Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης του Βουλευτή Α. Πετράκου για τα δάνεια των επιχειρήσεων σε πυρόπληκτες περιοχές

Πρωτολογία

Αξιότιμε κ. Συνάδελφε,

Με την επίκαιρη και ενδιαφέρουσα ερώτηση που καταθέσατε και συζητάμε σήμερα θίγεται ένα ζήτημα που απασχολεί πολλούς συμπολίτες μας και για το οποίο έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους αρκετοί συνάδελφοι βουλευτές.

Είναι ευκαιρία σήμερα να συζητήσουμε το θέμα και να θέσουμε τα γεγονότα σε μία σειρά, ώστε να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη των πρωτοβουλιών. Να αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες της πολιτείας και να τις αξιολογήσουμε. Εξηγούμαι.

Το 2007 και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τους Νομούς Μεσσηνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Ευβοίας και Αχαΐας αποφασίστηκε η ενίσχυση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων των προαναφερθέντων πληγέντων  περιοχών, με δύο τρόπους:

1ος. Η επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια ρύθμισης υφιστάμενων οφειλών και χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης [αριθ. 36579/Β.1666/27.08.2007 ΦΕΚ Β’ 1740 υπουργικής απόφασης / από ΓΔΟΠ].

Ως επιτόκιο των εν λόγω δανείων ορίστηκε το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 12μηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του Ν.128/1975.

2ος. Η παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80% για το κεφάλαιο και τους τόκους των παραπάνω δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 [αριθ.2/54310/0025/13.09.2007 ΦΕΚ Β’ 1858 ΥΑ / από 25η Δ/νση του ΓΛΚ].

Ειδικότερα, η χορήγηση της εγγύησης του δημοσίου αφορούσε:

α) τη ρύθμιση των με ημερομηνία 25.08.2007 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα σε ένα νέο δάνειο 10ετούς διάρκειας, με 1η δόση καταβλητέα στις 30/06/2010 και μέχρι ποσού των 20 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση,

β) τη χορήγηση νέων κεφαλαίων κίνησης 5ετούς διάρκειας κατ’ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2006, και μέχρι ποσού των 90 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση, με 1η δόση καταβλητέα στις 30/06/2010.

Η κατάπτωση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων με τους αναλογούντες τόκους, οπότε ολόκληρο το ποσό του δανείου καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Τα προαναφερθέντα αφορούν 8.868 επαγγελματίες και επιχειρήσεις, και το συνολικό ύψος της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται κοντά στα 727 εκατ. ευρώ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Οι πολίτες των εν λόγω περιοχών είχαν την επιλογή να αποφασίσουν είτε να λάβουν μόνο την επιχορήγηση του επιτοκίου, είτε να λάβουν και την επιχορήγηση του επιτοκίου και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Δημιουργήθηκαν, δηλαδή, δύο κατηγορίες.

Από το 2010 θεσπίστηκαν μια σειρά από νέες ρυθμίσεις με στόχο την αρωγή των δανειοληπτών και των δύο κατηγοριών.

Ειδικότερα, με τον Ν.3816/2010 [(ΦΕΚ Α’ 6)/Άρ.2,§7], ορίστηκε ότι τα δάνεια που είχαν συναφθεί με επιδότηση επιτοκίου και παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου [αριθ. 2/54310 απόφασης] δικαιούνταν να ζητήσουν αναστολή επί 2ετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής  σύμφωνα με την περιοδικότητα εκτοκισμού που προβλέπεται στην σύμβαση.

Στη συνέχεια, η ρύθμιση αυτή εφαρμόστηκε και στις περιπτώσεις των δανειοληπτών που είχαν λάβει δάνεια μόνο με την επιδότηση του επιτοκίου [αριθ. 36579 απόφασης].

Στη συνέχεια με εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών στις 17 Μαρτίου του 2010 [αριθ.2/16553/0025/17.3.2010] διευκρινίστηκε ότι, μετά τη γενόμενη αναστολή, η αποπληρωμή των δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο της ρύθμισης οφειλών όσο και των νέων κεφαλαίων κίνησης,  θα γίνει με 1η  δόση στις 30/06/2012, και τελευταία στις 31/12/2019 και 31/12/2014 αντίστοιχα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που θα είχαν στη δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας ενδεχόμενες καταπτώσεις των εγγυημένων δανείων, προχώρησε στις 25 Ιουλίου του 2012 στην τροποποίηση των όρων αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων (2/54310) με την [αριθ. 2/22475/0025/25.04.2012 (ΦΕΚ Β’ 1346) απόφαση.

Συγκεκριμένα, παρασχέθηκε στους κατόχους των εν λόγω δανείων η ευχέρεια αναστολής της καταβολής των δόσεων του 2012, προσαυξάνοντας ισόποσα τις 2 εναπομείνασες δόσεις.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης  Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση τρίμηνης επιπλέον προθεσμίας, για την υποβολή αιτημάτων εκ μέρους των ενδιαφερομένων προς τα πιστωτικά ιδρύματα (μέχρι τις 30/09/2012), στο πλαίσιο της 2/22475/0025/25.4.2012.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ήδη έχω μακρηγορήσει, καθώς τα στοιχεία είναι πολλά και το θέμα πολύπλοκο.

Θα ολοκληρώσω την απάντησή μου κατά τη δευτερολογία.

Δευτερολογία

Αξιότιμε κ. Συνάδελφε,

Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιρικών Τραπεζών Ελλάδας, παρασχέθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της προαναφερόμενης τροποποιητικής υπουργικής απόφασης, σε απάντηση ερωτημάτων τα οποία είχαν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (25η Δ/νση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών) εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επισημαίνουμε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης του Ιουλίου του 2012, όλα τα αιτήματα των ενδιαφερομένων που θα υποβληθούν  εμπροθέσμως στα πιστωτικά ιδρύματα, θα εξεταστούν αρμοδίως από την 25η Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προκειμένου να παρασχεθεί η τελική έγκριση για την υπαγωγή των εν λόγω δανειοληπτών στην αναστολή της καταβολής των οφειλόμενων δόσεων του έτους 2012.

Εν συνεχεία τα πιστωτικά ιδρύματα θα κληθούν να υλοποιήσουν την ανωτέρω έγκριση, υπογράφοντας τις σχετικές δανειακές πράξεις με τους δανειολήπτες, με τις οποίες δύνανται να ρυθμίζονται και τα ζητήματα επιστροφής ποσών τα οποία ενδεχομένως έχουν παρακρατηθεί από τους λογαριασμούς των δανειοληπτών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Συνεπώς, όπου κριθεί θα επιστραφούν τα χρήματα από τα πιστωτικά ιδρύματα στους δικαιούχους δανειολήπτες.

Τέλος, αναφορικά με τα μη εγγυημένα χορηγηθέντα δάνεια, το Υπουργείο Οικονομικών διερευνά την πιθανότητα άμεσης τροποποίησης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης κατά τρόπο παρεμφερή με αυτά των εγγυημένων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στα λίγα λεπτά που είχα στη διάθεσή μου σας ανέπτυξα μια σειρά από ρυθμίσεις που ανέλαβε το Υπουργείο Οικονομικών για την αρωγή στους συμπολίτες μας των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές καθίσταται ξεκάθαρη η σταθερή πρόθεση βοηθείας και συμπαράστασης.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε να αναζητούμε λύσεις.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube