Ερώτηση σχετικά με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη κτιρίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/11123/0040/01.02.2011 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΓΛΚ εγκρίνεται «… δέσμευση πίστωσης ύψους 87.500 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη των κτιρίων που στεγάζονται κεντρικές υπηρεσίες του ΓΛΚ για το χρονικό διάστημα 16/09-31/12/2011».

Η ως άνω Απόφαση επικαλείται την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/77537/30.11.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία έχει εγκριθεί ανάληψη υποχρέωσης της σχετικής πίστωσης συνολικού ύψους 900.000 ευρώ για τα έτη 2011 (87.500 ευρώ), 2012 (300.000 ευρώ), 2013 (300.000 ευρώ) και 2014 (212.500 ευρώ).

Όμως, από τις 15.09.2010 έχει υπογραφεί Σύμβαση για τη φύλαξη κτιρίων του ΓΛΚ μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Οικονομικών, ΓΓΔΠ, ΓΛΚ) και της εταιρείας «MONDIAPOL HELLAS SECURITY SERVICES» με διάρκεια από 16.09.2010 έως 15.09.2011 και συνολική ετήσια δαπάνη 189.479,88 ευρώ  πλέον ΦΠΑ (μηνιαίως 15.789,99 ευρώ πλέον ΦΠΑ).

Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα έγγραφα, για τα επόμενα έτη το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύει πιστώσεις ύψους 900.000 ευρώ για τη φύλαξη κτιρίων του ΓΛΚ (300.000 ευρώ ανά έτος) τη στιγμή που, με βάση την υπάρχουσα σύμβαση, για τον ίδιο σκοπό δαπανώνται 189.479,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ ετησίως.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

Ποια η αναγκαιότητα, εν μέσω εφαρμογής περιοριστικής οικονομικής πολιτικής, για τη δέσμευση πιστώσεων αισθητά υψηλότερων σε σχέση με τα ποσά που ήδη δαπανώνται για τη φύλαξη κτιρίων του ΓΛΚ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Χρήστος Σταϊκούρας                                                                                                                                                     Παναγιώτης Λαφαζάνης

Share

1 thoughts on “Ερώτηση σχετικά με την έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για τη φύλαξη κτιρίων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

  1. Με Σύμμαχο Εσένα 10 Φεβρουαρίου, 2011 at 5:09 μμ

Comments are closed.

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube