Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας στην Πάτρα

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να ευχαριστήσω το Επιμελητήριο Αχαΐας για την πρόσκλησή του να παραστώ σήμερα στην εκδήλωση για την Κοπή της Πίτας του νέου έτους.

Ενός έτους κομβικού για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.

Ενός έτους στο οποίο εκτιμάται ότι η χώρα θα εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, κεφαλαιοποιώντας τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, κυρίως των 2 τελευταίων.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι, μετά από μια σειρά από δύσκολα χρόνια, τη χρονιά που πέρασε πετύχαμε τη σταθεροποίηση της διεθνούς θέσης της χώρας και των δημόσιων οικονομικών της.

Πλέον, η χώρα βρίσκεται σε ένα καλύτερο σημείο αφετηρίας, αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που ανελήφθησαν και υλοποιήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, από το καλοκαίρι του 2012, για την αντιμετώπιση των συνθηκών έντονης αβεβαιότητας, αλλά και ασφυξίας, που είχαν τότε συσσωρευτεί.

Ένα καλύτερο σημείο αφετηρίας, αποτέλεσμα των τεράστιων θυσιών της Ελληνικής κοινωνίας, τόσο σε όρους δημοσιονομικού εγχειρήματος όσο και σε όρους βιοτικού επιπέδου.

Σήμερα, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι αυτές οι θυσίες αρχίζουν να πιάνουν τόπο:

Η ύφεση επιβραδύνεται.

Η αυξητική δυναμική της ανεργίας ανακόπτεται.

Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

Το κόστος δανεισμού μειώνεται.

Διαρθρωτικές αλλαγές υλοποιούνται.

Αποκρατικοποιήσεις ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.

Οι τιμές ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στον περιορισμό της ζήτησης και του κόστους εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε βελτίωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος.

Οι στόχοι της δημοσιονομικής πολιτικής επιτυγχάνονται.

Η χώρα, μετά από πολλά χρόνια, επιτυγχάνει πρωτογενές πλεόνασμα.

Πλεόνασμα το οποίο, σε διαρθρωτικούς όρους, είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Πλεόνασμα σημαντικό, το οποίο οφείλεται στην επίτευξη των στόχων στο σκέλος των εσόδων και στην υπέρβαση αυτών στο σκέλος των δαπανών.

Πλεόνασμα βιώσιμο, αφού, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και οι επιστροφές φόρων, βασικοί πυλώνες ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, διαμορφώθηκαν, τελικά υψηλότερα από το 2012.

Κυρίες και Κύριοι,

Αυτές οι θετικές ενδείξεις πλέον αναγνωρίζονται, και εκτός χώρας.

Ωστόσο, η επαλήθευση των θετικών προοπτικών και η πορεία της οικονομίας στο μέλλον υπόκεινται ακόμη σε ισχυρές αβεβαιότητες, καθώς:

Η οικονομία μόλις εξέρχεται από μία εξαετία μεγάλης ύφεσης.

Το ποσοστό ανεργίας, κυρίως των νέων, παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Τα προβλήματα ρευστότητας παραμένουν.

Η παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, από την πλευρά της προσφοράς, προχωρεί με αργούς ρυθμούς.

Βέβαια, για τους λόγους αυτούς, οι θετικές ενδείξεις, που ήδη καταγράφονται, συνιστούν και εφαλτήριο για τη συνέχιση του εγχειρήματος, και όχι αφορμή για εφησυχασμό.

Εφαλτήριο, για τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσπάθειας και τον περαιτέρω εμπλουτισμό της με αναπτυξιακές δράσεις και πολιτικές.

Πολιτικές, που θα εξασφαλίσουν ότι η Ελλάδα, το 2014, μετά από 6 έτη, θα εξέλθει από την παρατεταμένη ύφεση και το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Πολιτικές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής που θα έχει ως στόχο την επίτευξη βιώσιμων, διατηρήσιμων και διευρυνόμενων πρωτογενών πλεονασμάτων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, την ανάκαμψη αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Ελλάδα της Ανάκαμψης, το 2014, θα στηριχθεί:

1ον. Στην ταχύτερη αξιοποίηση και υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων από πόρους του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση αφενός των επενδύσεων στις υποδομές και αφετέρου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

2ον. Στην ολοκλήρωση της προγραμματισμένης διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα.

Το συνολικό ποσό των τελικών πληρωμών ανέρχεται, μέχρι σήμερα, περίπου, στα 6,2 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω των 3 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

3ον. Στην εντατικότερη υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου.

Μέχρι σήμερα, υλοποιήθηκαν 12 έργα αποκρατικοποιήσεων, με συνολικά εκτιμώμενα έσοδα ύψους 3,8 δισ. ευρώ, ενώ για το 2014 προβλέπονται έσοδα ύψους 3,6 δισ. ευρώ.

4ον. Στην προσήλωση της οικονομικής πολιτικής στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με μεγάλο μακροχρόνιο όφελος, αλλά βραχυχρόνιο κόστος, κυρίως με την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

5ον. Στην ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία μεσοπρόθεσμα αναμένεται να συνοδευθεί από την εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης και την ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία.

Η Ελλάδα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, από το 2014, θα στηριχθεί, πέρα και πάνω από «Μνημόνια», σε μια συνολική, συνεκτική στρατηγική ώστε να οδηγηθεί η χώρα, το ταχύτερο δυνατόν, στην έξοδο από την κρίση.

Στρατηγική, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά πρέπει να είναι:

1ον. Η ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, επιτυγχάνοντας τη φορολόγησή του.

Όσο περισσότερο προσεγγίζουμε αυτό το στόχο, τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οι οποίοι έχουν υποστεί και τη μείωση του εισοδήματός τους.

2ον. Η διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και πειθαρχίας.

Η προσήλωση σ’ αυτούς τους κανόνες και τις πρακτικές έχει ήδη αποδώσει αποτελέσματα, οδηγώντας σε σημαντική περιστολή των πρωτογενών δαπανών.

3ον. Η δημιουργία ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και σύγχρονου κράτους.

Ενός κράτους που θα παρεμβαίνει και θα μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς και την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του παραγόμενου πλούτου και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ενός κράτους που θα ανταποκρίνεται, με επάρκεια, στα αιτήματα της σύγχρονης ελεύθερης κοινωνίας για οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη.

4ον. Η βελτίωση της «ποιότητας» των δημόσιων οικονομικών.

Και αυτό θα επιτευχθεί με την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πόρων και με την ενίσχυση, σταδιακά, των δαπανών που έχουν υψηλό πολλαπλασιαστή και απόδοση, προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούν υψηλή κοινωνική ανταποδοτικότητα.

Αυτός ο προσανατολισμός των δημόσιων δαπανών συνάδει και με τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία παράγοντες όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

5ον. Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να περιορισθεί το επίπεδο της φτώχειας που αντιμετωπίζει η χώρα.

Με τον εξορθολογισμό των μηχανισμών αναδιανομής εισοδήματος.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

6ον. Η αύξηση των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς και η διατήρηση της κατανάλωσης σε υψηλά επίπεδα, έχοντας, όμως, σημαντικά μικρότερο συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ.

7ον. Η περαιτέρω ενίσχυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Η αλήθεια είναι ότι το δημόσιο χρέος, εδώ και δεκαετίες, είχε πολύ ισχυρή αυξητική δυναμική.

Αλήθεια, επίσης, είναι ότι ο ρυθμός αύξησής του αρχίζει να περιορίζεται, η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκειά του έχει χρονικά επεκταθεί και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του έχουν αισθητά μειωθεί.

Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους παραμένει ανοικτό.

Ρεαλιστικές λύσεις και εφαρμόσιμες τεχνικές υπάρχουν.

Πρέπει να υιοθετηθούν, με καθαρό τρόπο, το συντομότερο δυνατό.

Το πρόσφατο παρελθόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απέδειξε ότι η αναβλητικότητα και η διστακτικότητα δεν ήταν «σύμμαχοι» των λύσεων.

8ον. Η διαμόρφωση των συνθηκών για την έξοδο της χώρας στις αγορές.

Η έξοδος στις αγορές προϋποθέτει, μαζί με το σχεδιασμό των κατάλληλων χρηματοοικονομικών τεχνικών, την επιτυχή εξέλιξη σε πεδία, όπως αυτά της επίτευξης διατηρήσιμων, μακροχρόνιων πρωτογενών πλεονασμάτων, της διαμόρφωσης συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Εργαζόμαστε μεθοδικά και συστηματικά ώστε να είναι εφικτή η επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2014 όμως είναι σημαντικό για τη χώρα και για έναν ακόμη λόγο:

Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προεδρία, σε μία κρίσιμη περίοδο τόσο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όσο και για τη διαμόρφωση συνθηκών ευημερίας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες.

Είναι επιτακτική, πλέον, η ανάγκη η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, προωθώντας, παράλληλα με την εμβάθυνση της ΟΝΕ και τη βιώσιμη αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών, την αντιμετώπιση των υφεσιακών τάσεων και της δυναμικής της ανεργίας.

Και αυτό γιατί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία, αν και είναι αναγκαία, δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, μεταξύ άλλων, η επίτευξη και διασφάλιση μιας «ισορροπίας» μεταξύ των πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και των πολιτικών ανάπτυξης ώστε να ενισχυθεί καθοριστικά η απασχόληση και να τονωθεί η συνοχή, σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Το 2014, συνεπώς, είναι ένα έτος που η Ελλάδα θα συνεχίσει να προχωρά και να προωθεί την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πιστεύω ότι, σήμερα, η ορθή εθνική επιλογή είναι, αταλάντευτα προσηλωμένοι στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, να προχωρήσουμε μπροστά, ώστε να βγούμε από την κρίση μια ώρα αρχύτερα.

Δεν πρέπει να αναλώσουμε εθνική ενέργεια σε ομφαλοσκόπηση και πισωγυρίσματα.

Άλλωστε η πολιτική, κυρίως σε δύσκολες περιόδους, δεν ασκείται με ευσεβείς πόθους.

Δεν ασκείται όμως και με μυωπικές οπτικές, ιδεοληψίες, δογματισμούς, πρακτικές επιβολής.

Η ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει συγκλίσεις και δημιουργικές συνθέσεις.

Από όλους.

Στην πορεία εξόδου από τη βαθιά και παρατεταμένη κρίση οφείλουμε, όλες και όλοι μαζί, να διασφαλίσουμε μια καλή προοπτική για την πατρίδα και τους πολίτες.

Ώστε να επιστρέψει η οικονομία και η κοινωνία στον ενάρετο κύκλο της ευημερίας για όλους τους πολίτες, εντός της Ευρωζώνης.

Εύχομαι, λοιπόν, το νέο έτος 2014 να είναι για όλους έτος υγείας, δημιουργίας, αλληλεγγύης και συνοχής.

Εύχομαι, από καρδιάς, το 2014 να ευοδωθούν οι  τεράστιες θυσίες σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο.

Καλή χρονιά στην καθεμιά και τον καθένα σας.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube