- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Απογευματινή: Η αναγκαιότητα συνέχισης και ολοκλήρωσης της φορολογικής μεταρρύθμισης

Η Κυβέρνηση, με τον Προϋπολογισμό του 2009, εξαντλώντας και αξιοποιώντας τα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας και τους διαθέσιμους «βαθμούς ελευθερίας», επιδιώκει τη διασφάλιση ικανοποιητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης, τη συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ασφαλέστερη έξοδο από την πίεση της διεθνούς κρίσης.
Ένας από τους βασικούς άξονες πολιτικής δράσης είναι και η προσπάθεια ενίσχυσης του ύψους και της διάρθρωσης των δημοσίων εσόδων, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, σε ένα περιβάλλον χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης. Έτσι, ο λόγος των έμμεσων προς τους άμεσους φόρους αναμένεται να διαμορφωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαπενταετίας, στοιχείο δικαιότερης κατανομής των φορολογικών βαρών.
 
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη ενίσχυσης των εσόδων, χωρίς την επιβολή νέων φόρων, όπως άλλωστε έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση, επιβάλλει τη συνέχιση και ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις, μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων που έχουν ψηφιστεί την τελευταία πενταετία. Ειδικότερα:
Η πρώτη φάση, που ήδη έχει ολοκληρωθεί, έχει ως στόχο τη στήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την εξασφάλιση ενός πιο διαφανούς φορολογικού συστήματος.
Η δεύτερη φάση επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της φορολογίας φυσικών προσώπων με τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης, την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
Η τρίτη φάση στοχεύει στην απλοποίηση και στον εξορθολογισμό του συστήματος φορολόγησης ακίνητης περιουσίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Βασικοί πυλώνες προς την κατεύθυνση αυτή είναι:
Η επίτευξη των στόχων της φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελεί αναμφίβολα ένα μεγάλο στοίχημα. Ένα μεγάλο στοίχημα για να μη χάσει η χώρα το βηματισμό της ανάπτυξης και της προόδου, για να μεταβάλλει τη διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία. Και αυτό το στοίχημα πρέπει να το κερδίσουμε, και θα το κερδίσουμε, με βαθύ αίσθημα πολιτικής και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Share