Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την ανακοίνωση των στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τον Απρίλιο 2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

Η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών για το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης (ΓΚ), από δαπάνες και από έσοδα, απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 1: Εξέλιξη Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Γενικής Κυβέρνησης Δεκ-2012 / Μαρ-2013 / Απρ-2013

 

Ποσά σε εκατ. ευρώ

 

 

 

 

Διαφορά

 

 

Δεκ-2012

Μαρ-2013

Απρ-2013

 

Δεκ-2012 με Μαρ-2013

Δεκ-2012 με Απρ-2013

Μαρ-2013 με Απρ-2013

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)-(1)

(5)=(3)-(1)

(6)=(3)-(2)

Α.

Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

567,2

552,7

491,1

-14,5

-76,1

-61,6

 

εκ των οποίων: τακτικού προϋπολογισμού

469,6

458,3

389,4

 

-11,3

-80,2

-68,9

 

ΠΔΕ

97,6

94,4

101,7

 

-3,2

4,1

7,3

Β.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

1.020,1

1.062,9

974,0

 

42,7

-46,1

-88,9

Γ.

Νοσοκομεία

1.764,6

1.902,2

1.592,9

 

137,6

-171,7

-309,3

Δ.

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

4.432,2

4.098,1

3.890,6

-334,1

-541,6

-207,5

 

εκ των οποίων Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων

1.157,5

1.007,2

952,8

 

-150,3

-204,7

-54,4

 

εκ των οποίων ΕΟΠΥΥ

2.377,6

2.503,9

2.409,0

 

126,3

31,5

-94,9

 

Λοιποί

897,1

587,0

528,7

 

-310,2

-368,4

-58,2

Ε.

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα

366,0

340,0

319,1

 

-26,0

-46,9

-20,9

ΣΤ.

Σύνολο Γενικής Κυβέρνησης (Α+Β+Γ+Δ+Ε)

8.150,1

7.955,8

7.267,8

 

-194,3

-882,4

-688,1

Ζ.

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

723,6

244,5

278,3

-479,1

-445,3

33,8

 

εκ των οποίων Άμεσοι Φόροι

247,9

161,1

163,4

 

-86,8

-84,5

2,3

 

εκ των οποίων Έμμεσοι Φόροι

461,8

69,0

100,5

 

-392,8

-361,3

31,5

 

εκ των οποίων Λοιποί φόροι

0,4

0,3

0,3

 

-0,1

0,0

0,0

 

εκ των οποίων Μη Φορολογικά Έσοδα

13,5

14,1

14,1

 

0,6

0,5

0,0

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 1, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δαπάνες της ΓΚ μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 882,4 εκατ. ευρώ. Όμως, η μείωση αυτή το Μάρτιο ήταν 194,3 εκατ. ευρώ. Επομένως, μέσα στον Απρίλιο μόνο αποπληρώθηκαν επιπλέον 688,1 εκατ. ευρώ.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Κράτους (Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 76,1 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή το Μάρτιο ήταν 14,5 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 61,6 εκατ. ευρώ. Εντούτοις, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) παρουσιάζουν αύξηση κατά 7,3 εκατ. ευρώ γεγονός που οφείλεται στο ότι οι εξοφλήσεις του ΠΔΕ επιταχύνονται και ολοκληρώνονται προς το τέλος του έτους για διαδικαστικούς λόγους.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 46,1 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο αντίθετα παρουσίαζαν αύξηση κατά 42,7 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 88,9 εκατ. ευρώ. Η τάση αυτή της μείωσης αναμένεται, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και τους φορείς, να σταθεροποιηθεί τους επόμενους μήνες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημόσιων Νοσοκομείων (ΔΝ) μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 171,7 εκατ. ευρώ. Το Μάρτιο αντίθετα παρουσίαζαν αύξηση κατά 137,6 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 309,3 εκατ. ευρώ. Η τάση αυτή της μείωσης καταδεικνύει το μέγεθος της εντατικοποίησης της καταβαλλόμενης προσπάθειας των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων φορέων και αναμένεται να σταθεροποιηθεί τους επόμενους μήνες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 541,6 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή το Μάρτιο ήταν 334,1 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 207,5 εκατ. ευρώ. Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του τον Απρίλιο παρουσιάζονται αυξημένες κατά 31,5 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή τον Μάρτιο ήταν 126,3 εκατ. ευρώ. Επομένως, μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 94,9 εκατ. ευρώ. Η τάση αυτής της μείωσης αντανακλά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εξάλειψης των οργανωτικών, διαδικαστικών και λοιπών δυσχερειών με απώτερο στόχο τη σταθεροποίηση της κατάστασης στους επόμενους μήνες, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής για δραστική μείωση των οφειλόμενων ποσών του ΕΟΠΥΥ.
 • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Νομικών Προσώπων (ΝΠ) μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 46,9 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή το Μάρτιο ήταν 26,0 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο αποπληρώθηκαν επιπλέον 20,9 εκατ. ευρώ.
 • Αναφορικά με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, αυτές μειώθηκαν τον Απρίλιο σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012 κατά 445,3 εκατ. ευρώ. Όμως, η μείωση αυτή το Μάρτιο ήταν 479,1 εκατ. ευρώ. Επομένως μέσα στον Απρίλιο, παρά τις συνεχιζόμενες εξοφλήσεις, δημιουργήθηκαν νέες υποχρεώσεις για επιστροφές ύψος 33,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 31,5 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους και 2,3 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνουν και τις αιτήσεις επιστροφών φόρων που ανέκυψαν κατά το τρέχον οικονομικό έτος και δεν είναι συγκρίσιμα με το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής που αφορά την εξάλειψη του αποθέματος των εκκρεμών επιστροφών φόρων κατά την 31.12.2012 ο οποίος, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δείχνει ότι επιτυγχάνεται, καθώς από το Δεκέμβριο του 2012 έως και τον Απρίλιο του 2013 είχαν επιστραφεί 737,31 εκατ. ευρώ. Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον Πίνακα 2:

Πίνακας 2

 

Πραγματοποιήσεις

Σύνολο

Πρόγραμμα Οικονομικής πολιτικής

Δεκ-12

Ιαν-13

Φεβ-13

Μαρ-13

Απρ-13

Μαϊ-13

Δεκ-2012 έως

Mάι-2013

Επιστροφές Φόρων

151,4

116,7

43,1

410,2

15,91

49,90

787,2

Αναφορικά με τη διαμόρφωση του πρωτογενούς αποτελέσματος και του ισοζυγίου των υποτομέων και του συνόλου της ΓΚ (Πίνακας 1, Δελτίο ΓΚ), σημειώνονται τα εξής:

 • Το πρωτογενές αποτέλεσμα του Κράτους διαμορφώθηκε σε έλλειμμα 305 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
 • Μετά τη διόρθωση των ταμειακών στοιχείων διαμορφώνεται σε έλλειμμα 2,6 δισ. ευρώ, διότι σε σχέση με το αντίστοιχο Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού έχουν προσμετρηθεί, μεταξύ άλλων, σαν δαπάνες οι εξοφλήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών (από δαπάνες και από έσοδα) με χρηματοδότηση από την ειδική πίστωση, καθώς και το ύψος των προκαταβολών.
 • Οι δαπάνες αυτές του Κράτους αποτελούν έσοδο για τους λοιπούς υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης.
 • Δεδομένου ότι τα στοιχεία του Πίνακα 1 του Δελτίου ΓΚ αναφέρεται ότι είναι ταμειακά, δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν στην διαμόρφωση του ισοζυγίου των υποτομέων της ΓΚ την (θετική) επίπτωση της μείωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε σχέση με την 31.12.2012. Κάτι τέτοιο, συμβαίνει μόνο σε δεδουλευμένη βάση.
 • Σε ετήσια βάση, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι ουδέτερη για την ΓΚ. Παράδειγμα:

i.      Πληρωμή Κράτους 100 προς ΟΤΑ. Δαπάνη για το κράτος.
ii.      Έσοδο ΟΤΑ 100.
iii.      Πληρωμή ΟΤΑ 100 στους δικαιούχους. Δαπάνη για ΟΤΑ.
iv.      Μείωση απλήρωτων ΟΤΑ κατά 100. Βελτίωση αποτελέσματος (δεδουλευμένο) των ΟΤΑ.

Κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε χρόνο μικρότερο του έτους.

Συνεπώς, για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της ΓΚ πρέπει να ληφθεί υπόψη συνδυαστικά και η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη συγχρονισμού μεταξύ χρηματοδότησης από το Κράτος προς τους υποτομείς και πληρωμών προς τους τρίτους δημιουργεί διακυμάνσεις στην ταμειακή εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των υποτομέων σε μηναία βάση, οι οποίες σε ετήσια βάση θα εξουδετερωθούν. 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube