Αναληφθείσες ενέργειες σχετικά με υπερωρίες προσωπικού της ΥΠΑ | 2.12.2023

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου  2023

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Αναληφθείσες ενέργειες σχετικά με υπερωρίες προσωπικού της ΥΠΑ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 209/15-11-2023 επιστολής του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών προς την Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), καθώς και του από 24-11-2023 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Υπουργού προς την Διοίκηση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων της ΥΠΑ σχετικά με την αναγκαιότητα εξορθολογισμού του υφιστάμενου καθεστώτος καταβολής υπερωριακών αμοιβών στο προσωπικό της, προχωρούμε στην υλοποίησή του.

Άλλωστε, η σχετική αναγκαιότητα υλοποίησης του εξορθολογισμού επιβεβαιώνεται και από πόρισμα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Υπουργού στις 28-11-2023.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλείται η ΥΠΑ να υποβάλει, εντός του 1ου τριμήνου του 2024, προτάσεις για την κατάλληλη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου καθεστώτος υπερωριακών αμοιβών του προσωπικού της, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών της και η απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στους υπαλλήλους που απασχολούνται υπερωριακά, στη βάση ορθής και αντικειμενικής αποτύπωσης των υπερωριών.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η αποδέσμευση και καταβολή στο προσωπικό της ΥΠΑ των εκκρεμουσών υπερωριών της χρονικής περιόδου Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2023, πλην των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο πειθαρχικού και μισθολογικού ελέγχου του πορίσματος της ΕΑΔ. Ως προς τους τελευταίους, ζητήθηκε από τη Διοίκηση της ΥΠΑ να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα της ΕΑΔ.

Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΑΔ η διενέργεια καθολικού σχετικού ελέγχου στην ΥΠΑ, από τον Ιούνιο του 2023 και εφεξής, ή/και προγενέστερα εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την διακρίβωση της τήρησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου όσον αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας των υπηρεσιών της και την απόδοση των αναλογουσών αμοιβών στο προσωπικό της. Σε περίπτωση εσφαλμένης καταγραφής αυτών, θα υπάρξει – και πάλι – αναδρομική περικοπή αναλογουσών πάσης φύσης αποδοχών.

 

2023-12-02 ΔΤ – ΥΠΑ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube