Δήλωση Υπουργού ΥΜΕ στο Βήμα της Κυριακής | 2.7.2023

Ο δυνητικός ρόλος των υποδομών και μεταφορών στον ρυθμό μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και στην ολόπλευρη ισχυροποίηση της χώρος είναι θεωρητικά και εμπειρικά επιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένος.

Είναι αλήθεια ότι στη χώρα εδώ και χρόνια έχουν γίνει αρκετά, τόσο στον τομέα των υποδομών, όσο και σε αυτόν των μεταφορών.

Έπειτα από 10ετή περίπου επιβράδυνση των ρυθμών, τα τελευταία 4 χρόνια υπήρξε επιτάχυνσή τους.

Προφανώς, θα κρατήσουμε τα πολλά θετικά που έχουν γίνει και θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτά.

Είναι όμως γεγονός ότι υπάρχουν και αρκετά σημαντικά και μεγάλα ανοιχτά ζητήματα.

Στόχος μας είναι ο βέλτιστος σχεδιασμός και η περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και μεταφορών στη χώρα μας, αξιοποιώντας αποτελεσματικά εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Σημειώνω ότι οι υποδομές και μεταφορές συνιστούν βασικούς πυλώνες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών, ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τόνωσης της οικονομικής μεγέθυνσης της αειφόρου ανάπτυξης και της ευημερίας, καθώς και περιορισμού των περιφερειακών ανισοτήτων.

Και όλα αυτά σε πλαίσιο διαφάνειας, δικαιοσύνης, εντιμότητας και σεβασμού στο κάθε ευρώ των Ελλήνων και Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Έχουμε χρέος να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα από τη χρήση του κάθε ευρώ και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των έργων και των υπηρεσιών.

Είναι σαφές ότι θα επιδιώξουμε την έγκαιρη υλοποίηση των έργων υποδομών της χώρας, όπως είναι τα εμβληματικά έργα εθνικής εμβέλειας, την ανάπτυξη πρασίνων μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την προαγωγή της ασφάλειας στις υποδομές και μεταφορές, την ενίσχυση της κινητικότητας και της προσβασιμότητας.

Οφείλουμε όλες και όλοι που εργαζόμαστε στα πεδία των υποδομών και μεταφορών, στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, να εργαστούμε δημιουργικά, ώστε να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη όλης της επικράτειας, στην αποκέντρωση, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και της ποιότητας της καθημερινότητας όλων των πολιτών της χώρας, και σε τελική ανάλυση στην ολόπλευρη ισχυροποίηση της πατρίδας μας.

Να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας.

Το οφείλουμε στις γενιές που έρχονται.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube