Αναφορά για τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας κατά τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Σωματείου για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη «Λοκρίδα του Μέλλοντος και των Πολιτών» του Νομού Φθιώτιδας, αναφορικά με προβλήματα που έχουν προκύψει στην ευρύτερη περιοχή της Λοκρίδας κατά τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Συγκεκριμένα, κατά τη σύνταξη του Κτηματολογίου σύμφωνα με το Ν.2664/98 στο Δήμο Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας, σημειώθηκαν πλείστες ασάφειες και λανθασμένες καταχωρήσεις στο Κτηματολογικό Βιβλίο, που έχουν δημιουργήσει προβλήματα προσδιορισμού και αναγνώρισης των κτημάτων με εγγραφές σε διαφορετική θέση από την πραγματική, με εμφάνιση άλλων συνοριτών και εν πολλοίς με διαφορετική έκταση των κτημάτων. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα καθίσταται ακόμη δυσχερέστερο όταν πρόκειται να δηλωθούν τα κτήματα στον ΟΣΔΕ, όταν οι κάτοχοί τους επιθυμούν να προβούν σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων με δωρεές – γονικές παροχές αλλά και όταν πρόκειται να γίνει κάθε είδους δικαιοπραξία, καθ’ όσον ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) δε συμπίπτει με την πραγματική θέση του κτήματος.

Οι ασαφείς και λανθασμένες καταχωρήσεις οφείλονται σε δυο κυρίως λόγους. Ο πρώτος προέρχεται από το γεγονός ότι το τοπικό γραφείο κτηματογράφησης λειτούργησε, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των πολιτών, χωρίς τοπογράφο μηχανικό για τη διευκρίνιση στους χάρτες των τοποθεσιών και των σημείων, και ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι τα κτηματολογικά γραφεία που επικύρωσαν οριστικά τα βιβλία κτηματογράφησης δεν ήλεγξαν τις υποβληθείσες ενστάσεις τουλάχιστον κατά την τρίτη φάση. Η δικαστική οδός, την οποία προβλέπει το άρθρο 6 παρ. 2 του ανωτέρω νόμου καλύπτει μεμονωμένες περιπτώσεις ιδιοκτησιών και όχι το σύνολο τους, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, που καλείται ο πληθυσμός της περιοχής να προσφύγει στα δικαστήρια, το οποίο είναι κοστοβόρο, χρονοβόρο και εν τέλει ανέφικτο.

Όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω παρά την πρόθυμη συνδρομή των πολιτών, να συνταχθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο τούτο κατέστη τελικά πολύπλοκο. Η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή δημιουργεί την επιθυμία επανάληψης των δηλώσεων με πρόσφορο μάλιστα χρόνο το χρόνο σύνταξης κτηματολογίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μεγαπλατάνου του Δήμου Αταλάντης.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube