Δελτίο Τύπου σχετικά με τις ενέργειες για την ανέγερση του νέου σταδίου Λαμίας στη θέση “Καμαρίτσα”

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, σχετικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση «Καμαρίτσα»:

«Σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Ε016 του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, της 06.06.2014, το έργο «Ανέγερση Νέου Σταδίου Λαμίας στη θέση Καμαρίτσα» (κωδικός 2006ΣΕ01600001) ενετάχθη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με αρχικό προϋπολογισμό 827.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, στις 24.12.2014, με την τροποποίηση της προαναφερθείσας απόφασης Ε016 ΤΡΟΠ. 1 (κωδικός 2014ΣΕ01600001), το προϋπολογισθέν ποσό του σχετικού έργου αυξήθηκε κατά περίπου 109.000 ευρώ και διαμορφώθηκε πλέον στα 934.000 ευρώ (η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – ΑΔΑ: ΩΛΕΠΦ-Ν1Υ).

Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από την απάντηση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση, που κατέθεσα στις 25.06.2015 (αριθ. πρωτ. 3847).

Επίσης, με την ίδια απάντηση, ενημερώθηκα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του έργου, οι πληρωμές των προηγούμενων ετών (μέχρι και το 2013) ανήλθαν στο ποσό των 179.456 ευρώ, ενώ για το έτος 2014 οι αντίστοιχες πληρωμές ήταν ύψους 154.286 ευρώ.

Ως εκ τούτου, από τον προϋπολογισμό του έργου έχουν δαπανηθεί συνολικά 333.742 ευρώ.

Ωστόσο, σύμφωνα και με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή πρότασης από το φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως προβλέπεται στην υπ. αριθ. 8001/22.01.2015 «Εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το ΜΠΔΣ 2015-2018».

Όμως, σχετική πρόταση, το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, δεν έχει υποβληθεί και το έργο δεν έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2015.

Για το λόγο αυτό, και δεδομένων τόσο του ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση, με την υλοποίησή της, πρόκειται να καλύψει την ανάγκη για συνεχή συμπλήρωση και βελτίωση των αθλητικών υποδομών της πόλης της Λαμίας και της ευρύτερης περιοχής της Φθιώτιδας, όσο και του προσωπικού μου ενδιαφέροντος και της συμβολής στο επιτυχές αποτέλεσμα της υλοποίησης του έργου, απέστειλα σήμερα επιστολή προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Σταύρο Κοντονή, με την οποία του ζητώ όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προβεί στις απαραίτητες τελικές ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες».

Επισυνάπτονται εδώ τα σχετικά έγγραφα (κοινοβουλευτική ερώτηση, απάντηση αρμόδιου Υπουργείου, επιστολή προς Υφυπουργό Αθλητισμού).

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube