Μήνας: Ιανουάριος 2014

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Κ. Μαρκόπουλου για τη παράταση δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε πυρόπληκτες περιοχές

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτηση που καταθέσατε, και συζητάμε σήμερα, θίγετε ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συμπατριώτες μας.

Είναι ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα και να θέσουμε τα γεγονότα σε μία σειρά, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί για την ενίσχυση των πληγέντων, αλλά και για να εξηγήσουμε τι είναι ρεαλιστικό και εφικτό να υλοποιηθεί εφεξής.

Είναι γνωστό ότι το 2007 καταστροφικές πυρκαγιές έπληξαν τους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και Αχαΐας.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η ενίσχυση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που ήταν εγκατεστημένοι και λειτουργούσαν στις προαναφερθείσες πληγείσες περιοχές.

Ενίσχυση, η οποία παρασχέθηκε με δύο τρόπους, με επιδότηση επιτοκίου και με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια που μπορούσαν να λάβουν οι πληγέντες.

Ειδικότερα:

1ον. Η επιδότηση επιτοκίου αφορούσε σε δάνεια ρύθμισης υφιστάμενων, μέχρι τότε, οφειλών και χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης.

Για τα εν λόγω δάνεια, ως επιτόκιο ορίστηκε το εκάστοτε επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, 12μηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/1975.

2ον. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου παρασχέθηκε σε ποσοστό 80% για το κεφάλαιο και τους τόκους των παραπάνω δανείων.

Ειδικότερα, η χορήγηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου αφορούσε:

α) Στη ρύθμιση των, με ημερομηνία 25.08.2007, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σε ένα νέο δάνειο 10ετούς διάρκειας, με 1η δόση καταβλητέα στις 30.06.2010 και μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ ανά επιχείρηση.

β) Στη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης 5ετούς διάρκειας, κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2006, και μέχρι του ποσού των 90.000 ευρώ ανά επιχείρηση, με 1η δόση καταβλητέα στις 30.06.2010.

Στο πλαίσιο της δεύτερης Υπουργικής Απόφασης, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε 8.868 επαγγελματίες και επιχειρήσεις και το συνολικό ύψος της εγγυητικής του ευθύνης ανέρχεται στο ποσό των 727 εκατ. ευρώ.

Κύριε Συνάδελφε,

Παράλληλα, από το 2010, πριν δηλαδή καταβληθεί καν η πρώτη δόση από δάνεια του 2007, θεσπίστηκαν μια σειρά από νέες ρυθμίσεις με στόχο την περαιτέρω αρωγή των δανειοληπτών και των δύο κατηγοριών.

Ειδικότερα, με τον Ν. 3816/2010, ορίστηκε ότι επαγγελματίες και επιχειρήσεις των πυρόπληκτων περιοχών, που είχαν συνάψει δάνεια με επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, δικαιούνταν να ζητήσουν αναστολή επί 2ετία και αναδρομικά από 01.01.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στην σύμβαση.

Στη συνέχεια, με εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, το Μάρτιο του 2010, διευκρινίστηκε ότι, μετά τη γενόμενη αναστολή, η αποπληρωμή των δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο της ρύθμισης οφειλών όσο και των νέων κεφαλαίων κίνησης,  θα γίνει με 1η δόση στις 30.06.2012 και τελευταία στις 31.12.2019 και 31.12.2014 αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, και πριν και πάλι καταβληθεί η πρώτη δόση, τον Απρίλιο του 2012, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παράσχει την ευχέρεια αναστολής καταβολής των οφειλόμενων δόσεων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2012 έως και 31.12.2012.

Συνεπώς, για τους δανειολήπτες των πυρόπληκτων περιοχών, έχει ήδη γίνει, από τον Απρίλιο του 2012, αυτό που έγινε το Δεκέμβριο του 2013 για τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις της χώρας, εξαιτίας του έκτακτου γεγονότος της νόσου των πτηνών κατά το 2006.

Περαιτέρω, με υπογραφή του ομιλούντος Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, εκδόθηκαν δύο Υπουργικές Αποφάσεις, τον Αύγουστο του 2012 και το Φεβρουάριο του 2013, με τις οποίες τροποποιήθηκε μόνο η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων της Απόφασης του Απριλίου του 2012, ήτοι για τις 30.09.2012 και 28.02.2013 αντίστοιχα, από τις 29.06.2012.

Κύριε Συνάδελφε,

Σας ανέπτυξα, όσο το δυνατόν πιο κωδικοποιημένα, τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για την αρωγή των συμπολιτών μας στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007.

Ήδη έχω μακρηγορήσει, καθώς τα στοιχεία είναι πολλά και το θέμα σύνθετο.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται σαφής η βοήθεια μέχρι σήμερα.

Κατά τη δευτερολογία μου, θα σας ενημερώσω για το τι μπορεί να γίνει μελλοντικά.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι η κρίση που βιώνουμε, έχει «χτυπήσει» περισσότερο όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες έχουν συμβεί φυσικές καταστροφές.

Βέβαια, σήμερα, όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Η βούλησή μας να συνδράμουμε είναι δεδομένη.

Ωστόσο, σήμερα, η δημοσιονομική συγκυρία είναι διαφορετική και οι δυνατότητες παρέμβασης συγκεκριμένες και αισθητά περιορισμένες, σε σχέση με το παρελθόν.

Λόγω των περιορισμών που τίθενται τόσο από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού όσο και από το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, δεν είναι δυνατή, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, η παράταση της χρονικής διάρκειας των εγγυημένων, από το Ελληνικό Δημόσιο, δανείων επαγγελματιών και επιχειρήσεων.

Μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα οδηγούσε σε επαύξηση της ήδη ανειλημμένης, μεγάλης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

Το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι για τα προσεχή έτη μηδενικό.

Γνωρίζετε εξάλλου ότι οι καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου βαρύνουν το έλλειμμα και, συνεπώς, όλους τους φορολογούμενους πολίτες, ενώ πολλές από τις διάφορες επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, από το 2007 μέχρι σήμερα, εξαιτίας αλλεπάλληλων αναστολών, δεν έχουν καταβάλει κανένα ποσό προς αποπληρωμή του κεφαλαίου των δανείων τους.

Άλλωστε, η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις γενικότερα, είχε ως στόχο να τους βοηθήσει να ανταπεξέλθουν στη δυσμενή συγκυρία στην οποία βρέθηκαν.

Δεν μπορεί, όμως, να μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό στήριξής τους, έναντι όλων των άλλων συμπατριωτών μας.

Για το λόγο αυτό, εντός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παρασχεθεί η ευχέρεια σε όσους δανειολήπτες το επιθυμούν, να τύχουν αναστολής καταβολής τυχόν οφειλόμενων δόσεων του έτους 2013, καθώς και των δόσεων του τρέχοντος έτος στο επόμενο έτος, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή των τόκων που θα παραχθούν, ώστε να μην αυξηθεί το ύψος της παρεχόμενης από το Δημόσιο εγγύησης.

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας,  από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένες από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενες το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται ο περαιτέρω εξορθολογισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε να μην γίνεται κατάχρησή του.

Από τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με το Ν. 4151/2013, το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου είναι το μόνο αρμόδιο για να εισηγείται αφενός για την παροχή της νέας εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, αφετέρου για την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων, υπό τους οποίους παρασχέθηκε η εγγύηση του Δημοσίου.

Ήδη, από το Σεπτέμβριο του 2013,  το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκαν τα μέλη του.

Κύριε Συνάδελφε,

Από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξα στην πρωτολογία και στη δευτερολογία μου, νομίζω ότι καθίσταται ξεκάθαρη η προσπάθεια βοήθειας και συμπαράστασης της ελληνικής πολιτείας προς τους πληγέντες, εντός, όμως, του υφιστάμενου πλαισίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με αυτά τα δεδομένα, συνεχίζουμε να αναζητούμε βιώσιμες, ρεαλιστικές και εφικτές λύσεις.

Κοινή ανακοίνωση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και του ΓΓ Πληροφ. Συστημάτων Χαρ. Τσαβδάρη σχετικά με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Κοινή ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χαράλαμπου Τσαβδάρη, σχετικά με εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων του Δημοσίου, μέσω της βελτίωσης των παρεχόμενων στον πολίτη υπηρεσιών, της μείωσης της γραφειοκρατίας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών με χρήση των νέων τεχνολογιών, συνιστά προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομικών.

Με συγκεκριμένες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, υιοθετώντας την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο πεδίο αυτό.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά, μετρήσιμα και αντανακλούν στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων:

1ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τη προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας.

Μέσω του portal, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από την 1η Ιανουαρίου 2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

2ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία, από την 1η Ιανουαρίου 2014, σχετική εφαρμογή και πλέον διατίθενται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων του Δημοσίου, από τη διαδικτυακή πύλη.

Η πληροφόρηση είναι προσωποποιημένη, και ακολουθεί τους γενικότερους κανόνες ασφαλείας, που ισχύουν για τις συναλλαγές των πολιτών με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η ηλεκτρονική ενημέρωση γίνεται είτε μέσω του εν λόγω portal είτε από τον γενικό ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:

 1. Στις «Δράσεις» (γαλάζια περιοχή) επιλέγετε το πεδίο «Μισθοί – Συντάξεις».
 • Επιλέγετε το πεδίο «Συντάξεις» (επάνω δεξιά στην σελίδα).
  • Επιλέγετε το πεδίο «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» (αριστερά στη μέση της σελίδας).
   • Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης (κωδικός Taxisnet).
 1. Στη συνέχεια:
 • Επιλέγετε το πεδίο «Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα».
  • Επιλέγετε τον μήνα και έτος του ενδιαφέροντος σας.
   • Επιλέγετε το πεδίο «Εμφάνιση».

Οι ανωτέρω εφαρμογές με την χρήση των νέων τεχνολογιών αποτελούν μέρος μιας σειράς δυνατοτήτων, που θα τεθούν στη διάθεση του πολίτη το προσεχές χρονικό διάστημα, με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών».  

Τοποθέτηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης σχετικά με τη διάθεση, για κοινωνικούς σκοπούς, συγκεντρωθέντος ποσού από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου

Σήμερα, εδώ, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είχαμε μία, ουσιαστικά και συμβολικά, ενδιαφέρουσα συνεργασία με τους κ.κ. Α. Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, και Κ. Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η σύσκεψη έγινε μετά από σχετική οδηγία του Πρωθυπουργού, κ. Σαμαρά.

Στόχος της συνεργασίας μας ήταν η κατανομή ποσού ύψους 17,6 εκατ. ευρώ, που έχει συγκεντρωθεί στον ειδικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως γνωρίζετε από προηγούμενες ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, το κράτος προέβη, για πρώτη φορά, στο τέλος του 2013, πριν από 1 μήνα, στο άνοιγμα αυτού του ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται χρηματικά ποσά, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Το προαναφερθέν ποσό, που αποτελεί προϊόν τέτοιων έκνομων δραστηριοτήτων, έχει συγκεντρωθεί στον εν λόγω λογαριασμό από καταθέσεις ατόμων που ενέχονται σε διάφορες υποθέσεις, τις οποίες διερευνά η Δικαιοσύνη, και αποδίδεται πλέον στην κοινωνία.

Το μέχρι σήμερα συγκεντρωθέν ποσό κατανέμεται ως εξής:

1ον. Στο Υπουργείο Υγείας, 13 εκατ. ευρώ.

2ον. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 4 εκατ. ευρώ.

Για τις συγκεκριμένες δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν ανά Υπουργείο, θα σας μιλήσουν ειδικότερα οι κ.κ. Συνάδελφοι.

Σας ευχαριστώ.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

«Στο κοινωνικά ευαίσθητο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το καλοκαίρι του 2012, τέθηκε ως στόχος η αποτελεσματική διαχείριση των συντάξεων μέσω της προώθησης της εξυγίανσης, της διαφάνειας και της επίσπευσης της διαδικασίας απονομής τους.

Με συγκεκριμένες νομοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες, πέρα των δεσμεύσεων της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε σχέση με το στόχο.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά, μετρήσιμα και αντανακλούν στην καθημερινότητα των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

1ον. Το μέτρο της προκαταβολής σύνταξης, το οποίο νομοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου του 2013, έχει πλέον τεθεί σε πλήρη εφαρμογή.

Προκαταβολή σύνταξης, τον Ιανουάριο του 2014, καταβάλλεται σε 13.637 υπαλλήλους του Δημοσίου.

Προκαταβολή σύνταξης, η οποία διευθετεί το διαχρονικό πρόβλημα του μισθοδοτικού κενού που αντιμετώπιζαν οι εξερχόμενοι από το Δημόσιο μέχρι τον οριστικό κανονισμό της σύνταξής τους.

2ον. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διευθέτησαν, εν πολλοίς, τις εκκρεμείς αιτήσεις και τις διαδικασίες απονομής συντάξεων με αποτέλεσμα να συντμηθεί ο χρόνος απονομής σύνταξης στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, εντός του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει περιοριστεί σε 2-3 μήνες για τους στρατιωτικούς και υπαλλήλους σωμάτων ασφαλείας, σε 4-5 μήνες για τους πολιτικούς υπαλλήλους και σε περίπου 6 μήνες για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ και ειδικών κατηγοριών.

Ενδεικτικό της διαδικασίας που δομήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελούν οι αποχωρήσεις των πολιτικών υπαλλήλων, όπου παρότι το 2ο εξάμηνο του 2013 αποτέλεσαν το 80% των συνολικών ετήσιων αποχωρήσεων, εντούτοις δεν παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην διαδικασία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πολίτες που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με στοιχεία του Ιανουαρίου του 2014, ανέρχονται σε 448.746 άτομα, ενώ οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση των υπαγομένων στη συνταξιοδοτική προστασία του Ελληνικού Δημοσίου ανήλθαν σε 23.466 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Συνολικά, η χρονική διάρκεια για την απονομή της σύνταξης, μεσοσταθμικά, βρίσκεται στους 4-5 μήνες από 11–12 μήνες που ήταν το καλοκαίρι του 2012.

Ο στόχος περαιτέρω μείωσης του χρόνου αναμονής είναι εφικτός και παραμένει σε πρώτη προτεραιότητα.

3ον. Συνεχίζεται, με εντατικούς ρυθμούς, η διαδικασία εξακρίβωσης των πραγματικά δικαιούχων συνταξιούχων, αξιοποιώντας τα στοιχεία της απογραφής που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012.

Με βάση τα στοιχεία της εν λόγω διαδικασίας, μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2014:

 • Οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 1.373, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή της σύνταξής τους.

Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό, περίπτωση προς περίπτωση, των μη καταγραφέντων συνταξιούχων.

 • Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.658 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

‒     Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 42,8 εκατ. ευρώ.

‒     Ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών έχει ανακτηθεί το ποσό των 29,9 εκατ. ευρώ με τους παρακάτω τρόπους:

  • 20,6 εκατ. ευρώ αναλήφθηκαν από τους λογαριασμούς των συνταξιούχων, μέσω ΔΙΑΣ.
  • 9,3 εκατ. ευρώ, εν μέρει επιστράφηκαν με διπλότυπο είσπραξης εκ μέρους των συνδικαιούχων του λογαριασμού (1,9 εκατ. ευρώ) και εν μέρει καταλογίσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ εις βάρος των συνδικαιούχων των λογαριασμών των θανόντων συνταξιούχων ή των κληρονόμων τους (7,4 εκατ. ευρώ).

‒     Για το υπόλοιπο ποσό των 12,9 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καθώς και η παραπομπή στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία της καταγραφής ανέρχεται σε 989.604 ευρώ ανά μήνα.

4ον. Έχει τεθεί σε λειτουργία, η διαδικτυακή πύλη (portal) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας.

Μέσω του εν λόγω portal οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και, από 01.01.2013, παρακολούθησης της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησής τους, ενώ προοπτικά θα τεθούν στην διάθεση των πολιτών και άλλες υπηρεσίες.

Η εντατικοποίηση της προσπάθειας, μέσω της βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη, και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων αποτελούν τους άμεσους στόχους για το προσεχές χρονικό διάστημα».  

Συνέντευξη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “REAL NEWS” – “Περιθώριο για νέες αυξήσεις φόρων και περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις δεν υπάρχει”

1. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται;

Σε μία χώρα δικαίου, όπως η Ελλάδα, «α λα καρτ» εφαρμογή Νόμων και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων δεν νοείται.

Οφείλουμε όλοι να τις σεβόμαστε και να τις υλοποιούμε.

2. Ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από την απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους;

Θα πρέπει πρώτα να δούμε την απόφαση του ΣτΕ.

Πάντως, με βάση το ψηφισθέν Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, οι μικτές μισθολογικές περικοπές που υπέστησαν οι ένστολοι, σε μόνιμη βάση, ανέρχονται περίπου στα 315 εκατ. ευρώ, οι συναρτώμενες συνταξιοδοτικές αποδοχές τους μειώθηκαν περίπου κατά 100 εκατ. ευρώ, ενώ η χορηγούμενη αναδρομική ωρίμανση ανήλθε περίπου στα 50 εκατ. ευρώ.

3. Από την απόφαση του Μισθοδικείου για τα αναδρομικά των δικαστών τι κενό προκύπτει;

Δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια καινούργια απόφαση Μισθοδικείου.

Από την προηγούμενη απόφαση, εκκρεμεί η χορήγηση της τελευταίας δόσης προς τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς.

Αυτό θα γίνει εφέτος, ανέρχεται στα 140 εκατ. ευρώ, και είναι εντός του ψηφισθέντος Προϋπολογισμού.

4. Η Τρόικα ρωτάει από που θα βρείτε τα λεφτά…

Ας αναμένουμε την απόφαση και τότε το συζητάμε.

Να σας θυμίσω βέβαια, ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, η Κυβέρνηση επέτυχε την αποφυγή ήδη ψηφισμένων περικοπών για τους ένστολους από το 2014, όπως προβλέπονταν στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, ύψους περίπου 340 εκατ. ευρώ, σε ακαθάριστη βάση.

Ενώ, για τη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχει κυβερνητική δέσμευση για έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση από το υπερβάλλον πλεόνασμα του 2013.

Άρα η μέριμνα για τους ενστόλους, από όλους μας και προσωπικά από τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, είναι έμπρακτη.

5. Στους FT χαρακτηρίσατε «μεγάλο πονοκέφαλο» αν δικαιωθούν όλες οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που έχουν κάνει προσφυγές…

Οτιδήποτε ανατρέπει την ήδη ψηφισθείσα εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες και έχει δημοσιονομικές συνέπειες.

Και αυτό γιατί, αφού οι δημοσιονομικοί στόχοι παραμένουν αμετάβλητοι, θα πρέπει το δημοσιονομικό κενό να καλυφθεί με ισοδύναμα μέτρα άμεσης απόδοσης και μόνιμου χαρακτήρα.

Περιθώριο, πάντως, για νέες αυξήσεις φόρων και περαιτέρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις δεν υπάρχει.

6. Εκτός από αυτά τα έκτακτα που προκύπτουν, υπάρχει και το δημοσιονομικό κενό για το 2014 για το οποίο η Κυβέρνηση λέει ότι είναι γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ και η Τρόικα το ανεβάζει γύρω στα 3 δισ. ευρώ. Τι προτείνετε για την κάλυψη του; Παραμένει η απόσταση;

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμη με τους δανειστές στον Προϋπολογισμό του 2014.

Εμείς πιστεύουμε, και μέχρι σήμερα επιβεβαιωνόμαστε, ότι η καλύτερη εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2013, οι αποδόσεις δημοσιονομικών παρεμβάσεων, οι διαφοροποιήσεις στο σενάριο βάσης, καθώς και οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, θα οδηγήσουν στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Αυτά τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις, σήμερα, αξιολογούνται.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται.

Πάντως η απόσταση ποτέ δεν ήταν 3 δισ. ευρώ…

7. Θα υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα έως το Eurogroup της 17ης  Φεβρουαρίου;

Η αλήθεια είναι ότι έχει υπάρξει πρόοδος στις πράγματι δύσκολες διαπραγματεύσεις επί πτυχών του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Εργαζόμαστε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σε όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, προκειμένου εγκαίρως να έχουμε μία καλή συμφωνία.

8. Ενδοκυβερνητικές κόντρες υπάρχουν για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα στα σούπερ-μάρκετ, για τη διάρκεια στο γάλα κ.λπ. Πρέπει η Κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τις αντιδράσεις των κοινωνικών ομάδων ή να κάνει πίσω;

Κόντρες δεν υπάρχουν.

Είναι γνωστό ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών αποτελούν βασική συνιστώσα του Προγράμματος και προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Εκτιμώ ότι η Κυβέρνηση, συνεκτιμώντας με λογική και ρεαλισμό τις ενδεχομένως διαφορετικές προσεγγίσεις, θα προχωρήσει με γνώμονα το όφελος που θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις για την ευημερία όλων των πολιτών.

9. Πόσο θα είναι τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα; Θα ξεπερνάει τα 812 εκατ. ευρώ που είναι η εκτίμηση του Προϋπολογισμού;

Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει και ενισχύει τις εκτιμήσεις μας για τη χρονιά που έκλεισε.

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, και με τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας, επιτυγχάνει το 2013, νωρίτερα από τις προβλέψεις, πρωτογενές πλεόνασμα.

Εργαζόμαστε συστηματικά και μεθοδικά για όσο το δυνατόν καλύτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Είμαι συγκρατημένα, αλλά ρεαλιστικά, αισιόδοξος ότι το αποτέλεσμα θα είναι υψηλότερο.

10. Σε ποιους θα πρωτοδιανεμηθεί;

Ισχύουν τα όσα έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός.

11. Μέχρι στιγμής συγκεντρώθηκαν 17,5 εκατ. ευρώ από μίζες που επέστρεψαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Το κράτος πότε θα προχωρήσει στις ρυθμίσεις για να τα παίρνει μόνο του;

Το κράτος, προέβη, για πρώτη φορά, στο άνοιγμα ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου συγκεντρώθηκαν, μέχρι σήμερα, 17,5 εκατ. ευρώ από εγκληματικές ενέργειες κατά του Δημοσίου.

Με απόφαση της Κυβέρνησης τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες του χώρου της υγείας και της παιδείας.

Παράλληλα, απ’ όσο γνωρίζω, θα υπάρξει σύντομα νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα προβλέπει ότι χρηματικές απαιτήσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι κατάσχονται ή δεσμεύονται ή απαγορεύεται η κίνησή τους, θα μεταφέρονται στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος και το Δημόσιο θα μπορεί να αναλάβει τα ποσά και να τα χρησιμοποιεί ελεύθερα.

12. Πόσο σας ανησυχεί το σταθερό και αυξανόμενο προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ;

Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέλημα της Κυβέρνησης είναι η έξοδος της χώρας από την κρίση, το ταχύτερο δυνατόν, με το μικρότερο κοινωνικό κόστος.

Γι’ αυτό εργαζόμαστε, παίρνοντας δύσκολες αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Αξιωματική Αντιπολίτευση ρέπει προς το λαϊκισμό.

Δεν προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τα πιεστικά προβλήματα της χώρας.

Στις εκλογές, ο κάθε πολίτης αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη για την πορεία της χώρας.

13. Απέτυχε η μείωση του ΦΠΑ εστίασης;   

Η ελληνική πλευρά πάντα αναγνώριζε μια απώλεια εσόδων από τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Όμως, θεωρούμε ότι αυτή η απώλεια αντισταθμίζεται από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την αύξηση του τζίρου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, που μεταφράζεται σε διατήρηση ή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον κλάδο, καθώς και τη συγκράτηση των τιμών.

Με βάση τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και των συνδέσμων των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης, φαίνεται ότι όλοι οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται, ενώ η απώλεια εσόδων είναι χαμηλότερη από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Συγκεκριμένα, η Τρόικα εκτιμούσε απώλεια εσόδων περίπου 140 εκατ. ευρώ για το τελευταίο πεντάμηνο του 2013, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πραγματική απώλεια περίπου 45 εκατ. ευρώ.

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Αχαΐας για την πρόσκλησή του να παραστώ σήμερα στην εκδήλωση για την Κοπή της Πίτας του νέου έτους.

Ενός έτους κομβικού για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.

Ενός έτους στο οποίο εκτιμάται ότι η χώρα θα εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, κεφαλαιοποιώντας τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, κυρίως των 2 τελευταίων.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι, μετά από μια σειρά από δύσκολα χρόνια, τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε τη σταθεροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και των δημόσιων οικονομικών της.

Πλέον, η χώρα βρίσκεται σε ένα καλύτερο σημείο αφετηρίας, αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν και υλοποιήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, από το καλοκαίρι του 2012, για την αντιμετώπιση των συνθηκών έντονης αβεβαιότητας, αλλά και ασφυξίας, που είχαν τότε συσσωρευτεί.

Ένα καλύτερο σημείο αφετηρίας, αποτέλεσμα των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δημοσιονομικού εγχειρήματος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.

Σήμερα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτές οι θυσίες αρχίζουν να πιάνουν τόπο:

Η ύφεση επιβραδύνεται.

Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται.

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

Το κόστος δανεισμού μειώνεται.

Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.

Οι τιμές ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στον περιορισμό της ζήτησης και του κόστους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής επιτυγχάνονται.

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα.

Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Πλεόνασμα σημαντικό, το οποίο οφείλεται στην επίτευξη των στόχων στο σκέλος των εσόδων και στην υπέρβαση αυτών στο σκέλος των δαπανών.

Πλεόνασμα βιώσιμο, αφού, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι επιστροφές φόρων, βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, διαμορφώθηκαν, τελικά υψηλότερα από το 2012.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτές οι θετικές ενδείξεις πλέον αναγνωρίζονται, και εκτός χώρας.

Ωστόσο, η επαλήθευση των θετικών προοπτικών και η πορεία της οικονομίας στο μέλλον υπόκεινται ακόμη σε ισχυρές αβεβαιότητες, καθώς:

Η οικονομία μόλις εξέρχεται από μία εξαετία μεγάλης ύφεσης.

Το ποσοστό ανεργίας, κυρίως των νέων, παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν.

Η παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, από την πλευρά της προσφοράς, προχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Βέβαια, για τους λόγους αυτούς, οι θετικές ενδείξεις, που ήδη καταγράφονται, συνιστούν και εφαλτήριο για τη συνέχιση του εγχειρήματος, και όχι αφορμή για εφησυχασμό.

Εφαλτήριο, για τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας και τον περαιτέρω εμπλουτισμό της με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές.

Πολιτικές, που θα εξασφαλίσουν ότι η Ελλάδα, το 2014, μετά από 6 έτη, θα εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Πολιτικές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που θα έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμων, διατηρήσιμων και διευρυνόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την ανάκαμψη αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελλάδα της Ανάκαμψης, το 2014, θα στηριχθεί:

1ον. Στην ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση αφενός των επενδύσεων στις υποδομές και αφετέρου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

2ον. Στην ολοκλήρωση της προγραμματισμένης διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών ανέρχεται, μέχρι σήμερα, περίπου, στα 6,2 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

3ον. Στην εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.

Μέχρι σήμερα, υλοποιήθηκαν 12 έργα αποκρατικοποιήσεων, με συνολικά εκτιμώμενα έσοδα ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ενώ για το 2014 προβλέπονται έσοδα ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

4ον. Στην προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με μεγάλο μακροχρόνιο όφελος, αλλά βραχυχρόνιο κόστος, κυρίως με την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

5ον. Στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και την ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία.

Η Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το 2014, θα στηριχθεί, πέρα και πάνω από «Μνημόνια», σε μια συνολική, συνεκτική στρατηγική ώστε να οδηγηθεί η χώρα, το ταχύτερο δυνατόν, στην έξοδο από την κρίση.

Στρατηγική, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά πρέπει να είναι:

1ον. Η ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, επιτυγχάνοντας τη φορολόγησή του.

Όσο περισσότερο προσεγγίζουμε αυτό το στόχο, τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν υποστεί και τη μείωση του εισοδήματός τους.

2ον. Η διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας.

Η προσήλωση σ’ αυτούς τους κανόνες και τις πρακτικές έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, οδηγώντας σε σημαντική περιστολή των πρωτογενών δαπανών.

3ον. Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους.

Ενός κράτους που θα παρεμβαίνει και θα μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ενός κράτους που θα ανταποκρίνεται, με επάρκεια, στα αιτήματα της σύγχρονης ελεύθερης κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

4ον. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Και αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Αυτός ο προσανατολισμός των δημόσιων δαπανών συνάδει και με τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

5ον. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με τον εξορθολογισμό των μηχανισμών αναδιανομής εισοδήματος.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

6ον. Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

7ον. Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, είχε πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική.

Αλήθεια, επίσης, είναι ότι ο ρυθμός αύξησής του αρχίζει να περιορίζεται, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους παραμένει ανοικτό.

Ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές υπάρχουν.

Πρέπει να υιοθετηθούν, με καθαρό τρόπο, το συντομότερο δυνατό.

Το πρόσφατο παρελθόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέδειξε ότι η αναβλητικότητα και η διστακτικότητα δεν ήταν «σύμμαχοι» των λύσεων.

8ον. Η διαμόρφωση των συνθηκών για την έξοδο της χώρας στις αγορές.

Η έξοδος στις αγορές προϋποθέτει, μαζί με το σχεδιασμό των κατάλληλων χρηματοοικονομικών τεχνικών, την επιτυχή εξέλιξη σε πεδία, όπως αυτά της επίτευξης διατηρήσιμων, μακροχρόνιων πρωτογενών πλεονασμάτων, της διαμόρφωσης συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά ώστε να είναι εφικτή η επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2014 όμως είναι σημαντικό για τη χώρα και για έναν ακόμη λόγο:

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προεδρία, σε μία κρίσιμη περίοδο τόσο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όσο και για τη διαμόρφωση συνθηκών ευημερίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Είναι επιτακτική, πλέον, η ανάγκη η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, προωθώντας, παράλληλα με την εμβάθυνση της ΟΝΕ και τη βιώσιμη αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, την αντιμετώπιση των υφεσιακών τάσεων και της δυναμικής της ανεργίας.

Και αυτό γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, αν και είναι αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, μεταξύ άλλων, η επίτευξη και διασφάλιση μιας «ισορροπίας» μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και των πολιτικών ανάπτυξης ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2014, συνεπώς, είναι ένα έτος που η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά και να προωθεί την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πιστεύω ότι, σήμερα, η ορθή εθνική επιλογή είναι, αταλάντευτα προσηλωμένοι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα.

Δεν πρέπει να αναλώσουμε εθνική ενέργεια σε ομφαλοσκόπηση και πισωγυρίσματα.

Άλλωστε η πολιτική, κυρίως σε δύσκολες περιόδους, δεν ασκείται με ευσεβείς πόθους.

Δεν ασκείται όμως και με μυωπικές οπτικές, ιδεοληψίες, δογματισμούς, πρακτικές επιβολής.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει συγκλίσεις και δημιουργικές συνθέσεις.

Από όλους.

Στην πορεία εξόδου από τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση οφείλουμε, όλες και όλοι μαζί, να διασφαλίσουμε μια καλή προοπτική για την πατρίδα και τους πολίτες.

Ώστε να επιστρέψει η οικονομία και η κοινωνία στον ενάρετο κύκλο της ευημερίας για όλους τους πολίτες, εντός της Ευρωζώνης.

Εύχομαι, λοιπόν, το νέο έτος 2014 να είναι για όλους έτος υγείας, δημιουργίας, αλληλεγγύης και συνοχής.

Εύχομαι, από καρδιάς, το 2014 να ευοδωθούν οι  τεράστιες θυσίες σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.

Καλή χρονιά στην καθεμιά και τον καθένα σας.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με συναντήσεις στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας είχε σήμερα συναντήσεις με αξιωματούχους των οργάνων της ΕΕ που σχετίζονται με θέματα Προϋπολογισμού της.

Ειδικότερα, συναντήθηκε με το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, αρμόδιο για θέματα Οικονομικών Σχέσεων και Ανταγωνιστικότητας, κ. Carsten Pillath, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, επί της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2014, των κατευθυντήριων γραμμών του Προϋπολογισμού του 2015 και της μεταρρύθμισης του συστήματος Ιδίων Πόρων.

Επίσης, συναντήθηκε και τον Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής “Ελέγχου του Προϋπολογισμού” κ. Michael Theurer, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση του οικονομικού έτους 2012, αλλά και με τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο της υλοποίησης των κοινοτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα, σε αμφότερες τις συναντήσεις, ο κ. Σταϊκούρας ανέπτυξε τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας ότι βασική στόχευση, στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, είναι η επίτευξη και διασφάλιση μιας “ισορροπίας” μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και των αναπτυξιακών πολιτικών ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του Προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015, ο οποίος θα επιδιωχθεί να δομηθεί σε ρεαλιστικές παραδοχές και εκτιμήσεις, ώστε η κατανομή των κοινοτικών πόρων να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες και να αποτραπεί το φαινόμενο των πολλών διορθωτικών τροποποιήσεων του παρελθόντος».

Άρθρο Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εφημερίδα “Hellenic Mail” – “Σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών με απτά αποτελέσματα”

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, με τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, νωρίτερα από τις προβλέψεις, για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, άνω των 800 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Όταν ο στόχος ήταν για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα.

Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Πλεόνασμα σημαντικό, το οποίο οφείλεται στην επίτευξη των στόχων στο σκέλος των εσόδων και στην υπέρβαση αυτών στο σκέλος των δαπανών.

Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το 2013, επιβεβαιώνουν και ενισχύουν αυτές τις εκτιμήσεις για τη χρονιά που έκλεισε.

Ειδικότερα:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 700 εκατ. ευρώ ή στο 0,4% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3,5 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ το 2012.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού έχει μειωθεί.

Διαμορφώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ ή 2,9% του ΑΕΠ, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2012 ήταν 15,7 δισ. ευρώ ή 8,1% του ΑΕΠ.

Δηλαδή λίγο λιγότερο από υπό-τριπλάσιο.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, λίγο χαμηλότερα από τους επικαιροποιημένους στόχους που έχουν τεθεί.

Αυτή η υστέρηση, έναντι των στόχων, οφείλεται αποκλειστικά στην καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Σε γενικές γραμμές, τα έσοδα διαμορφώνονται κοντά στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.

Η επίτευξη αυτή, εντός του 6ου συνεχόμενου έτους ύφεσης, συνιστά θετική προοπτική και επιτρέπει συγκρατημένη, αλλά ρεαλιστική, αισιοδοξία και για το τρέχον έτος.

4ον. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ, στο ύψος του Προϋπολογισμού.

Οι συνολικές επιστροφές εσόδων, μαζί με αυτές παρελθόντων οικονομικών ετών, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες και καλύπτονται από ειδική πίστωση, ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,2% έναντι του 2012, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ονΟι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν και διαμορφώθηκαν στα 44,1 δισ. ευρώ, περίπου 3,5 δισ. ευρώ ή 7,3% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και περίπου 800 εκατ. ευρώ ή 1,8% χαμηλότερα από τον επικαιροποιημένο στόχο.

Παρά το γεγονός ότι το 2013, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκαν, στο μέτρο του εφικτού, έκτακτες παροχές και επιδόματα.

Δηλαδή, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.

Και αυτό γιατί το Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία.

Το 2013 είναι η δεύτερη χρονιά κατά την οποία οι δημοσιονομικοί στόχοι επιτυγχάνονται.

Και είναι η πρώτη χρονιά που επιτυγχάνονται οι αρχικοί στόχοι, αυτοί του Προϋπολογισμού του 2013.

Σήμερα, υπάρχουν πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι οι τεράστιες θυσίες των πολιτών αρχίζουν να πιάνουν τόπο.

Βέβαια, αυτές οι θετικές ενδείξεις δεν αποτελούν αφορμή για πανηγυρισμούς.

Αντιθέτως, αποτελούν εφαλτήριο για να συνεχιστεί η προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση, το ταχύτερο δυνατόν, με όσο γίνεται μικρότερο κοινωνικό κόστος.

Πιστεύω ότι η ορθή εθνική επιλογή είναι να προχωρήσουμε αταλάντευτα μπροστά, ώστε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα, χωρίς να αναλώσουμε εθνική ενέργεια σε ομφαλοσκόπηση και πισωγυρίσματα.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει συγκλίσεις και δημιουργικές συνθέσεις.

Από όλους.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη συγκέντρωση ποσών από εγκληματικές ενέργειες κατά του Δημοσίου στο λογαριασμό που έιχε ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Στον ειδικό λογαριασμό που είχε ανοιχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, για τη συγκέντρωση ποσών που αποτελούν προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ήδη κατατεθεί μέχρι σήμερα, 14.01.2014, ποσό ύψους 17.392.524,53 εκατ. ευρώ.

Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, η κίνηση του λογαριασμού από την ημερομηνία ανοίγματός του, στις 24.12.2013, μέχρι σήμερα έχει ως εξής:

Α/Α

Ημερομηνία

Κίνηση

Ποσό (ευρώ)

1

24.12.2013

Κατάθεση

7.038.903,79

2

27.12.2013

Κατάθεση

424.217,06

3

09.01.2014

Κατάθεση

400.286,96

4

09.01.2014

Κατάθεση

45.000,00

5

10.01.2014

Κατάθεση

80.000,00

6

13.01.2014

Κατάθεση

7.352.221,72

7

14.01.2014

Κατάθεση

1.957.890,00

8

14.01.2014

Κατάθεση

94.005,00

Σύνολο

17.392.524,53

Με απόφαση της Κυβέρνησης, το ποσό αυτό θα διατεθεί, άμεσα, για τις ανάγκες του χώρου της υγείας και της παιδείας».  

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013:

«Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει και ενισχύει τις εκτιμήσεις μας για τη χρονιά που κλείνει.

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, και με τεράστιες θυσίες της Ελληνικής κοινωνίας, θα επιτύχει εφέτος, νωρίτερα από τις προβλέψεις, πρωτογενές πλεόνασμα.

Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Πλεόνασμα σημαντικό, το οποίο οφείλεται στην επίτευξη των στόχων στο σκέλος των εσόδων και στην υπέρβαση αυτών στο σκέλος των δαπανών.

Πλεόνασμα βιώσιμο, αφού, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι επιστροφές φόρων, βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, διαμορφώθηκαν, τελικά, στο ύψος του Προϋπολογισμού, υψηλότερα από το 2012. 

Ειδικότερα:

1ονΤο πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, διαμορφώθηκε περίπου στα 700 εκατ. ευρώ ή στο 0,4% του ΑΕΠ.

Το δωδεκάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 3,5 δισ. ευρώ ή 1,8% του ΑΕΠ.

Καθίσταται έτσι εφικτός ο στόχος του Προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, άνω των 800 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Όταν στόχος ήταν για μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα.

Επαναλαμβάνω ότι η διαφορά μεταξύ του πρωτογενούς πλεονάσματος με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών και με τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.3 της Εισηγητικής Έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα κατά το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την αναδρομική μείωση του επιτοκίου για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος (ANFAs και SMPs).

Αυτή η διάκριση γίνεται και σε όλες τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται, για μια ακόμα φορά, ότι το πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι ουδέτερο, από δημοσιονομική άποψη, και δεν επηρεάζει το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομική βάση.

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε.

Διαμορφώθηκε στα 5,4 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 15,7 δισ. ευρώ, δηλαδή λίγο λιγότερο από υπέρ-τριπλάσιο.

Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το εφετινό δωδεκάμηνο, μειώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ, από 8,1% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

3ον. Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα, λίγο χαμηλότερα από τους επικαιροποιημένους στόχους που έχουν τεθεί.

Και αυτή η υστέρηση έναντι των στόχων οφείλεται αποκλειστικά στα μειωμένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά το μήνα Δεκέμβριο, περίπου 570 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σημειώνεται, όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Αναλυτικά:

 • Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 52,9 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,9% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
 • Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν στα 48,3 δισ. ευρώ, περίπου στα περυσινά επίπεδα, υψηλότερα από τους στόχους.
 • Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν στα 51,1 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Συμπερασματικά, τα έσοδα διαμορφώνονται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.

Η επίτευξη αυτή, εντός του 6ου συνεχόμενου έτους ύφεσης, συνιστά θετική προοπτική και επιτρέπει συγκρατημένη, αλλά ρεαλιστική, αισιοδοξία και για το επόμενο έτος.

4ον. Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,8 δισ. ευρώ, στο ύψος του Προϋπολογισμού.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν επιστραφεί επιπλέον 642 εκατ. ευρώ, που αφορούν επιστροφές παρελθόντων οικονομικών ετών.

Οι επιστροφές αυτές, οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, καλύπτονται από την ειδική πίστωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συμπερασματικά, οι συνολικές επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,2% έναντι του 2012, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

5ονΟι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του επικαιροποιημένου στόχου όσο, κυρίως, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Διαμορφώθηκαν στα 44,1 δισ. ευρώ, περίπου 3,5 δισ. ευρώ ή 7,3% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και περίπου 800 εκατ. ευρώ ή 1,8% χαμηλότερα από τον επικαιροποιημένο στόχο.

Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (105 εκατ. ευρώ), διανεμήθηκε επίδομα θέρμανσης (159 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένα, κατά 100 εκατ. ευρώ, τα οικογενειακά επιδόματα, κατά 55 εκατ. ευρώ η κοινωνική χρηματοδότηση, και κατά 20 εκατ. ευρώ το ΕΚΑΣ.

Συνεπώς, συμπερασματικά, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές αξίζει να επαναληφθεί ότι:

Α. Το Κράτος, μέσω ειδικής πίστωσης, αποπληρώνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2011.

Το Υπουργείο Οικονομικών, από την έναρξη της διαδικασίας μέχρι το τέλος του 2013, έχει ολοκληρώσει τη χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Υπερβαίνοντας έτσι το στόχο που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό του 2014 για χρηματοδοτήσεις ύψους 6,6 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Μέχρι σήμερα, το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών ανέρχεται, περίπου, στα 6,2 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Επιπρόσθετα, εντός του Δεκεμβρίου, μεταφέρθηκαν από το αποθεματικό του Τακτικού Προϋπολογισμού προς τα Νοσοκομεία επιπλέον πιστώσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που θα βελτιώσει τα τελικά οικονομικά τους αποτελέσματα.

Οι μεταβιβάσεις αυτές, που συντελέστηκαν εντός του Δεκεμβρίου, θα αποτυπωθούν στο Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης για το Δεκέμβριο του 2013, το οποίο θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.

Συνεπώς, η μείωση του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Οι πληρωμές αυτές είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, καθώς εξοφλούν υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου παρελθόντων ετών που έχουν υπολογιστεί στα ελλείμματα των αντίστοιχων ετών.

Β.  Το Κράτος, αν και συρρικνώνει το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του μήνα-μήνα, έχει δημιουργήσει κάποιες νέες.

Οφειλές όμως που θα καθορισθούν στο τέλος του έτους, αφού αφορούν κυρίως φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπου σημαντικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό τους δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση για το ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο τέλος του 2013 έχει συνυπολογιστεί και ενσωματώνεται στις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πρωτογενούς αποτελέσματος του 2013, όπως αυτό αποτυπώνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2014.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.

Και αυτό γιατί το Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ.

Ενισχύντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία».

TwitterInstagramYoutube