Μήνας: Σεπτέμβριος 2013

Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ)

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, τόσο τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για την ποιότητα και την ανάπτυξη των κατασκευών» όσο και το Περιοδικό Κτίριο, περιοδικό με πολυετή συμβολή στον τεχνικό κλάδο, για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετίσω τις εργασίες της ημερίδας σας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των κατασκευών έχει πληγεί σφοδρά από την κρίση.

Οι επιπτώσεις της είναι οξύτατες.

Ενδεικτικά:

 • Η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 37,7% το 2011, κατά 30,6% το 2012, ενώ εφέτος συνεχίζεται η συρρίκνωση κατά 37,8%.
 • Η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες προς τον κλάδο των κατασκευών μειώθηκε κατά 7,4% το 2011, κατά 1,9% το 2012 και συνεχίζει να συρρικνώνεται και το 2013 κατά 0,3%.
 • Η μείωση αυτή και η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση μεταφράστηκε και στη μείωση των τιμών των ακινήτων.

Ενδεικτικά, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 5,5% το 2011, κατά 11,7% το 2012 και συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία κατά 11,5% και το 2013.

Συμπέρασμα;

Δραματική μείωση των μεταβιβάσεων και των επενδύσεων σε ιδιωτικά ακίνητα.

Μεγάλη μείωση έκδοσης των οικοδομικών αδειών.

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Αυτή η κατάσταση οφείλει να μας προβληματίσει.

Και αυτό διότι η αξία του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, ενός καθοριστικού κλάδου της εγχώριας οικονομίας, είναι σημαντική, καθώς:

 • Συμβάλλει στην παραγωγή πολλών θέσεων απασχόλησης, εισοδημάτων, τζίρων και φορολογικών εσόδων.
 • Διασυνδέεται με δομικούς βιομηχανικούς τομείς και σχετίζεται με περισσότερα από 150 επαγγέλματα.
 • Συνεισφέρει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας μας και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας.
 • Συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση, σε όρους αειφόρου ανάπτυξης, της εγχώριας παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, συνεπώς, ο κλάδος να εξέλθει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί την τελευταία περίοδο, αποτελώντας συστατικό της πορείας εξόδου της χώρας από την κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια και επηρεάζουν το χώρο της κατασκευής να αξιολογηθούν με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ευρύτερα, αξίζει να επισημανθούν ορισμένες αρχικές θετικές ενδείξεις που δημιουργούν προσδοκίες αρχικά σταθεροποίησης της κατάστασης και μεταγενέστερα ανάταξής της.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η υφεσιακή δυναμική αποκλιμακώνεται.
 • Η χώρα προσεγγίζει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενδυναμώνεται.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
 • Η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ενισχύεται.

Τα ανωτέρω αντανακλούν σε μια τάση αναστροφής του κλίματος και στον τομέα των κατασκευών.

Σύμφωνα με τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2013 δημιουργούνται θετικές οικονομικές προσδοκίες.

Ανά κλάδο, οι προσδοκίες μεταβάλλονται θετικά, αλλά ήπια στις Ιδιωτικές Κατασκευές (40,4 από 35,2 μονάδες), και περισσότερο στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων, όπου ο σχετικός δείκτης το δεύτερο τρίμηνο του έτους διαμορφώνεται στις 77,6 μονάδες (από 51,4), στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο των κατασκευών τον Ιούνιο του 2013 ανήλθε στις 69,5 μονάδες σε σχέση τον Ιούνιο του 2012 που ήταν στις 40 μονάδες, παρουσιάζοντας μία άνοδο της τάξεως του 75%.

Βέβαια, απομένουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν.

Με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Κυρίες και Κύριοι,

Πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στον κλάδο των κατασκευών αποτελεί και ο βαθμός ποιότητας/τιμής της κατασκευής.

Ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας από την πλευρά του κατασκευαστή είναι η δημιουργία και η παροχή στον πελάτη ενός προϊόντος που θα συναντά τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:

 • Ικανοποίηση του σκοπού για του οποίου κατασκευάζεται.
 • Αποτέλεσμα της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
 • Τήρηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.
 • Σχέση τιμής προς αξία παραγόμενου προϊόντος.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις διασφαλίζονται τόσο από τη θέσπιση και τήρηση προτύπων ποιότητας από την πλευρά των εταιρειών ή την έκδοση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης που θα παρέχει τα αποτελέσματα ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής,  όσο και από την εφαρμογή προτύπων από την πλευρά φορέων που πιστοποιούν, παρέχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ή εποπτεύουν την διαδικασία της κατασκευής.

Έτσι πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των κατασκευών με την έκδοση προτύπων τευχών εναρμονίζοντας την τυποποίηση με τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά standards και χορηγώντας πιστοποιητικά ποιότητας από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Επίσης, η εξίσου σημαντική συνεισφορά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην ποιότητα των κατασκευών με την παροχή τεχνογνωσίας και την έκδοση τεχνικών οδηγιών εξασκώντας πλήρως τον χαρακτήρα του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημανθεί και η παρουσία του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) που διενεργεί προκαθορισμένους ελέγχους σε δημόσια έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, στην προσπάθεια αναστροφής της κρίσης, είναι ευκαιρία να θεσπισθούν κανόνες και πιστοποιημένες διαδικασίες που να βελτιώνουν την κατασκευή ποιοτικά, κάτι που θα οδηγήσει σε αυξημένη προστιθέμενη αξία των νέων κατασκευών, αφού θα εξετάζεται η διαδικασία παραγωγής ενός έργου με αυστηρά κριτήρια διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.

Δευτερολογία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης σχετικά με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να ευχαριστήσω τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους των κομμάτων για τις τοποθετήσεις τους και όλους τους ομιλητές για τις δευτερολογίες τους.

Είχαν πράγματι ουσιαστικό περιεχόμενο και δεν είχαν καμμία σχέση με την ερώτηση και αυτό είναι ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι η ερώτηση απαντήθηκε.

Δεν άκουσα τίποτα για την ερώτηση στις δευτερολογίες.

Άκουσα για ανάπτυξη.

Και αυτό πράγματι είναι το ζητούμενο.

Ο κ. Γλέζος αναφέρθηκε στο αυτονόητο.

Δεν ζητάμε συγχαρητήρια για την επιτέλεση του αυτονόητου, απλώς επισημαίνουμε ότι ακριβώς επειδή επιτελούμε το αυτονόητο, δεν υπάρχει χώρος, περιθώριο αμφισβήτησης.

Αν θέλαμε, αν ήθελα συγχαρητήρια, θα σας έλεγα ότι τα μισά από τα ενημερωτικά δελτία που βγαίνουν θεσπίστηκαν το 2013, φέτος, αλλά δεν το έκανα.

Ο κ. Κουράκος μίλησε για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Αυγούστου έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή έχει μεταβιβαστεί προς τους φορείς το 71% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σε ό,τι αφορά τις τελικές πληρωμές, αυτές ήταν μέχρι τότε, μέχρι το τέλος Αυγούστου, 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.

Στο πρώτο ερώτημά σας αν αμφισβητεί η Κυβέρνηση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η απάντηση είναι προφανώς όχι, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει τα στοιχεία της Κυβέρνησης.

Η απάντηση είναι αυτονόητη.

Δεύτερο ερώτημα: Αμφισβητεί η Κυβέρνηση το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους που λειτουργεί στη Βουλή;

Προφανώς όχι, γιατί πολύ απλά το Γραφείο Προϋπολογισμού και η έκθεση που επικαλείστε λέει στη σελίδα 6: «Έχει υπάρξει πρόοδος στη δημοσιονομική πτυχή του προγράμματος προσαρμογής. Η χώρα έχει καταφέρει να μειώσει το έλλειμμα και βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος φέτος».

Προφανώς, τι να αμφισβητήσουμε;

Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχετε καταλάβει τι γράφει.

Στη σελίδα 42, πιο κάτω λέει: «Η υλοποίηση του Προϋπολογισμού το πρώτο εξάμηνο του 2013 σηματοδοτεί την ομαλή υλοποίηση του Προϋπολογισμού με βάση τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση».

Πιο κάτω, στη σελίδα 63 λέει: «Μακροσκοπικά και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου η πορεία των μεταρρυθμίσεων επιτρέπει κάποια αισιοδοξία», «Ενδεικτική είναι η διαπίστωση της Παγκόσμιας Τράπεζας» και συνεχίζει «Πρόσφατη έκθεση διαπιστώνει ότι η Ελλάδα είναι πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις».

Αυτό θα αμφισβητήσει η Κυβέρνηση;

Προφανώς, συμφωνούμε.

Αυτά τα σημεία, όπως και αρκετά ακόμα από τη συγκεκριμένη έκθεση που δείχνουν κάποιες πρώτες θετικές εξελίξεις και ενδείξεις, φαίνεται ότι δεν τράβηξαν καθόλου την προσοχή σας.

Η προφανής ερμηνεία είναι ότι το πράξατε γιατί αποδομούσαν πλήρως την επιχειρηματολογία σας.

Δεν στήριζαν την επιδίωξή σας.

Όμως, ευτυχώς για τη χώρα, αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν αμφισβητήθηκε η προσέγγιση του στόχου επίτευξης του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Αμφισβητήθηκε, πράγματι, ο τρόπος επίτευξης και η βιωσιμότητά του.

Αυτό πράγματι, επίσης, πρέπει να αποτελεί συνεχώς, διαρκώς αντικείμενο συζήτησης ώστε το μείγμα της ασκούμενης πολιτικής να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικά αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο.

Έμειναν, συνεπώς, μόνο οι επερωτώντες Βουλευτές και η Χρυσή Αυγή να αμφισβητούν ακόμα και την ύπαρξή του.

Στη δευτερολογία πολλών αξιόλογων συναδέλφων –και το επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά– δεν επαναλήφθηκε αυτή η κριτική, αλλά αναφέρθηκαν στην ανάπτυξη και όπως είπα αυτό είναι σωστό.

Κυρία Ξηροτύρη, μίλησα για την αναγκαιότητα εμπλουτισμού του μείγματος οικονομικής πολιτικής με αναπτυξιακές δράσεις.

Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τον υψηλότατο πολλαπλασιαστή που έχουν οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ερώτημα των αγαπητών συναδέλφων: Τελικά οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν ή μειώθηκαν;

Καταρχήν, να καταλάβω την κριτική σας.

Άκουσα σήμερα άλλους να λένε ότι δείχνουμε υπερβάλλοντα ζήλο στις περικοπές και να έχουμε και στάση πληρωμών και άλλους να λένε ότι έχουμε άνοδο των δαπανών.

Δεν γίνεται να ισχύει και το μεν και το δε.

Η πραγματικότητα είναι η εξής: Έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Άκουσα κάποιους αριθμούς πολύ συγκεκριμένους στο κομμάτι των δαπανών.

Μάλλον δεν παρουσιάζετε όλη την εικόνα.

Θα σας πω ότι αυτό το οκτάμηνο σε σχέση με την περσινή περίοδο –αν θέλαμε να παρουσιάσουμε ακόμα καλύτερη εικόνα ως Κυβέρνηση– δεν θα χορηγούσαμε την έκτακτη παροχή των δικαστικών συν 104 εκατομμύρια δαπάνες, δεν θα ήταν αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης σε σχέση με πέρσι κατά 15 εκατομμύρια, δεν θα ήταν αυξημένες οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων κατά 53 εκατομμύρια -σε σχέση με πέρσι πάντα-, δεν θα ήταν αυξημένες οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 112 εκατομμύρια, δεν θα ήταν αυξημένες οι επιδοτήσεις για την αγροτική ανάπτυξη κατά 31 εκατομμύρια, δεν θα χορηγούσαμε το επίδομα θέρμανσης, δαπάνη 80 εκατομμυρίων, δεν θα δίναμε δαπάνες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αποφυγής δημιουργίας νέας γενιάς ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 38 εκατομμυρίων, δεν θα ήταν αυξημένες οι επιχορηγήσεις στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 264 εκατομμύρια.

Τώρα, ως προς το ερώτημα του πώς καταγράφονται τα στοιχεία για τις αποπληρωμές των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Δεσμεύτηκα να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Είναι ένα λεπτό τεχνικό ζήτημα, αλλά πρέπει να το διευκρινίσουμε.

 Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση, που προκύπτει μετά τη διόρθωση των ταμειακών στοιχείων συμπεριλαμβάνει ως δαπάνες τις εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών και από δαπάνες και από έσοδα, με χρηματοδότηση από την ειδική πίστωση, από τα 8 δισεκατομμύρια της δανειακής σύμβασης, καθώς και το ύψος των προκαταβολών.

Ωστόσο, σε ετήσια βάση –το τονίζω αυτό- η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ουδέτερη για το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης και αυτό είναι το ζητούμενο.

Εκεί θέλουμε πρωτογενές πλεόνασμα.

Παράδειγμα: Πληρώνει το κράτος ας πούμε 100 εκατομμύρια ευρώ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αυτό είναι δαπάνη για το κράτος.

Αυτό παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αυτό, όμως, είναι έσοδο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 100 εκατομμύρια.

Πληρώνουν οι ΟΤΑ 100 εκατομμύρια στους δικαιούχους.

Αυτό είναι δαπάνη για τους ΟΤΑ και μειώνονται ισόποσα οι απλήρωτες υποχρεώσεις των ΟΤΑ που ήταν καταγεγραμμένες.

Αυτό σημαίνει βελτίωση αποτελέσματος των ΟΤΑ σε δεδουλευμένη βάση.

Έτσι κλείνει ο κύκλος.

Αυτός ο κύκλος των εισροών δεν συμβαίνει σε χρόνο μικρότερο του έτους.

Κλείνει συνεπώς στο τέλος του έτους.

Το δε δελτίο Τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος στις 13 Σεπτεμβρίου το επιβεβαιώνει.

Η αποπληρωμή αυτή 4.632.000.000 δεν επηρεάζει βεβαίως το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δεδουλευμένη λογιστική βάση.

«Όπως είναι γνωστό» –λέει– «οι οφειλές αυτές έχουν ήδη υπολογιστεί στο αποτέλεσμα των ετών που δημιουργήθηκαν».

Είπα ότι θα σας δώσω περισσότερα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου στα έσοδα.

Το γενικό σύνολο εσόδων προ επιστροφών του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένο περίπου κατά 14% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012

Τα φορολογικά έσοδα είναι 15% υψηλότερα έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Πού οφείλεται αυτό;

Στη συνέχιση της καλής πορείας των έμμεσων φόρων και στο πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου που υπερέβησαν κατά 8,1% τις εισπράξεις του αντίστοιχου διαστήματος του 2012 και δεύτερον, της αύξησης των εσόδων από τους φόρους περιουσίας λόγω της ικανοποιητικής είσπραξης της δεύτερης δόσης του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων για φέτος, με το ποσοστό εισπραξιμότητας να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό της ίδιας δόσης της περσινής περιόδου.

Οι επιστροφές φόρων, που πράγματι πρέπει να ενισχυθούν, να αυξηθούν, διαμορφώθηκαν στα 201 εκατομμύρια το πρώτο εικοσαήμερο έναντι 94 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου του 2012, αύξηση δηλαδή 114%, ενισχύοντας τη ρευστότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Παρά τις πολύ αυξημένες επιστροφές φόρων, το γενικό σύνολο καθαρών εσόδων μετά επιστροφών είναι 5% υψηλότερο από το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Σεπτέμβριο.

Δεν θριαμβολογώ, απλώς αποτυπώνω την πραγματικότητα.

Χρειάζεται συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας.

Και δυο τελευταίες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω.

Θα μπορούσα να έχω δυο λεπτά παραπάνω να απαντήσω για το χρέος, γιατί έχει τεθεί το θέμα από πολλές πτέρυγες;

Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.

Ο κ. Νικολόπουλος έθεσε ένα ερώτημα το οποίο έχω απαντήσει, όμως οφείλω, να το επαναλάβω για να μη θεωρηθεί ότι το αγνοώ.

Υπάρχει παρανόηση κατ’ αρχήν για το χρέος.

Άλλοι μιλούν για το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης και άλλοι για την Κεντρική Κυβέρνηση, την κεντρική διοίκηση.

Ο στόχος είναι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης που είναι και ο δείκτης από τον οποίον αξιολογούνται όλες οι χώρες.

Πράγματι το ύψος του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης παρουσίασε αύξηση.

Από τα 306 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2012, όπως σωστά είπε ο κ. Νικολόπουλος, έφτασε στα 322 εκατομμύρια τον Ιούνιο του 2013.

Αυτή όμως η αύξηση, όπως έχουμε πει, ούτε αιφνίδια ήταν ούτε μπορεί να αποτελέσει αιτία για την πρόκληση οποιασδήποτε ανησυχίας, αφού είναι παροδική, χρονικά ορισμένη και το σημαντικότερο, αντιρροπείται από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από το ελληνικό δημόσιο.

Συγκεκριμένα αυτή η φαινομενική αύξηση του χρέους είναι προϊόν της υποχρέωσης απεικόνισης εκταμίευσης των κεφαλαίων από τον EFSF προς το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Ωστόσο, το χρέος που δημιουργείται από την εκταμίευση των κεφαλαίων αντικρίζεται από περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν πλέον ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου με προβλεπόμενη εκποίησή τους και με προσδιορισμένη αξία μεταπώλησης.

Συνεπώς, δεν ευσταθούν οι αναφορές ή οι συγκρίσεις που έγιναν.

Τέλος, συνολικότερα ακούστηκαν διάφορα για το δημόσιο χρέος.

Όπως έχω τονίσει και άλλη φορά εδώ, στο Κοινοβούλιο, το υπαρκτό και μείζον πρόβλημα του δημοσίου χρέους οφείλουμε, όλες οι πτέρυγες της Βουλής, να το προσεγγίσουμε με νηφαλιότητα και ρεαλισμό, να αποφύγουμε θολές εκτιμήσεις, δραματοποιήσεις, κορώνες, να μείνουμε στην πραγματικότητα.

Αυτή η πραγματικότητα διαγώνια είναι η εξής:

Πρώτον, το δημόσιο χρέος εδώ και δεκαετίες έχει πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική.

Ξεκίνησε από 22,5% του ΑΕΠ το 1980 και ανήλθε μετά την επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόστηκε εκείνη τη δεκαετία, τη δεκαετία του 1980, κοντά στο 100% στις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Πέριξ αυτού του επιπέδου, με κατά καιρούς αυξομειώσεις, κινήθηκε μέχρι το τσουνάμι της μεγάλης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που κτύπησε την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Το 2010 η χώρα αντιμετώπισε κρίση δανεισμού και προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου εντάχθηκε στο μηχανισμό στήριξης.

Δεύτερον, το δημόσιο χρέος θα αυξάνει ως απόλυτο μέγεθος όσο η χώρα έχει δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ όσο συνεχίζει και βαθαίνει η ύφεση, τότε και ο δείκτης του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα αυξάνει.

Αυτή είναι η αλήθεια.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα δηλαδή ακόμα και αν μειώνεται –όπως πετυχαίνουμε τα τελευταία χρόνια– δεν εξασφαλίζει κατ’ ανάγκη μείωση του δημοσίου χρέους.

Τρίτη παρατήρηση.

Το δημόσιο χρέος –ερωτήθην γι’ αυτό– στο κλείσιμο του 2009, μετά τις επαναταξινομήσεις λογαριασμών και την αναθεώρηση του ΑΕΠ που αφορούσε την περίοδο 2006-2009 και που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011, ανήλθε στο ύψος των 300 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο κλείσιμο του 2010, 330 δισεκατομμύρια, του 2011, 355 δισεκατομμύρια και του 2012, στα 304 δισεκατομμύρια.

Εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους θα φτάσει ή ελάχιστα θα ξεπεράσει τα 320 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους παραμένει ανοικτό.

Η χώρα οφείλει να «φρενάρει» ριζικά την αυξητική δυναμική και να αντιστρέψει την τάση τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί με την επίτευξη διατηρήσιμων, βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και με τον εμπλουτισμό του μίγματος της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής με την ισχυροποίηση των αναπτυξιακών εργαλείων: διαρθρωτικές αλλαγές, αποκρατικοποιήσεις και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας παντού, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα και εφόσον εμείς είμαστε συνεπείς προς τις δεσμεύσεις μας, να αξιώσουμε σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, την έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στην ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.

Θα αναζητήσουμε, μέσα από την διαπραγμάτευση, τους βέλτιστους τρόπους.

Και κλείνω με μία πρόταση.

Συνεπώς από τα έξι σας ερωτήματα απάντησα στα πέντε.

Σε ένα δεν απάντησα, γιατί περιμένω από τη δική σας πλευρά την απάντηση.

Ποιο είναι το ερώτημα;

«Καθώς από τη διάσταση των στοιχείων προκύπτει αναμφισβήτητα», λέει η ερώτηση, «μαγείρεμα των στοιχείων και δημιουργείται τουλάχιστον ηθικό θέμα για την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τι σκοπεύετε να πράξετε»;

Τώρα που απεδείχθη και από το δελτίο τύπου της Τραπέζης της Ελλάδος ότι δεν ισχύει αυτό, τι σκοπεύετε να πράξετε;

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Επερώτησης σχετικά με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με την Επίκαιρη Επερώτησή σας, περί «δυσαρμονίας των στοιχείων του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2013 μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και Υπουργείου Οικονομικών», δίδεται μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποσαφηνισθούν ορισμένες έννοιες και διαδικασίες, αλλά να ενημερωθεί και η Βουλή σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Θεωρώ, συνεπώς, σημαντική τη σημερινή συζήτηση τόσο για την εξάλειψη υφιστάμενων συγχύσεων και την αποκατάσταση της αλήθειας, όσο και για την τεκμηριωμένη ανάλυση της πορείας εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά τους πρώτους 8 μήνες του έτους.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση η τακτική, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και η διαφάνεια σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης.

Γεγονός που αποδεικνύεται από τις περιοδικές, δημόσιες ενημερώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, και τον έχοντα την τιμή να ομιλεί προς το Σώμα Αναπληρωτή Υπουργό, αναφορικά με διάφορες πτυχές της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα προβαίνει:

1ον. Στη δημοσιοποίηση του προσωρινού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού το 1ο δεκαήμερο κάθε μήνα, με παράλληλη συνέντευξη τύπου από τον Αναπληρωτή Υπουργό.

2ον. Στη δημοσιοποίηση του οριστικού Δελτίου Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού το 2ο δεκαήμερο κάθε μήνα.

3ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Γενικής Κυβέρνησης κάθε μήνα.

4ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων Κρατικού Προϋπολογισμού σε τριμηνιαία βάση.

5ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Παρακαλούθησης Επίτευξης Στόχων Νομικών Προσώπων Γενικής Κυβέρνησης σε τριμηνιαία βάση.

6ον. Στη δημοσιοποίηση του Δελτίου Χρηματοδοτήσεων – Πληρωμών Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων κάθε μήνα, με παράλληλη συνέντευξη τύπου από τον Αναπληρωτή Υπουργό.

Επιπρόσθετα, στο κοινοβουλευτικό πεδίο, δεν πρέπει να σας διαφεύγουν οι περιοδικές, ανά τρίμηνο, συνεδριάσεις της Επιτροπής Απολογισμού – Ισολογισμού του Κράτους επί της πορείας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού, όπως επίσης και η επαναλειτουργία και ενίσχυση του ρόλου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, στη Βουλή των Ελλήνων.

Ενός κοινοβουλευτικού θεσμού με σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία αλλά και για την ενίσχυση της διαδικασίας κοινοβουλευτικής λογοδοσίας.

Με δεδομένη λοιπόν τη βούληση της Κυβέρνησης για διαφάνεια, και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αντιλαμβάνεστε ότι πεδίο για «παίγνια πολιτικής», όπως ισχυρίζεστε, δεν υφίσταται.

Συνεπώς, κύριοι Συνάδελφοι, οι εκφράσεις που χρησιμοποιείτε στην Επερώτησή σας, «χάλκευση εθνικολογιστικών μεγεθών», «ωραιοποίηση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας» και «μαγείρεμα των στοιχείων» από το Υπουργείο Οικονομικών, και δη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι εκτός πραγματικού πεδίου.

Αν και σήμερα ήταν πιο ήπιες οι εκφράσεις: «ευέλικτοι αριθμοί».

Προφανώς το Δελτίο Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, που δεν αμφισβητείτε όπως κατάλαβα, αφαίρεσε όλη την επιχειρηματολογία σας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο οκτάμηνο του έτους, αποτυπώνει την ικανοποιητική πορεία εφαρμογής  του.

Πριν απαντήσω στις επικριτικές προσεγγίσεις που διατυπώθηκαν από διάφορες πλευρές επί των στοιχείων, θα μου επιτρέψετε να καταθέσω τα βασικά σημεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,9 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ κατά το εφετινό οκτάμηνο.

Μόνο το μήνα Αύγουστο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 306 εκατ. ευρώ.

Το οκτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στα 2,5 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 7,8 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 12,5 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν υπέρ-πενταπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το οκτάμηνο του 2013, μειώθηκε στο 1,4% του ΑΕΠ, από 6,5% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, είναι αυξημένα τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Επιβεβαιώνονται έτσι οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα:

 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 1% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 3,7% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το οκτάμηνο του έτους.

Ειδικότερα, για το μήνα Αύγουστο, τα έσοδα προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 400 εκατ. ευρώ ή κατά 10,0% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αξίζει να σημειωθεί, αναφορικά με τους έμμεσους φόρους, ότι σωρευτικά στο οκτάμηνο του έτους ο Φ.Π.Α. λοιπών κατηγοριών, ο οποίος περιλαμβάνει και την εστίαση, υπερβαίνει το στόχο κατά 257 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 28,4 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ ή 9,1% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,9 δισ. ευρώ ή 6,4% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το οκτάμηνο του έτους.

Συνεπώς, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντί να προκαλέσει δημιουργικές συζητήσεις και γόνιμη αντιπαράθεση πυροδότησε, σε ορισμένους κύκλους, ως συνήθως, σκιαμαχίες, μίζερες και έωλες κριτικές προσεγγίσεις.

Κριτικές προσεγγίσεις, αρκετές εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και στην Επίκαιρη Επερώτησή σας.

Πιο συγκεκριμένα:

1ο Σημείο Κριτικής

«Το πλεόνασμα είναι λογιστικό γιατί περιλαμβάνει τα κέρδη από τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Είναι αλήθεια, όπως άλλωστε έχει παρουσιάσει από τον Ιούλιο το Υπουργείο Οικονομικών, ότι τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης – 27ης Νοεμβρίου 2012, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή.

Τα έσοδα των SMPs καταγράφονται στον Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025.

Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Αν εξαιρέσουμε συνεπώς αυτά τα έσοδα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,4 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ κατά το οκτάμηνο του έτους.

Όταν, όπως προανέφερα, το οκτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ και όταν ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ.

Συνεπώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι εμφανής.

Αλλά, κύριοι Συνάδελφοι, για να καταλάβω, εσείς το επίμαχο κονδύλι εν τέλει προτείνετε να μην το καταγράψουμε ως δημόσιο έσοδο;

Γιατί;

Μην τυχόν και πετύχει η χώρα, με τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων και δανειστών μας, πρωτογενές πλεόνασμα;

Μήπως έχετε υπόψη σας σημείο της διεθνούς βιβλιογραφίας, ή κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει διαφορετικό χειρισμό από αυτόν που κάναμε;

Κύριοι Συνάδελφοι, μπορεί να μην συμφωνούμε σε λίγα ή πολλά.

Όμως τα 6 χρόνια που συμμετέχω στο Εθνικό Κοινοβούλιο προσπαθώ να μην εκτραπώ.

Πιστεύω ότι δεν έχω δώσει το δικαίωμα για να λέτε «ελαφρά τη καρδία» ότι «χάλκευσα» ή κάλυψα τη «χάλκευση εθνικολογιστικών στοιχείων».

Με αναγκάζετε να πω, και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια με πολλούς από εσάς τους Συναδέλφους που κάνατε την Επερώτηση, ότι δεν μπήκα στην πολιτική για να εφαρμόζω ή να καλύπτω τέτοιες πρακτικές.

Ούτε φυσικά γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω.

Αλλά ας επανέλθω στο θέμα.

2ο Σημείο Κριτικής

«Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα».

Η αλήθεια είναι, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, χαμηλότερες έναντι της περυσινής περιόδου και σημαντικά χαμηλότερες έναντι του στόχου.

Πράγματι, σε σχέση με το 1ο οκτάμηνο του 2012 οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι  μειωμένες κατά 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνω, όμως, ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 40% και 28% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2012, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της τάσης απορρόφησης των επενδυτικών πόρων.

Η επιτάχυνση των πληρωμών είναι αναγκαία προκειμένου, πέραν των γνωστών πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην οικονομία, να εισρεύσει το συντομότερο δυνατό η κοινοτική συμμετοχή από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν αφαιρέσουμε τα έσοδα και τις δαπάνες του ΠΔΕ, το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι 1,4 δισ. ευρώ το οκτάμηνο του έτους, όταν ο αντίστοιχος στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 1,8 δισ. ευρώ.

Συνεπώς, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι εμφανής.

3ο Σημείο Κριτικής

«Η εικόνα του Προϋπολογισμού είναι μαγική γιατί τα φορολογικά έσοδα καταρρέουν».

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υστέρηση στα φορολογικά έσοδα κατά το οκτάμηνο του έτους.

Όμως η υστέρηση μειώνεται.

Αν και η απόκλιση έναντι των στόχων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων το επτάμηνο του έτους είχε διαμορφωθεί στο 1,1 δισ. ευρώ, πρέπει να τονιστεί ότι με την καλή πορεία των έμμεσων φόρων, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς και με την ενθαρρυντική εικόνα των εισπράξεων από φόρους εισοδήματος και φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, η απόκλιση έχει ήδη μειωθεί στα 728 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο, με τάση περαιτέρω συρρίκνωσης και προσέγγισης του ετήσιου στόχου.

Ειδικότερα, το μήνα Αύγουστο:

 • Οι άμεσοι φόροι υπερέβησαν το στόχο κατά 14%.
 • Οι έμμεσοι φόροι υπερέβησαν το στόχο κατά 3,4%.

Συνεπώς, εκτιμάται ότι η προσωρινή υστέρηση των φορολογικών εσόδων θα καλυφθεί τους επόμενους μήνες, καθώς θα εξομαλύνονται και οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος.

4ο Σημείο Κριτικής

«Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι έλλειμμα 3,2 δισ. ευρώ όπως το παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών αμφισβητεί τα στοιχεία της».

Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος ουσιαστικά συμπίπτουν.

Και αυτό γιατί οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο της Τράπεζας είναι αυξημένες αφού περιλαμβάνουν και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το επισημαίνει άλλωστε και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, τόσο στις υποσημειώσεις (Νο. 4) του Δελτίου της, όσο και στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε για το λόγο αυτό.

Το χειρισμό αυτό κάνει η Τράπεζα κάθε μήνα από τις αρχές της χρονιάς.

Οι δαπάνες όμως αυτές εξισορροπούνται από την ισόποση μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης, και όχι μόνο της Κεντρικής Διοίκησης, που δημοσιεύει το Υπουργείο Οικονομικών κάθε μήνα.

Αφού πληρωμές και μείωση υποχρεώσεων εξισορροπούνται.

Σημειώνω ότι οι ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος γίνονται κάθε μήνα.

Και σε όλες τις ανακοινώσεις διατυπώνονταν αυτή η μεθοδολογική διαφορά.

Άρα τώρα που σταθεροποιείται η τάση για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος είναι τυχαίο που γίνεται η Επερώτηση;

Συνεχίζετε ακόμη και σήμερα να σκιαμαχείτε μόνο και μόνο για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να θολώσετε το θετικό μήνυμα.

5ο Σημείο Κριτικής

«Το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της στάσης πληρωμών που κάνει το κράτος».

Η αλήθεια είναι ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα σωρευτικά επίπεδα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων μειώνονται, καταδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεκίνησε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012.

Συνεπώς οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται, και δεν αυξάνονται. Βέβαια σε ορισμένους φορείς δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και ριζικά.

6ο Σημείο Κριτικής

«Γιατί τα πιστωτικά έσοδα του Κράτους έφτασαν την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου στο θηριώδες – σύμφωνα με την Επερώτησή σας – ποσό των 55 δισ. ευρώ».

Τα πιστωτικά έσοδα, όπως αποτυπώνεται και στο Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν το πρώτο οκτάμηνο στα 59,3 δισ. ευρώ, έναντι 75,9 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2012.

Άμεση απάντηση.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί τη λογιστική αποτύπωση των πόρων που εισρέουν στα κρατικά ταμεία από τα δάνεια που λαμβάνει η χώρα και από τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, 27,8 δισ. ευρώ αποτυπώνονται ως έσοδα από τις επανεκδόσεις (όχι νέες εκδόσεις) των εντόκων γραμματίων και 31,5 δισ. ευρώ αποτυπώνονται ως έσοδα από τα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης.

Και από αυτά τα δάνεια τα 6,7 δισ. ευρώ είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα 24,8 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλα αυτά είναι γνωστά, όπως γνωστό είναι ότι η χώρα είναι σε Μηχανισμό Στήριξης.

Ειλικρινά, δεν κατανοώ τη στόχευση του ερωτήματός σας…

7ο Σημείο Κριτικής

«Αμφισβητεί η Κυβέρνηση το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους που λειτουργεί στη Βουλή».

Αναφέρετε, στην Επερώτησή σας, ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους «[…] βλέπει πρωτογενές έλλειμμα για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2013 ύψους 1,51 δισ. […]».

Δηλαδή για το 1ο εξάμηνο του έτους.

Αν προσέχατε το Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο εξάμηνο του έτους, του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «[…] το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 3,3 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3,9 δισ. ευρώ […]».

Ότι ακριβώς λέει και η Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού (σελ. 34).

Και το Υπουργείο Οικονομικών και το Γραφείο Προϋπολογισμού λένε το ίδιο.

Που είδατε την απόκλιση;

Για να το ξεκαθαρίσω, το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνεται υπεύθυνα στους Έλληνες πολίτες και τους πολιτικούς εκπροσώπους τους με ευθύνη και προφανώς δεν μπαίνει σε λογικές αμφισβήτησης των εκθέσεων φορέων της πολιτείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η πραγματικότητα είναι ότι με τη συμπλήρωση του οκταμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Εκτιμούμε ότι το 2013, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη ότι στην οικονομία οι αβεβαιότητες δεν είναι μηδενικές, θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα στη Γενική Κυβέρνηση.

Η εκτίμηση αυτή είναι προϊόν ρεαλιστικής ανάλυσης των δεδομένων και όχι διάθεσης για πανηγυρισμούς.

Πλεόνασμα μάλιστα, το οποίο, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων, εκτιμάται ότι θα είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης.

Καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ΄χι του Υπουργείου Οικονομικών, το διαρθρωτικό ισοζύγιο της χώρας εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό, της τάξεως του 2% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,4% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη (σε όρους κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς πλεονάσματος τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 6,3% και 1,7%).

Είναι αλήθεια ότι τα αποτελέσματα αυτά αντανακλούν τις μεγάλες και επώδυνες για πολλούς  προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας για την επίτευξη του στόχου.

Αυτή η εξέλιξη, όταν ολοκληρωθεί θετικά στο τέλος του χρόνου, θα δώσει διαπραγματευτική δύναμη στη χώρα.

Θα ενεργοποιήσει τις κοινοτικές δεσμεύσεις για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.

Θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας για εμπλουτισμό του μίγματος οικονομικής πολιτικής και συντεταγμένη έξοδο από την αυστηρή λιτότητα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Αυτή η επίδοση κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Βεβαίως και δεν ισχυρίζομαι ότι όλες οι πτυχές του σύνθετου προβλήματος της ελληνικής οικονομίας έχουν αντιμετωπιστεί.

Για παράδειγμα, η ύφεση εξακολουθεί να υφίσταται, πρέπει όμως να αναγνωριστεί ότι γίνεται όλο και πιο ρηχή.

Επίσης, ο αυξητικός ρυθμός, το τονίζω, ο αυξητικός ρυθμός, της πράγματι πολύ υψηλής ανεργίας τείνει να μηδενιστεί.

Είναι αρκετά αυτά που πρέπει ακόμα να γίνουν.

Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που πρέπει να διανύσουμε είναι δύσκολος και μακρύς.

Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη πιο μεθοδικά και εντατικά, αντιμετωπίζοντας ή μειώνοντας τους κινδύνους που υπάρχουν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας να πιάσουν τόπο.

Σας ευχαριστώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την παρακολούθηση επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων για το 1ο εξάμηνο του 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών,  Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο σκέλος των δημοσίων δαπανών έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Ειδικότερα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 2012, η οποία ενσωματώθηκε στο N. 4111/2013, έχει τεθεί σε ισχύ, από το τρέχον οικονομικό έτος και στο πλαίσιο συγκεκριμένων δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, μηχανισμός παρακολούθησης, σε μηνιαία βάση, των ετήσιων προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα Νομικά Πρόσωπα που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και των οποίων η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Συγκεκριμένα, για τα εν λόγω Νομικά Πρόσωπα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων, ώστε αυτοί να είναι συμβατοί με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια του Δελτίου Παρακολούθησης των Στόχων του Κρατικού Προϋπολογισμού, καθιερώθηκε η δημοσιοποίηση, σε τριμηνιαία βάση, των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης επίτευξης των στόχων των Νομικών Προσώπων που συνιστούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστούν, σε ακόμα μία διάστασή τους, η έγκυρη πληροφόρηση και η διαφάνεια στην πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

Η παρούσα δημοσιοποίηση είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται.

Πρόκειται για μία προσπάθεια που συνεχίζεται σταθερά, ενδυναμώνοντας και εμπλουτίζοντας το θεσμικό πλαίσιο άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής με νέα εργαλεία και πρακτικές που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά της και τη χρηστή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Σε κάθε περίπτωση, είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης από τις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων, στις περιπτώσεις αποκλίσεων, των απαραίτητων μέτρων, ώστε να προσαρμόσουν, κατά την εξέλιξη του οικονομικού έτους, τα οικονομικά τους μεγέθη στα όρια των στόχων τους, και να εναρμονιστούν με την ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα για την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ελληνικών ομολόγων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, υπέγραψε σήμερα Υπουργική Απόφαση με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο αποδέχεται τη δωρεά των ελληνικών ομολόγων που απέκτησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός “Greece Debt Free” και προχωρά στην ακύρωσή τους, διαγράφοντάς τα, επί της ουσίας, από το σύνολο του δημοσίου χρέους.

Πρόκειται για τη διαγραφή δημοσίου χρέους συνολικής ονομαστικής αξίας 2 εκατ. ευρώ.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ευχαριστεί το μη κερδοσκοπικό οργανισμό “Greece Debt Free” για την ισχυρού συμβολισμού πρωτοβουλία που ανέλαβε.

Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη διαχρονική δύναμη του Ελληνισμού».

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Δεν υπάρχει πεδίο για πολιτικό ατύχημα”

1. Μήπως είναι υπεραισιόδοξες οι εκτιμήσεις σας ότι θα υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα στο τέλος του χρόνου;

Τα πρόσφατα στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του έτους δείχνουν ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού εξελίσσεται ικανοποιητικά. Προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο το στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του χρόνου. Εκτιμούμε ότι το 2013, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη ότι στην οικονομία οι αβεβαιότητες δεν είναι μηδενικές, θα κλείσει με πρωτογενές πλεόνασμα. Η εκτίμηση αυτή είναι προϊόν ρεαλιστικής ανάλυσης των δεδομένων και όχι διάθεσης για πανηγυρισμούς.

2. Δέχεστε κριτική ότι λίγο – πολύ “μαγειρεύετε” το πλεόνασμα, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος με τις δικές της μετρήσεις παρουσιάζει έλλειμμα και όχι πλεόνασμα.

Η διαφορά στα αποτελέσματα των μετρήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος, οφείλεται στο γεγονός ότι μετρώνται εξ ορισμού διαφορετικά μεγέθη, με διαφορετικές μεθοδολογίες μέτρησης. Για παράδειγμα, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε αντίθεση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν ξεχωρίζει από το σύνολο των δαπανών αυτές που αφορούν την εξόφληση υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης των προηγούμενων χρόνων, ούτε συνυπολογίζει τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

3. Εάν, λοιπόν, ληφθούν υπόψη, μόνο αυτά τα δύο στοιχεία, τότε η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων σχεδόν μηδενίζεται.

Αυτή είναι η αλήθεια.  Φρονώ ότι οι δημόσιοι θεσμοί πρέπει να εξηγούν τα πάντα στους πολίτες ώστε να ενισχύουν διαρκώς τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Το ΓΛΚ λειτουργεί με βάση αυτή την αρχή και προφανώς δεν αναπτύσσει λογικές «τριβής» με κανέναν. Ο καθείς εφ’ ω ετάχθη. Η χρήση των αναγκαίων τακτικών ανακοινώσεων των αρμόδιων φορέων ως αφορμή για χωρίς ουσία σκιαμαχίες, δεν ωφελεί τη χώρα.

4. Με την φοροδοτική ικανότητα των πολιτών να έχει εξαντληθεί ειλικρινά πιστεύετε ότι θα εισπραχθούν τα 7,5 δισ. ευρώ από φόρους όπως έχετε προϋπολογίσει έως τέλος του χρόνου;

Σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών δεν αγνοεί ότι η φοροδοτική ικανότητα των περισσοτέρων νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχει καταστεί προβληματική. Τα βάρη για τους πολλούς είναι δυσβάσταχτα. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες προωθεί την όλο και δικαιότερη κατανομή των βαρών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το χτύπημα της φοροδιαφυγής και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Τις δυσκολίες στις οποίες αναφέρεστε τις έχουμε συμπεριλάβει στο δημοσιονομικό προγραμματισμό μας. Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος εξελίσσεται ικανοποιητικά. Προσδοκώ ότι με τη συμβολή όλων θα εξελιχθεί ομαλά.

5. Μια κακή πορεία των εσόδων δεν θα επηρέαζε το πλεόνασμα;

Βεβαίως και θα το επηρέαζε αφού αποτελεί τον ένα εκ των δύο όρων της διαφοράς.

Όπως όμως προανέφερα η εξέλιξη και των δύο όρων της διαφοράς είναι ικανοποιητική. Προς επίρρωση των ανωτέρω σημειώνω ότι κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2012. Συνεπώς μπορεί να είμαστε συγκρατημένα, αλλά ρεαλιστικά αισιόδοξοι.

6. Τι άλλο θα ήταν καλό να αποφευχθεί για να επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος;

Οπωσδήποτε θα πρέπει να αποφευχθεί η απόκλιση από τη χρηστή και λελογισμένη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από όλα τα Υπουργεία, από όλους τους εμπλεκόμενους. Οι όποιοι κίνδυνοι προέρχονται από υπερβάσεις δαπανών στο χώρο της υγείας ή υστερήσεις εσόδων στην περιοχή των ασφαλιστικών ταμείων, μετριάζονται. Σημειώνω επίσης ότι από το αποθεματικό του κράτους, που χειρίζεται το ΓΛΚ, μέχρι το τέλος Αυγούστου έχει δαπανηθεί το 30% του διαθέσιμου στον κρατικό προϋπολογισμό ποσού, ενώ το 2012 είχε δαπανηθεί το 70%. Μάλιστα το ποσό αυτό έχει διατεθεί για την κάλυψη έκτακτων, κυρίως, κοινωνικών αναγκών.

7. Γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει τώρα στη διαπραγμάτευση με την τρόικα τη μείωση του ειδικού φόρου πετρελαίου θέρμανσης όπως αφήσατε να εννοηθεί στη συνέντευξή σας στην “Realnews” του Αυγούστου; Θα πρέπει να παγώσουν οι Έλληνες ένα χειμώνα ακόμη;

Η διαπραγμάτευση με τους εταίρους και δανειστές μας είναι συνεχής και δυναμική.

Και σ’ αυτή επιδιώκουμε να προσερχόμαστε με τεκμηριωμένες θέσεις ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο των επιδιώξεών μας. Αυτό επιδιώκουμε σχετικά και με το πετρέλαιο θέρμανσης, από τον περασμένο Απρίλιο όταν αξιολογήσαμε την υλοποίηση του μέτρου. Μέτρο με δύο διαστάσεις. Η μία αφορά το επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα πάταξης του λαθρεμπορίου, και η άλλη το εύρος της επιδότησης στις ασθενέστερες εισοδηματικά ομάδες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εκτιμώ ότι τελικά θα πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

8. Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ έστειλε το μήνυμα “τέλος στην εποχή των μνημονίων”. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα δεν θα δεχθεί να πάρει άλλο δάνειο;

Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι προσπαθούμε εντατικά ώστε η χώρα να βγει το ταχύτερο δυνατόν από το ανηφορικό τούνελ στο οποίο τροχοδρομήθηκε το Μάιο του 2010.

9. Η κυβέρνηση έχει δική της πρόταση για το χρέος; Ποια λύση θα καταθέσει στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές της η οποία θα κλιμακωθεί μετά τις γερμανικές εκλογές;

Το ζήτημα της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους παραμένει ανοικτό, όπως άλλωστε προκύπτει και από την απόφαση των εταίρων μας στα τέλη του 2012. Οφείλουμε, λοιπόν, να το αντιμετωπίσουμε ριζικά. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει αφενός να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και αφετέρου να αξιώσουμε από τους εταίρους και δανειστές να τηρήσουν τα υπεσχημένα ώστε να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του. Λύσεις και τεχνικές υπάρχουν. Προς το παρόν, ας μείνουμε σε αυτά.

10. Το “κούρεμα” που προτείνει το ΔΝΤ δεν είναι μια ριζική λύση; Οι άλλες δεν παρατείνουν την ομηρία της χώρας στα μνημόνια;

Υπάρχουν τρόποι για τη ριζική αντιμετώπιση του ζητήματος. Θα μου επιτρέψετε να μην υπεισέλθω σε βάθος. Όμως, σας διαβεβαιώνω ότι, μέσα από διαπραγμάτευση, θα αναζητήσουμε τη βέλτιστη διαδικασία.

11. Θα απομείνει στη χώρα μια σοβαρή αμυντική βιομηχανία; Πόσες απολύσεις θα γίνουν; 500; 1000;

Η βούλησή μας είναι σαφής. Η χώρα να διατηρήσει αμυντική βιομηχανία. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι στον εν λόγω κλάδο απαιτείται αναδιάρθρωση αλλά και εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιλεγεί η λύση που θα διασφαλίζει το εθνικό και δημόσιο συμφέρον κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

12. Φοβάστε “ατύχημα”;

Πεδίο για πολιτικό «ατύχημα» δεν υπάρχει. Για τον καθένα μας υπάρχει μόνο περιθώριο για ρεαλιστική ανάλυση των δεδομένων και τοποθέτηση, με ευθύνη, επί της πορείας της χώρας. Εκτιμώ ότι η χώρα, θα βαδίσει δημοκρατικά, συντεταγμένα και σοβαρά προς το μέλλον, με όλες τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δυνάμεις της.

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Τύπος της Κυριακής” – “Η αλήθεια για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού”

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της εκτέλεσης, κατά το πρώτο οκτάμηνο, του εφετινού Προϋπολογισμού, αποτυπώνουν την ικανοποιητική πορεία εφαρμογής  του. Αυτή η τακτική, ανά μήνα, δημοσιοποίηση αντί να προκαλέσει δημιουργικές συζητήσεις  πυροδότησε, ως συνήθως, μίζερες προσεγγίσεις και σκιαμαχίες. Στο συνοπτικό αυτό σημείωμα δίνουμε διευκρινίσεις πάνω σε σχόλια των επικριτών:

1ον. Λένε: «Το πλεόνασμα είναι λογιστικό γιατί περιλαμβάνει τα κέρδη από τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.»

Είναι αλήθεια, όπως άλλωστε έχει παρουσιάσει από τον Ιούλιο το Υπουργείο Οικονομικών, ότι τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), ύψους 1,5 δισ. ευρώ, δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα των SMPs καταγράφονται στον Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (segregated account) και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης. Αν εξαιρέσουμε συνεπώς αυτά τα έσοδα, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Όταν το οκτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ. Και όταν ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ. Συνεπώς η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι εμφανής.

2ον. Λένε: «Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για να εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα.»

Η αλήθεια είναι, όπως ανέφερε και η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, ότι οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, χαμηλότερες οριακά έναντι της περυσινής περιόδου και σημαντικά έναντι του στόχου. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 40% και 28% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2012, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της τάσης απορρόφησης των επενδυτικών πόρων. Η επιτάχυνση του πληρωμών είναι αναγκαία προκειμένου, πέραν των γνωστών πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην οικονομία, να εισρεύσει το συντομότερο δυνατό η κοινοτική συμμετοχή από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν αφαιρέσουμε τα έσοδα και τις δαπάνες του ΠΔΕ, το πρωτογενές πλεόνασμα μόνο του Τακτικού Προϋπολογισμού είναι 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους, όταν ο αντίστοιχος στόχος ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 1,8 δισ. ευρώ. Και παραμένει πλεονασματικός ακόμη και αν αφαιρέσουμε και τα έσοδα από τα SMPs. Συνεπώς, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών είναι εμφανής.

3ον. Λένε: «Η εικόνα του Προϋπολογισμού είναι μαγική γιατί τα φορολογικά έσοδα καταρρέουν.»

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει υστέρηση 713 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Όμως:

α) Η υστέρηση μειώνεται. Ενώ στο πρώτο επτάμηνο ήταν 1.060 εκατ. ευρώ, στο οκτάμηνο μειώθηκε, με τάση περαιτέρω συρρίκνωσης και προσέγγισης του ετήσιου στόχου, καθώς θα εξομαλύνονται και οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή δηλώσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

β) Tα έσοδα από έμμεσους φόρους υπερβαίνουν το στόχο, και μάλιστα η βελτίωση έχει αυξητική τάση. Έτσι, για όλο το οκτάμηνο του έτους οι έμμεσοι φόροι είναι υψηλότεροι κατά 328 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων, όταν το επτάμηνο υστερούσαν κατά 165 εκατ. ευρώ και στο εξάμηνο κατά 416 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα για το μήνα Αύγουστο, τα έσοδα, και μάλιστα προ επιστροφών, του Τακτικού Προϋπολογισμού ήταν αυξημένα κατά 400 εκατ. ευρώ ή κατά 10,2% έναντι του μηνιαίου στόχου. Επιβεβαιώνονται έτσι οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες τους επόμενους μήνες.

4ον. Λένε: «Το πρωτογενές έλλειμμα είναι 3,2 δισ. ευρώ όπως το παρουσιάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.»

Η αλήθεια είναι ότι τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ουσιαστικά τα ίδια. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνει άλλωστε στις υποσημειώσεις της (Νο. 4) και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στο Δελτίο της είναι αυξημένες γιατί περιλαμβάνουν και την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όπως κάνει η Τράπεζα κάθε μήνα από τις αρχές της χρονιάς. Οι δαπάνες όμως αυτές εξισορροπούνται από την ισόποση μείωση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης, και όχι μόνο της Κεντρικής Διοίκησης, που δημοσιεύει το Υπουργείο Οικονομικών κάθε μήνα. Αφού πληρωμές και μείωση υποχρεώσεων εξισορροπούνται.

5ον. Λένε: «Το πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της στάσης πληρωμών που κάνει το κράτος.»

Η αλήθεια είναι ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα σωρευτικά επίπεδα των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών επιστροφών φόρων μειώνονται, καταδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα της διαδικασίας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεκίνησε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2012. Συνεπώς οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώνονται, και δεν αυξάνονται. Βέβαια σε ορισμένους φορείς δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα και ριζικά. Επίσης είναι αλήθεια ότι έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Συμπερασματικά, η πραγματικότητα είναι ότι με τη συμπλήρωση του πρώτου οκταμήνου, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, στη Γενική Κυβέρνηση, στο τέλος του έτους. Πλεόνασμα μάλιστα, το οποίο, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων, εκτιμάται ότι θα είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης. Καθώς, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το διαρθρωτικό ισοζύγιο της χώρας εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό, της τάξεως του 2% του ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος 1,4% στην ευρωζώνη (σε όρους κυκλικά διορθωμένου πρωτογενούς πλεονάσματος τα αντίστοιχα μεγέθη είναι 6,3% και 1,7%). Τα αποτελέσματα δείχνουν τη μεγάλη προσπάθεια της Ελληνικής κοινωνίας στην επίτευξη του στόχου. Αυτή η εξέλιξη, όταν ολοκληρωθεί θετικά στο τέλος του χρόνου, θα δώσει διαπραγματευτική δύναμη στη χώρα. Θα ενεργοποιήσει τις κοινοτικές δεσμεύσεις για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας για εμπλουτισμό του μίγματος οικονομικής πολιτικής και συντεταγμένη έξοδο από την αυστηρή λιτότητα, διανέμοντας, προοπτικά, κοινωνικό μέρισμα. Βέβαια η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη πιο μεθοδικά και εντατικά, αντιμετωπίζοντας ή μειώνοντας τους κινδύνους που υπάρχουν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού, ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας να πιάσουν τόπο.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με συνάντηση με αξιωματούχους του Υπουργείου Οικονομικών της Κίνας

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε, σήμερα, με υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Οικονομικών της Κίνας.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η γενικότερη πορεία των δημοσίων οικονομικών στη χώρα μας, η υλοποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, η εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η φορολογική μεταρρύθμιση καθώς και η ευρύτερη κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση για την ανάταξή της.

Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις στο πλαίσιο της συνεργασίας και των σχέσεων των δύο χωρών για ζητήματα που αφορούν την ασκούμενη οικονομική πολιτική σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2013:

«Με τη συμπλήρωση του οκταμήνου του 2013, η πορεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, που αφορά στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνει την τάση βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

Καθιστώντας όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος, στη Γενική Κυβέρνηση, στο τέλος του έτους.

Πλεόνασμα μάλιστα, το οποίο, εάν εξαιρέσουμε την επίδραση της ύφεσης και άλλων συγκυριακών παραγόντων, εκτιμάται ότι θα είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωζώνης. 

Η επίτευξη του στόχου αυτού, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στη διαδικασία της επώδυνης, αλλά αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής, θα επιτρέψει στη χώρα να σταθεί με αξιοπρέπεια στα πόδια της και θα ενισχύσει την αξιοπιστία της.

Ταυτόχρονα, θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.

Σε συνδυασμό δε με την είσοδο της οικονομίας στη διαδικασία αποκλιμάκωσης της ύφεσης, όπως φαίνεται από τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και συνακόλουθα στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με σταθερά βήματα ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας να πιάσουν τόπο και μέσω του συνεχούς εμπλουτισμού του δημοσιονομικού εγχειρήματος με πολιτικές για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας η χώρα να εξέλθει από την βαθιά και παρατεταμένη κρίση, διαμορφώνοντας παράλληλα τις συνθήκες για την αντιμετώπιση του ζητήματος του δημοσίου χρέους.

Ειδικότερα:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 3 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εφετινό οκτάμηνο.

Μόνο το μήνα Αύγουστο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν 367 εκατ.ευρώ.

Εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα που προέρχονται από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (SMPs), τα οποία και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ ή στο 0,8% του ΑΕΠ.

Το οκτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ.

Ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 2,5 δισ. ευρώ.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στο 2,4 δισ. ευρώ.

Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 7,8 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 12,5 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν υπέρ-πενταπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το οκτάμηνο του 2013, μειώθηκε στο 1,3% του ΑΕΠ, από 6,5% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του ΤακτικούΠροϋπολογισμού, είναι αυξημένα τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Επιβεβαιώνονται έτσι οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 5,9% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το οκτάμηνο του έτους.

Εάν εξαιρέσουμε τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (SMPs), αυτά παραμένουν αυξημένα κατά 500 εκατ. ευρώ έναντι των στόχων.

 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 31 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,1% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 3,9% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το οκτάμηνο του έτους.
 • Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν σε 32 δισ. ευρώ, περίπου 500 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το στόχο που είχε τεθεί.

Ειδικότερα, για το μήνα Αύγουστο, τα έσοδα προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 400 εκατ. ευρώ ή κατά 10,2% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Ενώ, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 4,1 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 421 εκατ. ευρώ ή κατά 11,4% έναντι του μηνιαίου στόχου.

Αναλυτικότερα, για το μήνα Αύγουστο:

 • Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρουσίασαν υστέρηση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 8,6% έναντι του μηνιαίου στόχου. Η υστέρηση αυτή αποδίδεται στα μειωμένα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή και, συνεπώς, στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και στα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
 • Οι έμμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 494 εκατ. ευρώ ή κατά 26,5% έναντι του μηνιαίου στόχου. Για όλο το οκτάμηνο είναι 328 εκατ. ευρώ υψηλότεροι από τους στόχους. Μάλιστα, είναι υψηλότεροι κατά 15% σε σχέση ακόμα και με τον Αύγουστο του 2012, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μετά τον Ιούλιο.
 • Συνεπώς, η καλή πορεία των εσόδων από έμμεσους φόρους, που συνεχίστηκε και το μήνα Αύγουστο, υπερκάλυψε τη συγκυριακή αρνητική απόκλιση από τους άμεσους φόρους. Τονίζεται ότι, η απόκλιση έναντι των στόχων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων το επτάμηνο του έτους είχε διαμορφωθεί στα 1.060 εκατ. ευρώ, ενώ χάρη στην υπέρβαση των στόχων στους έμμεσους φόρους η απόκλιση έχει ήδη μειωθεί στα 713 εκατ. ευρώ, με τάση περαιτέρω συρρίκνωσης και προσέγγισης του ετήσιου στόχου, καθώς θα εξομαλύνονται και οι εισπράξεις από τους φόρους εισοδήματος.

4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 28,4 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ ή 9,1% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,9 δισ. ευρώ ή 6,4% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το οκτάμηνο του έτους.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (104 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (15 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (53 εκατ. ευρώ), οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (112 εκατ. ευρώ) και οι επιδοτήσεις για την αγροτική ανάπτυξη (31 εκατ. ευρώ). Επίσης, χορηγήθηκε επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ) και αυξήθηκαν οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αποφυγής δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (38 εκατ. ευρώ), ενώ ιδιαίτερα αυξημένες είναι και οι επιχορηγήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (264 εκατ. ευρώ).

Συνεπώς, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, κατά το οκτάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 328 εκατ. ευρώ ή το 30% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 70% περίπου του συνολικού αποθεματικού που είχε χρησιμοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1ο εξάμηνο του 2014), για την κάλυψη δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας, για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ, για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας και για την κάλυψη της ανάγκης έκτακτης επιχορήγησης του ΟΑΕΔ.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. ευρώ, χαμηλότερες οριακά έναντι της περυσινής περιόδου και σημαντικά έναντι του στόχου.

Ωστόσο, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 40% και 28% έναντι των αντίστοιχων μηνών του 2012, αποτυπώνοντας τη σταδιακή ενίσχυση της τάσης απορρόφησης των επενδυτικών πόρων.

Πρόκειται για επενδυτικούς πόρους που πρέπει στο σύνολό τους, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, να διοχετευθούν στην οικονομική δραστηριότητα, ώστε αφενός να ενισχυθεί περαιτέρω η προσπάθεια ανάκαμψης της πραγματικής οικονομίας και αφετέρου να διασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα του δημοσιονομικού εγχειρήματος.

Και προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζεται η προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς». 

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Η προσπάθεια που ξεκίνησε, το καλοκαίρι του 2012, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο πεδίο της χορήγησης των συντάξεων, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, εστιάζοντας στην καλυτέρευση της καθημερινότητας μεγάλης μερίδας των πολιτών.

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η υλοποίηση του μέτρου της προκαταβολής σύνταξης.

Αύριο, όπως και κάθε 10η μέρα εκάστου μήνα, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η προβλεπόμενη προκαταβολή σύνταξης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Συγκεκριμένα, την προκαταβολή σύνταξης για το μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν, σύμφωνα και με τις οριζόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, 7.634 υπάλληλοι που αποχώρησαν από την Υπηρεσία τους μετά το Μάρτιο του 2013.

Πρόκειται για συνολικό αριθμό υπαλλήλων που είναι υψηλότερος κατά 60% σε σχέση με τον αντίστοιχο του μηνός Αυγούστου, οπότε και είχαν λάβει την προκαταβολή σύνταξης 4.752 υπάλληλοι, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός αυτός ήταν 264 υπάλληλοι τον Ιούνιο και 1.126 υπάλληλοι τον Ιούλιο.

Έτσι, από τους 7.843 υπαλλήλους του δημοσίου που αποχώρησαν από την 1η Μαρτίου 2013 έως και την 5η Σεπτεμβρίου 2013 προκαταβολή σύνταξης θα λάβει το 97,3% αυτών.

Δηλαδή, η εφαρμογή της ρύθμισης που αφορά την προκαταβολή της σύνταξης, η οποία είναι πέραν των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών μας, έχει σχεδόν πλήρως ομαλοποιηθεί.

Συνεπώς, επιλύθηκε το επί δεκαετίες υφιστάμενο πρόβλημα της καθυστέρησης της καταβολής της σύνταξης των εξερχομένων από τις δημόσιες υπηρεσίες και του μισθοδοτικού κενού που αυτοί αντιμετώπιζαν μέχρι τον οριστικό κανονισμό της σύνταξής τους.

Τέλος, απηλλάγησαν οι πολίτες και η διοίκηση από την ανάγκη επινόησης παρακαμπτήριων διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος».

TwitterInstagramYoutube