Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με διευκρίνιση για τα στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2012

Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως κάθε μήνα, παρουσίασε χθες τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, έχοντας υπογραμμίσει ότι πρόκειται για στοιχεία που είναι σε ταμειακή, μη ενοποιημένη, βάση.

Ειδικότερα, το ταμειακό αποτέλεσμα σε μη ενοποιημένη βάση που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Γενικής Κυβέρνησης διαφέρει από το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθώς για τον υπολογισμό του τελευταίου γίνονται οι παρακάτω προσαρμογές:

1. Η ενοποίηση των τόκων που αφορούν σε πληρωμές κατά το PSI στους ΟΚΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

2. Οι προσαρμογές, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA95), προκειμένου να μετατραπεί το ενοποιημένο ταμειακό έλλειμμα σε δεδουλευμένη βάση. Οι προσαρμογές αυτές αφορούν σε:

  • χρονικές ανακατανομές συναλλαγών από έτος σε έτος σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ESA95 (φορολογικά έσοδα, κλπ), ώστε έσοδα και δαπάνες να καταγράφονται στο έτος που δημιουργούνται, και
  • μεθοδολογικές προσαρμογές μέσω συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών διαφόρων μεγεθών και συναλλαγών, σύμφωνα με τους κανόνες της Eurostat (π.χ. προσμέτρηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων -accounts payable- στο έλλειμμα).

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά ESA95, όπως υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω από την ΕΛΣΤΑΤ, διαφέρει από το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αφού στο τελευταίο υπολογίζεται μόνο η καθαρή επίδοση της συμμόρφωσης στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής και εξαιρείται η δημοσιονομική επίπτωση διαφόρων άλλων πολιτικών (π.χ. δαπάνες για υποστήριξη τραπεζών, έσοδα από κέρδη των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών (ANFAs) και της ΕΚΤ (SMPs) από ομόλογα του ΕΔ που διακρατούν στα χαρτοφυλάκιά τους).

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube