Δελτίο Τύπου σχετικά με Σχέδιο Νόμου για τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομίες

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί η τελική επεξεργασία του νέου Σχεδίου Νόμου για τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομίες από την αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Δ6 1143866ΕΞ2012/11.10.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Ι. Στουρνάρα και με Πρόεδρο τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κ. Χ. Μητκίδη.

Το ανωτέρω σχέδιο έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο από το έτος 1939 (ν.2039/1939) νομικό πλαίσιο και στοχεύει στο να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων για την καταγραφή με συστηματικό και ενιαίο τρόπο των κοινωφελών περιουσιών, η απλοποίηση της διαδικασίας όσον αφορά τις σχολάζουσες κληρονομίες και τον διορισμό κηδεμόνα, με άμεσο αποτέλεσμα την ταχύτερη εγγραφή των δημοσίων εσόδων. Στο τελικό κείμενο έχουν ενσωματωθεί οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (Σεπτέμβριος 2011) επί του προσχεδίου που είχε συνταχθεί από αντίστοιχη νομοπαρασκευαστική επιτροπή κατά το παρελθόν, με Πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, κ. Βολτή.

Στην κατεύθυνση της πλήρους αναμόρφωσης του νομοθετικού πλαισίου, που αφορά στην αναζήτηση αδρανών πόρων για λογαριασμό του Δημοσίου, εντάσσονται και οι εισηγήσεις των Ομάδων Εργασίας που συστήθηκαν με την από 20.09.2012 απόφαση του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα.

Με την απόφαση αυτή ειδικότερα ανατέθηκε ο συντονισμός των ομάδων εργασίας ως εξής:

α. Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς, Αν. Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας για τις Αδρανείς Καταθέσεις.

β. Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας για τα Εθνικά Κληροδοτήματα.

γ. Χρήστος Αυγουλάς, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας για τις Σχολάζουσες Κληρονομιές.

Οι εισηγήσεις των ομάδων εργασίας για μεν τα Εθνικά Κληροδοτήματα και τις Σχολάζουσες Κληρονομιές θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική επεξεργασία του ως άνω σχετικού νομοσχεδίου, για δε τις Αδρανείς Καταθέσεις θα συμπεριληφθούν σε διατάξεις άλλου νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Με τις διατάξεις αυτές αναμορφώνεται το πλαίσιο απόδοσης των αδρανών καταθέσεων στο Δημόσιο, ώστε να αξιοποιηθούν προς το δημόσιο συμφέρον.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και τους Συντονιστές των Ομάδων Εργασίας, καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας για την σημαντική και άνευ οιασδήποτε αμοιβής συμβολή τους προς επίτευξη του στόχου της επωφελέστερης για την ελληνική κοινωνία αξιοποίησης αδρανών πόρων του Δημοσίου.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube