Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση της ΓΓΔΠ και της ΓΓΠΣ για την παρουσίαση του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες για Δημόσια Περιουσία και Εθνικά Κληροδοτήματα»

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την πρόσκληση που μου απεύθυναν να χαιρετίσω τις εργασίες της σημερινής εκδήλωσης για την παρουσίαση του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥ-ΔΗΠΕΕΚ)».

Το εν λόγω Έργο έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που αφορούν σε θέματα της Δημόσιας Περιουσίας και των Εθνικών Κληροδοτημάτων, οι συνέπειες των οποίων είναι εξόχως σημαντικές.

Θέματα που, για πολλά χρόνια, αρκετές δεκαετίες, δεν είχαν αντιμετωπισθεί με τη δέουσα προσοχή από την Ελληνικό Κράτος.

Παρά τις μεμονωμένες προσπάθειες που κατεβλήθησαν.

Και τούτο γιατί αυτές δεν είχαν συνοχή και συνέχεια.

Η παρούσα Κυβέρνηση ανέλαβε τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Πρωτοβουλία που ενσωματώνει εκθέσεις της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προτάσεις Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών και πορίσματα εκθέσεων Ομάδων Εργασίας που συστήθηκαν για την αναζήτηση αδρανών πόρων του Δημοσίου.

Πρωτοβουλία εκτός του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Πρωτοβουλία με στόχο να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, στρεβλώσεις, ανεπάρκειες, αδυναμίες και υστερήσεις του Ελληνικού Κράτους.

Αδυναμίες και υστερήσεις που αφορούν το πλαίσιο που διέπει μέχρι σήμερα, τα τελευταία 75 χρόνια, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Αδυναμίες που εντοπίζονται:

1ον. Στην ξεπερασμένη νομοθεσία.

Νομοθεσία που εδράζεται, κατά βάση, σε Νόμο του 1939, στον Αναγκαστικό Νόμο 2039.

2ον. Στην πανσπερμία διατάξεων.

Πανσπερμία που δημιουργεί ασάφεια και αδιαφάνεια, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής του νομικού πλαισίου και αποτελεί κίνητρο για την κατασπατάληση των πόρων των κοινωφελών περιουσιών.

3ον. Στη διάσπαση της εποπτείας, προληπτικής και κατασταλτικής, των κοινωφελών περιουσιών.

Γεγονός που την καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική.

4ον. Στην έλλειψη προσωπικού, στην απουσία της κατάλληλης εκπαίδευσης, στις υποτυπώδεις υποδομές οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωφελών περιουσιών, στην αδυναμία τακτικού ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιών.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτές οι αδυναμίες κατέστησαν ως επιτακτική ανάγκη την επικαιροποίηση, την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Υπό το πρίσμα αυτό, ολοκληρώθηκε μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία η οποία κατάφερε να προσεγγίσει τις προαναφερθείσες αδυναμίες με συνολικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Mε την θεσμοθέτηση μιας συνεκτικής δέσμης παρεμβάσεων.

Παρεμβάσεις στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με καθιερωμένες βασικές αρχές, μεθόδους και πρακτικές, εξορθολογιστικής διοίκησης και διαφανούς διαχείρισης.

Παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν την εκτροπή της διαχείρισης από τη βούληση του διαθέτη καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο σχετική συνταγματική επιταγή.

Ενδεικτικά και μόνο:

1ον. Ενσωματώνονται διατάξεις για την τροποποίηση του πλαισίου εντοπισμού και αξιοποίησης των σχολαζουσών κληρονομιών.

2ον. Καθιερώνεται για πρώτη φορά Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών, με τα οποία επιχειρείται η πλήρης καταγραφή και αποτίμηση όλων των κληροδοτημάτων και της περιουσίας τους.

3ον. Καθιερώνονται τακτικοί και περιοδικοί έλεγχοι όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών ώστε να αναβαθμιστεί ο κατασταλτικός έλεγχός τους με την συνδρομή ιδιωτών και της Oικονομικής Eπιθεώρησης αντιμετωπίζοντας τον μέχρι σήμερα υφιστάμενο επιδερμικό έλεγχο.

4ον. Εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών ελέγχου.

5ον. Οργανώνεται μητρώο προσώπων, φυσικών και νομικών, με τεκμηριωμένη υποδομή και  πιστοποιημένη τεχνογνωσία προκειμένου να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών και διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

6ον. Εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων και του δημοσίου συμφέροντος.

7ον. Εισάγονται σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών με στόχο την μεγιστοποίηση, κατά το δυνατόν, της περιουσίας του.

8ον. Αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκησή της.

9ον. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου, προσβάσιμου στο κοινό, στο οποίο θα είναι διαθέσιμοι, μεταξύ άλλων, οι ετήσιοι απολογισμοί και προϋπολογισμοί των κοινωφελών περιουσιών καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησής τους.

Στην κατεύθυνση αυτή επιχειρείται, με την συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων» ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου πληροφορικού συστήματος της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων», με στόχο την ηλεκτρονική καταγραφή και παραμετροποίηση των κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Η καταγραφή αυτή και η ομαδοποίηση στοιχείων με κοινά χαρακτηριστικά θα συνδράμει τόσο στον αποτελεσματικό έλεγχο της διαχείρισης των περιουσιών, όσο και στην εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.

Η ολοκλήρωση του συστήματος στην πληροφοριακή πλατφόρμα παροχής των ΨΥ-ΔΗΠΕΕΚ θα καταστήσει δυνατή τη διασύνδεση της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων με άλλα ολοκληρωμένα πληροφοριακά προγράμματα, όπως το TAXIS και το ELENXIS, τη συστηματική επικοινωνία με τις Περιφέρειες και την παροχή ψηφιακών Υπηρεσιών προς τον Πολίτη για θέματα που αφορούν στα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομιές.

Επιπλέον έχει γίνει πρόβλεψη, ώστε τυχόν διαφοροποιήσεις που προκύψουν με την εφαρμογή του νέου Νόμου, από τις προδιαγραφές του Μητρώου Κληροδοτημάτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών που προβλέπονται στη διακήρυξη, να ενσωματωθούν στη μελέτη εφαρμογής που θα αναπτύξει ο ανάδοχος του Έργου.

Κυρίες και Κύριοι,

Από τα προαναφερθέντα καθίσταται σαφές ότι η νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια, η οποία θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία και την ταχύτητα στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Απαιτείται όμως η υιοθέτηση αυτών των πολιτικών δράσεων, η αυτοδέσμευση στην επίτευξη συλλογικά αποδεκτών στόχων και η αποτελεσματική υλοποίηση των εφαρμοστικών νόμων.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube