Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο Συνέδριο e-Government Conference – “Transforming the Public Sector | Focusing on Growth”

Κυρίες και Κύριοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την πρόταση που μου απεύθυναν να παραστώ στο σημερινό Συνέδριο και να καταθέσω κάποιες σκέψεις για την αναγκαιότητα των διαρθρωτικών αλλαγών, και ιδιαίτερα των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα.

Βασικό πυλώνα της ανάπτυξης της οικονομίας.

Ανάπτυξης όμως και όχι, απλώς, μεγέθυνσης.

Και αυτό διότι ως οικονομική μεγέθυνση ορίζεται η συνεχής αύξηση, κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου, του συνολικού ή κατά κεφαλήν προϊόντος της οικονομίας.

Υποδηλώνει την ικανοποιητική λειτουργία του βασικού μηχανισμού στο πλαίσιο μιας δεδομένης οικονομικής διάρθρωσης.

Όμως, η οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί από μόνη της να καλύψει όλες τις ανάγκες των πολιτών παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αγαθά καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών των πολιτών.

Ο στόχος, συνεπώς, της Πολιτείας πρέπει να επικεντρώνεται στην οικονομική ανάπτυξη, η οποία -ως ευρύτερη έννοια- εμπερικλείει τις ποσοτικές συνέπειες της μεγεθυντικής διαδικασίας αλλά ταυτόχρονα έχει και ποιοτική διάσταση.

Η οικονομική ανάπτυξη σημαίνει και περισσότερο προϊόν αλλά και μεταβολές του τεχνολογικού και θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο παράγεται και διανέμεται το προϊόν αυτό.

Περιέχει νέες ιδέες και προτιμήσεις.

Ενσωματώνει δομικές αλλαγές.

Υποδηλώνει βελτίωση της υλικής ευημερίας και της κατανομής των παραγόμενων αγαθών.

Σε τελική ανάλυση σημαίνει γενική αναβάθμιση του θεσμικού, βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου.

Κυρίες και Κύριοι,

Ο ρόλος του κράτους, σε μία οικονομία της ελεύθερης αγοράς, καθίσταται κρίσιμος για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ένα κράτος που θα πρέπει να παρεμβαίνει και να μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας, την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Να αντανακλά δηλαδή τα αιτήματα της σύγχρονης και ελεύθερης κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, ο συνδυασμός των οποίων καταλήγει στην κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Βέβαια, το μίγμα αγοράς και κράτους, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις της κοινωνίας.

Αλλά ορίζεται στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στις απόψεις περί ελάχιστου και μέγιστου κράτους.

Και αυτή η σχέση μεταξύ κράτους και αγοράς καθορίζεται και από την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης επιδιώκει το συγκερασμό της αναγκαίας, αλλά επώδυνης, δημοσιονομικής προσαρμογής, εξυγίανσης και πειθαρχίας με την επίτευξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε πολλούς τομείς της οικονομίας αλλά και στο κράτος, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Και ήδη εμφανίζονται τα πρώτα θετικά δείγματα αυτής της προσπάθειας.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, η χώρα επιτυγχάνει, εξαιτίας των θυσιών της κοινωνίας,  καλύτερες των στόχων δημοσιονομικές επιδόσεις, παρά τη βαθιά και παρατεταμένη ύφεση.

Στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών, έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά βήματα.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά και μόνο, μεταξύ άλλων:

1ον. Στις αποκρατικοποιήσεις, η ολοκλήρωση της πρώτης μεγάλης αποκρατικοποίησης κατά την τελευταία 4ετία, αυτής του ΟΠΑΠ, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και τις προοπτικές της  οικονομίας της.

2ον. Στη φορολογική διοίκηση, ενδυναμώθηκε θεσμικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ορίστηκε νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, με πενταετή θητεία και με διευρυμένες αρμοδιότητες.

3ον. Στις αγορές εργασίας και προϊόντων, η συμβολή του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων και των αγορών εκτιμάται ως σημαντική για την ανάπτυξη της χώρας.

4ον. Στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, η Κυβέρνηση εστίασε στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στον εκσυγχρονισμό της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας χωρίς, σε καμία περίπτωση, να απουσιάζει ο σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Πρόκειται για μια πολιτική που κινείται σε δύο άξονες:

  • Στη δημιουργία νέας πλατφόρμας παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
  • Στη διαμόρφωση πλατφόρμας για τον εκσυγχρονισμό και τη ψηφιοποίηση της ενδοκυβερνητικής συνεργασίας.

5ον. Στο δημόσιο τομέα, προχωρά η διοικητική μεταρρύθμιση η οποία εδράζεται σε δύο άξονες, στην αξιολόγηση δομών και προσωπικού και στην αλλαγή της πειθαρχικής διαδικασίας, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την εναρμόνισή της με τις ευρύτερες συνθήκες δημοσιονομικής προσαρμογής.

Συγκεκριμένα, ως προς την αξιολόγηση των δομών, κατά την πρώτη φάση του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος αξιολογήθηκαν τα Υπουργεία μαζί με κάποιους εποπτευόμενους φορείς που περιελήφθησαν στην αρχική φάση.

Το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2013 ολοκληρώθηκε μία διαδικασία, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, με την έγκριση από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης των προτάσεων αναδιοργάνωσης, των μεταρρυθμιστικών δράσεων και των σχεδίων στελέχωσης για το σύνολο των δομών που περιελήφθησαν στην αρχική περίμετρο αξιολόγησης.

Η μείωση των δομών κινήθηκε μεσοσταθμικά στο επίπεδο του 40%-45% και το δημοσιονομικό όφελος από την επιχειρησιακή εφαρμογή των εγκριθεισών μεταρρυθμιστικών δράσεων εκτιμάται στο 10%-15% επί του προϋπολογισμού των αξιολογηθέντων φορέων.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η φάση της εφαρμογής κατά την οποία τα Υπουργεία κλήθηκαν να περιγράψουν τους στρατηγικούς και τους επιχειρησιακούς τους στόχους, καθώς και τις θέσεις εργασίας που τους είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της αποστολής τους.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό στάδιο της μεταρρύθμισης.

Σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένας πιο αποτελεσματικός, ευέλικτος και προσανατολισμένος στις ανάγκες των πολιτών δημόσιος τομέας, με εξορθολογισμό της κατανομής του προσωπικού.

Για πρώτη φορά η Κυβέρνηση δεν αναλώνεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις περί μεταρρύθμισης.

Σχεδιάζει, εγκρίνει και υλοποιεί συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δράσεις.

Και η μεταρρύθμιση αυτή δεν εξαντλείται στη θέσπιση απλός ενός Προεδρικού Διατάγματος.

Το βάρος δίνεται στην ουσιαστική, επιχειρησιακή εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Το στοίχημα είναι να ανασχεδιαστούν οι διαδικασίες και να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ώστε να ανταπεξέλθει η Δημόσια Διοίκηση στη μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, αλλά και στην αναγκαιότητα μείωσης της δημοσιονομικής δαπάνης.

Κυρίες και Κύριοι,

Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, η Κυβέρνηση ανέλαβε την ευθύνη να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε, τηρώντας όλες τις συνταγματικές εγγυήσεις του κοινωνικού κράτους δικαίου, να αποχωρήσουν από το σύνολο του δημοσίου τομέα 15.000 υπάλληλοι.

Οι αποχωρήσεις δεν θα προκύψουν αποκλειστικά από τους 25.000 υπαλλήλους που πρόκειται να μετακινηθούν, όπως εθεωρείτο μέχρι σήμερα.

Από τις 15.000, οι 4.000 προγραμματίζεται να αποχωρήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 και οι υπόλοιποι 11.000 το 2014 στη βάση ενός τριμηνιαίου προγραμματισμού.

Οι βασικές πηγές αποχώρησης, όπως τις σχεδιάζει η Κυβέρνηση, με την συνδρομή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και κατόπιν εισήγησης της Ομάδας Υποστήριξης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, όπως αυτή συντονίζεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Επικρατείας είναι οι εξής:

1η πηγή: Οι πειθαρχικά υπόλογοι υπάλληλοι που θα κριθούν απολυτέοι με τελεσίδικη δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ουσίας, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

2η πηγή: Από την κατάργηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και από την λύση των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετούν σε αυτά.

3η πηγή: Από την αποτίμηση των προσόντων, δηλαδή από την αξιολόγηση των προσόντων που θα γίνει κατά την επανατοποθέτηση του προσωπικού στις νέες οργανικές δομές των δημόσιων υπηρεσιών (Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών), η οποία γίνεται αμέσως μετά την αξιολόγηση των δομών τους και ενόψει της μετακίνησης του πλεονάζοντος προσωπικού σε άλλη δημόσια υπηρεσία που έχει κενά διαπιστωμένα από τα σχέδια στελέχωσης.

4η πηγή: Από την εθελούσια έξοδο όλων όσοι ενώ βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αργίας, ή αναγκαστικής μετακίνησης λόγω κινητικότητας, προτιμήσουν να αποχωρήσουν από το Δημόσιο, λαμβάνοντας αποζημίωση που δικαιούνται ή εξαγοράζοντας τρία πλασματικά έτη, αρκεί να μη βρίσκονται 3 χρόνια πριν την πλήρη συνταξιοδότηση.

5η πηγή: Τέλος υπάρχει και μια άλλη πηγή, ενσωματωμένη ωστόσο στις προηγούμενες. Κατά την αποτίμηση των προσόντων και με αφορμή τα σχέδια στελέχωσης των υπηρεσιών και οργανισμών θα ελεγχθούν και αξιολογηθούν αναγκαστικά τα τυπικά προσόντα όλων όσων απασχολούνται στο Δημόσιο.

Θα ελεγχθεί η νομιμότητα της έννομης σχέσης που τα συνδέει με αυτά, η πραγματική συνδρομή των τυπικών προσόντων που επικαλούνται και θα γίνει, βέβαια, πιστοποίηση των προσόντων και των δικαιολογητικών τους.

Πρέπει να καταστεί ξεκάθαρο ότι οι συγκεκριμένες αποχωρήσεις δεν αποβλέπουν σε μείωση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, αφού η προβλεπόμενη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων επιτυγχάνεται και με το παραπάνω με τις συνταξιοδοτήσεις.

Άλλωστε προβλέπεται μείωση του προσωπικού άνω των 150.000 μέχρι το 2015, με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον αριθμό στις 180.000.

Οι σχεδιαζόμενες αναγκαστικές αποχωρήσεις αποβλέπουν αποκλειστικά στην άμεση ποιοτική ανανέωση του προσωπικού, αφού για κάθε μια αναγκαστική αποχώρηση θα εισέρχεται στο δημόσιο ένας νέος υπάλληλος που έχει προηγουμένως διαγωνιστεί, έχει πετύχει σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και περιμένει, χρόνια τώρα,  πιστώσεις ή κενά για μια θέση  στο Δημόσιο.

Οι στόχοι μας είναι πλέον ποιοτικοί και όχι μόνον ποσοτικοί.

Αναφορικά με το δεύτερο άξονα, αυτόν των πειθαρχικών διαδικασιών, γίνονται αποφασιστικές παρεμβάσεις προκειμένου να αυτονομηθεί η πειθαρχική διαδικασία και ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων από την ποινική.

Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια διαδικασία πειθαρχικής ευθύνης.

Αυτή ήταν ανενεργής.

Δεν λειτουργούσαν τα πειθαρχικά συμβούλια, διότι συνέπιπταν με τα υπηρεσιακά, τα οποία απαρτίζονταν από υπαλλήλους, με συνέπεια οι κρινόμενοι και οι κρίνοντες να συμπίπτουν.

Τα πειθαρχικά συμβούλια δεν αποφάσιζαν, περιμένοντας επί μακρόν την απόφαση των ποινικών δικαστηρίων.

Έτσι, οι τεράστιες καθυστερήσεις της ποινικής δικαιοσύνης αποτελούσαν το άλλοθι για την πλήρη αδράνεια της πειθαρχικής διαδικασίας.

Από την άλλη, η ίδια αδράνεια και οι σημαντικές καθυστερήσεις της πειθαρχικής διαδικασίας οδηγούσαν σε εγκλωβισμό και τους υπεύθυνους υπαλλήλους, αυτούς που αδίκως διώκονταν ποινικά ή πειθαρχικά.

Έτσι η Κυβέρνηση εστιάζει, και προς όφελος των εργαζομένων, στη σύντμηση των προθεσμιών σε όλα τα στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας και στην παρακολούθηση της τήρησης της πειθαρχικής διαδικασίας και του σεβασμού των προθεσμιών από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Δίνεται η, συνταγματικά άλλωστε κατοχυρωμένη από το 1927, δυνατότητα στον υπάλληλο να ασκεί απευθείας υπαλληλική προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης και του υποβιβασμού.

Δεν καταργείται το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Αυτό παραμένει αρμόδιο για τις ενστάσεις επί των υπόλοιπων ποινών.

Με την επίσπευση των πειθαρχικών διαδικασιών θωρακίζεται ακόμη περισσότερο και η αναλογικότητα στην εφαρμογή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας, αφού ο υπάλληλος που τίθεται αυτοδίκαια σε αργία έχει τη δυνατότητα να προσφύγει άμεσα στο πειθαρχικό όργανο και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Υπηρετείται, όμως, με τη ρύθμιση και το κύρος και το συμφέρον της υπηρεσίας,  καθώς η σύντομη κρίση των πειθαρχικών υποθέσεων αποτρέπει τον κίνδυνο να διαιωνίζονται οι διώξεις, να στιγματίζονται οι υπάλληλοι και να παραλύουν οι υπηρεσίες.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο διοικητικής μεταρρύθμισης προχωρά και το Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικότερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε μία σειρά από θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές.

Αλλαγές που έχουν διττή επιδίωξη, αφενός την ενδυνάμωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και αφετέρου τη βελτίωση της σχέσης με τους πολίτες.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων, τους προηγούμενους μήνες:

1ον. Η επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων με την προσαρμογή του τόσο στις τρέχουσες συνθήκες, όσο και στις διεθνείς πρακτικές και τα ελεγκτικά πρότυπα, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην εξυγίανση των δομών και της διαφάνειας της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

2ον.  Η ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίησημηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Πρόκειται για τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των ετήσιων προϋπολογισμών των εν λόγω φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε μηνιαία βάση με τη θέσπιση τριμηνιαίων στόχων και ανώτατων ορίων δαπανών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι διοικήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους στόχους και θα προβαίνουν σε προκαθορισμένες διορθωτικές παρεμβάσεις σε περίπτωση εμφάνισής τους.

Σε περιπτώσεις αρνητικής απόκλισης στα οικονομικά αποτελέσματα θα προβλέπεται ανάλογος περιορισμός των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες ή της επιχορήγησης ή της απόδοσης πόρων προς τους φορείς αυτούς.

3ον. Η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για παρέμβαση που στοχεύει στην εδραίωση μιας μεθοδικής διαδικασίας αποπληρωμής, στην δραστική επιτάχυνση των διαδικασιών αποπληρωμής, στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των επιλογών διοχέτευσης των δημοσίων πόρων και στην εδραίωση των πολιτικών που δεν θα επιτρέψουν τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικότερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προωθείται, παράλληλα, και μια σειρά από πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης, αλλά και των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

1ον. Η διαδικτυακή πύλη (portal) για τις συντάξεις του δημοσίου.

Για τη χρονική περίοδο αναμονής από τη στιγμή εξόδου από την ενεργό υπηρεσία μέχρι την στιγμή έναρξης της καταβολής της οριστικής σύνταξης έχει τεθεί σε λειτουργία, από τον Οκτώβριο του 2012, portal με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών και την προώθηση της αναγκαίας διαφάνειας.

Μέσω του εν λόγω portal οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν ήδη τη δυνατότητα υπολογισμού της σύνταξής τους και παρακολούθησης της πορείας της αιτήσεως συνταξιοδότησής τους, ενώ στη συνέχεια θα τεθούν στη διάθεση των πολιτών και άλλες υπηρεσίες.

Η θέση σε λειτουργία του portal και η δυνατότητα που ήδη παρέχεται διευκολύνει πλήθος πολιτών που σπεύδουν διά ζώσης ακόμη και για στοιχειώδεις πληροφορίες και επιτρέπει την παραγωγική ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού εντός της Υπηρεσίας με στόχο τη σύντμηση του χρόνου απόδοσης της σύνταξης.

2ον. Η λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων, η οποία εντάσσεται στις μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διόρθωση των διαρθρωτικών προβλημάτων που αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία ελλειμμάτων και απλήρωτων υποχρεώσεων του δημοσίου.

Το Μητρώο Δεσμεύσεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που έχουν υιοθετηθεί για τον έλεγχο των υποχρεώσεων και η εφαρμογή του είναι υποχρεωτική σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Έτσι, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε υποχρέωσης, δεσμεύονται οι αναγκαίες πιστώσεις του Προϋπολογισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πόροι για την πληρωμή τους.

Ήδη, τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου είναι ενθαρρυντικά, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2013, η συμμετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων ανέρχεται στο 95% επί του συνόλου των παλαιών φορέων, έναντι στόχου για συμμετοχή 91%, και στο 65% επί του συνόλου των νέων φορέων, έναντι στόχου για συμμετοχή 55%.

Παρατηρείται, συνεπώς, μία σημαντική αύξηση της συμμόρφωσης των φορέων, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις του Προγράμματος.

3ον. Η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης, μέσω της επέκτασης του ήδη υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της δημόσιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και της προώθησης του Προγράμματος με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Γενική Κυβέρνηση», το γνωστό ERP.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συστήματος δημοσιονομικού ελέγχου, το οποίο, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, θα επιτύχει τη μείωση του κόστους και του χρόνου κατάρτισης και παρακολούθησης των επιμέρους προϋπολογισμών, την αύξηση της εγκυρότητας των οικονομικών στοιχείων και τη διαμόρφωση μιας σαφώς ορισμένης ελεγκτικής διαδικασίας.

Ήδη έχει υπογραφεί το Τεχνικό Δελτίο του προγράμματος και βρισκόμαστε στη φάση της έναρξης της υλοποίησής του μετά την απαραίτητη, πρόσφατη, επαναξιολόγηση και βελτίωσή του.

Παράλληλα, βέβαια, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και με συναρμόδια Υπουργεία προωθείται μια σειρά πρωτοβουλιών για την τεχνολογική αναβάθμιση της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.

Μια τέτοια πρωτοβουλία, που ενδιαφέρει μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού κόσμου, είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Πρόκειται για μια διαρθρωτική, τεχνολογική, αλλαγή με σημαντικά οφέλη για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις.

Μια μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, παράλληλα, με το σχεδιασμό για ακόμη μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Για αυτό το λόγο και η Κυβέρνηση συντονισμένα έχει ήδη προχωρήσει με γρήγορα και αποφασιστικά βήματα σε σχέδιο διευκόλυνσης της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Συγκεκριμένα:

1ον. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ενσωμάτωση του μορφοτύπου από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

2ον. Είναι σε στάδιο τελικής επεξεργασίας νέες θεσμικές ρυθμίσεις για

  • την υιοθέτηση μιας ελάχιστης δομής,
  • τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου
  • τη δυνατότητα ηλεκτρονικοποίησης των Δελτίων Αποστολής
  • τη συχνότερη (μηνιαία) αποστολή δεδομένων σε κεντρικές υποδομές, και
  • τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων με τη θέσπιση παρόχων υπηρεσιών σχετικών με την ανταλλαγή – διαβίβαση ηλεκτρονικών δεδομένων

Έτσι, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επεξεργασίας των νέων ρυθμίσεων, οι οποίες και θα τεθούν σε διαβούλευση.

Κυρίες και Κύριοι,

Οι Έλληνες Πολίτες έχουν υποστεί και υφίστανται μεγάλες θυσίες για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όμως, στη δρομολογημένη, μετά το Μνημόνιο, πορεία η μόνη επιλογή που είχαμε ως Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης ήταν να επιταχύνουμε τους ρυθμούς και να επιδιώξουμε εμπλουτισμό του Προγράμματος.

Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αν και αναγκαίες, δεν είναι από μόνες τους ικανές για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Πρέπει να ενισχύεται όλο και περισσότερο ο συνδυασμός τους με πολιτικές ανάταξης και ανάπτυξης της οικονομίας και, συνακόλουθα, αύξησης της απασχόλησης.

Τελευταία πυκνώνουν τα «σήματα», από «πομπούς» εντός και εκτός της χώρας, ότι τα δημοσιονομικά της σταθεροποιούνται.

Οι στόχοι επιτυγχάνονται.

Βέβαια, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, «πανηγυρισμών» αλλά ούτε και μίζερων προσεγγίσεων.

Υπάρχει μόνο ανάγκη για άθροιση και συμπόρευση των δημιουργικών δυνάμεων του έθνους.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube