Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Α. Ψυχάρη για το ενιαίο μισθολόγιο

Πρωτολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Με την Επίκαιρη Ερώτησή σας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο.

Ζήτημα με σημαντικές δημοσιονομικές, διοικητικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Ζήτημα μεγάλης σημασίας για την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική «νομιμοποίηση» της εθνικής προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Ζήτημα το οποίο, από την υιοθέτησή του στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα στο τέλος του 2011, και από τη μετέπειτα επέκτασή του στο προσωπικό των ΝΠΙΔ και σε άλλους φορείς του Δημοσίου στις αρχές του 2013, απαιτεί συνεχή παρακολούθηση ως προς την υλοποίησή του.

Και στοχευμένες, διορθωτικές παρεμβάσεις.

Όταν και όπου απαιτείται.

Προς την κατεύθυνση αυτή, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έχουν γίνει, συγκεκριμένες, συγκροτημένες κινήσεις.

1ον. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων διενήργησε 5 έκτακτους ελέγχους μισθοδοσίας το 2013.

2ον. Τα Υπουργεία, με την από 24 Οκτωβρίου 2013 Επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ενημερώθηκαν για την αναγκαιότητα παρακολούθησης τυχόν αποκλίσεων στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων τους, συμπεριλαμβανομένων και των μισθολογικών δαπανών.

3ον. Η Γενική Διεύθυνση Μισθών, μετά την από 24 Οκτωβρίου 2013 Επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, πραγματοποίησε ελέγχους σε 13 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις ότι είτε δεν έχουν εφαρμόσει ορθά το ενιαίο μισθολόγιο είτε το έχουν μεν εφαρμόσει, πλην όμως πιθανώς με «οριακή» ή «διασταλτική ερμηνεία» του Νόμου ή του οργανογράμματός τους, που οδηγεί σε διαφοροποίηση του μέσου μισθού τους.

4ον. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μισθών, μετά την ίδια Επιστολή, θα προχωρήσει, κατά το επόμενο εξάμηνο, σε ελέγχους σε 94 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την αποτίμηση της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου.

Πρόκειται για φορείς που είτε δεν παρέχουν μισθολογικά στοιχεία είτε υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη μη εφαρμογή των σχετικών μισθολογικών διατάξεων.

Από αυτούς, 49 είναι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 24 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 7 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 6 του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 3 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2 του Υπουργείου Υγείας, και από 1 των Υπουργείων Μακεδονίας και Θράκης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5ον. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μετά την από 30 Οκτωβρίου 2013 Επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, έχει αναλάβει προς διερεύνηση, την αξιολόγηση των μισθολογικών δαπανών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

Πρόκειται για συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους με το αίτημα προς τις εν λόγω Αρχές να βεβαιώσουν την εναρμόνιση με τις κείμενες διατάξεις και συνεχίζεται με την ανάλυση των απαντήσεών τους από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μισθών.

6ον. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μετά την από 3 Δεκεμβρίου 2013 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, προχώρησε στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου μισθοδοσίας σε 4 φορείς, οι οποίοι δεν είχαν ενταχθεί στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Κύριε Συνάδελφε,

Σας αναφέρω αυτές τις πρωτοβουλίες για να αναδείξω τη βούληση της Κυβέρνησης να παρακολουθήσει την υλοποίηση των υφιστάμενων Νόμων για την εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο.

Και να καταδείξει, όπως θα αναφέρω στη δευτερολογία μου, ότι αυτές οι νησίδες μη τήρησης των Νόμων θα εντοπισθούν.

Και θα αντιμετωπισθούν.

Περισσότερα κατά τη δευτερολογία μου.

Δευτερολογία

Κύριε Συνάδελφε,

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο, σε γενικές γραμμές, κρίνεται ικανοποιητική.

Το μισθολογικό κόστος, μετά την εφαρμογή του, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 8,5% του ΑΕΠ το 2014, προσεγγίζοντας το μέσο Ευρωπαϊκό όρο.

Και να μειωθεί ακόμη περισσότερο από τη συνέχιση, και μόνο, της εφαρμογής του κανόνα 1:5.

Πρόκειται για σημαντική προσαρμογή, εάν αναλογιστούμε ότι το μισθολογικό κόστος ήταν 9,6% του ΑΕΠ το 2011.

Κύριε Συνάδελφε,

Σε ότι αφορά τους φορείς υλοποίησης του ενιαίου μισθολογίου, όλα τα Υπουργεία το εφαρμόζουν.

Ενδεχόμενες διαφορές που μπορεί να εμφανίζονται στους μέσους μισθούς κάθε Υπουργείου οφείλονται, αφενός στη διαφορετική σύνθεση του προσωπικού του κάθε Υπουργείου, για παράδειγμα στον αριθμό προσωπικού ανά επίπεδο εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και των ετών υπηρεσίας), και αφετέρου στην ύπαρξη διαφορετικών μεγεθών υπερβάλλουσας μείωσης που, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχει κρατηθεί ως διαφορά μέχρι το 2016.

Σε ότι αφορά τους ελέγχους που σας προανέφερα, και με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα:

1ον. Οι 5 έκτακτοι έλεγχοι μισθοδοσίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων αφορούν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τη Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, την καταβολή επιδόματος στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα του Ν. Ιωαννίνων και τη μισθολογική προσαρμογή του καθεστώτος διαθεσιμότητας.

Για τους 2 πρώτους ελέγχους έχουν συνταχθεί οι εκθέσεις αποτελεσμάτων ελέγχου, και αναμένεται η οριστικοποίηση των πορισμάτων.

Για την 3η περίπτωση, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, όπου και παρατηρούνται υπερβάσεις, αναμένονται οι σχετικές πρωτοβουλίες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα λάβει τις ενδεδειγμένες αποφάσεις για την εφαρμογή των μισθολογικών προσαρμογών.

Για την 4η περίπτωση αναμένεται η ολοκλήρωση της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου.

Και για την τελευταία περίπτωση, και οι 90 ελεγχθέντες φορείς ανταποκρίθηκαν στις συστάσεις του ελέγχου μισθολογικής προσαρμογής του καθεστώτος διαθεσιμότητας.

2ον. Οι 13 έλεγχοι της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών αφορούσαν φορείς 6 Υπουργείων.

Από την κατ’ αρχήν εξέταση των μισθολογικών στοιχείων τους προέκυψε ότι ένας φορέας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δεν εφήρμοσε το ενιαίο μισθολόγιο.

Εξαιτίας αυτού του λόγου, απομακρύνθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπόλοιποι το εφαρμόζουν χωρίς να έχουν, μέχρι στιγμής, προκύψει ουσιώδη ευρήματα που να έχουν σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Τα ευρήματα που εντοπίσθηκαν, αφορούν:

  • Περιπτώσεις αύξησης των αποδοχών που δόθηκε εφάπαξ και όχι τμηματικά όπως προβλέπεται από το ενιαίο μισθολόγιο.
  • Μικρό αριθμό περιπτώσεων που κατετάγησαν Διευθυντές στον Α’ βαθμό και χορηγήθηκαν επιδόματα θέσεων ευθύνης ανώτερης κατηγορίας απ’ αυτήν στην οποία πραγματικά ανήκαν οι υπάλληλοι.
  • Μία περίπτωση που χορηγούνταν πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση που δεν προβλεπόταν από το Νόμο.
  • Δύο περιπτώσεις που έγινε εσφαλμένη κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και  δικηγόρων με έμμισθη εντολή στα μισθολογικά κλιμάκια.

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι φορείς και έχει ζητηθεί να προβούν άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες και σε αναζήτηση των ποσών που τυχόν αχρεωστήτως κατεβλήθησαν.

Και, φυσικά, θα υπάρξει στενή παρακολούθηση της συμμόρφωσής τους.

3ον. Μόλις ολοκληρώθηκε η διενέργεια ελέγχου για μισθολογική προσαρμογή καθεστώτος διαθεσιμότητας σε 4 φορείς, και πιο συγκεκριμένα στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, στον ΟΑΕΔ, στον ΕΟΤ και στον ΕΦΕΤ.

Παρατηρήθηκαν ορισμένες, λίγες, καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Νόμου.

Καθυστερήσεις που οφείλονται σε διοικητικά και τεχνικά ζητήματα και η διευθέτηση των οποίων δρομολογείται άμεσα.

Ειδικά στην περίπτωση του ΕΟΤ, όπου εμφανίσθηκε και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύντομα, και μέχρι 18 Δεκεμβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες παραμετροποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος υποστήριξης μισθοδοσίας και πλήρους ένταξης της μισθοδοσίας των υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παρακολουθούν στενά τη συμμόρφωσή τους.

Κύριε Συνάδελφε,

Στο Υπουργείο Οικονομικών, και δη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, ώστε να εντοπιστεί και να προσαρμοστεί κάθε νησίδα απόκλισης από το ενιαίο μισθολόγιο.

Αυτό επιτάσσει η προσήλωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική αποτελεσματικότητα.

Κύριε Συνάδελφε,

Το ενιαίο μισθολόγιο εφαρμόζεται.

Και όποιοι ελάχιστοι νόμισαν ότι μπορεί να παρεκκλίνουν, εντοπίζονται, επιστρέφουν τους δημόσιους πόρους και εναρμονίζονται.

Σε αυτή την προσπάθεια συστρατεύονται, όπως άλλωστε και επιβάλλεται, όλα τα μέλη της Κυβέρνησης.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube