Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης της Βουλευτού Μ. Χρυσοβελώνη σχετικά με τις οφειλές του ΟΠΑΔ

Πρωτολογία

Κυρία Συνάδελφε,

Στην Επίκαιρη Ερώτησή σας αναφέρεσθε σε οικονομικό σκάνδαλο στον ΟΠΑΔ και σε ζημία του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1 δισ. ευρώ.

Οικονομικό σκάνδαλο και ζημία, που με τα μέχρι σήμερα δεδομένα δεν επιβεβαιώνονται.

Αυτό για το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη ή πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε υπόθεσης αντίκειται στο δημόσιο συμφέρον και το υπονομεύει.

Φρονώ πως θα ήταν χρήσιμο για όλους μας, να μην μπερδεύουμε την καταγγελία με την τεκμηρίωση και τον θόρυβο με την πολιτική.

Επί της ουσίας τώρα, στο πρώτο σας ερώτημα, σε ότι αφορά στην διενέργεια ελέγχου στον ΟΠΑΔ, από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών θέλω να σας κάνω γνωστά τα ακόλουθα:

1ον. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2343/1995 και του ΠΔ 156/2001, η Διεύθυνση Επιθεώρησης Δημοσίων Διαχειρίσεων, Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ άλλων, επιλαμβανόταν και της διενέργειας ελέγχων και ερευνών που αφορούν την οικονομική κατάσταση και διαχείριση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε, από 25.10.2012, εντολή διενέργειας διαχειριστικού–οικονομικού ελέγχου στον ΟΠΑΔ, η οποία ανατέθηκε, από 02.11.2012, στην αρμόδια οικονομική επιθεωρήτρια.

2ον. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του Νόμου 3492/2006, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4081/2012 και την κανονιστική υπουργική απόφαση της 08.10.2012 η διενέργεια του ελέγχου αυτού δεν εμπίπτει πλέον στο πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά στο πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΓΛΚ), της οποίας ορίστηκε η 1η Νοεμβρίου 2012 ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Η διενέργεια λογιστικού ελέγχου λοιπόν στον ΟΠΑΔ, η οποία σημειώνω ότι αφορά τα έτη 2004-2010, θα τεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων προκειμένου να ενταχθεί, άμεσα, στον προγραμματισμό των ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση επί ημερών αυτής της Κυβέρνησης, αποφασίστηκε και ξεκινάει ο διαχειριστικός έλεγχος του ΟΠΑΔ.

Σε ότι αφορά αυτό που χαρακτηρίζετε ως «ζημία εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου», που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ, αυτό δεν τεκμηριώνεται από τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα σε εμάς στοιχεία.

Πιθανώς, υπάρχει σύγχυση στους αριθμούς και μάλλον αναφέρεστε στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΠΑΔ.

Υποχρεώσεις, που, όντως, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2011 προσέγγιζαν το προαναφερθέν ποσό.

Κατά τη δευτερολογία μου θα τοποθετηθώ στο δεύτερο σκέλος της Ερώτησής σας, που άπτεται ακριβώς αυτού του ζητήματος, δηλαδή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΠΑΔ.

Δευτερολογία

Κυρία Συνάδελφε,

Η ανησυχία σας για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ είναι εύλογη και κατανοητή. Την μοιράζομαι μαζί σας.

Επισημαίνω ότι στο πλαίσιο της ειδικής απογραφής που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 στον ΕΟΠΥΥ για την καταγραφή των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προέκυψαν για τον ΟΠΑΔ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 876 εκατ. ευρώ.

Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο ΟΠΑΔ και τα λοιπά Ταμεία των οποίων οι κλάδοι Υγείας ενσωματώθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4093/2012, με τις οποίες ρυθμίζονται διεξοδικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τακτοποίησης των ως άνω υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, έχει ήδη υπογραφεί, το προβλεπόμενο από το Νόμο, Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Υγείας.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, μέσα από το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης, προβλέπεται ότι:

  • Το Υπουργείο Υγείας θα λάβει, για τον ΕΟΠΥΥ, όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων που τηρεί ο φορέας, υπογράφοντας αντίστοιχο Μνημόνιο.
  • Επιπλέον, θα παρακολουθείται, σε μηνιαία βάση, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του, σε περίπτωση δε που εκτιμάται ότι θα υπάρξει υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών θα λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα.
  • Το Υπουργείο Υγείας θα μεριμνήσει από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την σύνταξη και την αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατάστασης με τις υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ ανά νοσηλευτικό ίδρυμα (και ανά ταμείο) κατά την 30.09.2012.

Επιπρόσθετα, στην προκείμενη περίπτωση, τυγχάνουν, επίσης, εφαρμογής και οι ρυθμίσεις αναφορικά με την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ειδικότερα ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη των υφιστάμενων κατά την 31.12.2011 ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τα φαρμακεία και τους λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας. Το ποσό αυτό, βάση των πλέον πρόσφατων εκτιμήσεων, θα διαμορφωθεί στα 1.936 εκ. ευρώ περίπου.

Κυρία Συνάδελφε,

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.

Διαδικασία, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομικών, λειτουργώντας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί με τους εταίρους, τους διαθέσιμους πόρους και τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Από τα ολοκληρωμένα αιτήματα, ποσό ύψους 212 εκατ. ευρώ έχει ήδη χορηγηθεί προς τον ΕΟΠΥΥ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς.

Το ποσό αυτό αφορά σε παλαιά οφειλή του ΟΠΑΔ που ανέλαβε ο ΕΟΠΥΥ.

Ενώ, από τα αιτήματα ύψους 2 δισ. ευρώ περίπου που βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης, ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ αφορά στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ για την αποπληρωμή εκκαθαρισμένων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (236 εκατ. ευρώ για το ΙΚΑ και 62 εκατ. ευρώ για τον ΟΑΕΕ).

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των αιτημάτων συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς, ώστε να ανταποκριθούμε στη ζωτικής σημασίας ανάγκη της οικονομίας για ρευστότητα.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube