Ημέρα: 5 Απριλίου 2020

Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή | 5.4.2020

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

 

 

Δελτίο Τύπου – Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος», είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν, προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, τα παρακάτω.

 

Οι επιχειρήσεις που δύνανται να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού.
  2. Να είναι επιχειρήσεις που:
  • δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014)[1] ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού (βλ. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.20[2]), και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

ή

  • πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις de minimis (ΕΕ L351/24.12.2013)[3] και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο ενίσχυσης, για την τριετία 2018-2020.
  1. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορισμός προβληματικής επιχείρησης, βάσει του άρθρου 2 (18) του Καν. 651/2014

 

«Προβληματική επιχείρηση» είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης[4] (ΜΜΕ) που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο,

 

(β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜμΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ,

 

(γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της,

 

(δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·

 

(ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜμΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:

1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και

2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.

[1]. Καν. 651/2014:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL

[2]. Προσωρινό Πλαίσιο C(2020)1863/19.03.2020:

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_el.pdf

[3]. Καν.1407/2013:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1407&from=EL

[4]. Όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του Καν.651/2014.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων | 5.4.2020

«Θα υπερδιπλασιαστούν τα μέτρα για την αντιμετώπισης της κρίσης τον Μάιο καλύπτοντας και το επόμενο χρονικό διάστημα» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας κινείται γρήγορα και αποφασιστικά μακριά από μαξιμαλισμούς και ανεύθυνες πλειοδοσίες».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Οικονομικών στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Η ανθρωπότητα βιώνει μία πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση. Μία συμμετρική κρίση που δεν γνωρίζουμε, ακόμη, τη διάρκειά της. Η ζημιά στην οικονομία, όσο αυτή παρατείνεται, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Απαιτούνται συνεπώς σοβαρές, ρεαλιστικές και έγκαιρες παρεμβάσεις, ώστε να περιοριστούν οι δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές της.

Η Κυβέρνηση, στο πεδίο της οικονομίας, κινείται γρήγορα και αποφασιστικά, μακριά από μαξιμαλισμούς και ανεύθυνες πλειοδοσίες. Υλοποιεί ένα συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο, στηρίζοντας την κοινωνία και την οικονομία, με αίσθημα δικαίου, στο πλαίσιο των διαθέσιμων εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων. Έχει λάβει, σε πρώτη φάση, δημοσιονομικά μέτρα ύψους 6,8 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου της «επιστρεπτέας προκαταβολής») και την στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. Αυτά τα μέτρα, που εκτείνονται μέχρι τέλος Απριλίου, αντιστοιχούν στο 3,5% του ΑΕΠ της χώρας, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, που είναι σχεδόν στο 3% του ΑΕΠ (χθεσινή συνέντευξη Mario Centeno, Επικεφαλής Eurogroup).

Προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν τον Μάιο, καλύπτοντας και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ενώ δεν περιλαμβάνουν τις κλαδικές πολιτικές που βρίσκονται υπό διαμόρφωση και υλοποίηση, σε τομείς όπως είναι, ενδεικτικά, ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, η ναυτιλία, η ενέργεια, οι μεταφορές κ.α.

Ούτε τις αρχικές παρεμβάσεις ύψους τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ρευστότητας στον παραγωγικό ιστό της οικονομίας, μέσω της πιο ευέλικτης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ, της αξιοποίησης του Ειδικού Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, της δημιουργίας εγγυοδοτικού μηχανισμού (προχθές εγκρίθηκε από τα αρμόδια Ευρωπαϊκά όργανα), της μόχλευσης πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Παρεμβάσεις οι οποίες θα ενισχύονται όσο βγαίνουμε από την υγειονομική κρίση, έχοντας «καύσιμα» και για την μετα-κορονοϊό εποχή.

Αποδεικνύεται έτσι ότι η Κυβέρνηση ενεργεί έγκαιρα και μεθοδικά, με ευθύνη, ψυχραιμία και υπομονή, με κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, ώστε να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και ζωντανή, με το βλέμμα μας και στην επόμενη μέρα της οικονομίας».

 

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στο Έθνος της Κυριακής | 5.4.2020

Ανακοινώσατε ήδη γενναία δέσμη μέτρων, υψηλού κόστους, για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Μέχρι πότε «αντέχουμε» χωρίς να αγγίξουμε το «μαξιλάρι» ασφαλείας;

Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη δυνατή αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών, αλλά και με το βλέμμα στη μετά-κορονοϊό εποχή. Το πότε και σε ποιο βαθμό θα αξιοποιηθεί κάθε μέσο, αποτελεί συνάρτηση της χρονικής διάρκειας και της εξέλιξης του προβλήματος.

Μέχρι στιγμής, έχει λάβει μέτρα για τη στήριξη της δημόσιας υγείας, της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής που ανέρχονται στα 6,8 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 3,5% του ΑΕΠ. Πολύ περισσότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι στο 2% του ΑΕΠ. Και αυτά δεν περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Επειδή όμως, αυτή τη στιγμή, η χρονική έκταση της κρίσης είναι ακόμη άγνωστη, απαιτείται σωφροσύνη και ρεαλισμός, μακριά από δημαγωγικές εξάρσεις που υπονομεύουν τις τεράστιες θυσίες της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια.

Οφείλουμε να διαχειριστούμε με σύνεση και προνοητικότητα όλα τα διαθέσιμα «όπλα», εγχώρια και ευρωπαϊκά. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχουν «καύσιμα» για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όταν θα παρέλθει η τρέχουσα δύσκολη συγκυρία.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, όταν μιλάμε για «μαξιλάρι ασφαλείας», εννοούμε τα 15,7 δισ. ευρώ, που λειτουργούν ως εγγύηση ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου προς τις αγορές, προκειμένου να δανείζεται με ευνοϊκούς όρους. Και αυτό το ποσό διαφέρει από τα «ταμειακά διαθέσιμα της Κεντρικής Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος και σε εμπορικές τράπεζες», τα οποία ανέρχονται περίπου σε 20 δισ. ευρώ, και τα οποία υπήρχαν και προ διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ταμειακά διαθέσιμα, τα οποία αυξάνουν ή μειώνονται ανάλογα με τις εκδόσεις που κάνει το Κράτος, την εξυπηρέτηση του χρέους, το ύψος των εντόκων γραμματίων, την αποπληρωμή του χρέους προς το ΔΝΤ κ.ά.

 

Θα ζητούσε η Ελλάδα πιστωτική γραμμή από τον ESM; Θα μιλούσαμε για νέο μνημόνιο;

Οι συζητήσεις για τα πιθανά σχήματα στήριξης των κρατών-μελών της ευρωζώνης από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς βρίσκονται σε εξέλιξη. Καμία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί στο τραπέζι δεν έχει ακόμα λάβει την τελική της μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης να δοθεί, σε όσες χώρες, το επιλέξουν τη δυνατότητα χρήσης πιστωτικής γραμμής του ESM. Πιστωτική γραμμή του ESM η οποία, με βάση το ισχύον πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί πριν από την υγειονομική κρίση, συνοδεύεται από όρους και προϋποθέσεις και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας, έκτακτης κατάστασης, που προκλήθηκε από μια συμμετρική, εξωγενή κρίση.

Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώ ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα επιλέξει τη βέλτιστη λύση, σε συνάρτηση με την ένταση και την έκταση της κρίσης και τους διαθέσιμους εγχώριους και ευρωπαϊκούς πόρους.

 

Φοβάστε μαζικά λουκέτα και απολύσεις, μόλις ολοκληρωθεί η υγειονομική κρίση και η ισχύς των προστατευτικών μέτρων;

Ως Κυβέρνηση πράττουμε και θα συνεχίσουμε να πράττουμε το καλύτερο δυνατό για τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης, θέτοντας τις βάσεις, ώστε οι επιπτώσεις των εξαιρετικά δύσκολων σημερινών συνθηκών, να είναι παροδικές, όπως παροδική θα είναι και η παρούσα κρίση.

Για τον σκοπό αυτό, το «δίχτυ προστασίας» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις διευρύνθηκε σημαντικά για τον τρέχοντα μήνα, καλύπτοντας πλέον 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενους (8 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα), 800.000 επιχειρήσεις και 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Αναγκαία προϋπόθεση για να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις είναι να μην προχωρήσουν σε απολύσεις.

Η επόμενη ημέρα της κρίσης στην πραγματική οικονομία είναι βέβαιο ότι θα είναι δύσκολη. Όσο περισσότερο διαρκεί η παρούσα δοκιμασία, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε μετά. Είναι, όμως, στο χέρι όλων μας –Κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων– να τα περιορίσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό, λειτουργώντας με γνώμονα την αλληλέγγυα συν-ευθύνη.

 

Έχει εξεταστεί μείωση μισθών στο Δημόσιο, πριν το καλοκαίρι, για περιορισμένο χρόνο;

Στον σχεδιασμό που έχουμε κάνει, και με βάση τον χρονικό ορίζοντα που έχουμε θέσει για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, δεν περιλαμβάνεται καμία μείωση μισθού στο προσωπικό του δημόσιου τομέα.

 

Είναι οι διεργασίες αρκετά ώριμες για μια θετική απόφαση, αμοιβαία αποδεκτή, στο Eurogroup την Τρίτη;

Η Ευρώπη λειτουργεί μέσα από τη σύνθεση απόψεων, η οποία πολλές φορές απαιτεί χρόνο για να επιτευχθεί. Στην παρούσα, πρωτόγνωρη συγκυρία είμαι βέβαιος πως όλοι αναγνωρίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης. Το ζητούμενο είναι να υπάρξουν και οι ανάλογες, δραστικές λύσεις, που θα εκπέμψουν μήνυμα αποφασιστικότητας, συνοχής και περαιτέρω ενίσχυσης της ενιαίας οικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι στιγμής, επί τάπητος βρίσκονται τέσσερις επιλογές: μια μορφή δανεισμού από τον ESM, η περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η έκδοση ενός κοινού χρεογράφου από ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία ενδιάμεση πρόταση για ένα προσωρινό κοινό ταμείο διάσωσης, προκειμένου να καμφθούν οι αντιρρήσεις άλλων χωρών για την έκδοση κοινού χρεογράφου. Εκτιμώ πως θα καταλήξουμε σε έναν συνδυασμό των προτεινόμενων λύσεων.

 

Το μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας λήγει στις 30 Απριλίου. Θα παραταθεί η προστασία;

Η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, έχει αποδείξει ότι πράττει, την κατάλληλη στιγμή, τις κατάλληλες πολιτικές. Συνεπώς, το ζήτημα θα αντιμετωπιστεί από την Κυβέρνηση με υπευθυνότητα και ευαισθησία.

 

Διαχειρίζεστε μια ιστορική κρίση. Ποια είναι, σήμερα, η μεγαλύτερή σας, προσωπική, αγωνία;

Να βγούμε όρθιοι και δυνατοί από αυτό τον αγώνα που δίνουμε με το λιγότερο κοινωνικό, ατομικό και οικονομικό κόστος, και με τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συνοχή. Και να προχωρήσουμε στη μετα-κορονοϊό εποχή με τη δυναμική που είχαμε πριν. Με υπευθυνότητα, ενότητα και αλληλεγγύη, θα τα καταφέρουμε!

 

ethnos.gr

Ο Υπουργός Οικονομικών στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Αυτιά (video) | 5.4.2020

“Το πακέτο μέτρων είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε και το Μάιο και τον Ιούνιο χωρίς να υπάρχουν ταμειακά προβλήματα” επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών

 

Η υγειονομική κρίση θα προκαλέσει ύφεση στην ελληνική οικονομία κοντά στο 4% του ΑΕΠ, αλλά η κυβέρνηση έχει συνολικά 37 δισεκ. ευρώ διαθέσιμα για τη στήριξή της, πέραν των ευρωπαϊκών μέτρων, επισήμανε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι από αυτή την εβδομάδα θα αρχίσει να καταβάλλεται το έκτακτο επίδομα των 800 ευρώ σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται λόγω ιού ενώ μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθούν και τα 400 ευρώ στους επιστήμονες άλλα και το έκτακτο Δώρο Πάσχα στους 110.000 γιατρούς και υγειονομικούς.

“Το πακέτο μέτρων είμαστε έτοιμοι να το υλοποιήσουμε και το Μάιο και τον Ιούνιο χωρίς να υπάρχουν ταμειακά προβλήματα” αποσαφήνισε, ενώ ξεκαθάρισε  ότι δεν τίθεται θέμα μείωσης μισθών και συντάξεων.

“Με τα σημερινά δεδομένα η εκτίμηση είναι ότι η ύφεση θα είναι πάνω από 3%, κοντά στο 4%. “Η ύφεση είναι συνάρτηση της έκτασης του προβλήματος και της πιθανής επαναλήψεις του προβλήματος μέσα στη χρονιά. Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις, οι περισσότερες προβλέψεις δείχνουν βαθιά ύφεση” διευκρίνισε. “Λαμβάνεται υπόψη και η επίπτωση στον τουρισμό το καλοκαίρι. Σχεδιάζονται και στοχευμένες δράσεις για το χώρο του τουρισμού” πρόσθεσε.

“Τα μέτρα θα καλύψουν κομμάτι της απώλειας του εθνικού πλούτου, ρίχνουμε πολλά όπλα στη μάχη σήμερα, άλλα κρατάμε και εφόδια για την επόμενη μέρα της οικονομίας όταν τελειώσει η κρίση. 15,7 δισεκ. ευρώ το μαξιλάρι ασφάλειας, και περίπου 20 δισ. τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους και των φορέων της γενικής κυβέρνησης στις εμπορικές τράπεζες και την Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι χρήματα των φορολογουμένων που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο… Το πότε θα τα χρησιμοποιήσουμε έχει να κάνει με την ένταση της κρίσης” ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

“Υπάρχει σειρά από αλλά πολεμοφόδια που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ακολουθήσουμε επεκτατική πολιτική” τόνισε επίσης.

“Πρόκειται για μαραθώνιο όχι αγώνα ταχύτητας, να μείνουμε μακριά από μαξιμαλισμούς. Χρειάζεται σχεδιασμός σε βάθος μηνών και ετών. Το πρόγραμμα μείωσης φόρων και εισφορών μετατίθεται αλλά θα εφαρμοστεί σταδιακά μόλις καταφέρουμε να βγούμε από την υγειονομική κρίση” δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

https://www.skai.gr/news/finance/staikouras-konta-sto-4-i-yfesi-37-dis-gia-tin-oikonomia-pote-plironontai-800-400-eyro
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram

InstagramYoutube