Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών”

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Εισάγεται, σήμερα, στην Ολομέλεια, το Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών και διοικητικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών, μετά την διεξοδική συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων και τις επί τα βελτίω τροποποιήσεις διατάξεών του, που προηγήθηκαν κατά την επεξεργασία του στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Επεξεργασία, σε συνέχεια των διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης, γνωμοδότησης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ενσωμάτωσης άλλων παρατηρήσεων από φυσικά πρόσωπα και φορείς.

Πρόκειται, συνεπώς, για μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Μία νομοθετική πρωτοβουλία, και θέλω να σταθώ σε αυτό, η οποία κινείται πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Κι αυτό γιατί η πολιτική της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης δεν εξαντλείται στη θέσπιση ρυθμίσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο και από τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι των εταίρων και δανειστών της.

Η Κυβέρνηση νομοθετεί με σχέδιο και πρόγραμμα, στη βάση ενός ευρύτερου ορίζοντα.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στόχος του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου είναι η αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται σε πεδία του κράτους, η βελτίωση των σχέσεών του με τους πολίτες και εν τέλει ο σύγχρονος εμπλουτισμός του θεσμικού κεφαλαίου μας.

Ειδικότερα, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός διατάξεων που αφορούν στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση και το πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Η προσπάθεια για τη βελτίωση της αναμφίβολα δύσκολης καθημερινότητας των πολιτών οφείλει να είναι συνεχής.

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου αποτελεί κρίκο αυτής της αλυσίδας.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο Νόμου στο πεδίο των συντάξεων του Δημοσίου:

1ον. Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, και χορηγείται μέχρι να καταβληθεί η τελική σύνταξη.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.

Γενικότερα, πρόκειται για ένα ποσοστό, το οποίο θα αξιολογήσουμε σε μελλοντικό χρόνο, και αφού δούμε τη δυναμική και τις τεχνικές παραμέτρους της διαδικασίας θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο αύξησής του, όπως έχουν αναφέρει κι άλλοι Συνάδελφοι.

Με την προκαταβολή σύνταξης, καθίστανται άνευ αντικειμένου οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεων πολιτών, εκμηδενίζονται οι μέχρι σήμερα εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων, και δίνεται το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Λύνεται, έτσι, ένα υπαρκτό πρόβλημα για τους συνταξιούχους.

Βελτιώνεται η καθημερινότητά τους και διασφαλίζεται η αξιοπρέπειά τους.

Η εν λόγω ρύθμιση θα έχει εφαρμογή σε όσους αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1η Ιουνίου και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

Κατ’ εξαίρεση, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους αποχωρήσουν από 1η Μαρτίου μέχρι 31η Μαΐου, οι οποίοι για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησής τους  μέχρι και την 31η Μαΐου μπορούν να λάβουν τις τρίμηνες αποδοχές που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αυτό, και από 1η Ιουνίου την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σχέδιο Νόμου.

Ενώ, με σχετική Υπουργική Απόφαση θα καθορισθεί και η επέκταση της προκαταβολής σε όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου.

2ον. Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου, ώστε να απαλειφθούν φαινόμενα καθυστέρησης και κωλυσιεργίας που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησής της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν αυτές τις προθεσμίες, αφού είναι αυτονόητο ότι και υπάλληλοι πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες.

3ον. Επιβάλλεται η απόλυτη τήρηση της διαδικασίας προώθησης των υποθέσεων, διευθετώντας και νομοθετικά μία σημαντική στρέβλωση που επέτρεπε την εμφάνιση περιπτώσεων κοινωνικής αδικίας.

4ον. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο την περαιτέρω σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την οριστική καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών.

5ον. Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, ανά 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες.

6ον. Διευθετούνται συνταξιοδοτικά ζητήματα με όρους διασφάλισης κοινωνικής δικαιοσύνης σε πεδία, όπως, τα επιδόματα νόσου και ανικανότητας που θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται με βάση το μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ίσχυε πριν τις προσαρμογές των ειδικών μισθολογικών καθεστώτων.

Εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας.

7ον. Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται.

Έτσι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσοστό της σύνταξης του Δημοσίου υπαλλήλου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη.

Πρόκειται για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος συμπολιτών μας, καθώς, πλέον, στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούνται,  περικόπτεται το ποσό της κύριας ή των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.980 ευρώ) αντί της περικοπής του 70% του ποσού της σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (990 ευρώ) που ισχύει σήμερα.

8ον. Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά στην αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη, και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη.

Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους.

9ον. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε όσοι εξήλθαν της Υπηρεσίας από 1η Ιουλίου 2011 και δεν είχαν λάβει τη μισθολογική προαγωγή που ενδεχομένως δικαιούντο βάση των διατάξεων του Ν. 2838/2000, να τη λαμβάνουν αναδρομικά και επαναϋπολογίζεται ανάλογα η σύνταξή τους.

Πρόκειται για μία διάταξη που αφορά σε όλους τους αμειβόμενους με βάση τα ειδικά μισθολόγια.

10ον. Προβλέπεται ότι η πενταετής προθεσμία για την άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα τέκνα που είναι ανίκανα για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω, αυξάνεται στο διπλάσιο, ενώ για τις περιπτώσεις ανικανότητας σε ποσοστό 80% και άνω οι εν λόγω προσθεσμίες δεν ισχύουν.

Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν επιβεβλημένες, γιατί ορισμένα από τα ανωτέρω πρόσωπα λόγω της κατάστασής τους (βαριές αναπηρίες) δεν μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και, ιδιαίτερα μετά το θάνατο και του δεύτερου γονέα τους, μένουν εντελώς απροστάτευτα χωρίς κανένα οικονομικό πόρο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει, όπως προανέφερα, και διατάξεις που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο διαχείρισης των αδρανών καταθετικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, επικαιροποιείται, ουσιαστικά καταρτίζεται για πρώτη φορά, το ξεπερασμένο νομοθετικό πλαίσιο.

Έτσι επιτρέπεται η χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με απώτερο σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η δυνατότητα αξιοποίησης των εν λόγω πόρων προκύπτει μετά την παραγραφή των δικαιωμάτων του καταθέτη ή των νομίμων κληρονόμων του κατόπιν παρέλευσης εικοσαετίας.

Επιπρόσθετα, καταργείται η παρωχημένη διάταξη που προέβλεπε παραγραφή των δικαιωμάτων του Δημοσίου κατόπιν παρέλευσης δεκαετίας, από τη συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης εικοσαετίας.

Η διατύπωση της παρούσας ρύθμισης συνάδει απόλυτα τόσο με τις ισχύουσες διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί παραγραφής, όσο και με τη διαμορφωθείσα σχετική εθνική νομολογία.

Η εισαγωγή των εν λόγω ρυθμίσεων κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι:

1ον. Εντοπίζεται αδυναμία να ελεγχθεί η πληρότητα εφαρμογής του υφιστάμενου, πλην όμως παρωχημένου, αν και όχι ανενεργού νομοθετικού πλαισίου.

Κι αυτό γιατί ήταν δύσκολο να εντοπιστεί σε απόλυτο βαθμό το ύψος του ποσού που έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, το ύψος των καταβολών ανά τράπεζα, καθώς και το ποσό που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί, καθώς είναι πολύ πιθανό να υπήρξαν περιπτώσεις που τα δικαιώματα του Δημοσίου παραγράφησαν μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη λήξη της προθεσμίας για την απόδοση των εν λόγω ποσών.

2ον. Η τρέχουσα, ιδιαίτερα δυσμενής, οικονομική συγκυρία της χώρας επιβάλλει, μεταξύ άλλων, την επικαιροποίηση της τηρητέας στάσης εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου ως προς το ζήτημα των αδρανών ή άλλως ανενεργών καταθέσεων.

3ον. Μολονότι δεν υφίσταται ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση ειδικά με το ζήτημα της παραγραφής των αδρανών καταθέσεων, εντούτοις στις περιπτώσεις εκείνες που εντοπίστηκε η ύπαρξη σχετικής ρύθμισης όχι μόνο σε ορισμένα κράτη–μέλη, αλλά και σε χώρες που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα οικονομικά οφέλη για το Δημόσιο ήταν απολύτως μετρήσιμα και προφανή.

Όσον αφορά στους δημοσιονομικούς ελέγχους και γενικότερα τη δημοσιονομική διαχείριση, με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου εμπλουτίζεται το θεσμικό πλαίσιο της χώρας με σημαντικές, βελτιωτικές ρυθμίσεις.

Με τις διατάξεις της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, σε συνέχεια των εκσυγχρονιστικών παρεμβάσεών μας με το Ν. 4081/2012, επιχειρούμε να ενδυναμώσουμε τόσο στελεχιακά, όσο και οργανωτικά τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ), το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια εδραίωσης της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πειθαρχίας.

Και αυτό διότι οι απαιτήσεις για δημοσιονομικούς ελέγχους έχουν αυξηθεί την τελευταία περίοδο σημαντικά, διογκώνοντας το φόρτο της ελεγκτικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα:

  • Το 2012 οι διενεργηθέντες έλεγχοι από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων αυξήθηκαν κατά περίπου 50% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
  • Για το 2013, η κατάσταση ελέγχων έχει ως εξής:

‒    51 έκτακτοι προγραμματισμένοι έλεγχοι.

‒    13 έκτακτοι διενεργούμενοι έλεγχοι.

‒    12 τακτικοί προγραμματισμένοι έλεγχοι.

Ενώ, γενικά, οι παραληφθείσες υποθέσεις ελέγχων, κατά την παρούσα φάση, ανέρχονται περίπου στις 860, εκ των οποίων οι 120 είναι από εισαγγελικές παραγγελίες και οι 740 είναι από την Οικονομική Επιθεώρηση και λοιπές αρχές.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην ελεγκτική δραστηριότητα της ΕΔΕΛ, καθώς το 2012 οι σχετικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά περίπου 25% σε σχέση με το 2011, ενώ για το 2013 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν 10% με 15%.

Παράλληλα, ορίζεται πλαίσιο θητείας για τους υπαλλήλους που ασκούν δημοσιονομικούς ελέγχους, για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου συνιστά μία νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Εθνικής Ευθύνης για τον εκσυγχρονισμό πτυχών του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα δημοσιονομικά και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

Και αυτό, σε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και τους πολίτες.

Συνιστά μία ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Υπογραμμίζω, εκ νέου, ότι η πρωτοβουλία αυτή κινείται πέρα από τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Θεωρώ ότι η στήριξή της, από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, θα έστελνε προς όλες τις κατευθύνσεις, εντός και εκτός της χώρας, το εθνικά σωστό μήνυμα.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube