Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά την Κύρωση Πρωτοκόλλων Φορολογικής Συνεργασίας με το Βέλγιο και την Ελβετία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καμία συγκάλυψη. Μεταξύ της Ελλάδας και της Ελβετίας είναι σε ισχύ από 16-6-1983 Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος που κυρώθηκε, όπως πολύ σωστά είπατε πολλοί από εσάς, με το Ν. 1502/1984. Μεταγενέστερα αναθεωρήθηκε με το πρωτόκολλο που υπεγράφη στις 4 Νοεμβρίου του 2010.

Οι διατάξεις που αναθεωρήθηκαν τι αφορούσαν; Αφορούσαν τα μερίσματα, αφορούσαν τους τόκους, την ωφέλεια από κεφάλαιο, τη μέθοδο για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ερωτηθήκαμε αν ενεργοποιήθηκε. Πράγματι. Το πρωτόκολλο της αναθεώρησης τέθηκε σε εφαρμογή, ενεργοποιήθηκε από 1-1-2012. Ειδικότερα η αναθεωρημένη διάταξη για την ανταλλαγή πληροφοριών περιέχει νέα ρήτρα για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο σύμβασης του ΟΟΣΑ, η οποία επιτρέπει υπό προϋποθέσεις την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Ειδικότερα η ανταλλαγή πληροφοριών προϋποθέτει την εξάντληση των πηγών πληροφόρησης στο αιτούν κράτος, τη μη ύπαρξη αιτήματος απλώς για λόγους αλίευσης αποδείξεων και τέλος την παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών εκ μέρους του αιτούντος κράτους που πλαισιώνουν το αίτημα και διευκολύνουν την ταυτοποίηση του φορολογούμενου.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Ελβετία επανήλθε, καθώς το κείμενο του πρωτοκόλλου περιέχει ορισμένα σημεία που εκρίθη ότι χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης. Ειδικότερα η συμφωνία αυτή προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα σε σχετική οδηγία του 2003/48 του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδήματος από αποταμιεύσεις.

Έτσι, η Ελβετική Συνομοσπονδία εκλήθη να υπογράψει πρόσθετα πρωτόκολλα που εξειδικεύουν ή αποσαφηνίζουν αυτές τις εκφράσεις με όσα κράτη μέλη έχουν ήδη υπογράψει πρωτόκολλα αναθεώρησης των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Η διαπραγμάτευση για το πρόσθετο αυτό πρωτόκολλο έγινε μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς πρόκειται απλώς για διευκρινίσεις επί του ήδη τεθέντος σε εφαρμογή πρωτοκόλλου. Και πιο συγκεκριμένα, ουσιαστικά το πρόσθετο πρωτόκολλο που συζητείται σήμερα αφορά σε διευκρίνιση κάποιων εκφράσεων του άρθρου 25 περί ανταλλαγής πληροφοριών. Το πρόσθετο αυτό πρωτόκολλο πρέπει να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να γίνει νόμος του κράτους πριν από το τέλος της χρονιάς.

Κατά τα λοιπά, σε προβληματισμούς που ετέθησαν από συναδέλφους, με βάση και με αφορμή συμφωνίες με ελβετικές αρχές ο αρμόδιος Υφυπουργός θα τοποθετηθεί σε σχετική κοινοβουλευτική διαδικασία όταν αυτή προκληθεί ανάλογα με την πορεία των επαφών και των διαπραγματεύσεων.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube