Ημέρα: 16 Σεπτεμβρίου 2019

Δήλωση Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή προς το ΔΝΤ | 16.9.2019

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

 

Δελτίο Τύπου

 

Διακηρυγμένος στόχος του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών υπήρξε η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αποπληρωμή του ακριβού μέρους του δανείου της χώρας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Ο Υπουργός Οικονομικών, μετά την αναγκαία ενημέρωση των ομολόγων του στο Eurogroup της προηγούμενης Παρασκευής για την πρόθεση της Κυβέρνησης να αποπληρώσει, πρόωρα, τμήμα των δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προχώρησε σήμερα, σε συνεργασία με τον ΟΔΔΗΧ, στην αποστολή των σχετικών επιστολών – αιτημάτων προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα και την οικονομία της γιατί:

1ον. Ενισχύει την αξιοπιστία και την αυτοπεποίθηση της χώρας.

2ον. Διασφαλίζει άμεσα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, ετήσιου επιτοκίου 4,91%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου για 10-ετή διάρκεια όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%.

3ον. Βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, ενώ επιτυγχάνεται και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες.

4ον. Αναμένονται έμμεσες θετικές επιδράσεις και στην πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει να εργάζεται, μεθοδικά και τεκμηριωμένα, για την προώθηση της οικονομίας και της χώρας.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Αυγούστου 2019 | 16.9.2019

Δευτέρα  16 Σεπτεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.591 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 4.976 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και ελλείμματος 2.677 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.903 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 272 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.124 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33.127 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.421 εκατ. ευρώ ή 7,9 %  έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.

Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα κάτωθι γεγονότα:

  • Είσπραξη ποσού 1.119 εκατ. ευρώ που αφορά στο τίμημα (εκτός ΦΠΑ) της επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.
  • Είσπραξη ποσού 644 εκατ. ευρώ από ANFAs τον Μάιο 2019 που δεν είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2019.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 36.107 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.739 εκατ. ευρώ ή 8,2% έναντι του στόχου.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.980 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 319 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.661 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.521  εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 38 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.539 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 287 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.007 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 354 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 374 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 285 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2019 ανήλθαν σε 468 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (402 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2019 ανήλθαν στα 34.718 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 965 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (35.683 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) η μειωμένη δαπάνη τόκων, έναντι του στόχου κατά 205 εκατ. ευρώ,

β) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 380 εκατ. ευρώ και

γ) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 251 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές.

Μειωτικά έναντι του στόχου λειτούργησε και η πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ, που είχε προβλεφθεί προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν έως και τον Αύγουστο του 2019 και αφορούν σε υπουργικές αποφάσεις εκδοθείσες το 2018, ήταν ύψους 326 εκατ. ευρώ (εμφανίζονται στη στήλη της πραγματοποίησης στη γραμμή «Παροχές σε εργαζόμενους»).

Αντίθετα, αυξητικά έναντι του στόχου λειτούργησε η μεταβίβαση στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης.

Στις πιστώσεις υπό κατανομή συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι πιστώσεις του τακτικού αποθεματικού, οι οποίες κατά την διάρκεια του έτους μεταφέρονται σε άλλες μείζονες κατηγορίες για την πραγματοποίηση των σχετικών πληρωμών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου –  Αυγούστου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 928 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 874 εκατ. ευρώ κυρίως για την χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,

β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 693 εκατ. ευρώ και

γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 523 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 826 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.262 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 338 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, με κυριότερη αιτία την υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 217 εκατ. ευρώ.

 

Ο Χρήστος Σταϊκούρας σε Eurogroup και Ecofin στο Ελσίνκι (φωτογραφίες) | 13-14.9.2019

 

Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες :

 

Ecofin 2019 in Helsinki Finland 13th September 2019.

Δείτε περισσότερα εδώ

Συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών στην Εφημερίδα των Συντακτών | 14.9.2019

Μετά τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, ανακοινώσατε ως Κυβέρνηση από τη ΔΕΘ νέες μειώσεις φόρων. Nα περιμένουμε και άλλες τέτοιες κινήσεις ενόψει προϋπολογισμού του 2020;

Ο σχεδιασμός του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο είναι να κινηθούμε εμπροσθοβαρώς.
Το έχουμε ήδη δείξει, υλοποιώντας πολιτικές, όπως είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η βελτίωση του πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών και η πλήρης άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, νωρίτερα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις μας.
Συνεχίζουμε το 2020, με τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, την οικογένεια και την οικοδομή.
Είχαμε δεσμευθεί να απαλλάξουμε τη μεσαία τάξη από το βάρος της υπερφορολόγησης που της είχε επιβάλλει η προηγούμενη Κυβέρνηση, και αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε.
Εφαρμόζουμε μια πολιτική η οποία είναι απολύτως συνεπής με τις υποσχέσεις μας, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Με τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας, αυτά είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε για το 2020.
Η οικονομία όμως, όπως ξέρετε, έχει μία δυναμική.

Αν η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε μια κατεστραμμένη οικονομία, όπως λέγατε, τότε πώς υπάρχουν σήμερα τα δημοσιονομικά περιθώρια για μείωση φόρων; 

Η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε τη χώρα με δημοσιονομικό κενό για το 2019.
Αυτό αναγνωρίζεται στις εκθέσεις όλων των θεσμών, εντός και εκτός Ελλάδας.
Όμως η εκτέλεση του προϋπολογισμού τους τελευταίους δύο μήνες και οι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο της χρονιάς, βεβαιώνουν ότι ο υψηλός εφετινός δημοσιονομικός στόχος θα επιτευχθεί.
Ήδη, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος πυροδοτεί την αναπτυξιακή διαδικασία, τα δημόσια έσοδα – τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο – υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους (σε αντίθεση με τον Ιούνιο), ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία έχει επιστρέψει στο σκέλος των δαπανών.
Η ενίσχυση του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας, η ταχεία επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, η οµαλοποίηση των σχέσεων µε τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, η πλήρης άρση των capital controls, η υιοθέτηση ρεαλιστικών οροφών δαπανών και η αξιολόγηση αυτών, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η προώθηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και η υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών, δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο και περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών και το 2020.

Τελικά πόσο είναι το κόστος των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ; 

Αποτιμώνται, μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περίπου στα 1,2 δισ. ευρώ.
Όμως το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερο, διότι οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις φέρουν έντονη αναπτυξιακή διάσταση.

 


Θα αποπληρώσουμε πρόωρα ένα ποσό των δανείων του ΔΝΤ; Σε τι ύψος και πόσο θα ωφεληθεί η χώρα;

Το  Υπουργείο Οικονομικών εργάζεται μεθοδικά ώστε να εκπληρωθούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοχή του σχετικού αιτήματος πρόωρης εξόφλησης δανείων του ΔΝΤ, το συντομότερο δυνατόν.
Ήδη θέσαμε το σχετικό ζήτημα στο χθεσινό Eurogroup.
Στο σχεδιασμό μας είναι η αποπληρωμή του ακριβού τμήματος των δανείων, το ύψος του οποίου ανέρχεται σήμερα περίπου στα 3 δισ. ευρώ.
Η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού διασφαλίζει άμεσα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 75 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι προεξοφλούνται δάνεια υψηλού κόστους, ετησίως επιτοκίου 5,13%, όταν τόσο το τρέχον κόστος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου για 10-ετή διάρκεια όσο και το μέσο κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους διαμορφώνονται κοντά στο 1,6%.
Επιπλέον, με την κίνηση αυτή βελτιώνονται οι δείκτες βιωσιμότητας του  δημοσίου χρέους, ενώ επιτυγχάνεται και σχετική αντιστάθμιση των κινδύνων αγοράς που οφείλονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των δανείων του ΔΝΤ, διασφαλίζοντας έτσι την αναγκαία προβλεψιμότητα για τις μελλοντικές δαπάνες.

Υπόσχεστε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Γιατί θα το πετύχετε εσείς ενώ όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις την τελευταία δεκαετία απέτυχαν; Δεν σας φοβίζει μία πιθανή νέα ύφεση στην Ευρώπη; 

Οι Κυβερνήσεις της παράταξής μας έχουν πετύχει  την υψηλότερη μέση επίδοση όσον αφορά τον ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, τόσο κατά τα μεταπολιτευτικά 45 χρόνια, όσο και τα μεταπολεμικά – μετεμφυλιακά  περίπου 70 χρόνια.
Όσον αφορά το παρόν, εκτιμούμε ότι λόγω πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικών, θα πετύχουμε καλύτερη επίδοση το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το πρώτο, αλλά και καλύτερη επίδοση σε σχέση με την αντίστοιχη του 2018.
Για τα επόμενα έτη, εκτιμούμε ότι οι επιδόσεις μας θα είναι καλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφθεί.
Αυτό εκτιμάται και για το 2020, αν δεν υπάρξουν έντονες διαταραχές υφεσιακού τύπου στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία.
Αυτές οι ρεαλιστικά πιο αισιόδοξες προβλέψεις θα ενσωματωθούν στον υπό κατάθεση Προϋπολογισμό.

Αρκούν απλά μερικές μειώσεις φόρων και 2-3 μεγάλες ξένες επενδύσεις για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη; 

Είναι γνωστό ότι η αναπτυξιακή διαδικασία είναι φαινόμενο πολυπαραγοντικό.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να διαρκέσει μέσα στο χρόνο και να είναι υψηλού ρυθμού.

Δεν μιλά για αποσπασματικές μειώσεις φόρων, αλλά για ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό οικονομικό σχέδιο που υπηρετεί συνολικά την αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική προσπάθεια της χώρας και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Επιδιώκει, μέσω της μείωσης των φορολογικών βαρών που έχει δρομολογήσει, της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης με ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας, της κάλυψης του επενδυτικού χάσματος, της προώθησης αποκρατικοποιήσεων και εμβληματικών επενδύσεων, της μείωσης των οφειλών του Δημοσίου, της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, της στήριξης της υγιούς επιχειρηματικότητας και της στροφής στην ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, να ωθήσει την ελληνική οικονομία σε βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Γίνεται πολλή συζήτηση για τη μεσαία τάξη και την υπερφορολόγησή της. Εσείς, ως ΥΠΟΙΚ, πώς θα την ορίζατε εισοδηματικά και περιουσιακά; 

Επιστημονικός ορισμός, κοινά αποδεκτός, για τον ορισμό της εισοδηματικά και περιουσιακά μεσαίας τάξης δεν υφίσταται.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ελαστικά με τα ανωτέρω κριτήρια προσιδιάζει σε μία κανονική κατανομή, με ασυμμετρία στην οποία αφήνουμε εκτός περίπου το 10% της ακραίας φτώχειας και το 20% των πολύ υψηλών εισοδημάτων και πλούτου.
Όμως τα ανωτέρω πρέπει να προσδιοριστούν ποσοτικά, επακριβώς και να συμφωνήσουμε όλες οι πλευρές για το περιεχόμενο του όρου «μεσαία τάξη».
Οι πολιτικές πάντως που υλοποιεί η σημερινή Κυβέρνηση υπηρετούν και προσεγγιστικά ανταποκρίνονται σε αυτά τα κριτήρια.

Είχατε υποσχεθεί ως αντιπολίτευση ότι θα γίνει εξεταστική επιτροπή για το α’ εξάμηνο του 2015 και τη διαπραγμάτευση που κόστισε – κατά εκτιμήσεις – από 80 ως 200 δισ. ευρώ. Τι συνέβη και φαίνεται ότι αλλάξατε γνώμη; 

Γενικώς, οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν θετική παράδοση στην πολιτική ζωή της χώρας.
Σας θυμίζω ότι τελευταία η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέκοψε τις εργασίες εξεταστικής που διερευνούσε τις συνθήκες και τις ευθύνες για την ένταξη στα Μνημόνια. Γιατί άραγε;
Για την επίμαχη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2015 το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά.

Εσείς θα δείτε την ταινία του Κώστα Γαβρά; Έχετε διαβάσει το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη;

Ο κ. Γαβράς είναι ένας αξιόλογος και διεθνώς αναγνωρισμένος σκηνοθέτης.
Θα δω την ταινία για να αξιολογήσω την οπτική της για μία κρίσιμη περίοδο της ελληνικής οικονομίας, την οποία άλλωστε έχω ζήσει και έχουν βιώσει με οδυνηρό τρόπο οι Έλληνες πολίτες.
Πρέπει να σας πω ότι για την περίοδο αυτή προσπαθώ να διαβάζω όλα τα σχετικά βιβλία…

Εκτός από τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ παρέδωσε το 2009 μια χώρα με έλλειμμα 15,7%, που σε πρωτογενές επίπεδο έφτανε τα 24 δισ. ευρώ. Μπορεί το κόμμα σας σήμερα να πείσει για τις προθέσεις του όταν δεν έχει κάνει αυτοκριτική για τα λάθη του; 

Αν διαβάζατε τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, θα διαπιστώνατε ότι το επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε ήταν χαμηλότερο και όχι στο επίπεδο που αναφέρετε.

Να ληφθεί δε υπόψη ότι δημοσιονομικά την περίοδο Οκτώβριος 2009 – Φεβρουάριος 2010 τη διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Αν δε εξετάζατε αναλυτικότερα τη σύνθεση του ελλείμματος, θα διαπιστώνατε ότι ήταν ακόμη χαμηλότερο.
Και μάλιστα τούτο στην οξεία φάση της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης των τελευταίων 100 ετών.
Αλλά αυτά αποτελούν αντικείμενο για μία ενδιαφέρουσα, αναλυτική, επιστημονική και πολιτική διερεύνηση.
Είναι σαφές ότι στη χώρα μας πρέπει να γίνεται συνεχής νηφάλια συζήτηση για την πορεία της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς οικονομίας.
Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι με επιχειρήματα και δεκτικοί για συμμετοχή.
Όμως σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζουμε σε άλλες πολιτικές δυνάμεις να αυτοχρίζονται αυθαίρετα ως εισαγγελείς, στους οποίους δήθεν πρέπει να δώσουμε εξηγήσεις.

 

Γιατί παραπέμπετε για το μέλλον και το 2021 την επαναδιαπραγμάτευση των υπερπλεονασμάτων που συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παράγοντες όπως η Κριστίν Λαγκάρντ, εμφανίζονται ως σύμμαχοι για να διεκδικήσουμε αλλαγές τώρα;

Έχουν ήδη αναληφθεί σοβαρές οικονομικές πρωτοβουλίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του οικονομικού επιτελείου.

Προφανώς στις συζητήσεις με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών θέτουμε σε σοβαρή βάση το ζήτημα της μείωσης των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Είναι θετικό ότι η απερχόμενη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ κ. Λαγκάρντ επανέλαβε πρόσφατα τη θέση της για μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Απαιτούνται όμως οι σύμφωνες γνώμες των άλλων θεσμών και εταίρων.
Εργαζόμαστε για να τις εξασφαλίσουμε.
Και πιστεύω ότι σε συνθήκες αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης που οικοδομούμε, θα τις εξασφαλίσουμε.

Σε ότι αφορά το τι συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας κάνει εντύπωση πως ουδείς στο εξωτερικό έχει αναφέρει κάτι σχετικό μέχρι σήμερα; 

Δεν σας κάνει εντύπωση πως και οι αρμόδιες εγχώριες δημόσιες υπηρεσίες δηλώνουν άγνοια, για έναν λογαριασμό που κατά τον κ. Τσίπρα είχε ήδη δήθεν ανοίξει;
Αυτά ο λαός τα λέει «λόγια του αέρα».

Τελικά στο αφορολόγητο θα υπάρξουν αλλαγές στη δομή του ή έστω επί μέρους, π.χ. στις ηλεκτρονικές συναλλαγές;

Όπως σας προείπα, το αφορολόγητο διατηρείται, ενώ παρέχεται πρόσθετο αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μέχρι και τα 4 τέκνα, διευρύνοντας το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς.

Η μείωση του συντελεστή στο 9% για το εισόδημα ως 10.000€ θα εφαρμοστεί από 1/1/2020;

Ναι.

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

InstagramYoutube