Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του ΤΧΣ | 4.6.2022

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2022

 

Δελτίο Τύπου

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις»

 

 

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

 

Με το Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του ΤΧΣ, ώστε, υπό την διοίκηση ενός πιο ευέλικτου διοικητικού οργάνου, και σύμφωνα με συγκεκριμένη στοχοθέτηση που τίθεται ξεκάθαρα πλέον στον νόμο, το Ταμείο να κληθεί άμεσα και συντεταγμένα να δρομολογήσει την αποεπένδυσή του από το τραπεζικό σύστημα.

Ειδικότερα, χορηγείται σύντομη παράταση της διάρκειας του ΤΧΣ κατά τρία έτη, δηλαδή έως 31.12.2025, και εισάγεται ρητή πρόβλεψη ότι η διάθεση των συμμετοχών του Ταμείου στις τράπεζες, εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα που οριοθετείται από τη διάρκειά του, αποτελεί σκοπό του Ταμείου, τον οποίον οφείλει να εξυπηρετήσει.

Επίσης, αναμορφώνεται το μοντέλο διοίκησης του ΤΧΣ, με τη συνένωση των δύο υφιστάμενων οργάνων του, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου, σε ένα όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας του κατά τη λήψη αποφάσεων, ώστε να επιταχυνθεί η έγκαιρη αποεπένδυση από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία μετέχει σήμερα.

Προστίθενται προϋποθέσεις ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και αίρονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου του Ταμείου.

Αποτυπώνονται στον νόμο οι γενικές αρχές που διέπουν τη στρατηγική αποεπένδυσης, καθώς επίσης οι προδιαγραφές για την διαμόρφωση και την υλοποίησή της.

Τέλος, περιορίζονται τα ειδικά δικαιώματα διοίκησης του Ταμείου στα Δ.Σ. των τραπεζών, προκειμένου να αρθούν επικαλύψεις της ισχύουσας τραπεζικής νομοθεσίας και ταυτόχρονα να αυξηθεί η επενδυσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Με το Μέρος Β΄ του νομοσχεδίου, αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν άμεσα τα συμμετέχοντα στο Συνεγγυητικό Μέλη, δηλαδή τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν, τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, και τις ανώνυμες εταιρίες επενδυτικής διαμεσολάβησης, καθώς επίσης τους επενδυτές που συναλλάσσονται μέσω των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό εταιρειών.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, η εποπτεία του Συνεγγυητικού περνά από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο ορίζει ένα μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, θεσπίζονται κανόνες ορθής διακυβέρνησης του Συνεγγυητικού μέσω κριτηρίων ασυμβίβαστου για τα μέλη του Δ.Σ. και σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αποζημιώσεων.

Διατυπώνονται σαφείς προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παροχής αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται μέχρι το ανώτατο όριο των 30.000 ευρώ ανά επενδυτή, και εισάγεται υποχρέωση οι ετήσιοι ισολογισμοί του Συνεγγυητικού να συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Στόχος του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η παροχή της δυνατότητας στο Συνεγγυητικό να συμβαδίσει με τις εξελίξεις που έχουν συντελεστεί στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και την αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, δρώντας σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και πολυπλοκότερο φάσμα επενδυτικών υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

 

Με το Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου, εκσυγχρονίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ο οποίος έχει διανύσει 23 έτη αδιάλειπτης λειτουργίας, εκπληρώνοντας τον βασικό του σκοπό, που είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης του δημοσίου χρέους.

Οι συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς χρηματαγορές, η εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων και οι αυξημένες απαιτήσεις για ταχεία και αποτελεσματική δράση του Κράτους, καθώς και για έλεγχο και διαφάνεια, έχουν καταστήσει αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του.

Με τις εισαγόμενες διατάξεις, οι οποίες διατυπώθηκαν και με την τεχνική βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, επιδιώκεται η οργανωτική αναδιάρθρωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και ο εκσυγχρονισμός της διοικητικής του λειτουργίας και της οικονομικής του διαχείρισης.

Ακόμη, οι διατάξεις αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της συμβατικής του δραστηριότητας κυρίως ως προς τις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές.

Επίσης, το νομοσχέδιο μεριμνά για τη στελέχωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με το κατάλληλο στελεχιακό δυναμικό, με ευελιξία και ταχύτητα, αλλά ταυτόχρονα με διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιοκρατία τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια των εργασιακών σχέσεων.

 

Συνοψίζοντας, με το εν λόγω νομοσχέδιο, εισάγονται σημαντικές και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα δημιουργείται το πλαίσιο, ώστε ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να ανταποκριθεί με αρτιότερη οργάνωση και κατάλληλα εργαλεία στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι συναλλαγές με τις διεθνείς χρηματαγορές.

 

2022-06-04 ΔΤ_ΣΝ_ΤΧΣ_Συνεγγυητικού_ΟΔΔΗΧ

Συνημμένα σε αρχείο Word το σχέδιο νόμου:

01_ΣΝ_ΥΠΟΙΚ_ΤΧΣ_ΣΥΝΕΓΓ_ΟΔΔΗΧ

02_ΑΣΡ_ΤΧΣ_ΣΥΝΕΓΓ_ΟΔΔΗΧ

Ειδική ΣΝ_ΥΠΟΙΚ_ΤΧΣ_ΣΥΝΕΓΓ_ΟΔΔΗΧ

Έκθεση ΣΝ_ΥΠΟΙΚ_ΤΧΣ_ΣΥΝΕΓΓ_ΟΔΔΗΧ

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube