Αναφορά για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

Με την παρούσα αναφορά, σας μεταφέρω αίτημα των αδιόριστων επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ του Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5223ΟΙΚ./23-01-2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, προκηρύχθηκε η πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό και συνέντευξη, συνολικά εκατόν σαράντα οκτώ (148) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων. Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 23/02.02.09, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

 

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή των επιτυχόντων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού έκρινε ότι αφενός οι 68 διοριστέοι αλλά και αφετέρου οι υπόλοιποι 184 από τους συνολικά 185 επιτυχόντες είναι το ίδιο ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, και επομένως όλοι βαθμολογήθηκαν με τον ίδιο ακριβώς βαθμό.

 

Οι αδιόριστοι επιτυχόντες του διαγωνισμού αιτούνται να παραμείνει ανοικτός ο πίνακας κατάταξης των 185 επιτυχόντων κατηγορίας ΔΕ και να τεθεί σε ισχύ για μελλοντική κάλυψη των υφιστάμενων κενών και μελλοντικών νέων οργανικών θέσεων, μέχρι την πλήρη απορρόφηση όλων, και διενέργεια οποιουδήποτε νέου διαγωνισμού και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων – γραμματέων μόνον κατόπιν εξαντλήσεως του πίνακα.

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πορεία εξέλιξης του ζητήματος.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube