στην Κυβέρνηση εργαζόμαστε προσανατολισμένοι στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Δεν ωφελεί να «μιζεριάζουμε» για ενδεχόμενες αποκλίσεις.

Άλλωστε, τα αποτελέσματα του 2012 μας επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Προσπαθούμε να οριοθετήσουμε τον χώρο στον οποίο προοπτικά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε βελτιωτικές παρεμβάσεις εξορθολογισμού ή ελάφρυνσης της φορολογίας,  τόνωσης της ανάπτυξης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με διευκρίνιση για τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012

Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως κάθε μήνα, παρουσίασε χθες τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, έχοντας υπογραμμίσει ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι σε ταμειακή, μη ενοποιημένη, βάση.

Ειδικότερα, το ταμειακό αποτέλεσμα σε μη ενοποιημένη βάση που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης διαφέρει από το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς για τον υπολογισμό του τελευταίου γίνονται οι παρακάτω προσαρμογές:

1. Η ενοποίηση των τόκων που αφορούν σε πληρωμές κατά το PSI στους ΟΚΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

2. Οι προσαρμογές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA95), προκειμένου να μετατραπεί το ενοποιημένο ταμειακό έλλειμμα σε δεδουλευμένη βάση. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν σε:

  • χρονικές ανακατανομές συναλλαγών από έτος σε έτος σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA95 (φορολογικά έσοδα, κλπ), ώστε έσοδα και δαπάνες να καταγράφονται στο έτος που δημιουργούνται, και
  • μεθοδολογικές προσαρμογές μέσω συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών διαφόρων μεγεθών και συναλλαγών, σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat (π.χ. προσμέτρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων -accounts payable- στο έλλειμμα).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά ESA95, όπως υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω από την ΕΛΣΤΑΤ, διαφέρει από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αφού στο τελευταίο υπολογίζεται μόνο η καθαρή επίδοση της συμμόρφωσης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής και εξαιρείται η δημοσιονομική επίπτωση διαφόρων άλλων πολιτικών (π.χ. δαπάνες για υποστήριξη τραπεζών, έσοδα από κέρδη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ANFAs) και της ΕΚΤ (SMPs) από ομόλογα του ΕΔ που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους).

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την ανακοίνωση των στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012

Τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης επιβεβαιώνουν ότι η Κυβέρνηση επέτυχε τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2012.

Τα ταμειακά στοιχεία για το πρωτογενές ισοζύγιο (δηλαδή αυτό χωρίς τις δαπάνες για τόκους) της Γενικής Κυβέρνησης, σε μη ενοποιημένη βάση, εμφανίζουν ένα πλεόνασμα της τάξεως των 434 εκατ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2012, έναντι ελλείμματος 3,5 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2012, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης μειώνονται και διαμορφώθηκαν στα 8.773,6 εκατ. ευρώ (μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων), από 9.467,2 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2012 (δηλαδή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί το μήνα Δεκέμβριο κατά 700 εκατ. ευρώ, πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η αποπληρωμή τους από τις χρηματοδοτικές ροές του Προγράμματος).

Επίσης, το ποσοστό των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καταχωρεί στοιχεία στο μητρώο δεσμεύσεων, το οποίο και αποτελεί εργαλείο ώστε να μην αναλαμβάνονται υποχρεώσεις πέραν των διαθέσιμων πιστώσεων, ανήλθε στο 85%, προσεγγίζοντας το διαθρωτικό στόχο του Προγράμματος που είναι για 90% (το Δεκέμβριο του 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 59%).

Αυτές οι θετικές εξελίξεις στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού καταδεικνύουν ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας αποδίδει καρπούς, διαμορφώνοντας τις απαραίτητες συνθήκες για τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Κεφάλαιο” – “Τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα”

Ο κ. Νταλάρα (IIF) πρόσφατα προεξόφλησε ταχύτερη επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων. Πως αξιολογείτε αυτή την αισιοδοξία;

Δεν θα αξιολογήσω την εκτίμηση του κ. Νταλάρα.

Δεν μπορώ, όμως, και να παραβλέψω ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που έχει διαμορφωθεί, κυρίως, εκτός χώρας.

Πρόκειται, για ένα κλίμα που εδράζεται, μετά τη συρρίκνωση των φόβων εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και την αποκατάσταση των ροών χρηματοδοτικής στήριξης, στην ικανοποιητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, στην επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Σίγουρα, όμως, η απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις ως προς την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές ομολόγων.

Και αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται τόσο στο επίπεδο του spread των 10ετών ομολόγων, που πλέον έπεσε στις 850 μονάδες βάσης, όσο και στο επίπεδο του επιτοκίου των εξάμηνων εντόκων γραμματίων που καταγράφει πτωτική πορεία.

Οι “επενδυτές” στα Ελληνικά έντοκα γραμμάτια ποιοι είναι; Σε τι χρονικό ορίζοντα μπορεί να προστεθούν σ’ αυτούς και οι ξένοι θεσμικοί;

Οι εκδόσεις των εντόκων γραμματίων, παραδοσιακά, στηρίζονταν από τους εγχώριους επενδυτές, και κυρίως από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αν και, από την περίοδο που χάσαμε την πρόσβαση στις αγορές, αναπόφευκτα, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αποτελούσε τον αποκλειστικό επενδυτή των έντοκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Ωστόσο, η αποκλειστικότητα αυτή φαίνεται ότι σταδιακά θα μεταβληθεί καθώς στις τελευταίες εκδόσεις έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και εκτιμώ ότι αυτό το ενδιαφέρον θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο διάστημα.

Βλέπετε να επηρεάζονται – προς τα κάτω – τα επιτόκια στα έντοκα και τις καταθέσεις σε ορατό χρονικό ορίζοντα;

Ήδη, όπως προανέφερα, τα επιτόκια στα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου παρουσιάζουν μια σημαντική πτώση από τα μέσα του 2012.

Συγκεκριμένα, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,30%, που ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010.

Πρόκειται για μία τάση αποκλιμάκωσης η οποία θα συνεχιστεί όσο συνεχίζεται απρόσκοπτα η πιστή υλοποίηση του σχεδίου εξόδου από την κρίση.

Και, φυσικά, μια τέτοια τάση αποκλιμάκωσης θα επηρεάσει και τα επιτόκια του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας, όμως, πάντα υπόψη την ανάγκη αύξηση της καταθετικής βάσης στη χώρα μας που παραδοσιακά στήριζε τη διαμεσολαβητική δραστηριότητα.

Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίσης των τραπεζών πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε ότι θα διευκολύνει “ευδιάκριτα” την χρηματοδότηση της παραγωγικής “μηχανής” της οικονομίας;

Η αποκατάσταση των χρηματοδοτικών ροών του Μηχανισμού Στήριξης θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

Ουσιαστικά, δηλαδή, τις απεγκλωβίζει από την «αμηχανία» των τελευταίων μηνών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητά τους και για να παράσχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση στην πραγματική οικονομία.

Έτσι, δημιουργούνται σταδιακά οι συνθήκες για την αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής «ασφυξίας» που μαστίζει την οικονομική δραστηριότητα.

Βέβαια, απαιτείται και ενίσχυση από την πλευρά του παθητικού.

Δηλαδή, να αυξηθούν οι καταθέσεις, όπως ανέφερα πριν.

Και αυτό θα συμβεί όσο αποκαθίσταται η αξιοπιστία για τα αποτελέσματα της πολιτικής της Κυβέρνησης και το μέλλον της χώρας στο ευρώ.

Και προς το παρόν, φαίνεται να κερδίζουμε αυτή τη μάχη αξιοπιστίας.

Ήδη από τα μέσα Ιουνίου του 2012 οι καταθέσεις έχουν αυξηθεί κατά περίπου 15 δισ. ευρώ.

Που έχουν “κολλήσει” οι ιδιωτικοποιήσεις; Φταίνε οι χαμηλές τιμές ή έχει προκύψει πόλεμος συμφερόντων;

Θα που επιτρέψετε να έχω μια διαφορετική εικόνα.

Και αυτό διότι με την ενημέρωση που έχω από το ΤΑΙΠΕΔ το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων εξελίσσεται κανονικά όσον αφορά τόσο τους στόχους όσο και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Εκτιμώ ότι η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και διαφάνεια, καθώς το επενδυτικό κλίμα και ενδιαφέρον είναι σαφώς καλύτερο σε σχέση με τα μέσα του 2012.

Τότε που αντιμετωπίζαμε το διττό κίνδυνο, «χώρας» αλλά και «νομίσματος».

Έχετε την ευθύνη της “μνημονιακής” προσαρμογής των δημόσιων δαπανών. Ποιο κομμάτι της ευρύτερης κρατικής μηχανής θα βρεθεί στο κέντρο αυτής της προσαρμογής μέσα στο 2013;

Η πολιτική εδραίωσης και διασφάλισης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας που ακολουθούμε τους τελευταίους μήνες εκτείνεται σε όλο το εύρος της Γενικής Κυβέρνησης.

Δεν υπάρχουν περιθώρια ατονίας ή χαλάρωσης της πολιτικής σε συγκεκριμένα πεδία, καθώς στο τέλος τα επιμέρους αποτελέσματα είναι αυτά που επηρεάζουν το άθροισμα του εγχειρήματος.

Για αυτό και πρόσφατα η Κυβέρνηση θεσμοθέτησε ένα πλέγμα δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που συνοδεύεται από την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Πρόκειται για ένα μηχανισμό παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση με τον ορισμό τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και οι διοικήσεις των φορέων.

Διοικήσεις οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα προκύπτουν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους, ενώ σε περίπτωση εμφάνισής τους θα προβαίνουν σε προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Η τρόικα προβλέπει μείωση των επενδύσεων κατά 3-4% το 2013, το ΙΟΒΕ κατά 7-8% και η Εθνική Τράπεζα κατά 13%. Πού εδράζετε την αισιοδοξία σας ότι “έρχεται” η ανάπτυξη;

Κανείς δεν έχει διακηρύξει έτσι απλοϊκά ότι έρχεται η ανάπτυξη.

Αντιθέτως, για το 2013 είμαστε πιο απαισιόδοξοι από τους εταίρους μας, καθώς εκτιμούμε ύφεση 4,5%, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπουν ύφεση 4,2%.

Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι εφόσον συνεχιστεί με την ίδια συνέπεια η προσπάθεια σύζευξης της δημοσιονομικής προσαρμογής με την επανεκκίνηση της οικονομίας μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι προς το τέλος του έτους θα τερματίσουμε την «τρελή» πορεία στο «καθοδικό σπιράλ».

Ενδεχομένως δε να διαψευσθούν, επί τα βελτίω, τόσο οι δικές μας όσο και οι ευρύτερες εκτιμήσεις για τη ροή των επενδύσεων.

Άλλωστε, όπως προανέφερα, όσο ενισχύεται η πίστη για την πορεία της χώρας εντός του ευρώ και υλοποιείται το πρόγραμμα, ειδικά αναφορικά με την πραγματοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών και των αποκρατικοποιήσεων, τόσο θα ενδυναμώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Έχει διαπιστωθεί πια ότι οι αυξημένοι σε ποσοστό αλλά και σε απόλυτους αριθμούς φόροι δύσκολα θα μπορούσαν να αποδώσουν το 2013 τα αναμενόμενα με τέτοιας έκτασης ανεργία και μισθολογικό/συνταξιοδοτικό ψαλίδισμα. Τι θα κάνετε; Μπορεί η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής να καλύψει το κενό;

Έχω υποστηρίξει ξανά ότι πρέπει να διεκδικούμε συνεχώς, στο πλαίσιο του προγράμματος, τη βελτίωση των πολιτικών και των μέτρων που αποδείχθηκαν οικονομικά αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικες.

Και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε κάνει, το τελευταίο τρίμηνο, ορισμένα βήματα και σκοπεύουμε να επιδιώξουμε και άλλα.

Ειδικά στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής.

Γι αυτό το λόγο, συνεπώς, ακολουθούμε την πιστή υλοποίηση του προγράμματος, επιδιώκοντας την επίτευξη επιδόσεων και πέραν των στόχων, ώστε να αποκτήσουμε βαθμούς ελευθερίας για να τροποποιήσουμε πολιτικές.

Να ενεργοποιήσουμε τη «ρήτρα θετικής απόκλισης».

Σ’ αυτή την προσπάθεια σημαντική θα είναι και η συμβολή του περιορισμού της φοροδιαφυγής και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.

Προσδοκώ ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα.

Η ομολογία Τόμσεν “έγινε λάθος στον πολλαπλασιαστή” προκαλεί προβληματισμούς …και για άλλα “λάθη” στα τρία Μνημόνια. Εντοπίζετε τέτοια;

Το θέμα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών αποτελούσε το βασικό σημείο διαφωνίας μας με τους εταίρους από το 2010.

Πρόκειται για μια διαφωνία που, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε από τις αστοχίες και τις αποκλίσεις στις προβλέψεις για την ύφεση και την ανεργία.

Στο ασφυκτικό πλαίσιο των προηγούμενων μηνών επιδιώξαμε, στο μέτρο του εφικτού και υπό την πίεση του «παγώματος» των χρηματοδοτικών ροών, βελτιωτικές κινήσεις.

Κάποιες καρποφόρησαν και αρκετές άλλες όχι.

Όμως, συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Άλλωστε τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα.

Έχουμε χρέος να προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο για τη χώρα και τους πολίτες.

Προκάλεσε αίσθηση η επιλογή σας να ψηφίσετε και στις τέσσερις κάλπες για σύσταση προανακριτικής επιτροπής (λίστα Λαγκαρντ) παρότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί σας στο υπουργικό συμβούλιο προσήλθαν μόνο στην πρώτη. Τι προκρίνατε;

Δεν σχολιάζω το χειρισμό των συναδέλφων μου.

Σε ότι με αφορά, από τη στιγμή που δεν υπήρξε κομματική πειθαρχία, και σωστά δεν υπήρξε, έπραξα αυτό που έκρινα ορθό.

Τίποτε άλλο πέραν αυτού.

Πως εξελίσσεται η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου μετά την εκταμίευση της δόσης; Ποιοι έχουν πληρωθεί και ποιοι ακολουθούν;

Η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εξελίσσεται ικανοποιητικά, εντός του σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, και εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε τεθεί.

Αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Ο προγραμματισμός μας, η μέχρι σήμερα εξέλιξη της διαδικασίας, η πορεία αξιολόγησης των αιτημάτων χρηματοδότησης και οι καταβολές των δόσεων της δανειακής σύμβασης συγκλίνουν στην επίτευξη του στόχου αποπληρωμής οφειλών ύψους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2013, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία για τις επιστροφές επιπλέον φόρων ύψους 553 εκατ. ευρώ δεδομένου ότι αυτά θα είναι διαθέσιμα το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και τα οποία θα αυξήσουν το ποσό.

Το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 3 δισ. ευρώ περίπου.

Έχουν αποπληρωθεί, εν μέσω άλλων, μέρος οφειλών των ΟΤΑ και του ΕΟΠΥΥ, επιστροφές φόρων και εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, ενώ πρόκειται να αποπληρωθούν υποχρεώσεις στρατιωτικών νοσοκομείων, οφειλές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ κ.ά.

Η αξιολόγηση των αιτημάτων συνεχίζεται κάτω από αυστηρούς κανόνες, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των επιλογών διοχέτευσης των δημοσίων πόρων και στην εδραίωση πολιτικών που δεν θα επιτρέψουν, στο μέλλον, τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Πρόθεσή μας είναι να ανταποκριθούμε, στο πλαίσιο του εφικτού, στη ζωτικής σημασίας ανάγκη της οικονομίας για ρευστότητα.

Στις παρούσες συνθήκες εκτιμάτε ότι ο φόρος στα ακίνητα μπορεί να αποδώσει;

Υπάρχει διακομματική ομάδα εργασίας.

Αποτιμά τα ισχύοντα μέτρα και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα νέο, δημοσιονομικά ισοδύναμο, δικαιότερο μέτρο φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Δείτε τη συνέντευξη στο Capital.gr: Χρ. Σταϊκούρας – “Τα οικονομικά προγράμματα δεν αποτελούν δόγματα” 

TwitterInstagramYoutube