Εισήγηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της Ε.Λ.Τ.Ε., Αναμόρφωση Οργανισμού Ν.Σ.Κ., και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θα προσπαθήσω να μιλήσω ανά ενότητες και να απαντήσω και σε ερωτήματα που έχουν τεθεί.
Με τις διατάξεις του 1ου Μέρους μεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου του 2011 αναφορικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας.
Θεσπίζεται ένα ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, που εκτιμούμε ότι θα διασφαλίζει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης της εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα εκσυγχρονίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, διαλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής, αφού ισχύει για όλους τους φόρους και πιο συγκεκριμένα:
Στα Άρθρα 1 έως 5 ορίζεται ως αντικείμενο των σχετικών διατάξεων, ο καθορισμός των κανόνων και των διαδικασιών για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών και των αρχών των υπολοίπων κρατών μελών.
Σε αυτό το σημείο έχει τεθεί ένας προβληματισμός και συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 ως προς την οργάνωση.
Η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων επιλαμβάνεται για θέματα ελέγχου στους εξής φόρους κατανάλωσης που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 389/2012 και αφορούν τη διοικητική συνεργασία, το φόρο πολυτελείας, το τέλος ταξινόμησης και την ισοπροπυλική αλκοόλη.
Στα Άρθρα 6 έως 9 καθορίζεται η διαδικασία της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ της ελληνικής αρχής και της αρχής άλλου κράτους μέλους.
Καθορίζονται οι διοικητικές ενέργειες της ελληνικής αρχής για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.
Καθορίζονται οι προθεσμίες μέσα στις οποίες η λαμβάνουσα ελληνική αρχή υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες.
Τέλος, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Σε αυτό το σημείο να επιστήσω την προσοχή επειδή και αυτό το θέμα ετέθη.
Το Άρθρο αυτό αφορά μόνο το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο καλύπτει το εισόδημα από απασχόληση μόνο από μισθωτή εργασία, τις αμοιβές των διευθυντών, προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών συντάξεις, ακίνητη περιουσία και εισόδημα από την περιουσία και λοιπά εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Οδηγίας. ΄
Αρα καλύπτει αυτές τις πέντε κατηγορίες. Τα λοιπά εισοδήματα καλύπτονται από άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας.
Στα Άρθρα 10 έως 15 καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών και προσδιορίζονται οι σχετικές προθεσμίες.
Στο Άρθρο 16 αναφέρεται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει η αρμόδια ελληνική αρχή καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο, δυνάμει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.
Στα Άρθρα 17 και 18 ορίζονται τα όρια στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τη λαμβάνουσα ελληνική αρχή προς την αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέλους.
Εδώ ετέθησαν δύο προβληματισμοί, ένας προβληματισμός αφορούσε την έννοια της δημόσιας τάξης.
Η εν λόγω διάταξη ακολουθεί αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 26 του προτύπου σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας. εισοδήματος κεφαλαίου του ΟΟΣΑ.
Σε ότι αφορά στο Άρθρο 18 και την αναδρομικότητα αυτού, θέλω να τονίσω ότι σε ότι αφορά το Άρθρο 18, παράγραφος 3, στις 11 Μαρτίου του 2011, που είναι η σχετική ημερομηνία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε η Οδηγία στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, δίνεται κατ ουσία αναδρομική ισχύ στις διατάξεις της νέας οδηγίας από το 2011.
Αυτό είναι προς όφελος της φορολογικής διοίκησης του κράτους μέλους, καθώς γίνεται χρήση της ευρύτερης διοικητικής συνεργασίας που προβλέπει η νέα Οδηγία.
Πριν την αναφερόμενη ημερομηνία, γιατί διατυπώθηκε και μια άποψη ότι δίνεται άφεση αμαρτιών, ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου, δηλαδή η οδηγία 77/ 799 όπως έχει ενσωματωθεί.
Άρα δεν υπάρχει κανένα κενό ως προς το θέμα αυτό.
Σε ότι αφορά στα Άρθρα 22 έως 25, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την αξιολόγηση της διοικητικής συνεργασίας, τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών.
Στο 2ο Μέρος, τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).
Ο ρόλος της ΕΛΤΕ, ως αρμόδιας διοικητικής αρχής για την εποπτεία των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία.
Θεωρούμε ότι χρειάζεται αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών  γραφείων, που θα ενισχύσει καταρχήν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των δανειστών αλλά και όλων των άλλων εμπλεκομένων στην αγορά προσώπων και φορέων στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα τελικά την ομαλότερη, την πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Θέλω εδώ να τονίσω ότι γίνονται συγκεκριμένες μεταβολές σε σχέση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ο γραμματέας του ΔΣ ορίζεται πλέον με απόφαση του οργάνου αντί του Υπουργού Οικονομικών και είναι υπάλληλος της ΕΛΤΕ, που μέχρι σήμερα θα μπορούσε να ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών ή απασχολούμενος σε αυτό.
Υπάρχουν κάποιες αναφορές στα προσόντα που πρέπει να έχουν οι αντιπρόεδροι του ΔΣ, νομίζω κινούνται προς στην σωστή κατεύθυνση.
Στο Άρθρο 29, αντικαθίσταται το Άρθρο 6 του Ν. 3148/2003 και ορίζεται το ΔΣ της ΕΛΤΕ ως αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, δηλαδή τα πειθαρχικά παραπτώματα και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, αντί του υφιστάμενου έως σήμερα τριμελούς πειθαρχικού συμβουλίου.
Επανακαθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και μεταξύ άλλων αυξάνονται τα ανώτατα όρια προστίμων.
Ναι, ενισχύεται η αυτονομία, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η διεύρυνση της λειτουργικής αυτονομίας υπό δημόσιο πάντα έλεγχο προσδίδει ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον ελεγκτικό ρόλο της ΕΛΤΕ και, ναι, σε ό,τι αφορά τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο διευρυμένος κύκλος εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών από την εισφορά των οποίων χρηματοδοτείται η ΕΛΤΕ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της και δεν θα απαιτείται οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το θεωρώ σημαντικό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγεί σε λιγότερα έξοδα για το κράτος.
Στο 3ο Μέρος, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην όλο και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος πρέπει να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του και να δημιουργήσει τις θεσμικές δομές για την ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.
Ειδικότερα, με τα Άρθρα 39 έως 61, τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα εξής σημεία, επανακαθορίζεται συγκρότηση της Ολομέλειας κατά την πλήρη και τακτική σύνθεση της.
Προσδιορίζονται οι γνωμοδοτικές δραστηριότητες των τριμελών επιτροπών καθώς και οι όμοιες της Ολομέλειας κατά την πλήρη και κατά την τακτική σύνθεση της.
Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορεί να εγκρίνει πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι 20.000 ευρώ αντί μέχρι 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Λαμβάνονται κάποια μέτρα σε ότι αφορά τα καθήκοντα του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως αντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Υπάρχουν κάποιες μετονομασίες κέντρων πληροφόρησης μελετών και νομικών εκδόσεων, καθώς και του τμήματος ευρετηρίου, ενώ απαγορεύεται στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τέλος, συνίσταται γραφείο Νομικού Σύμβουλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον ΕΟΠΥΥ, το οποίο στελεχώνεται με ένα νομικό σύμβουλο και έναν πάρεδρο.
Εγώ θα έχω την διαφορετική, την ακριβώς αντίθετη ανάγνωση αυτής της ρύθμισης από αυτή που είχε ο Εισηγητής της Χρυσής Αυγής.
Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στη χώρα μας το σύστημα υγείας παρουσιάζει διαχρονικά, σημαντικά προβλήματα, προβλήματα ανεπάρκειας, ανισοκατανομής και ανισότητας, προβλήματα που αρχίζουν όμως να αντιμετωπίζονται και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί, να εντατικοποιηθεί και όσο μπορεί να ενισχυθεί και από την πλευρά του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους ειδικά σε ότι αφορά τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος από τη σύσταση του μέχρι σήμερα, μέσω της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων αποτέλεσε ένα σημαντικό, θετικό βήμα στο τομέα της υγείας, όμως ενάμιση χρόνο μετά εξακολουθεί να έχει δομικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Σε κάθε περίπτωση, ο εξορθολογισμός λειτουργίας του με στόχο την  οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων ευθύνης του, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και η σύσταση του γραφείου νομίζουμε ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε ότι αφορά στο Άρθρο 35, που είπε και ο κ. Πρόεδρος, δεν υπάρχει αντίφαση, σύμφωνα με το παλιό καθεστώς υπήρχε δυνατότητα παραίτησης είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας.
Τώρα δυνατότητα αναδιορισμού θα προβλέπεται αποκλειστικά μόνο για λόγους υγείας.
Στην έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει ότι καλλιεργείται η δυνατότητα αναδιορισμού για άλλους λόγους πλην για λόγους υγείας, συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αντίφαση,
Σε ότι αφορά τις παρατηρήσεις της κ. Πατριανάκου, στο κομμάτι που έχουμε ενημέρωση από χθες το βράδυ που ήρθε η επιστολή μέχρι σήμερα, θα ήθελα μόνο να πω ότι σε μία παρατήρηση του Προέδρου που αφορά τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασης επί του θέματος αυτό το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμώ ότι αντιβαίνει στις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων και είναι άκυρη.
Σε ότι αφορά το 4ο Μέρος.
Στο 4ο Μέρος, υπάρχούν μια σειρά από διατάξεις και άλλων Υπουργείων, έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις, ερωτήσεις από συναδέλφους Βουλευτές κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
Θα ήθελα κωδικοποιημένα να καταθέσω κάποιες σκέψεις.
Στο Άρθρο 62, συστήνεται σύστημα μητρώων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και του ΣΔΟΕ του Υπουργείο Οικονομικών, την οικονομική αστυνομία και τους αρμόδιους εισαγγελείς που αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών.
Η πρόσβαση αυτών των αρχών και υπηρεσιών στο σύστημα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας αρχής που είναι η γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
Στα Άρθρο 64, παρατείνεται μέχρι 10/7 από 10/5  η προθεσμία για την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης και την υποβολή των σχετικών καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών των επιχειρήσεων για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και λήγει μέχρι τις 30 Μαΐου του 2013.
Καλύπτεται έτσι το νομοθετικό κενό που υπάρχει για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρήσης, σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, μεταβίβασης των εισηγμένων σε χρηματιστήρια ημεδαπά και αλλοδαπά μετοχών.
Στο Άρθρο 67, που έγινε λόγος για τις κρατικές ενισχύσεις.
Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις δαπανών που θα λαμβάνονται στα εξής υπόψη, προκειμένου να κριθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά και να εξαιρεθούν της διαδικασίας ανάκτησης ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004.
Ειδικότερα, είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης ενίσχυσης της επιχείρησης, κατά το μέρος που οι επιχειρήσεις για κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού πραγματοποίησαν δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έκανε μια γενικότερη αναφορά στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων, πράγματι εκτιμά και η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ότι το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων χρήζουν σοβαρής, υπεύθυνης συνολικής αντιμετώπισης αλλά και ισχυρής διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο βέβαια του ρεαλισμού.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δείχνει ευελιξία στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων.
Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης συνεχίζεται.
Για τις υποθέσεις που ήδη έχει εκδοθεί απόφαση, όπως για παράδειγμα οι ανακτήσεις εγγυήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου στη Θράκη, που δημιούργησαν και την ανάγκη ρύθμισης, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν.
Έχει ήδη τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αλλά και από εμάς προς το εξωτερικό, η ανάγκη της προστασίας της παραμεθορίου που αποτελεί και εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ότι αφορά στο Άρθρο 69, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4, του άρθρο 1, του Ν.590/1977, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις και Μονές, ή επί των οποίων τα νομικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωμα διακατοχής ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, υπάγονται σε διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης και αποκτούν βιώσιμη επενδυτική ταυτότητα.
Το προϊόν της αξιοποίησης των προαναφερόμενων ακινήτων διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και για τη χρηματοδότηση των εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων της.
Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τη ρύθμιση την έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών για σχόλια και στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, οι φορείς της είναι επίσης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχει και ελάχιστα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Η δυνατότητα αυτών των Προσώπων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που κατέχονται εξολοκλήρου από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να εκπονούν ΕΣΧΑΔΑ για τα ακίνητα τους και να επισπεύδουν τη διαδικασία έκδοσης ΕΣΧΑΔΑ, προβλέπεται, ήδη, στα Άρθρα 10 και 12, αντίστοιχα, του Ν. 3986/2011.
Επομένως, δεν εισάγουμε κάποια εξαίρεση ή κάποια ρύθμιση.
Η ουσία της ρύθμισης έγκειται στο να εξειδικεύει τίποτα για το τίμημα από την αξιοποίηση και αυτό αποτελεί εσωτερικό θέμα της εκκλησίας και στο να μην πάρει το ΤΑΙΠΕΔ τα ακίνητα της εκκλησίας, που προκύπτει, βέβαια, με πολύ έμμεσο τρόπο.
Μπορούμε να πούμε ότι, ουσιαστικά, είναι μια κωδικοποίηση του τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία σε ένα Άρθρο για λόγους συστηματικούς.
Στο Άρθρο 72, που ετέθη το θέμα γιατί αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
Καταρχάς, πόσα ήταν και ποια ήταν;
Ήταν επτά.
Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ειδικές γνώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Τι κάνουμε τώρα;
Προσθέτουμε δύο άτομα, αλλά αφαιρούμε ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και θα σας εξηγήσω γιατί.
Παραμένει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή σε περίπτωση μη διορισμού ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ήταν πριν ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο Υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, όπως ήταν και πριν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προστίθεται ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα, αντί για δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ειδικές γνώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, εισέρχονται ως νέα μέλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παραμένει ως μέλος ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αντί για δύο.
Η συμμετοχή της ηγεσίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας είναι λογική, αφού το Ταμείο είναι μέτοχος-χρηματοδότης των τραπεζών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και το Ταμείο και το Συμβούλιο στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, κατά την περίοδο της Κυπριακής κρίσης.
Και για να το πω ακόμα πιο αναλυτικά, τα τρία αυτά πρόσωπα που μπαίνουν, κρίθηκε απαραίτητο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το σύνολο, σχεδόν, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος βρίσκεται σήμερα υπό κρατική ενίσχυση και επομένως υπό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας εισηγείται επί θεμάτων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, σκόπιμη κρίθηκε η συμμετοχή της διοίκησης του Ταμείου.
Κατά τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή και η υλοποίηση εκ μέρους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εισηγήσεων του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.
Θα δείτε δε, πολλές φορές, σε πρακτικά του Συμβουλίου ότι παρίσταται ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Προκειμένου τα μέλη δε του Συμβουλίου να μην ξεπερνούν τα εννιά, μειώθηκε κατά ένα μέλος η αναφορά στις προσωπικότητες που μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου.
Επί του Άρθρου 72, παρατείνεται η δυνατότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να κάνει χρήση πόρων από παρακαταθήκες, μέχρι την ημερομηνία απόσχισης του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων από αυτού.
Αντί για δύο έτη, από την ψήφιση του Ν. 3965/2011, που ισχύει και η προθεσμία έληγε στις 11 Μαΐου της φετινής χρήσης.
Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής ρευστότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το παρόν καθεστώς που επιτρέψει στο Ταμείο να κάνει χρήση των διαθέσιμων πόρων από τις παρακαταθήκες.
Στο Άρθρο 73, τροποποιούνται, συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 4152/2013, σχετικά με τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε παραλήπτες παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδος, άρα έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη παρατήρηση που έκανα και εγώ και ο κ. Κουκουλόπουλος και άλλοι συνάδελφοι.
Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση, όταν η ανάκτηση αφορά σε κρατική ενίσχυση που έχει χορηγηθεί σε παραλήπτες που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδος, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις παραδεκτές αυτός, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο Άρθρο 75, τροποποιούνται, συμπληρώνονται διάταξεις του Νόμου του 2011, σχετικά με τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση.
Στο Άρθρο 76, και εδώ θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά την προσοχή σας, για να έχετε μια πλήρη εικόνα.
Αφορά στον ΟΔΔΗΧ.
Παρατείνονται αυτοδικαίως από το χρόνο λήξης της, μέχρι τις 31/12 του φετινού έτους, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ, δηλαδή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, εφόσον είναι ενεργές στις 30/5/2013.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο Οργανισμός, περίπου δεκατρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους και πέντε μήνες ύστερα από την άκρως επιτυχημένη επαναγορά χρέους, είναι σήμερα υποστελεχομένο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί να ασκήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που η πολιτεία του έχει αναθέσει.
Ο Οργανισμός καλείται υπό τις παρούσες συνθήκες να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του, αρχικά με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου, κυρίως μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού, αλλά και τη διαχείριση αντιστάθμισης των κινδύνων αγορών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρέους.
Όμως, βασικός στόχος του ΟΔΔΗΧ, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η προετοιμασία και η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών, σε τεχνικό επίπεδο, για την επάνοδο της Ελλάδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε αποδεκτό κόστος.
Εάν, μάλιστα, λάβει κανείς υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του προγράμματος κυρίας χρηματοδότησης της χώρας από τον EFSF, εντός του επόμενου έτους, η επάνοδος αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα.
Για την επίτευξη του έργου του οργανισμού, εκτός άλλων απαιτείται η επάνδρωσή του, κυρίως με στελέχη έμπειρα και ικανά από την αγορά, αλλά και από τις υφιστάμενες, όμορες προς τον οργανισμό υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση, το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί σήμερα και είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα που άπτονται του επιχειρησιακού έργου του Οργανισμού, περιορίζεται στα έξι πρόσωπα, εκ των οποίων τρεις είναι αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, δύο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας από το Υπουργείο Οικονομικών, συγκεκριμένα από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και τρεις είναι συμβασιούχοι, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Από τους υπηρετούντες με συμβάσεις, οι δύο λήξαν 31/5 και η άλλη λήγει 7/7, χωρίς να παρέχεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής τους.
Από τους τρεις υπηρετούντες με απόσπαση, οι δύο λήγουν 25/2/2014 και ο τρίτος τον φετινό Νοέμβριο, του 2013.
Χωρίς, επίσης, να παρέχεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής τους.
Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, από τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια, περίπου, ανά εξάμηνο, σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους, συνολικά, θα έχει πλήρως αποψιλωθεί ο Οργανισμός από το προσωπικό του.
Ενώ στον Οργανισμό, σήμερα, εκτός του Γενικού Διευθυντή, ουδείς άλλος καταλαμβάνει θέση ευθύνης.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται τόσο του επιχειρησιακού, όσο και του υποστηρικτικού, διοικητικού έργου του οργανισμού, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα καταναλίσκοντας τον χρόνο του δυσανάλογα με την κρισιμότητα των θυμάτων που καλείται να επιληφθεί.
Ενόψει της αναγκαίας προετοιμασίας επιστροφής της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίου, αλλά και της επικείμενης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η ενδυνάμωση του Οργανισμού και η ανάδειξή του ως αποκλειστικού και μόνου φορέα αρμοδιοτήτων που άπτουν δημοσίου χρέους καθίσταται άκρως επιτακτική και απαραίτητη η κατ’ ελάχιστον διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη στελέχωσή του.
Είναι γνωστό ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ο παριστάμενος Αναπληρωτής Υπουργός ενσωματώνει παρατηρήσεις συναδέλφων βουλευτών σε όλα τα Σχέδια Νόμου, τα οποία έχουν κατατεθεί.
Έχουμε υποστηρίξει, έχουμε κάνει δεκτές αρκετές παρατηρήσεις, όπως κάναμε και σήμερα.
Ετέθη ένα θέμα από τον κ. Βορίδη για το όριο των 70 ετών.
Πρώτα απ’ όλα, δεν το έχει θέσει κανένας άλλος Συνάδελφος.
Δεύτερον, απ’ όσο ενημερώθηκα και είδα στα Πρακτικά και οι φορείς δεν ήταν σύμφωνοι, διότι ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο μπαίνοντας ένα όριο, θα μπορούσε να συμβάλει κάποιος στη μείωση της ανεργίας στο συγκεκριμένο τομέα.
Τρίτον, το ίδιο το ΣΟΕΛ το ζήτησε, επειδή διαγράφει τα μέλη του αυτό στα 70 έτη.
Τέταρτον, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να το επανεξετάσουμε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη κι αυτές τις παραμέτρους, αλλά σε κάθε περίπτωση νομοτεχνική δεν μπορεί να κατατεθεί σήμερα για λόγους νομοτεχνικούς, που είναι γνωστοί.
Το Άρθρο 77 είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής και η διεύρυνση αυτού πρέπει να εκτιμηθεί ως προς τις συνέπειες και να υποβληθεί από το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις, που ετέθησαν σήμερα.
Σε ότι αφορά παρατηρήσεις, που είχαν τεθεί και σε προηγούμενες συνεδριάσεις για το Άρθρο 77, κατά την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών αυτές θα περιορίσουν τον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης, οπότε δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.
Για το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται ενημέρωση της Βουλής και πρέπει να γίνεται, να είναι συστηματική και πλήρης.
Νομίζω πρόσφατα υπήρχε και σχετική ενημέρωση της Βουλής.
Σε ότι αφορά κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις του κ. Κουκουλόπουλου για θέματα που άπτονται του Υπουργείου Οικονομικών, το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Συνάδελφος και το επικαλέστηκε στην τοποθέτησή του, προσπαθούμε στο πλαίσιο του εφικτού, την κατάλληλη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές συνθήκες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, να άρουμε αδικίες, που πράγματι έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, από την εφαρμογή όλων αυτών των νόμων την τελευταία τριετία.
Γνωρίζετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, την αποδείξαμε πρόσφατα, αξιολογείται το θέμα που είπατε και θεωρώ ότι την κατάλληλη στιγμή μπορούμε να επαλειφθούμε αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ.

Η Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνείων επιλαμβάνεται για θέματα ελέγχου στους εξής φόρους κατανάλωσης που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό 389/2012 και αφορούν τη διοικητική συνεργασία, το φόρο πολυτελείας, το τέλος ταξινόμησης και την ισοπροπυλική αλκοόλη.

Στα Άρθρα 6 έως 9 καθορίζεται η διαδικασία της κατόπιν αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών, μεταξύ της ελληνικής αρχής και της αρχής άλλου κράτους μέλους.

Καθορίζονται οι διοικητικές ενέργειες της ελληνικής αρχής για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.

Καθορίζονται οι προθεσμίες μέσα στις οποίες η λαμβάνουσα ελληνική αρχή υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες.

Τέλος, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

Σε αυτό το σημείο να επιστήσω την προσοχή επειδή και αυτό το θέμα ετέθη.

Το Άρθρο αυτό αφορά μόνο το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο καλύπτει το εισόδημα από απασχόληση μόνο από μισθωτή εργασία, τις αμοιβές των διευθυντών, προϊόντα ασφάλειας ζωής που δεν καλύπτονται από άλλες νομικές πράξεις της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών συντάξεις, ακίνητη περιουσία και εισόδημα από την περιουσία και λοιπά εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις, εμπορικές επιχειρήσεις που καλύπτονται από άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Οδηγίας. ΄

Αρα καλύπτει αυτές τις πέντε κατηγορίες. Τα λοιπά εισοδήματα καλύπτονται από άλλες μορφές διοικητικής συνεργασίας.

Στα Άρθρα 10 έως 15 καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών και προσδιορίζονται οι σχετικές προθεσμίες.

Στο Άρθρο 16 αναφέρεται ότι οι πληροφορίες που λαμβάνει η αρμόδια ελληνική αρχή καλύπτονται από το υπηρεσιακό απόρρητο και προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο, δυνάμει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

Στα Άρθρα 17 και 18 ορίζονται τα όρια στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών από τη λαμβάνουσα ελληνική αρχή προς την αιτούσα αρχή άλλου κράτους μέλους.

Εδώ ετέθησαν δύο προβληματισμοί, ένας προβληματισμός αφορούσε την έννοια της δημόσιας τάξης.

Η εν λόγω διάταξη ακολουθεί αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 26 του προτύπου σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολογίας. εισοδήματος κεφαλαίου του ΟΟΣΑ.

Σε ότι αφορά στο Άρθρο 18 και την αναδρομικότητα αυτού, θέλω να τονίσω ότι σε ότι αφορά το Άρθρο 18, παράγραφος 3, στις 11 Μαρτίου του 2011, που είναι η σχετική ημερομηνία, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύτηκε η Οδηγία στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, δίνεται κατ ουσία αναδρομική ισχύ στις διατάξεις της νέας οδηγίας από το 2011.

Αυτό είναι προς όφελος της φορολογικής διοίκησης του κράτους μέλους, καθώς γίνεται χρήση της ευρύτερης διοικητικής συνεργασίας που προβλέπει η νέα Οδηγία.

Πριν την αναφερόμενη ημερομηνία, γιατί διατυπώθηκε και μια άποψη ότι δίνεται άφεση αμαρτιών, ισχύουν οι διατάξεις του προηγούμενου θεσμικού πλαισίου, δηλαδή η οδηγία 77/ 799 όπως έχει ενσωματωθεί.

Άρα δεν υπάρχει κανένα κενό ως προς το θέμα αυτό.

Σε ότι αφορά στα Άρθρα 22 έως 25, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την αξιολόγηση της διοικητικής συνεργασίας, τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών.

Στο 2ο Μέρος, τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Ο ρόλος της ΕΛΤΕ, ως αρμόδιας διοικητικής αρχής για την εποπτεία των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικός στην παρούσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Θεωρούμε ότι χρειάζεται αποτελεσματικότερη άσκηση εποπτείας επί των νομίμων ελεγκτών και των ελεγκτικών  γραφείων, που θα ενισχύσει καταρχήν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των δανειστών αλλά και όλων των άλλων εμπλεκομένων στην αγορά προσώπων και φορέων στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα τελικά την ομαλότερη, την πιο εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Θέλω εδώ να τονίσω ότι γίνονται συγκεκριμένες μεταβολές σε σχέση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ο γραμματέας του ΔΣ ορίζεται πλέον με απόφαση του οργάνου αντί του Υπουργού Οικονομικών και είναι υπάλληλος της ΕΛΤΕ, που μέχρι σήμερα θα μπορούσε να ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών ή απασχολούμενος σε αυτό.

Υπάρχουν κάποιες αναφορές στα προσόντα που πρέπει να έχουν οι αντιπρόεδροι του ΔΣ, νομίζω κινούνται προς στην σωστή κατεύθυνση.

Στο Άρθρο 29, αντικαθίσταται το Άρθρο 6 του Ν. 3148/2003 και ορίζεται το ΔΣ της ΕΛΤΕ ως αποκλειστικά αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας και του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις εργασίες των ελεγκτών, δηλαδή τα πειθαρχικά παραπτώματα και την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τους, αντί του υφιστάμενου έως σήμερα τριμελούς πειθαρχικού συμβουλίου.

Επανακαθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται και μεταξύ άλλων αυξάνονται τα ανώτατα όρια προστίμων.

Ναι, ενισχύεται η αυτονομία, θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η διεύρυνση της λειτουργικής αυτονομίας υπό δημόσιο πάντα έλεγχο προσδίδει ευελιξία και αποτελεσματικότητα στον ελεγκτικό ρόλο της ΕΛΤΕ και, ναι, σε ό,τι αφορά τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο διευρυμένος κύκλος εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών από την εισφορά των οποίων χρηματοδοτείται η ΕΛΤΕ εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της και δεν θα απαιτείται οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το θεωρώ σημαντικό, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, οδηγεί σε λιγότερα έξοδα για το κράτος.

Στο 3ο Μέρος, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην όλο και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος πρέπει να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία του και να δημιουργήσει τις θεσμικές δομές για την ανάπτυξη ενός διαρκούς συστήματος εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης.

Ειδικότερα, με τα Άρθρα 39 έως 61, τροποποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα εξής σημεία, επανακαθορίζεται συγκρότηση της Ολομέλειας κατά την πλήρη και τακτική σύνθεση της.

Προσδιορίζονται οι γνωμοδοτικές δραστηριότητες των τριμελών επιτροπών καθώς και οι όμοιες της Ολομέλειας κατά την πλήρη και κατά την τακτική σύνθεση της.

Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορεί να εγκρίνει πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι 20.000 ευρώ αντί μέχρι 6.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Λαμβάνονται κάποια μέτρα σε ότι αφορά τα καθήκοντα του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως αντιπροσώπου της ελληνικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπάρχουν κάποιες μετονομασίες κέντρων πληροφόρησης μελετών και νομικών εκδόσεων, καθώς και του τμήματος ευρετηρίου, ενώ απαγορεύεται στα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να μετέχουν στα διοικητικά συμβούλια οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τέλος, συνίσταται γραφείο Νομικού Σύμβουλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον ΕΟΠΥΥ, το οποίο στελεχώνεται με ένα νομικό σύμβουλο και έναν πάρεδρο.

Εγώ θα έχω την διαφορετική, την ακριβώς αντίθετη ανάγνωση αυτής της ρύθμισης από αυτή που είχε ο Εισηγητής της Χρυσής Αυγής.

Σε ότι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι στη χώρα μας το σύστημα υγείας παρουσιάζει διαχρονικά, σημαντικά προβλήματα, προβλήματα ανεπάρκειας, ανισοκατανομής και ανισότητας, προβλήματα που αρχίζουν όμως να αντιμετωπίζονται και αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί, να εντατικοποιηθεί και όσο μπορεί να ενισχυθεί και από την πλευρά του Νομικού Συμβούλιου του Κράτους ειδικά σε ότι αφορά τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος από τη σύσταση του μέχρι σήμερα, μέσω της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων αποτέλεσε ένα σημαντικό, θετικό βήμα στο τομέα της υγείας, όμως ενάμιση χρόνο μετά εξακολουθεί να έχει δομικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Σε κάθε περίπτωση, ο εξορθολογισμός λειτουργίας του με στόχο την  οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων ευθύνης του, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και η σύσταση του γραφείου νομίζουμε ότι θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ότι αφορά στο Άρθρο 35, που είπε και ο κ. Πρόεδρος, δεν υπάρχει αντίφαση, σύμφωνα με το παλιό καθεστώς υπήρχε δυνατότητα παραίτησης είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για λόγους υγείας.

Τώρα δυνατότητα αναδιορισμού θα προβλέπεται αποκλειστικά μόνο για λόγους υγείας.

Στην έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει ότι καλλιεργείται η δυνατότητα αναδιορισμού για άλλους λόγους πλην για λόγους υγείας, συνεπώς, δεν υπάρχει καμία αντίφαση,

Σε ότι αφορά τις παρατηρήσεις της κ. Πατριανάκου, στο κομμάτι που έχουμε ενημέρωση από χθες το βράδυ που ήρθε η επιστολή μέχρι σήμερα, θα ήθελα μόνο να πω ότι σε μία παρατήρηση του Προέδρου που αφορά τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης παράστασης επί του θέματος αυτό το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμώ ότι αντιβαίνει στις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων και είναι άκυρη.

 Σε ότι αφορά το 4ο Μέρος.

Στο 4ο Μέρος, υπάρχούν μια σειρά από διατάξεις και άλλων Υπουργείων, έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις, ερωτήσεις από συναδέλφους Βουλευτές κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.

Θα ήθελα κωδικοποιημένα να καταθέσω κάποιες σκέψεις.

Στο Άρθρο 62, συστήνεται σύστημα μητρώων, τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση της διαβίβασης των αιτημάτων παροχής πληροφοριών από το σύνολο των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης, φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και του ΣΔΟΕ του Υπουργείο Οικονομικών, την οικονομική αστυνομία και τους αρμόδιους εισαγγελείς που αφορούν σε κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών.

Η πρόσβαση αυτών των αρχών και υπηρεσιών στο σύστημα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της αρμόδιας αρχής που είναι η γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στα Άρθρο 64, παρατείνεται μέχρι 10/7 από 10/5  η προθεσμία για την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης και την υποβολή των σχετικών καταστάσεων ενδοομιλικών συναλλαγών των επιχειρήσεων για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και λήγει μέχρι τις 30 Μαΐου του 2013.

Καλύπτεται έτσι το νομοθετικό κενό που υπάρχει για το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρήσης, σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης, μεταβίβασης των εισηγμένων σε χρηματιστήρια ημεδαπά και αλλοδαπά μετοχών.

Στο Άρθρο 67, που έγινε λόγος για τις κρατικές ενισχύσεις.

Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις δαπανών που θα λαμβάνονται στα εξής υπόψη, προκειμένου να κριθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά και να εξαιρεθούν της διαδικασίας ανάκτησης ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις με τις διατάξεις του Ν. 3220/2004.

Ειδικότερα, είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης ενίσχυσης της επιχείρησης, κατά το μέρος που οι επιχειρήσεις για κάλυψη του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού πραγματοποίησαν δαπάνες οι οποίες εμπίπτουν σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ έκανε μια γενικότερη αναφορά στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων, πράγματι εκτιμά και η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ότι το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων χρήζουν σοβαρής, υπεύθυνης συνολικής αντιμετώπισης αλλά και ισχυρής διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο βέβαια του ρεαλισμού.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δείχνει ευελιξία στην αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων.

Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης συνεχίζεται.

Για τις υποθέσεις που ήδη έχει εκδοθεί απόφαση, όπως για παράδειγμα οι ανακτήσεις εγγυήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου στη Θράκη, που δημιούργησαν και την ανάγκη ρύθμισης, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν.

Έχει ήδη τεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, αλλά και από εμάς προς το εξωτερικό, η ανάγκη της προστασίας της παραμεθορίου που αποτελεί και εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ότι αφορά στο Άρθρο 69, ακίνητα που ανήκουν στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4, του άρθρο 1, του Ν.590/1977, Εκκλησία της Ελλάδος, Μητροπόλεις και Μονές, ή επί των οποίων τα νομικά αυτά πρόσωπα διατηρούν δικαίωμα διακατοχής ή ασκούν τη διοίκηση και διαχείρισή τους, υπάγονται σε διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης και αποκτούν βιώσιμη επενδυτική ταυτότητα.

Το προϊόν της αξιοποίησης των προαναφερόμενων ακινήτων διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση, ενίσχυση και ανάπτυξη του κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και για τη χρηματοδότηση των εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων της.

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τη ρύθμιση την έχει στείλει το Υπουργείο Οικονομικών για σχόλια και στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Εκκλησία της Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, οι φορείς της είναι επίσης Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχει και ελάχιστα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

Η δυνατότητα αυτών των Προσώπων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που κατέχονται εξολοκλήρου από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να εκπονούν ΕΣΧΑΔΑ για τα ακίνητα τους και να επισπεύδουν τη διαδικασία έκδοσης ΕΣΧΑΔΑ, προβλέπεται, ήδη, στα Άρθρα 10 και 12, αντίστοιχα, του Ν. 3986/2011.

Επομένως, δεν εισάγουμε κάποια εξαίρεση ή κάποια ρύθμιση.

Η ουσία της ρύθμισης έγκειται στο να εξειδικεύει τίποτα για το τίμημα από την αξιοποίηση και αυτό αποτελεί εσωτερικό θέμα της εκκλησίας και στο να μην πάρει το ΤΑΙΠΕΔ τα ακίνητα της εκκλησίας, που προκύπτει, βέβαια, με πολύ έμμεσο τρόπο.

Μπορούμε να πούμε ότι, ουσιαστικά, είναι μια κωδικοποίηση του τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία σε ένα Άρθρο για λόγους συστηματικούς.

Στο Άρθρο 72, που ετέθη το θέμα γιατί αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

Καταρχάς, πόσα ήταν και ποια ήταν;

Ήταν επτά.

Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ειδικές γνώσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τι κάνουμε τώρα;

Προσθέτουμε δύο άτομα, αλλά αφαιρούμε ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και θα σας εξηγήσω γιατί.

Παραμένει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή σε περίπτωση μη διορισμού ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ήταν πριν ο Διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και ο Υποδιοικητής της Τραπέζης Ελλάδος, όπως ήταν και πριν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και προστίθεται ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα, αντί για δύο πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ειδικές γνώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Δηλαδή, με λίγα λόγια, εισέρχονται ως νέα μέλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ παραμένει ως μέλος ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αντί για δύο.

Η συμμετοχή της ηγεσίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας είναι λογική, αφού το Ταμείο είναι μέτοχος-χρηματοδότης των τραπεζών, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και το Ταμείο και το Συμβούλιο στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, κατά την περίοδο της Κυπριακής κρίσης.

Και για να το πω ακόμα πιο αναλυτικά, τα τρία αυτά πρόσωπα που μπαίνουν, κρίθηκε απαραίτητο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το σύνολο, σχεδόν, του ελληνικού τραπεζικού συστήματος βρίσκεται σήμερα υπό κρατική ενίσχυση και επομένως υπό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για το λόγο αυτό και δεδομένου ότι το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας εισηγείται επί θεμάτων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, σκόπιμη κρίθηκε η συμμετοχή της διοίκησης του Ταμείου.

Κατά τον τρόπο αυτό καθίσταται εφικτή και η υλοποίηση εκ μέρους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εισηγήσεων του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας.

Θα δείτε δε, πολλές φορές, σε πρακτικά του Συμβουλίου ότι παρίσταται ο Πρόεδρος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Προκειμένου τα μέλη δε του Συμβουλίου να μην ξεπερνούν τα εννιά, μειώθηκε κατά ένα μέλος η αναφορά στις προσωπικότητες που μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη του Συμβουλίου.

Επί του Άρθρου 72, παρατείνεται η δυνατότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων να κάνει χρήση πόρων από παρακαταθήκες, μέχρι την ημερομηνία απόσχισης του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων από αυτού.

Αντί για δύο έτη, από την ψήφιση του Ν. 3965/2011, που ισχύει και η προθεσμία έληγε στις 11 Μαΐου της φετινής χρήσης.

Αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής ρευστότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, αφού είναι αναγκαίο να διατηρηθεί το παρόν καθεστώς που επιτρέψει στο Ταμείο να κάνει χρήση των διαθέσιμων πόρων από τις παρακαταθήκες.

Στο Άρθρο 73, τροποποιούνται, συμπληρώνονται διατάξεις του Ν. 4152/2013, σχετικά με τη διαδικασία ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε παραλήπτες παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδος, άρα έρχεται να ενισχύσει την προηγούμενη παρατήρηση που έκανα και εγώ και ο κ. Κουκουλόπουλος και άλλοι συνάδελφοι.

Ειδικότερα, κατ’ εξαίρεση, όταν η ανάκτηση αφορά σε κρατική ενίσχυση που έχει χορηγηθεί σε παραλήπτες που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδος, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τις παραδεκτές αυτός, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Άρθρο 75, τροποποιούνται, συμπληρώνονται διάταξεις του Νόμου του 2011, σχετικά με τη διαδικασία παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση.

Στο Άρθρο 76, και εδώ θα μου επιτρέψετε δύο λεπτά την προσοχή σας, για να έχετε μια πλήρη εικόνα.

Αφορά στον ΟΔΔΗΧ.

Παρατείνονται αυτοδικαίως από το χρόνο λήξης της, μέχρι τις 31/12 του φετινού έτους, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του ΟΔΔΗΧ, δηλαδή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, εφόσον είναι ενεργές στις 30/5/2013.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο Οργανισμός, περίπου δεκατρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους και πέντε μήνες ύστερα από την άκρως επιτυχημένη επαναγορά χρέους, είναι σήμερα υποστελεχομένο σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί να ασκήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που η πολιτεία του έχει αναθέσει.

Ο Οργανισμός καλείται υπό τις παρούσες συνθήκες να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του, αρχικά με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου, κυρίως μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού, αλλά και τη διαχείριση αντιστάθμισης των κινδύνων αγορών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου χρέους.

Όμως, βασικός στόχος του ΟΔΔΗΧ, για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι η προετοιμασία και η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών, σε τεχνικό επίπεδο, για την επάνοδο της Ελλάδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, σε αποδεκτό κόστος.

Εάν, μάλιστα, λάβει κανείς υπόψη τους χρονικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του προγράμματος κυρίας χρηματοδότησης της χώρας από τον EFSF, εντός του επόμενου έτους, η επάνοδος αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα.

Για την επίτευξη του έργου του οργανισμού, εκτός άλλων απαιτείται η επάνδρωσή του, κυρίως με στελέχη έμπειρα και ικανά από την αγορά, αλλά και από τις υφιστάμενες, όμορες προς τον οργανισμό υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση, το υφιστάμενο προσωπικό που υπηρετεί σήμερα και είναι επιφορτισμένο με καθήκοντα που άπτονται του επιχειρησιακού έργου του Οργανισμού, περιορίζεται στα έξι πρόσωπα, εκ των οποίων τρεις είναι αποσπασμένοι από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, δύο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ένας από το Υπουργείο Οικονομικών, συγκεκριμένα από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και τρεις είναι συμβασιούχοι, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Από τους υπηρετούντες με συμβάσεις, οι δύο λήξαν 31/5 και η άλλη λήγει 7/7, χωρίς να παρέχεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής τους.

Από τους τρεις υπηρετούντες με απόσπαση, οι δύο λήγουν 25/2/2014 και ο τρίτος τον φετινό Νοέμβριο, του 2013.

Χωρίς, επίσης, να παρέχεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο η δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσής τους.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, από τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους και στη συνέχεια, περίπου, ανά εξάμηνο, σε διάστημα λιγότερο του ενός έτους, συνολικά, θα έχει πλήρως αποψιλωθεί ο Οργανισμός από το προσωπικό του.

Ενώ στον Οργανισμό, σήμερα, εκτός του Γενικού Διευθυντή, ουδείς άλλος καταλαμβάνει θέση ευθύνης.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο Γενικός Διευθυντής είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται τόσο του επιχειρησιακού, όσο και του υποστηρικτικού, διοικητικού έργου του οργανισμού, σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα καταναλίσκοντας τον χρόνο του δυσανάλογα με την κρισιμότητα των θυμάτων που καλείται να επιληφθεί.

Ενόψει της αναγκαίας προετοιμασίας επιστροφής της Ελληνικής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίου, αλλά και της επικείμενης αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η ενδυνάμωση του Οργανισμού και η ανάδειξή του ως αποκλειστικού και μόνου φορέα αρμοδιοτήτων που άπτουν δημοσίου χρέους καθίσταται άκρως επιτακτική και απαραίτητη η κατ’ ελάχιστον διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τη στελέχωσή του.

Είναι γνωστό ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και ο παριστάμενος Αναπληρωτής Υπουργός ενσωματώνει παρατηρήσεις συναδέλφων βουλευτών σε όλα τα Σχέδια Νόμου, τα οποία έχουν κατατεθεί.

Έχουμε υποστηρίξει, έχουμε κάνει δεκτές αρκετές παρατηρήσεις, όπως κάναμε και σήμερα.

Ετέθη ένα θέμα από τον κ. Βορίδη για το όριο των 70 ετών.

Πρώτα απ’ όλα, δεν το έχει θέσει κανένας άλλος Συνάδελφος.

Δεύτερον, απ’ όσο ενημερώθηκα και είδα στα Πρακτικά και οι φορείς δεν ήταν σύμφωνοι, διότι ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο μπαίνοντας ένα όριο, θα μπορούσε να συμβάλει κάποιος στη μείωση της ανεργίας στο συγκεκριμένο τομέα.

Τρίτον, το ίδιο το ΣΟΕΛ το ζήτησε, επειδή διαγράφει τα μέλη του αυτό στα 70 έτη.

Τέταρτον, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να το επανεξετάσουμε το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη κι αυτές τις παραμέτρους, αλλά σε κάθε περίπτωση νομοτεχνική δεν μπορεί να κατατεθεί σήμερα για λόγους νομοτεχνικούς, που είναι γνωστοί.

Το Άρθρο 77 είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής και η διεύρυνση αυτού πρέπει να εκτιμηθεί ως προς τις συνέπειες και να υποβληθεί από το αρμόδιο Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις, που ετέθησαν σήμερα.

Σε ότι αφορά παρατηρήσεις, που είχαν τεθεί και σε προηγούμενες συνεδριάσεις για το Άρθρο 77, κατά την άποψη του Υπουργείου Οικονομικών αυτές θα περιορίσουν τον τρόπο εφαρμογής της ρύθμισης, οπότε δεν μπορεί να γίνουν δεκτές.

Για το ΤΑΙΠΕΔ γίνεται ενημέρωση της Βουλής και πρέπει να γίνεται, να είναι συστηματική και πλήρης.

Νομίζω πρόσφατα υπήρχε και σχετική ενημέρωση της Βουλής.

Σε ότι αφορά κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις του κ. Κουκουλόπουλου για θέματα που άπτονται του Υπουργείου Οικονομικών, το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Συνάδελφος και το επικαλέστηκε στην τοποθέτησή του, προσπαθούμε στο πλαίσιο του εφικτού, την κατάλληλη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοσιονομικές συνθήκες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, να άρουμε αδικίες, που πράγματι έχουν δημιουργηθεί όχι μόνο στο Υπουργείο Οικονομικών, από την εφαρμογή όλων αυτών των νόμων την τελευταία τριετία.

Γνωρίζετε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, την αποδείξαμε πρόσφατα, αξιολογείται το θέμα που είπατε και θεωρώ ότι την κατάλληλη στιγμή μπορούμε να επαλειφθούμε αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube