author

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στην Ολομέλεια της Βουλής (video) | 14.7.2020

Ομιλία στην Ολομέλεια Κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες
διατάξεις»

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στην Ολομέλεια της Βουλής

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, παράλληλα με την υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει γίνει για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού, συνεχίζει την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, με σκοπό την τόνωση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

 

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, κατέθεσε το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, με σκοπό την αναμόρφωση, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών και της Αγοράς Κεφαλαίου.

Εταιρική διακυβέρνηση, που όπως υποδηλώνει και ο ίδιος ο όρος, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διοικείται μια εταιρεία.

Υπό τη στενότερη και πιο διαδεδομένη εκδοχή της, η οποία υιοθετείται και στο παρόν νομοσχέδιο, η εταιρική διακυβέρνηση αφορά πρωτίστως και κυρίως στις εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ανώνυμες εταιρίες, όπου εμφανίζεται έντονα, λόγω της συγκριτικά πιο έντονα πολυμετοχικής σύνθεσης, το πρόβλημα της διάκρισης μεταξύ των ιδιοκτητών-μετόχων και της διοίκησης της εταιρείας.

Ο διαχωρισμός αυτός οδηγεί αναπόφευκτα στην εμφάνιση ενός σημαντικού προβλήματος, λόγω ακριβώς της δυνατότητας που έχουν οι ασκούντες τη διοίκηση να διοικούν την εταιρία στο πλαίσιο της εξουσίας που τους παρέχεται προς ίδιον όφελος και όχι προς όφελος των μετόχων-ιδιοκτητών, το γνωστό επιστημονικά ως «πρόβλημα αντιπροσώπευσης».

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρική διακυβέρνηση εισάγει ρυθμίσεις και μηχανισμούς προκειμένου να διασφαλίσει την υπαγωγή των συμφερόντων της Διοίκησης των εταιρειών στο γενικό εταιρικό συμφέρον και το συμφέρον των μετόχων-ιδιοκτητών τους, και ως εκ τούτου, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης.

Υπό αυτή την οπτική, οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως οι παρόντες που προτείνονται προς ψήφιση, συνιστούν πρόσθετους μηχανισμούς ελέγχου των εταιρειών και εξισορρόπησης των συμφερόντων των φορέων της επιχείρησης, πέραν και πάνω των ρυθμίσεων του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Σε γενικές γραμμές, το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:

 • Σε πρώτο επίπεδο, η Πολιτεία, όπως πράττει με το παρόν νομοσχέδιο, εισάγει τους ελάχιστους, νομικά υποχρεωτικούς και δεσμευτικούς κανόνες χρηστής διοίκησης των εταιρειών.
 • Σε δεύτερο επίπεδο, οι εταιρείες, συνεπικουρούμενες από κώδικες διακυβέρνησης που έχουν αναπτύξει φορείς της αγοράς, δύνανται να υιοθετούν και εφαρμόζουν ακόμη πιο λεπτομερείς ή/και απαιτητικές αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση συνδράμει καθοριστικά στη δημιουργία υγιούς, διαφανούς και αποτελεσματικής εταιρικής οργάνωσης, διοίκησης και κουλτούρας, γεγονός με προφανή και σημαντικά οφέλη για τη δημιουργία ευκαιριών ανάπτυξης και την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εταιρείες.

Ειδικότερα, η υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης συνδράμει αποφασιστικά στην επίτευξη των εξής θετικών αποτελεσμάτων για τις εταιρείες:

 • Πρώτον, η εφαρμογή διαδικασιών που υποστηρίζουν τη χρηστή διακυβέρνηση δημιουργεί την απαραίτητη εμπιστοσύνη σε όλα τα «ενδιαφερόμενα μέρη της εταιρείας» [stakeholders], για παράδειγμα μετόχους, εργαζομένους, πιστωτές, τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρότερων και πιο μακροχρόνιων δεσμών.
 • Δεύτερον, οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης επιτρέπουν στις ίδιες της εταιρίες να εντοπίζουν άμεσα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τυχόν αδυναμίες, παραλείψεις ή αστοχίες, μειώνοντας ουσιαστικά το ενδεχόμενο μιας κρίσης και το κόστος που αυτό συνεπάγεται.
 • Τρίτον, ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, καλλιεργείται το αίσθημα ευθύνης και ενισχύεται η προσφορά του προσωπικού της εταιρείας.
 • Τέταρτον, η καθιέρωση μηχανισμών λήψης εταιρικών αποφάσεων, κατόπιν στάθμισης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων μερών, καλλιεργεί υπεύθυνη νοοτροπία, δημιουργεί ένα ευρύτερο όραμα και ένα πολύ ισχυρότερο κίνητρο σε όλα τα μέρη εντός της εταιρείας να συμμετάσχουν ενεργά για τη μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας.
 • Πέμπτον, η υιοθέτηση βέλτιστων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύει την προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της.
 • Έκτον, η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση ενισχύει την αξιοπιστία της εταιρείας και βελτιώνει τις πιθανότητες και τους όρους εξωτερικής χρηματοδότησής της.
 • Τέλος, έβδομον, η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης από την ηγεσία των εταιριών επαυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης κοινών αξιών σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς εμπιστοσύνης όλων των παραγωγικών συντελεστών.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου, που διαμορφώθηκε μετά από γόνιμη και εποικοδομητική διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς και εκτενή δημόσια διαβούλευση, είναι σύγχρονο, καθώς ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και αναμορφώνει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που ισχύει από το 2002.

Είναι συμβατό με μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι συνεκτικό, καθώς ρυθμίζει συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και εισάγει κανόνες που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου.

Είναι στοχευμένο, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική συμμόρφωση της εταιρείας με το νέο πλαίσιο και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Είναι ευέλικτο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τις υποχρεώσεις στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.

 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις που εισάγονται, επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών.

Το νέο πλαίσιο αφενός ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, και αφετέρου δεν θίγεται η λειτουργική και αποφασιστική αυτονομία της εταιρείας, η οποία διέπεται από την εταιρική νομοθεσία, καθώς και την υφιστάμενη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα,  επιδιώκεται η διευκρίνιση ζητημάτων τα οποία έχουν απασχολήσει τόσο τη νομική πράξη όσο και τη θεωρία.

Ειδικότερα:

1ον. Εισάγεται αναλυτικό πλέγμα διατάξεων που διέπει τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των εισηγμένων  εταιρειών να διαθέτουν πολιτική καταλληλότητας κατά την επιλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Σκοπός είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να συγκροτείται από πρόσωπα ικανά και κατάλληλα να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε εταιρείας.

Επίσης, υπάρχει:

 • αναλυτική πρόβλεψη συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και πεδίων ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • ρητή πρόβλεψη των ελαχίστων υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων που έχουν τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
 • η ενίσχυση του ρόλου των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

2ον. Εισάγονται δύο νέες, πέραν της επιτροπής ελέγχου, επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική και ορθολογική συμμόρφωση της εταιρείας με το νομοθετικό πλαίσιο.

 • Η επιτροπή αποδοχών, της οποίας το έργο είναι η ικανοποίηση των προϋποθέσεων του εταιρικού νόμου περί διαμόρφωσης και ελέγχου της πολιτικής αποδοχών της εταιρείας.
 • Και η επιτροπή υποψηφιοτήτων, της οποίας το έργο έγκειται στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή προσώπων ως μελών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες και κριτήρια κατ’ εφαρμογή της πολιτικής καταλληλότητας.

 

3ον. Ορίζεται, ως κύρια αποστολή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η θέσπιση και η εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της εταιρείας με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

 

4ον. Αναβαθμίζονται ουσιωδώς οι απαιτούμενες οργανωτικές δομές της εταιρείας.

 • Απαιτείται η εταιρεία να υιοθετεί και να εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.
 • Προβλέπεται υποχρέωση  θέσπισης  Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, περίληψη του οποίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα  της.

Κανονισμός λειτουργίας που πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την οργανωτική διάρθρωση, τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, τη διαδικασία διαχείρισης προνομιακών πληροφοριών και ορθής ενημέρωσης του κοινού, και την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, καταρτισμένου από φορέα εγνωσμένου κύρους.

 

5ον. Εισάγονται σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης από την εταιρεία προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό.

 • Προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας να αναρτά στην ιστοσελίδα της αναλυτικά βιογραφικά των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα προτείνει.
 • Αποτυπώνονται οι αρμοδιότητες της μονάδας εξυπηρέτησης μετόχων, η οποία θα μεριμνά για την άμεση, ακριβή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων και την υποστήριξή τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
 • Δημιουργείται μονάδα εταιρικών ανακοινώσεων, με αρμοδιότητα την ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Καθορίζεται η εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη βαρύτητα της παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και τον βαθμό υπαιτιότητας.

Πέραν των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου εισάγονται επίσης διατάξεις για την ανάπτυξη της σύγχρονης αγοράς κεφαλαίου, καθώς και διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα σύστασης, αδειοδότησης, λειτουργίας και διάθεσης των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και αναμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσίευσης δελτίου σε περιπτώσεις δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Συμπερασματικά, το παρόν Σχέδιο Νόμου αποσκοπεί στην πιο αποτελεσματική και διαυγή εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιριών, προσαρμόζοντας παράλληλα το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Κεφαλαίου στα νεότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Επιπλέον, συμβάλλει στην προστασία των μετόχων και των επενδυτών, στην προσέλκυση διεθνών επενδυτών και στη διευκόλυνση της σύστασης ευέλικτων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ώστε, μεταξύ άλλων, να δοθεί ώθηση σε επενδύσεις σε νεοφυείς εταιρείες.

Ευελπιστούμε ότι οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, επιδεικνύοντας τον απαιτούμενο βαθμό συμμόρφωσης στους κανόνες και στους κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης.

Κάτι που θα ενισχύσει το επενδυτικό κλίμα, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στο υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνονται όμως και επιπλέον διατάξεις που αποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμη και μέσα στη δίνη του κορονοϊού, υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και προωθεί επενδύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Διατάξεις, με τις οποίες:

1ον. Προχωράει η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όπως είναι το Ελληνικό.

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται ένα αποφασιστικό και αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης.

Εισάγουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει η διανομή των ακινήτων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου.

Διαδικασία που αποτελεί βασική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τον Προτιμητέο Επενδυτή.

Περαιτέρω, στα ακίνητα που θα αποκτήσει, κατά πλήρη κυριότητα, το ΤΑΙΠΕΔ λαμβάνεται μέριμνα ώστε η ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του Προτιμητέου Επενδυτή να γίνεται με ομοιογένεια και ενιαίους κανόνες, που θα αφορούν όλους όσοι αποκτούν δικαιώματα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Η μέριμνα αυτή εκδηλώνεται με τη θεσμοθέτηση Ειδικού Κανονισμού, που θα υπόκειται σε δημοσιότητα για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας των συναλλαγών και θα προδιαγράφει όρους και προϋποθέσεις που θα συνάπτονται για ζητήματα μορφολογικών χαρακτηριστικών των κατασκευών, αισθητικής ομοιομορφίας κ.λπ.

Βεβαίως, ο κανονισμός δεν θα μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, δηλαδή η όποια ιδιωτική συμφωνία δεν μπορεί να αγνοεί την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού Κράτους.

 

 

 

2ον. Προωθείται η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, όπως είναι αυτή των περιφερειακών λιμένων Βόλου και Αλεξανδρούπολης.

Με την προτεινόμενη διάταξη αίρονται σημαντικά εμπόδια, τα οποία καθυστερούσαν την αξιοποίησή τους, δρώντας αποθαρρυντικά για υποψήφιους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, διασαφηνίζεται το καθεστώς διαχείρισης των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ που εντάσσονται σε χερσαία ζώνη λιμένος, ώστε η διαχείριση και η εκμετάλλευση των εκτάσεων της λιμενικής ζώνης να μην κατακερματίζονται, αλλά να ανατίθενται σε έναν ενιαίο φορέα, στον οικείο οργανισμό Λιμένος, με σαφή τα όρια της ευθύνης του.

Αυτό, μάλιστα, γίνεται χωρίς να θίγεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ, ούτε οι αρμοδιότητές του ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής.

Παράλληλα, προστατεύονται τα συμφέροντα της ΓΑΙΟΣΕ.

Και αυτό γιατί στη σχετική διάταξη προβλέπεται καταβολή ανταλλάγματος στη ΓΑΙΟΣΕ, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

3ον. Ενισχύονται βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας.

Με την προτεινόμενη διάταξη, επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν επιχειρήσεις, κυρίως στη Θράκη.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα των ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων των δικαιούχων επιχειρήσεων, έως 31.12.2015, οι οποίες δεν είχαν καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για μία πενταετία, μέσω της διενέργειας συμψηφισμού με υφιστάμενες και μελλοντικές απαιτήσεις του Δημοσίου, όπως είναι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμψηφισμό των απαιτήσεων, όσων εκ των δικαιούχων έχουν ασκήσει ένδικο βοήθημα ή μέσο για τη διεκδίκηση των ποσών αυτών, είναι η προηγούμενη παραίτησή τους από αυτό.

Με τη ρύθμιση αυτή στηρίζεται η βιωσιμότητα των εν λόγω επιχειρήσεων και ενισχύεται η προοπτική τους.

 

4ον. Προωθείται η απρόσκοπτη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών εκκρεμουσών διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισης, με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αναδιάρθρωση δημοσίων επιχειρήσεων.

Πρόκειται για μία μεταβατικού χαρακτήρα και περιορισμένης χρονικής ισχύος διάταξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες που έχουν προκύψει εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

 

Συμπερασματικά, και με βάση τις προτεινόμενες διατάξεις, αποδεικνύεται ότι στόχος του Υπουργείου Οικονομικών και συνολικά της Κυβέρνησης είναι η υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.

Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, αυτοπεποίθηση και σκληρή δουλειά, βήμα-βήμα, ξεπερνούμε τις μεγάλες, αλλά πρόσκαιρες δυσκολίες!

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στον Real Fm με το Νίκο Χατζηνικολάου | 14.7.2020

Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας

Για τους λόγους τους οποίους θα μπορέσει να κάνει “ριμπάουντ” η ελληνική οικονομία μίλησε μεταξύ άλλων στον RealFm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

 

 

Ο υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι “πρώτον, η ελληνική οικονομία έχει μια δυναμική μέχρι τον Μάρτιο του 2020 οπότε και άνοιξε μια παρένθεση που ευχόμαστε να κλείσει γρήγορα. Τα βασικά συστατικά μεγέθη που είχαν οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης δεν έχουν μεταβληθεί. Οι δυνατότητες της οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις που προωθούμε δεν έχουν μεταβληθεί. Τα αναπτυξιακά οχήματα υφίστανται. Και δεύτερον επειδή η κρίση θέλουμε να είναι παροδική, όχι μόνο οι ελληνικές αλλά και οι παγκόσμιες προβλέψεις λένε ότι όλες οι χώρες θα ανακάμψουν το 2021, ιδίως χώρες όπως η Ελλάδα που έχουν και υψηλό συντελεστή στον τουρισμό. Το βασικό ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης”.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, “ο μεγάλος άγνωστος είναι αν θα έχουμε δεύτερο κύμα τον χειμώνα και πώς θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία η κρίση. Αν υπάρξει κάποιο lockdown δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του πρώτου, θα είναι πιο στοχευμένες οι κινήσεις. Η οικονομία μπορεί να αντέξει κι ένα δεύτερο κύμα με άλλα χαρακτηριστικά lockdown. Έχουμε τα εφόδια ως κρατικός προϋπολογισμός, ως ταμειακά διαθέσιμα και για δυσμενέστερες εξελίξεις το β’ εξάμηνο. Είμαστε έτοιμοι και με ένα σχέδιο που θα καταθέσουμε το επόμενο διάστημα, το αναπτυξιακό μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Κρίσιμη παράμετρος είναι το αν θα βρεθεί το εμβόλιο γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν και οι ανάγκες της οικονομίας για να αντεπεξέλθει στην κρίση του κορωνοϊού και να μην υπάρχει αβεβαιότητα όπως τώρα”.

Σχετικά με τις ανησυχίες για τον τουρισμό ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι “γνωρίζουμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν άνοιξαν και όσες άνοιξαν ταλανίζονται από χαμηλούς τζίρους γι’ αυτό και πήραμε μέτρα και ενισχύσαμε τα μέτρα. Για παράδειγμα: Έχουμε την επιστρεπτέα προκαταβολή από την οποία έχουν βοηθηθεί πολλές επιχειρήσεις. Βλέποντας τις 40.297 επιχειρήσεις στις οποίες έχουν πιστωθεί λεφτά για την Επιστρεπτέα ΙΙ αυτές βρίσκονται σε περιοχές όπως Κέρκυρα, Ρόδος, Κρήτη άρα αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις του τουρισμού έχουν πάρει ποσά και το κράτος τις έχει βοηθήσει” Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών είπε συμπληρωματικά ότι “σήμερα θα πιστωθούν επιπλέον χρηματικά ποσά στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ”.

Αναφερόμενος στα μέτρα για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και του τουριστικού κλάδου είπε ότι βοηθούνται επίσης από τα μέτρα για την προκαταβολή φόρου που ουσιαστικά μηδενίζεται για τις επιχειρήσεις με εποχικά χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα “Συν-εργασία” όπου γι’ αυτές τις επιχειρήσεις καλύπτουμε πλήρως το κομμάτι των εργοδοτικών εισφορών.

Στο ερώτημα για το πώς η πορεία του τουρισμού θα επηρεάσει την ύφεση, ο κ. Σταϊκούρας απάντησε ότι “μέχρι τέλος Απριλίου όπου είχαμε ενσωματώσει την πτώση του τουρισμού, η πρόβλεψη ήταν για ύφεση 8%. Πρέπει να δούμε την πορεία του τουρισμού για να μπορούμε να μιλήσουμε για το πού θα φτάσει η ύφεση. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει ο Αύγουστος αλλά και πώς θα αποδώσουν τα μέτρα”.

Ως προς τη στάση και τις αποφάσεις της Ευρώπης για την ενίσχυση των οικονομικών των κρατών- μελών ο κ. Σταϊκούρας είπε: “Η Ευρώπη ενήργησε πολύ πιο άμεσα σε αυτή την υγειονομική κρίση σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Είπαν αμέσως ότι δεν θα υπάρχουν δημοσιονομικοί στόχοι δίνοντας την ευελιξία στις χώρες να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού. Η Ευρώπη καθυστέρησε στην απόφαση για το πακέτο μέτρων”. Όσον αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι “ακόμα δεν υπάρχουν καν αποφάσεις. Ευελπιστούμε ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα υπάρξουν συγκεκριμένες γενναίες αποφάσεις, ώστε οι χώρες μέλη να καταθέσουμε τα σχέδιά μας μέχρι τον Οκτώβριο ώστε οι εκταμιεύσεις πόρων να ξεκινήσουν το 2021. Εμείς πρέπει να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις, να έχουμε ένα καλό κλίμα ώστε να δανειζόμαστε και από τις αγορές”.

Για τις φορολογικές δηλώσεις και την παράταση που ζητούν οι λογιστές έως 30 Σεπτεμβρίου, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι “οι λογιστές μπορεί να ζητούν ως 30/9, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και οι πολίτες να πληρώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Αν παραταθεί τόσο πολύ, αυτομάτως συρρικνώνεται ο αριθμός των δόσεων κάτι που θα δυσκολέψει τους πολίτες. Ισχύει όμως ότι οι υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευθεί αυτή την περίοδο και θα έπρεπε να πληρωθούν τον Σεπτέμβριο μετατίθενται για το 2021 και μπορούν να καταβληθούν σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 με πολύ χαμηλό επιτόκιο περίπου στο 2,5%”.

real.gr

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών στο 7ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική» (video) | 14.7.2020

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

 

 

Δελτίο Τύπου – Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο 7ο Στρατηγικό Συνέδριο «Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική»

 

 

Θέλω να ευχαριστήσω το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την τιμητική πρόσκληση.

Κυρίες και Κύριοι,

Ακριβώς πριν από μία εβδομάδα, συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ημέρα που οι πολίτες αποφάσισαν πολιτική αλλαγή.

Έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ισχυρή εντολή διακυβέρνησης, προκειμένου να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα και να υλοποιήσει ένα συνεκτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.

Από την πρώτη στιγμή, η Κυβέρνηση εργάστηκε για να δικαιώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, με σχέδιο, μεθοδικότητα και υπευθυνότητα.

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν η οικονομία να σταθεροποιείται και να αποκτά, από το 2ο εξάμηνο του 2019, μία αναπτυξιακή δυναμική.

Δυναμική η οποία ήταν καρπός της εφαρμογής ενός διαφορετικού μείγματος πολιτικής, βασισμένου πάνω σε τέσσερις άξονες: στη συνετή δημοσιονομική πολιτική με μειώσεις φόρων, στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στην προώθηση αποκρατικοποιήσεων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Δυστυχώς, η θετική αυτή πορεία, η οποία αναγνωρίζεται παγκοσμίως, ανακόπηκε απότομα τον περασμένο Μάρτιο, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης.

Μίας εξωγενούς, συμμετρικής κρίσης, η οποία πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη, αναπόφευκτα και τη χώρα μας.

Τόσο όμως η ύφεση όσο και η ανεργία θα ήταν πολύ βαθύτερη και μεγαλύτερη αντίστοιχα, εάν η Κυβέρνηση δεν είχε ενεργήσει με προνοητικότητα και αποφασιστικότητα, προχωρώντας, με βάση και τη δυναμική της οικονομίας, σε πλήθος δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

Ακόμα όμως και μέσα στη δίνη του κορονοϊού, δεν σταματήσαμε τις μεταρρυθμίσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές.

 • Ολοκληρώσαμε, με επιτυχία, την 6η αξιολόγηση της χώρας, «ξεκλειδώνοντας» μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
 • Υλοποιήσαμε την πρώτη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, επιδοτήσαμε ή ακόμη και καλύψαμε πλήρως εργοδοτικές εισφορές με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης.
 • Υλοποιήσαμε προσωρινές μειώσεις φορολογικών συντελεστών.
 • Προχωράμε στη μείωση ή ακόμη και στον μηδενισμό της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων.
 • Συνεχίσαμε εμβληματικά επενδυτικά έργα, όπως είναι το Ελληνικό, και προχωρήσαμε στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι η ΔΕΠΑ, τα Περιφερειακά Λιμάνια, η Μαρίνα Αλίμου κ.ά.
 • Προχωρήσαμε στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση και την Κεφαλαιαγορά.
 • Δρομολογούμε ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισης του υψηλού – συσσωρευμένου – ιδιωτικού χρέους, με ιδιαίτερη πρόνοια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη το πρόβλημα.
 • Χορηγούμε φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις και επενδύουμε στις νέες πηγές ανάπτυξης.

 

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενεργοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία:

1ον. Η Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

52.490 επιχειρήσεις μοιράστηκαν 602 εκατ. ευρώ τον μήνα Μάιο.

Από αυτές, 7.598 επιχειρήσεις δεν έχουν εργαζόμενους, 30.006 επιχειρήσεις έχουν από 1 έως 5 εργαζόμενους και 11.480 επιχειρήσεις διαθέτουν από 6 έως 20 εργαζόμενους.

Δηλαδή, το 94% του συνόλου των βοηθούμενων επιχειρήσεων διαθέτει μέχρι 20 εργαζόμενους, αποδεικνύοντας έτσι ότι βοηθήθηκαν κυρίως οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις.

Μάλιστα οι επιχειρήσεις από 1 έως 50 εργαζόμενους, που συνιστούν το 86% του συνόλου των επωφελούμενων επιχειρήσεων, μοιράστηκαν το 80% των διαθέσιμων πόρων.

Αυτό είναι στοιχείο όχι μόνο οικονομικής αποτελεσματικότητας, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Στη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, που βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν ήδη δοθεί 312,4 εκατ. ευρώ σε 40.297 επιχειρήσεις.

Ενώ πάνω από 73.000 επιχειρήσεις έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους.

Επιπλέον, ένας τρίτος κύκλος έχει σχεδιαστεί για τον Αύγουστο.

Ο στόχος είναι να δοθούν συνολικά 3 δισ. ευρώ.

2ον. Οι αναστολές των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, για όλους τους μήνες της κρίσης του κορονοϊού, και η ρύθμισή τους σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο και έναρξη αποπληρωμής το 2021.

 

3ον. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που θα πληρωθούν εμπρόθεσμα, από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την πανδημία.

 

4ον. Ο συμψηφισμός του 25% στοn ΦΠΑ, με μελλοντικές υποχρεώσεις.

Έκαναν χρήση πάνω από 160.000 επιχειρήσεις που έμειναν κλειστές ή επλήγησαν λόγω του κορονοϊού.

Το συνολικό ποσό της ωφέλειας για τις επιχειρήσεις αυτές ανήλθε σε περίπου 155 εκατομμύρια ευρώ, δίνοντας, μέσω του δικαιώματος συμψηφισμού, επιπρόσθετη ρευστότητα για να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές υποχρεώσεις τους.

 

5ον. Η σχεδιαζόμενη, γενναία, μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός στην προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις.

 

6ον. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

 

7ον. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί 7.539 δάνεια, και έχουν εκταμιευθεί 6.422 δάνεια, ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ.

 

8ον. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, διαθέτει στην αγορά νέα δάνεια, που, μέσω μόχλευσης, θα φτάσουν, τελικά, τα 7 δισ. ευρώ.

Έχουν ήδη εγκριθεί 5.420 δάνεια, 5.117 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Έχουν εκταμιευθεί ήδη 139 δάνεια, εκ των οποίων 118 σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους 182 εκατ. ευρώ.

 

9ον. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικροχρηματοδοτήσεις, με το οποίο προσφέρεται ένα ακόμη εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Πλαίσιο που παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ, και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης κατέστησε τη χώρα μας πρότυπο.

Δημιούργησε ένα πολύτιμο κεφάλαιο αξιοπιστίας στο εξωτερικό, αλλά και υψηλή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς του στο εσωτερικό.

Πλέον, η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι η ταχεία ανάταξη της οικονομίας.

Θέλουμε και μπορούμε να καταστήσουμε το 2021 έτος ισχυρής ανάκαμψης για τη χώρα.

«Κλειδί» για να τα καταφέρουμε είναι η βέλτιστη αξιοποίηση όλων των εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων και εργαλείων, με σημαντικότερο, το υπό διαπραγμάτευση Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο ευελπιστώ να ληφθούν, άμεσα, γενναίες αποφάσεις.

Πυξίδα και εφαλτήριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία, θα είναι το Εθνικό Αναπτυξιακό Σχέδιό μας, το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταρρυθμίσεις εστιασμένες:

 • Στην εφαρμογή μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, με τη σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών και, πρωτίστως, ασφαλιστικών εισφορών.
 • Στη συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
 • Στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της οικονομίας με σειρά νομοσχεδίων, όπως αυτό που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης ή το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί μέχρι τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει σειρά φιλο-αναπτυξιακών διατάξεων.
 • Στην υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο για το επιχειρείν, τη διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, την αγροτική πολιτική, την έρευνα και την καινοτομία κ.ά.
 • Στη μετάβαση σε ένα βιώσιμο πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης, με τη στήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με την πραγματοποίηση επενδύσεων στις υποδομές, δίνοντας έμφαση στην πράσινη οικονομία, επί τη βάσει του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα και της ελληνικής οικονομίας, και με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

 

Εφαρμόζοντας συνεκτικές πολιτικές πάνω στους προαναφερθέντες άξονες, με όραμα, υπευθυνότητα, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη, θα οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα.

Πρότυπο απαλλαγμένο από τις αδυναμίες και τις παθογένειες του παρελθόντος, βασισμένο σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην εξωστρέφεια, σε κλάδους και τομείς όπου η χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Έτσι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε το κρίσιμο «στοίχημα» της ισχυρής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Λιμάνι Αλεξανδρούπολης: Η Κυβέρνηση λύνει χρόνια προβλήματα | 13.7.2020

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020

 

 

Δελτίο Τύπου  – Λύνονται από την Κυβέρνηση τα χρόνια προβλήματα του Λιμένα Αλεξανδρούπολης

 

 

Ένα προς ένα λύνονται τα χρόνια προβλήματα που κρατούσαν τον λιμένα Αλεξανδρούπολης καθηλωμένο και αναποτελεσματικό και εμπόδιζαν παράλληλα την ανάπτυξη του Έβρου, στο σύνολό του.

 

Οι Υπουργοί, Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υποδομών & Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης εκφράζουν την απόλυτη ικανοποίησή τους για τις συντονισμένες και ταχύτατες ενέργειες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, με σκοπό ο Λιμένας της Αλεξανδρούπολης αλλά και οι υπόλοιποι 9 Περιφερειακοί Λιμένες της χώρας, να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν μηχανές ανάπτυξης, της τοπικής και της εθνικής οικονομίας.

 

Τα εν λόγω υπουργεία επιλύουν ένα προς ένα τα χρόνια ζητήματα, που επί δεκαετίες δημιουργούσαν εμπόδια στην ανάπτυξη των λιμένων και στην προκειμένη περίπτωση του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενός λιμένα με εξαιρετική γεωστρατηγική θέση και σημασία στο παγκόσμιο εμπόριο.

 

Η συντονιστική αυτή διαδικασία ενέπλεξε πάρα πολλές υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στη δύσκολη αυτή άσκηση, εν μέσω μάλιστα και πανδημίας.

 

Συγκεκριμένα, δύο από τα βασικότερα προβλήματα του λιμένα – η λύση των οποίων θα επιτρέψει την αξιοποίησή του και θα δώσει την αναπτυξιακή ώθηση που επιζητεί όλη η ευρύτερη περιοχή – ήταν:

α) η απαλλοτρίωση 195 στρεμμάτων, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα και

β) η διευθέτηση της ζώνης της ΓΑΙΑΟΣΕ που βρίσκεται και αυτή εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα.

 

Αναλυτικότερα:

Σε ό,τι αφορά την απαλλοτρίωση, η ιστορία της οποίας ξεκινάει πριν από 30 χρόνια, το Υπουργείο Ναυτιλίας με δημόσια ανακοίνωσή του στις 19.06.2020, όπως απαιτεί ο νόμος, και με την ταυτόχρονη δέσμευση πόρων από το Υπουργείο Οικονομικών προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για ελεύθερη εξαγορά των ακινήτων τους. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εκδοθεί η προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας για την κήρυξη της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης.

 

Επίσης, σχετικά με τη διευθέτηση των ακινήτων κυριότητας του ΟΣΕ και διαχείρισης ΓΑΙΑΟΣΕ, το Υπουργείο Οικονομικών προώθησε νομοθετική ρύθμιση, ώστε η διαχείριση και η εκμετάλλευση των εν λόγω εκτάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης να μην κατακερματίζεται. Έτσι, το δικαίωμα αυτό περιέρχεται στον οικείο Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., χωρίς να θίγεται ωστόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΟΣΕ. Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή αφορά, εκτός από τον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης, και τον Λιμένα του Βόλου.

 

Οι Γενικές Γραμματείες Φορολογικής Πολιτικής & Δημόσιας Περιουσίας καθώς και Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, έχουν αναπτύξει ένα πλαίσιο συνεργασίας, με απτά αποτελέσματα, επιλύοντας χρόνια προβλήματα και προωθώντας την ανάπτυξη της λιμενικής και μεταφορικής βιομηχανίας γενικότερα. Στόχος της Κυβέρνησης είναι να εξαλειφθούν όλες εκείνες οι αγκυλώσεις που «φρενάρουν» την ανάπτυξη και δημιουργούν αντικίνητρα για την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας, της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου.

Εγκαίνια 24ωρης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων (φωτογραφίες, video) | 13.7.2020

Την 24ωρη λειτουργία του πρότυπου Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, παρουσία του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών, του Υπουργού Οικονομικών και βουλευτή Φθιώτιδας, Χρήστου Σταϊκούρα, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, του Δημάρχου Καμένων Βούρλων Γιάννη Συκιώτη, του πρώην υφυπουργού Υγείας, Θανάση Γιαννόπουλου, του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτη Σερέτη και βουλευτών του Νομού Φθιώτιδας.

Το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων εξυπηρετεί τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και μεγάλο αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή. Τον μήνα Ιούνιο αντιμετώπισε 260 έκτακτα περιστατικά, στα τακτικά ιατρεία του έχουν πραγματοποιηθεί 600 ραντεβού, ενώ έγιναν 110 ακτινογραφίες.

Πρόκειται για μια πρότυπη, σύγχρονη, ψηφιοποιημένη δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία διαθέτει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σταθμό ΕΚΑΒ, όλα τα βασικά εργαστήρια (ακτινολογικό, ψηφιακό μαστογράφο, μικροβιολογικό, ανοσολογικό, βιοχημικό) και 8 ιατρεία για τακτικά περιστατικά (γενικής ιατρικής, παιδιατρικό, οδοντιατρικό, γυναικολογικό- μαιευτικό, παθολογικό, ορθοπεδικό, χειρουργικό-αγγειολογικό και ψυχιατρικό). Επίσης, στον εξωτερικό χώρο υπάρχει ISOBOX υποδοχής και εξέτασης ύποπτων περιστατικών COVID-19.

Η στελέχωση του Κέντρου Υγείας περιλαμβάνει 12 ιατρούς, 14 νοσηλευτές, 1 μαία, 2 τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, 1 ραδιολόγο-ακτινολόγο και 7 άτομα λοιπό προσωπικό.

Διαβάστε το Χαιρετισμό του Χρήστου Σταϊκούρα:

Κυρίες και Κύριοι,

Καλωσορίζω, και πάλι, τον Υπουργό Υγείας, φίλο Βασίλη Κικίλια, στη Φθιώτιδα.

Tον ευχαριστώ για την εξαιρετική συνεργασία, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τον ευχαριστώ, που συνεπής στην υπόσχεση που είχε δώσει κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, βρίσκεται σήμερα στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.

Και φυσικά τον συγχαίρω για την αποτελεσματική διαχείριση της πρωτοφανούς, συμμετρικής και εξωγενούς υγειονομικής κρίσης.

Το Υπουργείο Υγείας, αλλά και συνολικά η Κυβέρνηση, απέδειξε ότι απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Απαιτείται όμως από όλους μας προσοχή και εγρήγορση.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Εγκαινιάζεται σήμερα η 24ωρη λειτουργία του πολύπαθου Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων.

Κέντρο Υγείας που, αν και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιούλιο του 2009, ίδρυσε και εξόπλισε με υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, με την πολύτιμη συμβολή και του συντοπίτη μας, τότε Υφυπουργού Υγείας, Θανάση Γιαννόπουλου, κακός σχεδιασμός και μεταγενέστερα λάθη και παραλείψεις το οδήγησαν σε παροπλισμό, ουσιαστικά σε λουκέτο.

Πάλι, όμως, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που ξεκίνησε τις διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, στο τέλος του 2014, η τότε Κυβέρνηση εξέφρασε θεσμικά τη βούλησή της να προχωρήσει στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, εγκρίνοντας τον Οργανισμό Σύστασης, Λειτουργίας και Περιοχής Ευθύνης του, προκειμένου να στελεχωθεί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και να λειτουργήσει.

Δυστυχώς, και πάλι, η προσπάθεια δεν βρήκε συνεχιστές.

Σήμερα, η Κυβέρνηση προωθεί οριστική λύση στο ζήτημα, προχωρώντας στην υλοποίηση δέσμευσής της.

Θέτουμε σε πλήρη λειτουργία το Κέντρο Υγείας, στελεχώνοντάς το με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και ιατρικό εξοπλισμό.

Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας των παροχών υγείας προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής, που ιδίως τους θερινούς μήνες, προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.

Λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και τα Κέντρα Υγείας της Φθιώτιδας να προσφέρουν αναβαθμιζόμενες και ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως κάνουν και μέσα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας.

Περίοδο κατά την οποία αποδείξαμε πως ενωμένοι, με σχέδιο, αλληλεγγύη και ατομική υπευθυνότητα, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Σας ευχαριστώ.

Δείτε το σχετικό video:

 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του χαιρετισμού του Υπουργού Υγείας:

• Η μάχη Δημόσιας Υγείας, η κρίση του κορονοϊού που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως, κι εμείς εδώ στη χώρα με πολύ μεγάλη επιτυχία, δεν έχει τελειώσει. Γειτονικές μας χώρες, όπως βλέπετε, δυστυχώς αυξάνουν τις επιδημιολογικές τους καμπύλες. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους υγειονομικούς μας, τους ιατρούς μας, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό και να μην επιβαρύνουμε την προσπάθεια την οποία κάνουν.

• Κανείς δεν ξέρει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η ελληνική Πολιτεία, από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι το τελευταίο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης, απέδειξε ότι μπορεί. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να προφυλάξουμε τον όμορφο τόπο μας. Να προφυλάξουμε την υγεία όλων, τη Δημόσια Υγεία και να δώσουμε τη δυνατότητα αυτός ο τόπος να ευημερήσει, να έχει τουρισμό, να έχει ανάπτυξη και να πάνε όλα καλά. Στη σημερινή εκδήλωση την οποία διοργανώνει η 5ηΥγειονομική Περιφέρεια, τηρείτε τις αποστάσεις και υπάρχει μια αίσθηση τάξης και ασφάλειας. Κάτι που, δυστυχώς, δεν παρατηρείται τον τελευταίο καιρό σε όλη τη χώρα.

• Το Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων είναι ένα «κόσμημα». Είναι ένα ψηφιακό Κέντρο Υγείας, πρότυπο για εμάς, οδηγός για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση που έρχεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας που είναι η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Είναι ένα Κέντρο Υγείας πολύ υψηλής τεχνολογίας, σε εξαιρετικό επίπεδο κτιριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Κυρίως, όμως έχει ανθρώπους – ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό – που με πολλή αγάπη ήδη αγκαλιάζει την προσπάθειά μας. Ένα Κέντρο Υγείας το οποίο στον ένα μήνα λειτουργίας του έχει δείγματα γραφής και δείχνει στους κατοίκους της περιοχής ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στο Νοσοκομείο για απλά περιστατικά.

• Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε αυτό το Κέντρο Υγείας, ακόμα περισσότερο όταν με τη βοήθεια όλων των αρμόδιων φορέων, ξαναακμάσει το κομμάτι του ιαματικού τουρισμού.

• Είναι ελπίζω κατανοητό σε όλους μετά από πολλά χρόνια, ότι στην Υγεία δε χωρούν μικροπολιτικές και μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, διαφορές και επικοινωνιακές πομφόλυγες.
Προσωπικά μου είναι εντελώς αδιάφορο και νομίζω ότι το έχω δείξει αυτό εδώ και ένα χρόνο.

• Ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα στην Υγεία σε σύντομο χρονικό διάστημα, από τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων μέχρι τον αντικαπνιστικό νόμο. Προέκυψε μια πανδημία. Κάποιοι θεώρησαν ότι η χώρα θα καταρρεύσει. Η χώρα όχι μόνο δεν κατέρρευσε, αλλά έδειξε τι μπορούμε να κάνουμε ενωμένοι, πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί.

• Κλείνοντας θα το πω για ακόμη μια φορά ότι αυτό είναι ένα Πρότυπο Κέντρο Υγείας, απολύτως ψηφιοποιημένο και παράδειγμα-οδηγός για τη μεταρρύθμισή μας που έρχεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Να σας ζητήσω να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι, να προσέχουμε αλλήλους, να προσέχουμε τις οικογένειές μας, να συμβουλεύουμε και τους τουρίστες που θα έρθουν. Η οργανωμένη, συντεταγμένη Πολιτεία, η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, είναι εδώ για να στηρίξουν την προσπάθεια η οποία γίνεται. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι.

Συνέντευξη Υπουργού Οικονομικών στην εφημερίδα Παραπολιτικά | 11.7.2020

Την επόμενη εβδομάδα η Σύνοδος Κορυφής αποφασίζει για το Ταμείο Ανάκαμψης. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις εκτιμάτε ότι θα έρθουν τελικά τα 32 δισ.ευρώ στη χώρα μας; Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει;

Επιδιώκουμε οι όροι να είναι οι καλύτεροι δυνατοί, στηλογική της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι επιχορηγήσεις και όχι δάνεια, να μην υπάρχει μνημονιακού τύπου εποπτεία, το ύψος των πόρων να είναι το μέγιστο δυνατό, καθώς και να δοθεί ευελιξία στις Κυβερνήσεις για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, με προτεραιότητα σε κομβικούς τομείς που υπάρχουν και στο δικό μας Αναπτυξιακό Σχέδιο.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών, η Κυβέρνηση σκοπεύει να κάνει χρήση τους για την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ως στόχο έχουν την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Οι κυριότεροι μεταρρυθμιστικοί άξονες στους οποίους θα ρίξουμε το βάρος μας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου Τομέα και της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος θα περιορίσει τη γραφειοκρατία για πολίτες και επιχειρήσεις, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της επενδυτικής ελκυστικότητας της χώρας, η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρείν, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και η πραγματοποίηση επενδύσεων στις υποδομές, με έμφαση στην πράσινη οικονομία. Επιπλέον, θα προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως είναι η διαχείριση των δημοσίων επενδύσεων, η βιομηχανική πολιτική και η αγροτική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, η εκταμίευση των πόρων δεν εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εφέτος και δεν θα γίνει εφάπαξ.

Το «πακέτο» των 3,5 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή από τη Βουλή είναι το τελευταίο που δίδεται φέτος για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού; Έχει «αντοχές» και για επιπλέον μέτραανάλογου χαρακτήρα ο προϋπολογισμός;

Η υγειονομική κρίση είναι μία κατάσταση δυναμική, που εξελίσσεται και δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες σε κάθε φάση της. Συνεπώς, και οι δικές μας παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι στατικές. Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και, ανάλογα, προχωρούμε σε βελτιώσεις, επεκτάσεις ή διευρύνσεις των μέτρων που έχουμε λάβει. Έχουμε στη διάθεση μας «πυρομαχικά», τα οποία ρίχνουμε στη μάχη όταν και όπου χρειάζεται.

Ταμειακά όλο αυτό, βέβαια, υποστηρίζεται μέχρι καισήμερα μόνο από δικούς μας πόρους, αφού δεν έχει ακόμη εισρεύσει ούτε ένα ευρώ από την Ευρώπη.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται υπεύθυνη, συνετή και ανεπηρέαστη από λαϊκιστικές κορώνες διαχείριση των πόρων που έχουμε στα χέρια μας. Εκτιμούμε ότι από το τέλος του μήνα, θα αρχίσουν να έρχονται ευρωπαϊκοί πόροι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και έσοδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πηγές που δημιουργήθηκαν, το πρόγραμμα SURE και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Πόσα είναι σήμερα τα, περιβόητα πλέον, ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και πόσα εξ αυτών θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης;

Όπως προανέφερα, η Κυβέρνηση, από την αρχή τηςυγειονομικής κρίσης, έχει κάνει συνετή και υπεύθυνη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων. Επιπλέον, ταενισχύει, με εκδόσεις ομολόγων και εντόκων γραμματίων, εκμεταλλευόμενη την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα που επέδειξε στη διαχείριση της κρίσης. Συγκεκριμένα, τελευταία έχουν προστεθεί 5 δισ. ευρώ από τις δύο εκδόσεις ομολόγων που έγιναν μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, και 2 δισ. ευρώ από τις εκδόσεις εντόκων γραμματίων, μέσω των οποίων αντλούνται μεγαλύτερα ποσά, με κόστος δανεισμού αντίστοιχο αυτού της προ-κορονοϊού εποχής.Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι τα ταμειακά διαθέσιμα Κράτους και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης να ανέρχονται σήμερα στα 34 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή ελαφρώς μόνο χαμηλότερα από το επίπεδο που βρίσκονταν το Μάρτιο, παρά το μεγάλο πακέτο μέτρων στήριξης της υγείας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων το οποίο λάβαμε.

Όσον αφορά την αξιοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων, αυτή αποτελεί συνάρτηση της πορείας της πανδημίας, αλλά και της ανάγκης να υπάρχουν επαρκή «καύσιμα» για την ανάταξη της οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση εμείς εργαζόμαστε με διορατικότητα, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να αντεπεξέλθουμεγια όσο χρειαστεί στις ανάγκες που προκύπτουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του, προέβλεψε ότι θα κόψετε μέχρι την ερχόμενη άνοιξη κοινωνικές δαπάνες, μισθούς και συντάξεις. Εσείς μπορείτε να αποκλείσετε το ενδεχόμενο αυτό;

Ο κ. Τσίπρας προεκλογικά έλεγε ότι την επόμενη ημέρα των εκλογών η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε περικοπές μισθών και συντάξεων.

Έναν χρόνο μετά, όπως βλέπετε, ο κ. Τσίπρας έχει διαψευστεί πανηγυρικά.

Θα δούμε φέτος νέες μειώσεις φορολογικών συντελεστών φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας;

Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της και μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, εφάρμοσε ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που περιλάμβανε μόνιμες μειώσεις φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών. Η πανδημία μάς υποχρέωσε να ανοίξουμε μια, παροδική, παρένθεση στη δημοσιονομική πολιτική και να περάσουμε σε αυξήσεις δαπανών, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, να στηριχθούν ηαπασχόληση και το εισόδημα των εργαζομένων, η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η κοινωνική συνοχή.

Παρόλα αυτά, ακόμη και μέσα στην κρίση προχωρήσαμε σε προσωρινές μειώσεις φορολογικών συντελεστών, σε αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, σε επιδότηση ή και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και σε μείωση ή ακόμη και μηδενισμό της προκαταβολής φόρου. Οι επόμενες επιλογές πολιτικής, σε μόνιμα ή προσωρινά μέτρα, θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο υγειονομικό πεδίο.

Πότε θα δοθεί η τρίτη επιστρεπτέα προκαταβολή, ποιο θα είναι το συνολικό της ποσό και ποιοι οι δικαιούχοι;

Ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής θα δοθεί τον Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη και την πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.

Το ποσό που θα εκταμιευθεί αναμένεται να είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από τη συνολική εκταμίευση στον δεύτερο κύκλο. Και αυτό γιατί ο σκοπός του μέτρου είναι να επωφεληθούν όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του, συνεπώς, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, στον ένα κύκλο δεν αξιοποιείται πλήρως το ποσό, τότε αυτό μεταφέρεται στον επόμενο.Σκοπός είναι να φτάσουμε συνολικά περίπου τα 3 δισ. ευρώ.

Θα καταθέσετε στη Βουλή πριν το τέλος Ιουλίου τοννέο Πτωχευτικό Κώδικα; Ποιες είναι οι βασικές του προβλέψεις;

Το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης εργάζεται,ώστε ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας να είναι έτοιμος προς διαβούλευση μέσα στον Ιούλιο.

Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο που προβλέπεται να αντικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης οφειλών που υπάρχουν σήμερα, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό, ολιστικό και κοινωνικά δίκαιο σχήμα.

Θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα ρύθμισης και αναδιάρθρωσης των χρεών, με την τήρηση της οποίας ο δανειολήπτης θα μπορεί να διασώζει την περιουσία του,τη δυνατότητα παροχής δεύτερης ευκαιρίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους, ειδικές πρόνοιες για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και τέλος πρόνοιες για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και πρόβλεψη συνεπειών για αυτούς.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα ενεργοποιηθεί στο τέλος του έτους, ενώ θα προηγηθεί το πρόγραμμα-γέφυρα, που θα περιλαμβάνει επιδότηση από το Κράτος, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικού μέρους των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία. Πρόγραμμα με το οποίο θα επιβραβευτούν για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες.

Εξετάζετε ή έχετε αποκλείσει την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δημιουργία εθνικής “badbank” (Asset Management Company);

Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, η επίλυση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία και αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε έπειτα από αδράνεια ετών και υλοποιούμε λύσεις που θα πλαισιώσουν τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλουν οι τράπεζες.

Αναφορικά με τα συστημικά εργαλεία, έχουμε νομοθετήσει, από τα τέλη του 2019, το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Είμαστε, όμως, ανοιχτοί σε οποιαδήποτε άλλη συστημική λύση λειτουργήσει συμπληρωματικά, με γνώμονα την ανάλυση κόστουςοφέλους για πολίτες, Δημόσιο και τράπεζες.

Εδώ και πολλά χρόνια ακούμε για τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Θα γίνει ποτέ πράξη αυτό και σε ποιο χρονικό ορίζοντα;

Η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει αναλυτικό, ρεαλιστικό σχέδιο αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο έχει κατατεθεί στους θεσμούς, με ορόσημο το 2021.

Για να επιταχυνθεί η εξόφληση των υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών, όπως είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ΕΦΚΑ για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας, η αύξηση του ποσοστού της προσωρινής σύνταξης, η προκαταβολή εφάπαξ, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής απονομής των νέων συντάξεων, η άμεση αποπληρωμή οφειλών σε νοσοκομεία από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, η άμεση αποπληρωμή οφειλών σε δήμους και περιφέρειες κ.ά.

Τα ανωτέρω μέτρα έχουν ως στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα 1,5 δισ. ευρώ που βρίσκονται σήμερα, σύμφωνα με τον ορισμό κατά πρόγραμμα, σε επίπεδα χαμηλότερα του 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Αυγούστου, που θα αποτελέσουν ιστορικά χαμηλά.

Πώς σχολιάζετε τα όσα δυσώδη έχουν δει τις τελευταίες εβδομάδες το φως της δημοσιότητας σε σχέση με υπουργούς της προηγούμενης Κυβέρνησης,όπως ο Νίκος Παππάς και ο Πάνος Καμμένος;

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας τοτελευταίο διάστημα και οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν αποκαλύπτουν ότι επί των ημερών της προηγούμενης Κυβέρνησης υπήρξαν εκτροπές από το νόμιμο και πολιτικά ορθό πλαίσιο.

Κατά παράβαση της νομιμότητας και του σεβασμού προς τη δημοκρατική λειτουργία και τη διάκριση των εξουσιών, ομάδα ανθρώπων εμφανίζεται να έχει δράσει με μοναδικό στόχο τον έλεγχο του κράτους, της Δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία.

Πρόκειται για μια σοβαρότατη υπόθεση. Η σημερινή Αξιωματική Αντιπολίτευση και προσωπικά ο αρχηγός της οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στους Έλληνες πολίτες και να αναλάβουν τις ευθύνες τους, με ευθύτητα και πολιτική γενναιότητα.

Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών | 10.7.2020

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

Δελτίο Τύπου – Δήλωση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα

«Το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και μέσα στη δίνη του κορονοϊού, προχωράει διαρθρωτικές αλλαγές, υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και προωθεί επενδύσεις, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις διατάξεις που καταθέτουμε σήμερα στη Βουλή, στο υπό συζήτηση σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών και τησύγχρονη αγορά κεφαλαίου.

Διατάξεις, με τις οποίες προχωρά:

1ον. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, όπως είναι το Ελληνικό. Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται ένα ακόμη αποφασιστικό και αναγκαίο βήμα για την υλοποίηση της εμβληματικής επένδυσης. Εισάγουμε τη διαδικασία για να προχωρήσει η διανομή των ακινήτωνμεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή ανάμεσα στο ΤΑΙΠΕΔ και τον Προτιμητέο Επενδυτή.

2ον. Η προώθηση αποκρατικοποιήσεων, όπως αυτή του περιφερειακού λιμένα Αλεξανδρούπολης. Με την προτεινόμενη διάταξη αίρονται σημαντικά εμπόδια, τα οποία καθυστερούσαν την αξιοποίηση καίριων περιφερειακών λιμένων της χώρας.

3ον. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας. Με την προτεινόμενη διάταξη επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν επιχειρήσεις στη Θράκη.

4ον. Η απρόσκοπτη διενέργεια δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών εκκρεμουσών διαδικασιών ειδικής εκκαθάρισης, με σκοπό την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την αναδιάρθρωση δημοσίων επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι η υψηλή, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, ώστε να δημιουργηθούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης.Με όραμα, σχέδιο, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και σκληρή δουλειά, θα τα καταφέρουμε!».

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: ΚΥΑ για τη δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης | 10.7.2020

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

 

 

Δελτίο Τύπου – Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 17.097 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ – Υπογραφή της ΚΥΑ για τη δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης

 

 

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 17.097 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 40.297, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 312,4 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 58.501 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport(www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

 

Υπενθυμίζεται ότι έχει υπάρξει πρόβλεψη, και υπεγράφη σήμερα η ΚΥΑ, για τις επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

 

Η επόμενη πίστωση ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ σε δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη.

 

Μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο σε πληττόμενες επιχειρήσεις | 10.7.2020

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020

 

Δελτίο Τύπου – Μείωση ενοικίου 40% για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

 

 

Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

 

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για  αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης.

Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους».

Πίστωση 157 εκ. € σε επιπλέον 20.747 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ | 9.7.2020

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

 

 

Δελτίο Τύπου – Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ σε επιπλέον 20.747 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ

 

 

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.747 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 157 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 23.200, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 177 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 46.215 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport(www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

 

Η επόμενη πίστωση ποσών της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ θα πραγματοποιηθεί αύριο και η διαδικασία θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.

InstagramYoutube