Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης | 22.6.2022

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στο 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης

 

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ένωση Διαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας, την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω το 3ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης.

Συνέδριο με κεντρικό άξονα την εγχώρια αγορά επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, με κύριο στόχο τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας, καθώς και τη διερεύνηση και υιοθέτηση διεθνών και εγχώριων καλών επιχειρηματικών και επενδυτικών πρακτικών.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού των συλλογικών επενδύσεων, των επενδύσεων χαρτοφυλακίου και της επαγγελματικής διαχείρισης αυτών, αποτελεί σημαντικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Περαιτέρω, η ενδυνάμωση της αξιοπιστίας και η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς κεφαλαίων αποτελούν ισχυρό καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας, διασφαλίζοντας την προσέλκυση περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων και με προοπτική την ανάδειξη της Ελλάδας σε χρηματοπιστωτικό κέντρο περιφερειακής εμβέλειας στη Ν.Α. Ευρώπη.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν καθοριστικά οι πολιτικές που εφαρμόσαμε στο πεδίο της οικονομίας, παρά τις απρόσμενες πολυεπίπεδες κρίσεις που βιώνουμε.

Εφαρμόζουμε ένα διαφορετικό και σύγχρονο μείγμα πολιτικής, που εδράζεται σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, σε μια διορατική εκδοτική στρατηγική, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και στην τόνωση των επενδύσεων.

Καταφέραμε, με σκληρή και συστηματική προσπάθεια, να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία και λειτουργική την οικονομία, ανταποκρινόμενοι – στον μέγιστο δυνατό βαθμό – στις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να υπονομεύουμε τις προοπτικές του αύριο.

Με αυτόν τον τρόπο καταγράψαμε μια σειρά από θετικές εξελίξεις, όπως είναι:

 • Η ισχυρή ανάκαμψη.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
 • Η μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
 • Η σημαντική συρρίκνωση της ανεργίας.
 • Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.
 • Η έξοδος της χώρας μας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας, τον προσεχή Αύγουστο.
 • Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.

 

Ειδικότερες αναφορές, που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τη σημερινή μας συνάντηση:

1ον. Στον τομέα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του δημοσίου χρέους, όσο και στον τομέα της διαχείρισης των κρατικών διαθεσίμων, έχουν συντελεστεί σημαντικές μεταβολές.

Πρώτη, η Κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, στις αρχές του 2014, έθεσε τις βάσεις και το θεσμικό πλαίσιο για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του Δημοσίου να αντλεί πόρους και να διαχειρίζεται, συγκεντρωτικά, τα ταμειακά του διαθέσιμα.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω πρωτοβουλίας, σήμερα:

 • Δημιουργήθηκαν ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, ικανά να παρέχουν ισχυρή ασπίδα προστασίας για το Ελληνικό Δημόσιο και την ελληνική οικονομία, σε εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές, όπως αυτές που βιώνουν όλες οι χώρες τα τελευταία έτη.
 • Εφαρμόστηκε συνετή και ολιστική στρατηγική διαχείρισης του χαρτοφυλακίου δημοσίου χρέους, καθώς και ορθολογική εφαρμογή του εκάστοτε ετήσιου δανειακού προγράμματος.
 • Επετεύχθη, σε χρόνο ρεκόρ, η αναδημιουργία της ελληνικής καμπύλης αποδόσεων, με σειρά ομολογιακών εκδόσεων υψηλής ρευστότητας και η επέκτασή της έως τα 32 έτη.
 • Διευρύνθηκε η επενδυτική βάση των κρατικών χρεογράφων, με προσέλκυση μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών υψηλής ποιότητας, επανατοποθετώντας τη χώρα εντός της ομάδας των κανονικών χωρών της Ευρωζώνης.
 • Επετεύχθη εξαιρετική βελτίωση στους δείκτες βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις των διεθνών οργανισμών, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, αφού, λόγω της διάρθρωσής του, η σχέση του ως ποσοστό του ΑΕΠ βαίνει μειούμενη, ενώ οι ετήσιες μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας δεν ξεπερνούν το 50% του αντίστοιχου μέσου όρου των χωρών της Ευρωζώνης.

 • Εξασφαλίστηκε «προβλεψιμότητα» στο Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με τις χρηματοδοτικές του ανάγκες για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, παρέχοντας τα εχέγγυα τόσο στους Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και στην επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να ικανοποιεί τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό όλες τις συνθήκες.

 

Σε αναγνώριση του σημαντικού ρόλου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, ψηφίστηκε πρόσφατα το νέο θεσμικό του πλαίσιο, βάσει του οποίου εκσυγχρονίζεται η οργανωτική του διάρθρωση και λειτουργία, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς καλές πρακτικές.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. θα είναι σε θέση να ασκήσει, με τον βέλτιστο και πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις εξαιρετικά κρίσιμες αρμοδιότητές του αναφορικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρέους, και ιδίως σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, τη βελτίωση του κόστους δανεισμού, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους και τη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων του Δημοσίου.

 

2ον. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, έχει επιτευχθεί σημαντική βελτίωση στα θεμελιώδη μεγέθη του, ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του ενεργητικού και παθητικού των τραπεζών.

Βελτίωση που ήρθε ως αποτέλεσμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, των τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανάκτησης της εμπιστοσύνης αγορών και αποταμιευτών στο τραπεζικό σύστημα.

Συγκεκριμένα:

 • Στο ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων, το ύψος των «κόκκινων» δανείων μειώθηκε σημαντικά.

Ειδικότερα, το σύνολο των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν 75 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019, με τον δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 43,6%.

Τον Μάρτιο του 2022 τα κόκκινα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 17,7 δισ. ευρώ, και ο δείκτης στο 12,1%.

 • Στο παθητικό – τώρα – των πιστωτικών ιδρυμάτων, η ρευστότητα βελτιώθηκε αισθητά.

Ενδεικτικά, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά περίπου 42 δισ. ευρώ μεταξύ Ιουνίου 2019 και Απριλίου 2022, και διαμορφώθηκαν στα 178 δισ. ευρώ, που είναι η υψηλότερη καταγραφή από την έναρξη της κρίσης το 2010.

Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες τηρούν πλέον τα ελάχιστα εποπτικά όρια για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας.

 

3ον. Στο πεδίο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, μια σειρά στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και δράσεων έχουν λάβει χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού της πλαισίου και της αγοράς εν γένει.

Συγκεκριμένα:

Έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων:

Α. Αναμορφώσαμε, ενισχύσαμε και εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών, με τη νομοθέτηση ενός πλαισίου που, μεταξύ άλλων, στοχεύει στην υιοθέτηση ορθών και αποτελεσματικών πρακτικών διακυβέρνησης από τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρίες.

 

Β. Νομοθετήσαμε τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και την οργανωτική της αναδιάρθρωση.

Ταυτόχρονα, έχει δρομολογηθεί έργο ψηφιακής μεταρρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025, και με χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Έργο που θα συντελέσει ενεργά στην αποτελεσματική λειτουργία της Εποπτικής Αρχής.

 

Γ. Νομοθετήσαμε, την προηγούμενη εβδομάδα, την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Μέσω του συγκεκριμένου Νόμου μεταρρυθμίζεται η λειτουργία, η δομή, η οργάνωση και η διοίκηση του «Συνεγγυητικού».

Στόχος του αποτελεί η παροχή της δυνατότητας στο «Συνεγγυητικό» να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Δ. Εκπονούμε στρατηγική για την ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς.

Λάβαμε τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαμόρφωση «Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», με στόχο την προώθηση στοχευμένων ενεργειών και νομοθετικών πρωτοβουλιών για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς.

Το έργο αυτό διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

 • Αναβάθμιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς σε ανεπτυγμένη αγορά.
 • Ενίσχυση της εποπτείας στην Κεφαλαιαγορά.
 • Βέλτιστοι τρόποι κινητροδότησης της ζήτησης και της προσφοράς προϊόντων στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά.
 • Ενίσχυση της χρήσης της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) και των χρηματοδοτικών εργαλείων βιώσιμης χρηματοδότησης.

 

Ε. Αναλαμβάνουμε δράσεις για τη βελτίωση του επιπέδου του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα.

Έχουμε λάβει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διαμορφώσουμε Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας θα είναι η ουσιαστική αύξηση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των πολιτών, αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών στην Κεφαλαιαγορά.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε – ενεργά – πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών οικονομικής φύσεως σε νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και αρμόδιους ή εμπλεκόμενους φορείς.

 

Κυρίες και Κύριοι,

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ως Κυβέρνηση έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να υποστηρίξουμε δράσεις σε όλα τα πεδία της οικονομίας.

Βέβαια, οι προκλήσεις είναι τεράστιες και οι αβεβαιότητες μεγάλες.

Έχουμε όμως αποδείξει ότι στα δύσκολα μπορούμε.

Γι’ αυτό, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και εφαλτήριο όλα όσα μέχρι στιγμής έχουμε πετύχει, συνεχίζουμε τον απαιτητικό, αλλά ταυτόχρονα και ανοδικό δρόμο που έχουμε χαράξει.

Είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι μπορούμε να οδηγήσουμε την οικονομία μας σε ένα περιβάλλον υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξης, δημιουργίας πολλών νέων θέσεων απασχόλησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

 

Δείτε τις Δηλώσεις του Υπουργού στο περιθώριο της εκδήλωσης εδώ:

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

 

Κατεβάστε την τοποθέτηση του Υπουργού εδώ:

2022-06-22 ΔΤ_Χαιρετισμός_ΥΠΟΙΚ_3ο_Συνέδριο_Θεσμικής_Διαχείρισης

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube