Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ)

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται, σχετικά με το πρόσφατο δελτίο τύπου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), τα εξής:

1ον.Σχετικά με τον Προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2013.

(α) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμή εφημεριών (Ε.Φ. 15-210, ΚΑΕ 0562) διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των 262.340.007 ευρώ, εκ των οποίων πληρώθηκαν 230.404.253 ευρώ. Σημειώνεται ότι το σύνολο της διαμορφωθείσας πίστωσης ήταν στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας για πραγματοποίηση πληρωμών.

(β) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμή εφημεριών γιατρών ΕΣΥ παρελθόντων ετών (Ε.Φ. 15-210 ΚΑΕ 9562) διαμορφώθηκαν στο συνολικό ποσό των 7.658.135,62 ευρώ, εκ των οποίων έως το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους πληρώθηκαν 6.535.219 ευρώ.

(γ) Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ 103 Α΄), νομιμοποιήθηκε η πληρωμή εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ, που πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Απρίλιο του 2013 καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2012 και μη τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων. Επίσης, με το άρθρο 99 του νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄) νομιμοποιήθηκε η πληρωμή μεικτών εφημεριών γιατρών του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και 10.9.2013, κατά παρέκκλιση των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων.

2ον. Σχετικά με τον Προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2014.

(α) Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις για πληρωμή εφημεριών (Ε.Φ. 15-210, ΚΑΕ 0562) ανέρχονται στο ποσό των 242.000.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες για πληρωμή εφημεριών παρελθόντων ετών (Ε.Φ. 15-210 ΚΑΕ 9562) στο ποσό των 21.397.800 ευρώ.

(β) Επισημαίνεται ότι στον εγκεκριμένο Κρατικό Προϋπολογισμό προβλέπονται ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων ανά φορέα, ειδικό φορέα και μείζονα κατηγορία δαπανών. Οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί κατανέμονται στους επιμέρους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού με απόφαση του αρμοδίου διατάκτη, Υπουργού Υγείας, αποκλειστική ευθύνη του οποίου αποτελεί και η διαχείρισή τους.

(γ) Με την αριθμ. πρωτ. Υ10α/ΓΠ 111278/20.12.2013 ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας εγκρίθηκαν οι εφημερίες για τους γιατρούς του ΕΣΥ και το ιατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

3ον. Σχετικά με τις πρόσθετες (υπεράριθμες) εφημερίες.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρέχεται από το Υπουργείο Υγείας, η εν λόγω κατηγορία εφημεριών υπολογίζεται σε ποσοστό 9% επί του συνόλου του μηνιαίου προγράμματος εφημεριών ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Οι ως άνω εφημερίες πληρώνονται σε βάρος είτε των προϋπολογισμών των νοσοκομείων είτε των ΥΠΕ. Η απόφαση κατανομής των συγκεκριμένων εφημεριών εκδίδεται στις αρχές Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους από τον αρμόδιο Διοικητή κάθε ΥΠΕ. Το πρόβλημα που εμφανίστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ως προς την εκκαθάρισή τους αποδίδεται στη μη έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης τον Ιανουάριο του 2013.

4ον. Σχετικά με τη μη καταβολή αποζημίωσης.

Σύμφωνα με την παρεχόμενη πληροφόρηση από το Υπουργείο Υγείας, η μη καταβολή αποζημίωσης στους γιατρούς του ΕΣΥ για το μήνα Δεκέμβριο 2013 οφείλεται στη μη έκδοση της σχετικής απόφασης σε βάρος του ΚΑΕ 9562, η οποία αναμένεται να εκδοθεί την προσεχή εβδομάδα. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη απόφαση, ύψους 171.612,24 ευρώ, για την αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΚΑΒ μηνός Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύθηκε στις 3.2.2014.

5ον. Σχετικά με τους ισχυρισμούς αναφορικά με τη ΝΕΡΙΤ.

Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πιστώσεις για την αποζημίωση εφημεριών οικονομικού έτους 2013 και παρελθόντων ετών, προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις που αφορούσαν στη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ. 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube