Ανοιχτή Επιστολή σχετικά με την έκταση γης για τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τις Δομές Έρευνας και Καινοτομίας στη Λαμία

Ανοιχτή Επιστολή

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Σε απάντηση της από 19.10.2015 Ανοικτής Επιστολής του κ. Κων/νου Τσαμαδιά, αναφορικά με το ζήτημα των υποδομών στη Λαμία, τόσο για τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όσο και για τις δομές Έρευνας και Καινοτομίας, που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2013 και 2014, σημειώνω τα ακόλουθα:

 

Στην ερώτηση: «Ποιά είναι η θέση μου επί του θέματος;», σημειώνω:

Η δυνητική θετική συμβολή της Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας για την ολιστική ανάπτυξη της χώρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Λαμίας, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Θεωρώ ότι το διαχρονικό έλλειμμα υποδομών αποτέλεσε βασική αιτία της ισχνής συμμετοχής της Λαμίας στον χάρτη της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Με αφετηρία αυτό το δεδομένο, σε συνεργασία με εκλεκτούς συμπατριώτες, θέσαμε ως στρατηγικό στόχο η Λαμία να μπει ουσιαστικά και βιώσιμα στον εθνικό χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.

Να καταστεί, σταδιακά, σύγχρονο Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες, την Έρευνα & Ανάπτυξη Υψηλής Τεχνολογίας και την Καινοτομία, με τη δημιουργία θεσμών – δομών σύγχρονης κατεύθυνσης και κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών.

Στην ερώτηση: «Τι έχω κάνει μέχρι σήμερα;», σημειώνω:

Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2013 – Δεκέμβριος 2014

 • Με σχετική επιστολή (30.12.2013) προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναδείξαμε το θέμα των υλικοτεχνικών υποδομών για τη λειτουργία της Σχολής Θετικών Επιστημών.
 • Πραγματοποιήσαμε, μαζί με εκλεκτούς συμπατριώτες, σύσκεψη (04.01.2014) και συγκροτήσαμε ομάδα εργασίας η οποία επέλεξε ως ενδεδειγμένη λύση την περιοχή της πρώην ΠΑΒΥΠ (29.02.2014).
 • Μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προωθήσαμε και εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με χρηματικό ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για την έναρξη κατασκευής κτιριακών υποδομών για τη Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία.
 • Με επιστολές που ανταλλάξαμε με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, διερευνήθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της προκριθείσας εκτάσεως (12.03.2014, 19.03.2014). Μετά από σειρά συσκέψεων και σχετική αλληλογραφία με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Δήμαρχο Λαμιέων και τον Συντονιστή της Ομάδας Εργασίας, συμφωνήθηκε η κατανομή της έκτασης και οριοθετήσαμε τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αντιμετωπίσθηκαν σύνθετα θέματα μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.
 • Σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων υπεβλήθησαν αιτήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας) από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (17.04.2014) για την παραχώρηση τεμαχίου 90 στρεμμάτων και από τον Δήμαρχο Λαμιέων (15.04.2014) για την παραχώρηση του υπολοίπου τμήματος των 29 στρεμμάτων, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα για τη δημιουργία υποδομών για τη λειτουργία δομής έρευνας και καινοτομίας.
 • Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2014 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση αναλυτικής τοπογραφικής μελέτης των 119 στρεμμάτων της περιοχής ΠΑΒΥΠ (δεδομένου ότι αυτή δεν υπήρχε) από το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, για την προώθηση της διαδικασίας παραχώρησης.
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού απέστειλε επιστολές προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαμιέων σχετικά με το πλαίσιο, τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης (29.08.2014) και σχετικά με τη διευθέτηση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων, τη διαδικασία εκτέλεσης των έργων και το κόστος επιμερισμού αυτών (24.10.2014).
 • Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας απέστειλε επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον Δήμαρχο Λαμιέων, στην οποία αναφέρεται η ανάγκη συνεργασίας τους τόσο με το Γενικό Επιτελείο Στρατού για να καθοριστούν οι όροι και ο ακριβής χώρος, τον οποίο ο Στρατός θα αποδεσμεύσει, όσο και με το ΓΛΚ προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης των απαιτούμενων κονδυλίων για τη μετεγκατάσταση του Στρατοπέδου στο γειτονικό ενεργό Στρατόπεδο (30.10.2014).
 • Ακολουθούν απαντητικές επιστολές του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (19.11.2014) και του Δημάρχου Λαμιέων (24.11.2014).
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αφού επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραχώρησης της έκτασης, ζήτησε την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης προκειμένου να είναι δυνατή η έναρξη των διαδικασιών δημοπράτησης των αναγκαίων έργων με διαγωνισμό (28.11.2014).
 • Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Γενικό Επιτελείο Στρατού, υπέβαλε, προς το Υπουργείο Οικονομικών, αίτημα για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του, προκειμένου να υλοποιηθεί η μετεγκατάσταση των υποδομών του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου», εν όψει της παραχώρησης έκτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Δήμο Λαμιέων (1.12.2014).
 • Ο Αναπληρωτήs Υπουργός Οικονομικών υπέγραψε απόφαση (12.2014) για την κάλυψη του κόστους μετεγκατάστασης υποδομών του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου», εν όψει της παραχώρησης έκτασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στον Δήμο Λαμιέων (ως ενδιάμεσο αποδέκτη με τελικό αποδέκτη τη Δομή Έρευνας και Καινοτομίας), ύψους 950.000 ευρώ. Αυτοί οι πόροι, που είχαν εξασφαλιστεί το 2014, παραμένουν, μέχρι το τέλος του 2015, διαθέσιμοι (βλ. «Χορήγηση Πιστώσεων από το Αποθεματικό», Υπουργείο Οικονομικών, 24 Ιουλίου 2015).
 • Το Γενικό Επιτελείο Στρατού επιβεβαιώνει τη δυνατότητα παραχώρησης 105.452 τ.μ. στο δυτικό τμήμα του Στρατοπέδου «Τσάκαλου – Αθαν. Διάκου» και ζητά τον επιμερισμό της έκτασης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαμιέων (23.12.2014).

Κατά την περίοδο Ιανουάριος 2015 – Οκτώβριος 2015

 • Απέστειλα επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, στις 29 Απριλίου, στη βάση εγγράφου του Δημάρχου Λαμιέων και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (της 24ης Απριλίου 2015), με την οποία αποδέχονται την παραχώρηση της έκτασης από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τον επιμερισμό αυτής μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η επιστολή αυτή ουδέποτε απαντήθηκε.
 • Κατέθεσα Κοινοβουλευτική Ερώτηση επί του θέματος, την 11η Μαΐου. Στις 8 Ιουνίου, η τότε Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών, απάντησε συγκεχυμένα, αποδεχόμενη ότι οι σχετικοί οικονομικοί πόροι για την μετεγκατάσταση είχαν εξασφαλισθεί το 2014 και παραμένουν διαθέσιμοι.
 • Στις 12 Οκτωβρίου κατέθεσα νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Στην ερώτηση: «Τι προτίθεμαι να κάνω τις επόμενες εβδομάδες για να μην χαθεί η υπόθεση;», σημειώνω:

1ον. Ζητώ συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το συγκεκριμένο θέμα.

2ον. Επιμένω στην ανάδειξη του θέματος εντός του Κοινοβουλίου.

3ον. Καλώ τους συλλογικούς φορείς και τους πολίτες της περιοχής σε εγρήγορση.

4ον. Σε κάθε περίπτωση οι πόροι που εξασφαλίσθηκαν το 2014, μεταφέρθηκαν στο 2015 και είναι διαθέσιμοι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν πρέπει να χαθούν.

Θεωρώ ότι η συμβολή στην πρόοδο, η προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής μιας περιοχής ή μιας χώρας είναι μία συνεχής διαδικασία που απαιτεί τη συνδρομή της καθεμιάς και του καθένα μας και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελεί μέλημα όλων μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέραν των πρωτοβουλιών που έχω προσωπικά αναλάβει, είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ σε κοινές πρωτοβουλίες, με σχέδιο και συντεταγμένη δράση, προκειμένου όλοι μαζί να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube