Δελτίο Τύπου σχετικά με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη ρύθμιση ζητημάτων παρακολούθησης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

«Η δημοσιονομική πολιτική και η εφαρμογή της αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα για την αύξηση του εθνικού προϊόντος και τη δίκαιη διανομή του.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, μέσα και από την κάλυψη του ελλείμματος σύγχρονων δημοσιονομικών κανόνων και μηχανισμών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης.

Κυβέρνηση, η οποία, μεταξύ άλλων, παρεμβαίνει με σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αλλαγή του πλαισίου αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους.

Με την εν λόγω Πράξη ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση και εκτέλεση των προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εντός των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή των Ελλήνων. Ειδικότερα, προβλέπονται:

  • Η έγκαιρη έγκριση των προϋπολογισμών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους.
  • Η κατάρτιση προγραμμάτων μηνιαίας εκτέλεσης των προϋπολογισμών, καθώς και η θέσπιση τριμηνιαίων στόχων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων.
  • Η στενή παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων και η έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  • Η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών Υπουργείων. Με αυτές τα μέρη θα δεσμεύονται για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Τέλος, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και συγκεκριμένα:

  • Η περικοπή των προϋπολογισμών όταν οι αποκλίσεις υπερβαίνουν το 10% των συμφωνηθέντων στόχων και δεν λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης.
  • Ο ορισμός Επόπτη των οικονομικών υπηρεσιών στους φορείς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου της Γενικής Κυβέρνησης, όπου διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή μη συμμόρφωση με τα προαναφερθέντα ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Με την εφαρμογή των ανωτέρω προσδοκάται η τόσο αναγκαία για την μακροχρόνια επιτυχή πορεία της χώρας προώθηση και εδραίωση σε υψηλό επίπεδο της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube