- Χρήστος Κων. Σταϊκούρας - https://cstaikouras.gr -

Ομιλία Υπουργού Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων | 15.9.2022

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Διανύουμε μία ιδιαίτερα ταραχώδη περίοδο καθώς, η παγκόσμια και – πρωτίστως – η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυξημένες και πρωτόγνωρες προκλήσεις, που πηγάζουν από τις διαδοχικές και πολυεπίπεδες κρίσεις.

Μέσα σε αυτή την αλληλουχία κρίσεων, η Ελληνική Κυβέρνηση έχει καταφέρει, με αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, να στέκεται δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας με γενναία και αποτελεσματικά μέτρα τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα να μην παρακάμπτει και από τον αρχικό, στρατηγικό της σχεδιασμό.

Με αδιάλειπτη ένταση προχωρά την υλοποίηση της μεταρρυθμιστικής της ατζέντας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε Νομοσχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται:

1ον. Ουσιαστικές και εις βάθος μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και για την ίδρυση – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

2ον. Διατάξεις για τη διευθέτηση χρόνιων ζητημάτων, όπως είναι η ανέγερση δικαστικών μεγάρων Λαμίας και Βόλου και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης στους πρώην ασφαλισμένους της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

3ον. Λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, όπως είναι η στήριξη του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, με την αλλαγή του πλαισίου κρατικής αρωγής για την επιχορήγηση των πληγέντων από θεομηνίες.

4ον. Σημαντικές φορολογικές ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των διαδικασιών για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

5ον. Κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση μέτρων που περιλαμβάνονται ΚΑΙ στο πακέτο νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

 

Ειδικότερα, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι:

1ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, αναθεωρούμε και εκσυγχρονίζουμε το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών, με τις εν λόγω διατάξεις:

Με το νέο αυτό πλαίσιο, που είναι προσαρμοσμένο στα σύγχρονα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ, προωθείται η αποτελεσματική κατανομή των κρατικών πόρων και η διαφανής και αποδοτική λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου.

 

2ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, προχωράμε στην ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών και οφειλετών και μεταξύ πιστωτών ως προς την πιστοληπτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ασύμμετρη πληροφόρηση που οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως είναι, ενδεικτικά, ότι οι πιστωτές τείνουν να μην εγκρίνουν τις αιτήσεις δανειοδότησης οφειλετών που διαθέτουν επαρκή πιστοληπτική ικανότητα – ελλείψει στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο – ή ότι οι οφειλέτες δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν, οπότε δημιουργούνται νέα «κόκκινα» δάνεια.

Βασικό έργο της Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης είναι η συλλογή και αξιολόγηση πρωτογενών πληροφοριών του Δημοσίου και ο υπολογισμός της πιθανότητας αθέτησης πληρωμής για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, επιχείρηση και φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα θα μπορεί, κατόπιν αιτήσεώς του, να λαμβάνει – δωρεάν από την Αρχή – την πιστοληπτική του βαθμολόγηση, η οποία θα αποτελεί τη βάση για ευκαιρίες νέας χρηματοδότησης.

Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων θα είναι απόρρητη, θα διεξάγεται μόνο από την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ενώ η πρόσβαση άλλων φορέων στα δεδομένα του Συστήματος θα απαγορεύεται.

Η Αρχή θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, καθώς και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, ενώ δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες Διοικητικές Αρχές.

Με τη δημιουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, το οποίο θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα γίνεται καταγραφή – σε αναλυτική βάση – του ιστορικού πληρωμών, των ειδών των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα.

 

Αποτελεί βέλτιστη διεθνή πρακτική, η οποία έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι, ενδεικτικά, η Γερμανία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Με την επίλυση του ζητήματος της ασυμμετρίας πληροφόρησης επιτυγχάνεται δανειοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων με ευνοϊκότερους όρους, επιταχύνεται η υλοποίηση των επενδυτικών έργων και δημιουργούνται – εν γένει – συνθήκες ασφάλειας και διαφάνειας στην αγορά.

Το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επίσης προστατευτικό των ιδιωτών και των επιχειρήσεων, καθώς περιορίζεται η πιθανότητα δημιουργίας νέων «κόκκινων» δανείων, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

 

3ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, καταθέτουμε Συμπληρωματικό Προϋπολογισμό, ύψους 2,9 δισ. ευρώ, με τον οποίο αυξάνονται:

Η μεθοδική και υπεύθυνη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της χώρας και του «ταμείου» αυτής, καθιστά εφικτή την κατάρτιση και υλοποίηση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των μέτρων τα οποία έχουν ήδη ληφθεί και πρόκειται να ληφθούν άμεσα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.

Συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 1,7 δισ. ευρώ θα πάει για ηλεκτρικό ρεύμα για το 2022.

Από τα υπόλοιπα ποσά, 500 εκατ. ευρώ είναι περίπου το επίδομα Δεκεμβρίου για ευάλωτους συμπολίτες μας, 300 εκατ. ευρώ το επίδομα θέρμανσης, 140 εκατ. ευρώ η αύξηση των δικαιούχων του «Εξοικονομώ», 149 εκατ. ευρώ η στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ υπάρχουν και τα υπόλοιπα κονδύλια, που αφορούν στις υπόλοιπες δράσεις.

 

4ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, προχωράμε στην αποζημίωση, με επιπλέον ποσό ύψους 25 εκατ. ευρώ, των πρώην ασφαλισμένων της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής.

Με τη δεύτερη αυτή προκαταβολή γίνεται προσπάθεια να μετριαστεί το κόστος που έχουν υποστεί οι πρώην ασφαλισμένοι της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ».

 

5ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, μεριμνούμε για την αποτελεσματική λειτουργία του δικαστικού συστήματος της χώρας.

Ειδικότερα, τροποποιείται η χρήση γης συγκεκριμένων τμημάτων ακινήτων που έχουν ήδη παραχωρηθεί για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης, παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος, στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, τμήματα δημόσιου ακινήτου για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου στον Βόλο.

 

6ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα της χώρας, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση αγροτών, φυσικών και νομικών προσώπων στην επιχορήγηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες από θεομηνίες.

Διευκολύνουμε τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις με την επιτάχυνση της προκαταβολής της επιχορήγησης για ζημίες από θεομηνίες σε φυτικά μέσα παραγωγής, και αποσαφηνίζουμε το πλαίσιο κρατικής αρωγής, προβλέποντας – ρητώς – ότι οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε φυτικά μέσα παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται τόσο από φυσικά πρόσωπα, κατ’ επάγγελμα αγρότες, όσο και από νομικά πρόσωπα.

 

7ον. Με το παρόν Νομοσχέδιο, νομοθετούμε πλήθος λοιπών διατάξεων, οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα:

Με τον τρόπο αυτό, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα, στη συγκεκριμένη περιοχή, να πραγματοποιήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες εντάσσονται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η συγκεκριμένη δράση του Υπουργείου Οικονομικών έχει έμμεσα οφέλη για την εθνική οικονομία, όπως την ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής και την απόκτηση διεθνούς προβολής ελληνικής πόλης, μαζί με την τόνωση της ευρωπαϊκής ταυτότητάς της.

 

Η ενέργεια αυτή του Υπουργείου Οικονομικών αποδεικνύει έμπρακτα τη μέριμνα της Κυβέρνησης για τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται αναθέτουσα αρχή για το έργο, με αρμόδια οργανική μονάδα του τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Υπηρεσιών, με την απαραίτητη συνεπικούρηση της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

Το έργο της υλοποίησης του κυβερνητικού πάρκου είναι εμβληματικό για την οικονομία της χώρας και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Θα απελευθερωθούν πάνω από 100 κτίρια, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση 1 δισ. ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη αναβάθμιση των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών.

 

Η παραχώρηση των εδαφικών αυτών χώρων στους εν λόγω δήμους γίνεται για την αξιοποίησή τους με κοινωφελείς δραστηριότητες, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

 

 

 

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετράμε πλέον 2,5 χρόνια αλλεπάλληλων, σφοδρών, εξωγενών κρίσεων σε κοινωνικό, οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτή την εξαιρετικά ταραχώδη περίοδο, η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αντοχές και προβάλλει αντιστάσεις, αναπτύσσοντας, παράλληλα, μια ισχυρή δυναμική.

Στέκεται όρθια, πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική, πιο εξωστρεφής.

Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, ότι λειτουργεί υπεύθυνα, μεθοδικά και δυναμικά.

Αποδεικνύει:

Και όλα αυτά, διότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνηση εκπέμπει συνέπεια, έχει συνέχεια και αποπνέει σταθερότητα.

Εκπέμπει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και προοπτική.

 

2022-09-15 ΔΤ_Ομιλία_ΥΠΟΙΚ_Επιτροπή_Οικονομικών_ΣΝ_ΔΕΚΟ_ΑΑΠΑ_ΚΜΠ

Share