Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – «Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες και Δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

staikouras-arxeioΑισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω την σημερινή ημερίδα.

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα, τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά το 2012, έχει βαδίσει, με αποτελεσματικό τρόπο και σταθερά βήματα, τον δρόμο της δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, συνέβαλαν και συμβάλλουν, αποφασιστικά, και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επηρεάζοντας, με το αποτέλεσμά τους, θετικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας.

Και αυτό παρά τις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι οποίες, από το 2009, έχουν συρρικνωθεί περίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι:

1ον. Τα περιθώρια παρεμβάσεων και εξυγίανσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να επηρεάζεται, ουσιωδώς, η λειτουργία της, ήταν μεγάλα.

2ον. Απαιτείται ο ουσιαστικός και συστηματικός έλεγχος των Προϋπολογισμών και της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3ον. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη και τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική πολιτεία:

1ον. Προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, σκοπός του οποίου είναι ο έλεγχος της κατάρτισης, της υλοποίησης και της ορθής εκτέλεσης ρεαλιστικών και σύμφωνα με τους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους Προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απαιτείται, όμως, η ουσιαστική ενίσχυση του παρεμβατικού του ρόλου.

Και αυτή δρομολογείται.

2ον. Ενίσχυσε, με επιπλέον ειδική επιχορήγηση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μην προκληθεί συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων, λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων του Κράτους επί των οποίων προσδιορίζονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).

Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2013 και 270 εκατ. ευρώ το 2014.

3ον. Χρηματοδότησε, μέσω ειδικής πίστωσης, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία έτη, έχουν αποπληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για οφειλές των Οργανισμών μέχρι τέλους του 2011.

4ον. Δρομολογεί παρεμβάσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εξυγίανσης αυτών.

5ον. Ενίσχυσε το ρόλο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα:

1ον. Ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο δανειοδότησης, αφού:

  • Ενσωματώθηκαν διατάξεις για τον τρόπο λειτουργίας και χορηγήσεων του δεσμευμένου τομέα του Ταμείου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εμπορικού τομέα.
  • Αξιοποιήθηκε η δυνατότητα του Ταμείου για τη μεταφορά ρευστών διαθέσιμων από τον δεσμευμένο προς τον εμπορικό τομέα.
  • Ξεκίνησε η συνεργασία του Ταμείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας και την σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την χορήγηση δανείων μέχρι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ελκυστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

2ον. Ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο καταγραφής των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών.

Μέσα από μια συνεκτική και συντονισμένη προσπάθεια, αντικαταστάθηκε το παρωχημένο νομικό πλαίσιο, που είχε ως αποτέλεσμα, από το 1920, να μην έχουν κηρυχθεί αζήτητες και να μην έχουν ρευστοποιηθεί αλλά να παραμένουν στα θησαυροφυλάκια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισήχθησαν ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.

Επιταχύνθηκαν οι αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων προς οδικά έργα.

Από την αρχή του έτους έως τις 9 Δεκεμβρίου, το σύνολο των αποδοθέντων ποσών από αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ανέρχεται στα 225 εκατ. ευρώ.

3ον. Ρυθμίστηκε, με τον πλέον αποτελεσματικό και εφικτό τρόπο, το κόστος δανειοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσφατα, τροποποιήθηκε το επιτόκιο δανεισμού προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα επιμήκυνσης της λήξης της δανειακής σύμβασης, με 3ετή περίοδο χάριτος, κατά την διάρκεια της οποίας θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι που θα υπολογίζονται με μειωμένο, σε σχέση με το συμβατικό, επιτόκιο.

Στη ρύθμιση εντάχθηκαν 246 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Για την αναβάθμιση του ρόλου και της παρεμβατικότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν ληφθεί ή δρομολογούνται και οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1ον. Καθορισμός νέων χαμηλότερων επιτοκίων για τις υφιστάμενες δανειοδοτήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ήδη έχει προχωρήσει και βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας η σχετική πρωτοβουλία.

2ον. Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων, με τη δυνατότητα να γίνεται έλεγχος στα οικονομικά των ΟΤΑ, τα δάνεια των οποίων πρόκειται να αναχρηματοδοτηθούν, εξετάζοντας τη δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ανάλογα με τη δυνατότητα αυτή, θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της αναχρηματοδότησης για κάθε ΟΤΑ, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η οικονομική του βιωσιμότητα όσο και η αποπληρωμή του δανείου.

Επειδή δεν πρόκειται για νέο δανεισμό, οι αναχρηματοδοτήσεις αυτών των δανείων δεν επιβαρύνουν επιπλέον το έλλειμμα ή το χρέος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

3ον. Το Ταμείο έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσα από ένα εύρος δυνατοτήτων και επιλογών, εκ των οποίων βασική προϋπόθεση αποτελεί η δόση να υπερβαίνει τα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ρυθμίσεων υπαγωγής της δόσης στα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

4ον. Υπογράφεται, αύριο, Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Ελληνικό και στο Ιταλικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιταλίας, με ενεργητικό άνω από 300 δισ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπεται να αναπτυχθεί στους τομείς των υποδομών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, της τουριστικής ανάπτυξης, και ευρύτερα έργων αστικής ανάπτυξης και κοινής ωφέλειας.

Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ η ημερίδα αυτή να αποτελέσει την απαρχή στις προσπάθειες για την εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube