Παρεμβάσεις Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών “Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, Παροχή Πιστώσεων και άλλες διατάξεις”

19.03.2013

1η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κύπρος καλείται να περάσει μία δύσκολη, επώδυνη –και είναι πρωτόγνωρες οι πτυχές της– διαδικασία, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα εμπεριείχετο –και αναγράφεται αυτό– στην απόφαση του EUROGROUP με ημερομηνία 16 Μαρτίου του 2013.

Εκείνη η απόφαση ξεκινάει λέγοντας «χαιρετίζουμε την πολιτική συμφωνία που έκαναν οι κυπριακές αρχές με το Eurogroup».

Οφείλαμε και οφείλουμε ως χώρα να σεβαστούμε εκείνη την πολιτική συμφωνία.

Στην παρούσα φάση η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας δεν επηρεάζεται και αυτό διότι, με τα μέχρι σήμερα συμφωνηθέντα και σε επίπεδο Eurogroup, διασφαλίζεται το ελληνικό δημόσιο συμφέρον και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Αναμένουμε τις εξελίξεις και σεβόμαστε τις επιλογές της Κύπρου με πλήρη κατανόηση στην πιεστικότητα των περιστάσεων αλλά και με έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη στη δυσκολία της κατάστασης –άλλωστε σε αντίστοιχη δυσκολία βρίσκεται και η Ελλάδα από το Μάιο του 2010, οπότε και επιλέχθηκε η ένταξή της στο μηχανισμό στήριξης– και αυτό διότι οι στιγμές είναι κρίσιμες και οι αποφάσεις καθοριστικές για την έξοδο από την κρίση, στο πλαίσιο πάντοτε της Ευρωζώνης και τη διασφάλιση των δομικών και ιστορικών κεκτημένων.

Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είναι προσανατολισμένη και δρα για τη διασφάλιση αυτών των κεκτημένων.

Η χώρα είναι πλήρως θωρακισμένη απέναντι στις τυχόν επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Κύπρο.

Η ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και κυρίως με διορατικότητα.

Σας ευχαριστώ πολύ.

2η Παρέμβαση

Έκρινα σκόπιμο να κάνω μία παρέμβαση τώρα, προκειμένου να δώσω κάποιες διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από δύο Εισηγητές, σχετικά με την κυβερνητική πρωτοβουλία όπως αυτή αναπτύσσεται στα άρθρα 22 και 42.

Εξηγούμαι:

Στο άρθρο 22 με την πρώτη παράγραφο υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Είναι κοινοτική επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισμού «Βασικοί Κανόνες Ανάκτησης» 659/1999, το οποίο ορίζει ρητώς ότι:

«Η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής».

Διασφαλίζει ότι η ανάκτηση διενεργείται σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας που θέτει η απόφαση της Επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρμοδίων αρχών να παρεκκλίνουν απ’ αυτή.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που έχουν κριθεί παράνομες με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βάσει του Διαδικαστικού Κανονισμού, η ανάκτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί.

Ο χαρακτηρισμός ως «παράνομη» της κρατικής ενίσχυσης γίνεται με βάση τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου από αρμόδιο κοινοτικό Όργανο κι όχι αυθαίρετα από κάποιο εθνικό Όργανο.

Συνεπώς, στο πρώτο σημείο, στο άρθρο 22 παράγραφος 1 υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Στο άρθρο 42 –τοποθετήθηκα και στην Επιτροπή κατά τη δεύτερη ανάγνωση– επιδιώκεται η διευθέτηση σημαντικών εκκρεμών ζητημάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων του Δημοσίου με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές και διοικητικές προεκτάσεις.

Πρόκειται για διευθέτηση που προωθείται λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από νέα δεδομένα κι από τρέχουσες συνθήκες, όπως είναι:

Κατ’ αρχάς, η δημοσιονομική και οικονομική συγκυρία σήμερα.

Η σωρεία αιτημάτων για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις του Δημοσίου συνιστούν μορφή κρατικής ενίσχυσης υποκείμενες σε αυστηρό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι περιορισμοί που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο δεν προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων του Δημοσίου, καθώς και η παράταση των υφιστάμενων από το 2012 και στο εξής.

Η διαδικασία αναμόρφωσης του πλαισίου των εγγυήσεων του Δημοσίου σε συνεργασία –και υπάρχει αυτό ήδη έτοιμο– με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο θεσμικός παραγκωνισμός της εμπλοκής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσον αφορά τη συμμετοχή του Δημοσίου στις πτωχευτικές διαδικασίες.

Τα σοβαρά νομικά, θεσμικά, διοικητικά και δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και τις στρεβλώσεις –επικίνδυνες στρεβλώσεις– που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των δραστηριοτήτων, των αρμοδιοτήτων και τη γνωμοδοτική ικανότητα και δυνατότητα του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του Συμβουλίου που οδήγησαν το Δημόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγυημένης οφειλής.

Αυτό έχει αναπόδραστα ως αποτέλεσμα να προκύψει όφελος μόνο για την επιχείρηση, αφού το Δημόσιο επιβαρύνονταν με δημοσιονομικό κόστος λόγω τόσο της κατάπτωσης της εγγύησης, όσο και της απώλειας φορολογικών εσόδων.

Υπ’ αυτά τα δεδομένα, συνεπώς, κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην τροποποίηση και κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων, επιδιώκοντας:

Πρώτον, την αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση των σχετικών αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου ως προς τη διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο και την επαναφορά αυτών των αρμοδιοτήτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Δεύτερον, την ανάληψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσμικού αμιγώς γνωμοδοτικού ρόλου του, για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις του Δημοσίου, που βρίσκεται ήδη υπό επεξεργασία.

Άρα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα κάνει αυτό που κανονικά θα μπορούσε να κάνει το Συμβούλιο.

Τέλος, την αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης στις αιτούμενες επιχειρήσεις αναστολής καταβολής δόσεων και χρονικής παράτασης μέσω τροποποίησης υπουργικής απόφασης, χωρίς τη μεσολάβηση της εξέτασης απ’ το Συμβούλιο που ισχύει ως σήμερα, αλλά με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Έτσι και διευθετούμε τα κακώς κείμενα, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον και στηρίζουμε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων μας, την επιχειρηματικότητα.

Τέλος, κλείνοντας, επειδή πολλές φορές πολλοί συνάδελφοι επικαλούνται τις εκθέσεις του Τμήματος Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, επί αυτών των δύο άρθρων, 22 και 42, δεν υπάρχει καμμία απολύτως παρατήρηση.

3η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θα συμφωνήσω απόλυτα με την αρχική τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου που είναι σε αντιδιαστολή με τις περισσότερες τοποθετήσεις των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την προσοχή, τη νηφαλιότητα και την ψυχραιμία που απαιτούν οι περιστάσεις.

Έχουμε τοποθετηθεί για το θέμα της Κύπρου.

Παρά ταύτα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Είναι άστοχο, είναι άτοπο να εξάγουμε εύκολα και απόλυτα πολλές φορές συμπεράσματα, όταν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, όταν αγνοούμε πολύ εξ ημών τους συσχετισμούς εντός και εκτός Ευρώπης, αλλά και  όταν δεν γνωρίζουμε ή γνωρίζουμε ημιτελώς τις επιλογές και τις προτιμήσεις των Κυπρίων εντός και εκτός χώρας.

Χαίρομαι, γιατί η φράση που χρησιμοποίησα εγώ, ότι η ελληνική οικονομία είναι θωρακισμένη, χρησιμοποιήθηκε και από τους πολιτικούς Αρχηγούς σήμερα μετά τη συνάντηση που είχαν απόψε.

Επαναλαμβάνω, η Ελληνική Κυβέρνηση λειτουργεί με σοβαρότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και -χρησιμοποιώ πάλι αυτή τη λέξη- διορατικότητα.

Θα τοποθετηθώ τώρα επί του νομοσχεδίου, εξαιρουμένων των άρθρων 22 και 42 , για τα οποία νομίζω ότι τοποθετήθηκα επί 5λέπτου.

Το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς.

Απώτεροι στόχοι είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η ενίσχυση της ρευστότητας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στην τρέχουσα δυσμενή ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομική συγκυρία, εξακολουθεί να είναι σίγουρα κρίσιμο για την ελληνική οικονομία το να καταστεί όσο το δυνατόν πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων.

Ήδη, για το σκέλος των άμεσων επενδύσεων, η Κυβέρνηση εργάζεται πυρετωδώς.

Η προσδοκώμενη επίσπευση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές που υλοποιούνται, έχουν συμβάλει στη σταδιακή –όχι εντυπωσιακή, αλλά διαρκώς επιταχυνόμενη– διαδικασία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Παράλληλα, όμως, με τις άμεσες επενδύσεις, κρίσιμο ζητούμενο είναι να αυξηθούν και οι επενδύσεις χρηματοοικονομικού χαρακτήρα που προέρχονται από την εγχώρια και από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Είναι δεδομένη η πρόσφατη διεθνής τάση μεταφοράς από τους επενδυτές της επενδυτικής τους δραστηριότητας προς τα επενδυτικά συλλογικά σχήματα, τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και από τα οποία απολαμβάνουν ποικιλία επενδυτικών επιλογών, ρευστότητα και κυρίως διαφάνεια.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την τόνωση και την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς εν μέσω της οικονομικής κρίσης και με δεδομένη τη διεθνή τάση, κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια αγορά όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση επενδυτικά σχήματα, μέσω των οποίων αναμένεται να μεταφερθούν πόροι από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην ελληνική αγορά.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου μπορούν να προσδώσουν πραγματικά αναπτυξιακά οφέλη στην ελληνική οικονομία.

Μετά την εκτενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, έχουμε καταλήξει σε ένα ευρύτατα, κοινά αποδεκτό –όπως φάνηκε και στην ακρόαση φορέων– πλαίσιο θέσπισης νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, με πραγματικά οφέλη για την πραγματική οικονομία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κωδικοποιημένα, με το σχέδιο νόμου επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι εξής βασικές διαρθρωτικές αλλαγές στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:

Πρώτον, διευρύνεται το πεδίο των επιτρεπόμενων επενδύσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών κλειστού τύπου, με στόχο να δημιουργηθεί μια νέα αγορά στην Ελλάδα, όπου θα τελούν υπό διαπραγμάτευση τα συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία, υπό την αυστηρή εποπτεία πάντα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δεύτερον, απλοποιείται η διαδικασία σύστασης και ενισχύεται η ευελιξία, ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις, των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.

Τρίτον, ενισχύεται η ευελιξία των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου ως προς τις επιτρεπόμενες επενδύσεις τους, κατά τρόπο ώστε να γίνουν πιο ελκυστικές ως φορείς συλλογικών επενδύσεων.

Τέταρτον, προσαρμόζεται το πλαίσιο για την παροχή της παρεχόμενης υπηρεσίας πίστωσης από ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικά ιδρύματα για εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης.

Επιπρόσθετα, τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της.

Συγκεκριμένα, υιοθετούνται:

Πρώτον, η μείωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΠΕΥ και των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδυτικής Διαμεσολάβησης.

Δεύτερον, η υποχρέωση πιστοποίησης φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Τρίτον, η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο, με κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των κατευθυντήριων αρχών και συστάσεων της Ευρωπαϊκή Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

Τέταρτον, η μεταφορά συμβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Πέμπτον, η τροποποίηση διατάξεων του νόμου του 2006 για τις δημόσιες προτάσεις, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, μετόχων, δηλαδή, της μειοψηφίας.

Έκτον, η αναμόρφωση του νομοθετικού και λειτουργικού πλαισίου για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Πέρα από τη βελτίωση και την ενίσχυση του δικαίου λειτουργίας κεφαλαιαγοράς, το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αποσκοπεί και στη ρύθμιση άλλων σημαντικών θεμάτων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου ενσωματώνονται στον κώδικα ΦΠΑ σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου, ώστε η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά και να καταστήσει το εφαρμοστέο εθνικό θεσμικό πλαίσιο πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό.

Μια πολύ σημαντική παράμετρος του σχεδίου νόμου αποτελούν οι διατάξεις που αποσκοπούν στην επικαιροποίηση, βελτίωση και επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς των ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.

Η πρώτη βασική επιδίωξη στο πεδίο αυτό είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Επιπλέον, εισάγεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ΟΠΑΠ ΑΕ και κατοχυρώνεται έτσι νομοθετικά η τριμελής Επιτροπή που ήδη ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας του μονοπωλίου από τον ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο εποπτείας του μονοπωλίου από το Δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται και μία από τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης του μονοπωλίου που έχει θέσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προδικαστικό ερώτημα για τη συμβατότητα του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ με το δίκαιο της Ένωσης.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπ’ όψη και παρατηρήσεις συναδέλφων, μεταξύ των οποίων είναι και του Ειδικού Αγορητή του ΠΑΣΟΚ, ως προς τις άδειες παραχώρησης παιγνιομηχανημάτων, υποβάλλαμε προσθήκη που βελτιώνει και αποσαφηνίζει την προηγούμενη διατύπωση.

Επίσης, υπάρχουν συναφείς διατάξεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τύχουν της σχετικής έγκρισης πριν ενσωματωθούν στο Ελληνικό Δίκαιο.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται, επίσης, θέματα της ασφαλιστικής αγοράς και αντιμετωπίζεται –κατά το εφικτό– το μείζον πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων.

Προς άρση κάθε αμφιβολίας, υποβάλλαμε σχετική νομοθετική προσθήκη ώστε να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής φορολόγησης των ανασφάλιστων οχημάτων, εξαιρώντας ρητά τα ΙΧ για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες.

Παράλληλα, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως είναι:

Εκκρεμότητες που απορρέουν από την κατάργηση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης και συγκεκριμένες διαδικασίες για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, ρυθμίζοντας λεπτομέρειες που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας αυτών, δηλαδή των αποκρατικοποιήσεων.

Η δυνατότητα απόσχισης του κλάδου των αφορολόγητων και φορολογημένων πωλήσεων με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, η οποία δύναται να αποφέρει έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω της αντίστοιχης αύξησης της κερδοφορίας του κλάδου.

Μια σειρά από φορολογικές διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του φορολογικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να πιάσουν τόπο οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών, για να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την αντιστροφή του επενδυτικού κλίματος.

Δεν θριαμβολογούμε.

Η προσπάθεια συνεχίζεται.

Κι έως τώρα όλα αποδεικνύουν, όλα συγκλίνουν στο ότι η χώρα με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό, πράγματι, κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους της.

20.03.2013

1η Παρέμβαση

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το κατατεθέν νομοσχέδιο αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί κατ’ αρχήν στη θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και στην τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αυτής.

Στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι κρίσιμο για την ελληνική οικονομία να καταστεί αυτή πιο ελκυστική για την προσέλκυση επενδύσεων. Σε καμία περίπτωση τα νέα επενδυτικά εργαλεία δεν αποτελούν το βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Αναμένεται, όμως, να συνδράμουν επικουρικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναφέρθηκε από συναδέλφους το πρόβλημα της απαγόρευσης, την οποία επιβάλλει η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 2992/2002, επενδύσεων των ΑΚΕΣ σε εκδότες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με αυτήν ή και μεριδιούχοι.

Στην ουσία, όμως, εφαρμόζεται εδώ η ίδια επενδυτική πολιτική που ακολουθείται με τα ΑΚΕΣ και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό τίθεται για την προστασία των μικροεπενδυτών μεριδιούχων και για τη διασπορά των επενδύσεων.

Ως προς το ερώτημα για τα ΑΚΕΣ, εάν θα πρέπει υποχρεωτικά να εισάγονται στο Χρηματιστήριο και γιατί, αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας, καλύτερης εποπτείας, δυνατότητας άμεσης αποεπένδυσης, ισότιμης μεταχείρισης με τις ΑΕΕΧ, προσέλκυσης επενδύσεων και τέλος, ευθυγράμμισης με την ευρωπαϊκή πρακτική, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτού του τύπου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Αναφορικά με άλλα σχόλια συναδέλφων, εάν η χρήση των margin δημιουργεί κόκκινους κωδικούς, το θεσμικό πλαίσιο έχει προβλέψει αφ’ ενός το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας ως ασπίδα προστασίας και αφ’ ετέρου τη διαδικασία προστασίας, σε περίπτωση που το έλλειμμα καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, ως συμπληρωματικό μέτρο.

Σχετικά με άλλα σχόλια συναδέλφων, ως προς τον κίνδυνο που μπορεί να αποτελέσουν οι ανοικτές πωλήσεις –short selling– για την αγορά, η παρούσα διάταξη παρέχει εξουσιοδότηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιβάλει κυρώσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παρεμβατική συμπεριφορά.

Σε κάθε περίπτωση, για όλα τα κράτη-μέλη υφίσταται κοινό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, ο Κανονισμός 236/2012 λεπτομερώς προβλέπει τα τεχνικά μέτρα, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κατάχρησης της αγοράς.

Έγινε λόγος από την Αξιωματική Αντιπολίτευση για το αν υπάρχουν σήμερα κόκκινοι κωδικοί.

Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω οι κόκκινοι κωδικοί, οι οποίοι υπάρχουν, είναι ελάχιστοι και αφορούν κυρίως περιπτώσεις του παρελθόντος, για τις υποθέσεις των οποίων οι επενδύσεις με τις ΑΕΠΕΥ βρίσκονται σε δικαστική επίλυση των διαφορών τους.

Σημειώνεται ότι κατά τα τελευταία έτη το θεσμικό πλαίσιο έχει θωρακιστεί κατάλληλα, ώστε να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα.

Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει τακτικούς ελέγχους και όπου, τυχόν, εντοπίζονται παρεκκλίσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία, επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις.

Ως προς τις επιφυλάξεις που διατύπωσαν κάποιοι Βουλευτές, ότι ενδεχομένως τα venture capital θα αγοράζουν χρέη για να στηρίξουν βραχυπρόθεσμα κέρδη των εταιρειών, ο επενδυτικός ορίζοντας αυτών των κεφαλαίων είναι συγκεκριμένος. Επενδύουν αποκλειστικά σε κινητές αξίες εισηγμένων ή μη εταιρειών, καθώς και σε ομολογίες επιχειρήσεων.

Η επενδυτική πολιτική του κάθε fund προφανώς θα καθορίζεται από επενδυτική επιτροπή, η οποία θα ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική του. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι εταιρείες τιτλοποίησης χρεών.

Διατυπώθηκε κριτική ότι τα venture capital δεν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα.

Επισημαίνω ότι σε κάθε περίπτωση τα επενδυτικά αυτά σχήματα ενισχύουν τον πρωτογενή τομέα και επενδύουν σε τέτοια προϊόντα.

Ενδεικτικά να αναφέρω τα MASTIΗA SHOPS, το ΚΡΗΤΗΣ ΓΗΣ, τα προϊόντα κρόκου Κοζάνης, την ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΪΑ.

Ως προς τη μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου των ΕΠΕΥ, που έθεσαν άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι αυτό δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα και κινδύνους στην εύρυθμη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, αφού παράλληλα εξακολουθούν να ισχύουν τα βασικά εργαλεία σταθερότητας του συστήματος κεφαλαιαγοράς, που είναι οι κανόνες της κεφαλαιακής επάρκειας των εταιρειών, σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλουν μηνιαία στοιχεία τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έλεγχο και εποπτεία.

Απάντησα, νομίζω, σε όλα τα ερωτήματα που έθεσαν οι συνάδελφοί μου για άρθρα του νομοσχεδίου.

Θα αναφερθώ σε δύο συγκεκριμένα άρθρα.

Στο άρθρο 22, με την παράγραφο 1 υλοποιείται κοινοτική επιταγή.

Είμαι σαφής σε αυτό.

Είναι επιταγή του άρθρου 14 του Διαδικαστικού Κανονισμού 659/1999 «Βασικοί κανόνες ανάκτησης», το οποίο ορίζει ρητά ότι η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές εξασφαλίζουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής.

Διασφαλίζεται ότι η ανάκτηση διενεργείται, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσμίας, την οποία θέτει η απόφαση της επιτροπής, χωρίς δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να παρεκκλίνουν από αυτήν.

Συνεπώς, η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες έχουν κριθεί παράνομες –μόνο αυτές– με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βάσει του Διαδικαστικού Κανονισμού, η ανάκτηση πρέπει να γίνεται αμελλητί.

Για το θέμα της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τις ελληνικές Αρχές –συγγνώμη, αλλά θέλω να είμαι αναλυτικός και πλήρης– έθεσε υπόψη τα εξής:

Η ανάκτηση της ενίσχυσης δυνάμει της απόφασης της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2011 είναι άμεση και αποτελεσματική.

Το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η παρούσα απόφαση θα εφαρμοστεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού του 1999, η απόφαση είναι αμελλητί.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει πρόοδος επί του θέματος, καθώς η ανάκτηση έχει ήδη καθυστερήσει για τουλάχιστον ένα έτος από την κοινοποίηση της απόφασης.

Από τα δύο κείμενα, την απόφαση της επιτροπής και τον Κανονισμό, συμπεραίνεται ότι η πληρωμή με δόσεις δεν επιτρέπεται.

Συνεπώς, πρέπει, με βάση το ευρωπαϊκό Δίκαιο, να καταργηθεί η παράγραφος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –και το τονίζω εδώ– έχει μία ιδιαίτερα αυστηρή προσέγγιση στο θέμα των παράνομων κρατικών ενισχύσεων.

Εκτιμά ότι, επειδή δίνει ένα συγκριτικό αθέμιτο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, πρέπει να αποκαθίσταται άμεσα η προηγούμενη κατάσταση.

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει αναστολή εκτέλεσης με ιδιαίτερα περιοριστικούς όρους στις περιπτώσεις αυτές.

Ειδικότερα, τα καζίνο προσέφυγαν στα ελληνικά δικαστήρια, όπου τους δόθηκε αναστολή εκτέλεσης της απόφασης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον προβληματισμό της για την απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου και ο δικαστής εμπόδισε επί της ουσίας την εφαρμογή υπερεθνικού κανόνα δικαίου.

Το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης βασίστηκε σε συγκεκριμένους λόγους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σχέδιο τροποποιούμενων διατάξεων, για να εξετάσει θέμα αναδρομικότητας.

Αυτό κάνουμε σήμερα εδώ.

Ζήτησε, επίσης, χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάκτησης των ποσών και ενημέρωση για διαδικαστικά νομικά θέματα:

Τι θα τροποποιηθεί, από ποιον και πότε.

Διαφορετικά –και ο καθένας αναλαμβάνει εδώ τις ευθύνες του– θα κινηθεί η διαδικασία των παραβιάσεων, με τις γνωστές συνέπειες.

Η διάταξη ήταν γνωστή από τη δημόσια διαβούλευση που έγινε φέτος στις αρχές Φεβρουαρίου.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο, καμία παρατήρηση.

Αυτή ήταν και είναι η θέση της Κυβέρνησης.

Ο καθένας από τα κόμματα που ζήτησαν την απόσυρση αυτής της διάταξης, αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Η Κυβέρνηση θα αποσύρει αυτήν τη διάταξη, προκειμένου να συνεχιστεί η διαβούλευση.

Με τις τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 42, επιδιώκεται η διευθέτηση σημαντικών εκκρεμών ζητημάτων στο πλαίσιο των εγγυήσεων του δημοσίου με ιδιαίτερες δημοσιονομικές, νομικές, αλλά και διοικητικές προεκτάσεις.

Είναι μια διευθέτηση που προωθείται –και το είπα και χθες, το είπα και στην Επιτροπή και δεν άκουσα αντίλογο από κανέναν εδώ μέσα– λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα και συνθήκες, όπως είναι:

Η τρέχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία.

Η σωρεία αιτημάτων για υπαγωγή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

Το γεγονός ότι οι εγγυήσεις του δημοσίου συνιστούν μορφή κρατικής ενίσχυσης, υποκείμενες σε αυστηρό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Μίλησα γι’ αυτό στο άρθρο 22.

Οι περιορισμοί που θέτει το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με το οποίο –και ισχύει αυτό– δεν προβλέπεται η χορήγηση νέων εγγυήσεων, καθώς και η παράταση υφιστάμενων από το 2012 και μετά.

Η διαδικασία αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου των εγγυήσεων του Δημοσίου, η οποία βρίσκεται ήδη σε ολοκλήρωση, σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο θεσμικός παραγκωνισμός της εμπλοκής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους όσον αφορά τη συμμετοχή του δημοσίου στις πτωχευτικές διαδικασίες.

Τα σοβαρά θεσμικά, νομικά, διοικητικά και δημοσιονομικά προβλήματα, αλλά και οι στρεβλώσεις –ιδιαίτερα επικίνδυνες στρεβλώσεις– οι οποίες έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια και σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας, το εύρος των αρμοδιοτήτων, τη γνωμοδοτική ικανότητα και δυνατότητα του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για ένα όργανο απαρτιζόμενο κατά 45% από ιδιώτες που αποφασίζουν μεταξύ άλλων και για τη στάση του Δημοσίου απέναντι σε θέματα υπαγωγής επιχειρήσεων στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ γνωμοδοτεί για σημαντικά θέματα, όπως η πρώην κατάπτωση των εγγυήσεων και η παραίτηση του ελληνικού δημοσίου από τα δικαιώματά του και η διαγραφή χρεών, επιβαρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τα δημόσια οικονομικά.

Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο Συμβούλιο δύναται με πλειοψηφία ιδιωτών να καθορίζει τη θέση του Δημοσίου σε ζητήματα ακόμη και διαγραφής χρεών, με καθοριστική δημοσιονομική σημασία και ασκώντας αμιγώς δημόσια εξουσία.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά των καταπτώσεων των εγγυήσεων επιβαρύνουν το έλλειμμα του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αξίζει να σταθώ σε αποφάσεις του Συμβουλίου που οδήγησαν το Δημόσιο να καλείται να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εγγυημένης οφειλής και στη συνέχεια να προβεί και σε σημαντικές διαγραφές οφειλών των επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο.

Το Δημόσιο επιβαρυνόταν συνεπώς διπλά, με δημοσιονομικό κόστος λόγω τόσο της κατάπτωσης εγγύησης, όσο και της ταυτόχρονης απώλειας φορολογικών εσόδων.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις δικαστικές και τις διοικητικές αρχές για το καθεστώς παροχής εγγυήσεων.

Πρόκειται και για τις περιπτώσεις που έχουν κάνει χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων –αναφέρθηκε και ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ– για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Υπό αυτά τα δεδομένα συνεπώς κρίναμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην τροποποίηση και κατάργηση συγκεκριμένων διατάξεων, επιδιώκοντας:

Πρώτον, την αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με την κατάργηση των σχετικών και μόνο αρμοδιοτήτων του συμβουλίου ως προς τη διαγραφή και μόνο οφειλών προς το δημόσιο και την επαναφορά στην προηγούμενη ήδη προβλεπόμενη διαδικασία, με άσκηση των σχετικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων.

Από ποιον αυτή η άσκηση;

Από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Δεύτερον, την ανάληψη από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους του προϋπάρχοντος θεσμικού αμιγώς γνωμοδοτικού ρόλου για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις του Δημοσίου που ήδη βρίσκονται σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τρίτον, την παράλληλη αξιοποίηση της δυνατότητας χορήγησης, στις αιτούμενες επιχειρήσεις, αναστολής καταβολής δόσεων μέσω τροποποίησης των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, χωρίς τη μεσολάβηση της εξέτασης από το συμβούλιο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέταρτον, την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου ύστερα από συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφαλίζοντας τη συμβατότητα αυτού με την κοινοτική νομοθεσία και αποφεύγοντας την υποχρέωση ανάκτησης τυχόν κρατικών ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο αυτής της θεσμικής επικαιροποίησης θα επανεξεταστεί ο ρόλος του Συμβουλίου και των σχετικών διαδικασιών.

Έτσι, διευθετούμε τα κακώς κείμενα, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

Στηρίζουμε επί της ουσίας, στο πλαίσιο των τρεχουσών δυνατοτήτων μας, την επιχειρηματικότητα.

Τα κόμματα ζήτησαν περισσότερη διαβούλευση, παρά το γεγονός, όπως είπε και το ΠΑΣΟΚ ότι πείστηκε από την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης, από τη δική μου χθες.

Γι’ αυτό το λόγο αποσύρουμε το άρθρο 42, παρά το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η επιχειρηματολογία.

Ο καθένας και πάλι αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω και για μια τροπολογία που αφορά διατάξεις για μεταφορές μαθητών.

Με τις διατάξεις της παρούσας τροπολογίας διευθετείται ένα κρίσιμο ζήτημα με έντονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Λύνεται ένα πρόβλημα που η σημερινή Κυβέρνηση κληρονόμησε.

Το πρόβλημα αφορούσε στην πληρωμή των δαπανών για τη μεταφορά μαθητών.

Απασχόλησε τοπικές κοινωνίες, μαθητές και τις οικογένειές τους, δομές της αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικές κοινότητες, καθώς και μεταφορείς.

Πρόκειται για πρόβλημα που αναφέρεται την περίοδο 1.1.2011 μέχρι 30.6.2012, πρόβλημα που οφείλεται στην αοριστία σχετικών διατάξεων.

Για το λόγο αυτό δεν μπορούσε να επιλυθεί αποτελεσματικά χωρίς τη συμπλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Να σημειώσω ότι με απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών είχε επιτευχθεί μείωση της δαπάνης της μεταφοράς κατά 20% σε κάθε Περιφέρεια και μέχρι το τέλος του 2010.

Επίσης, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» καθορίστηκε το ποσοστό μείωσης του σχετικού κόστους για την περίοδο μετά τον Ιούνιο του 2012 στο 17%.

Έμενε όμως ασαφές το τοπίο για τα δεδουλευμένα της περιόδου 1.1.2011 μέχρι 30.6.2012.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας καθιστούμε σαφές το τοπίο για τις δαπάνες που αφορούν το σχολικό έτος 2011-2012, αφού για το διάστημα 1.1.2011 μέχρι 30.6.2011 οι πληρωμές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Επιλύουμε τις όποιες εκκρεμότητες αφορούν την επίμαχη περίοδο.

Προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες μπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2011-2012 καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι 31.12.2010.

Επιπλέον, προκειμένου να μην υπάρξει κανενός είδους αιφνιδιασμός προβλέπεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες έχουν διαμορφωθεί μετά τη συμφωνία των μερών σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αυτές θα παραμείνουν ως έχουν.

Σε περίπτωση που οι ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαμορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η επιπλέον καταβολή συμψηφίζεται με οφειλόμενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.

Για τις νέες συμβάσεις αποσυνδέεται το μεταφορικό κόστος από αυτό που είχε διαμορφωθεί στις 30.6.2012.

Συνεπώς, επιλύεται ένα χρονίζον πρόβλημα με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις -που έρχεται από το παρελθόν- με σαφή και δίκαιο τρόπο.

Συνεπώς, θα ήθελα να καταθέσω για τα Πρακτικά ότι το άρθρο 22 αποσύρεται με όλη την επιχειρηματολογία όμως της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι είναι σωστό.

Αποσύρεται το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου με όλη την επιχειρηματολογία της Κυβέρνησης, γιατί θεωρούμε ότι είναι σωστό, για να ξανακατατεθεί όταν συζητηθεί.

Τέλος, αποσύρεται και η τροπολογία που κατατέθηκε, με γενικό αριθμό 270 και ειδικό 55 της 8.3.2013, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου.

2η Παρέμβαση

Ήταν σαφές νομίζω και σήμερα και χθες και στην Επιτροπή –τρεις φορές το έχω επαναλάβει– ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους θα έχει εμπλοκή μόνο –και πάλι με γνωμοδοτικό ρόλο– στο μεσοδιάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική πρωτοβουλία που είναι στα σκαριά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Άρα, δεν ήταν ο σκοπός της Κυβέρνησης να έχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αυτό το ρόλο.

Ήταν το μεταβατικό στάδιο μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία.

Δεύτερον, το άρθρο 22 δεν έχει καμία σχέση με το άρθρο 42.

 Έχει να κάνει με κρατικές ενισχύσεις, όταν αυτές κριθούν παράνομες.

Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος –και εφιστώ την προσοχή και την ευθύνη, όπως είπα, σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής που ζήτησαν την απόσυρση για διαβούλευση– να πάμε στη διαδικασία των παραβιάσεων και εκεί το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

3η Παρέμβαση

Θα είμαι όσο γίνεται πιο συνοπτικός.

Σχετικά με την αποτίμηση των επενδυτικών εργαλείων, στην ακρόαση των φορέων στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναφέρθηκε ότι με διεύρυνση του πεδίου δράσης τους και εφαρμογής τους, εκτιμούμε ότι θα επέλθουν θετικά αποτελέσματα.

Το λέω αυτό εισαγωγικά, ως μία σύντομη απάντηση στην παρατήρηση του κ. Λαφαζάνη.

Στην κ. Κωνσταντοπούλου για το άρθρο 32, παρ. 5, στο οποίο αναφέρθηκε, θα πω ότι αφορά στο διοικητικό συμβούλιο των ΔΕΚΟ, που είναι προς αξιοποίηση του ΤΑΙΠΕΔ.

Δεν αφορά στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Σε ό,τι αφορά τον Εισηγητή της Χρυσής Αυγής και τον Κοινοβουλευτικό της Εκπρόσωπο, η Χρυσή Αυγή αποχωρώντας κάθε φορά από την Ολομέλεια της Βουλής όταν τελειώνουν οι αγορεύσεις των Βουλευτών της, χάνει επεισόδια.

Είπε:

«Πώς θα πάει μπροστά η χώρα και αυτό το νομοσχέδιο, όταν αποσύρονται διατάξεις που αφορούν τα επενδυτικά εργαλεία;».

Λάθος.

Στα άρθρα 1 έως 19, που είναι τα επενδυτικά εργαλεία, δεν άλλαξε τίποτα.

Αποσύρθηκαν πράγματι τρία άρθρα στα 46.

Και αυτά θα επανέλθουν, όπως είπα και ήμουν πολύ σαφής κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου.

Τα κόμματα τοποθετήθηκαν επί διατάξεων.

Μου έκανε εντύπωση, μάλιστα, που ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο 42 είπε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν επαρκείς, αλλά έχουν επιστολές επιμελητηρίων που τους δημιουργούν προβληματισμό στο να τοποθετηθούν θετικά.

Αυτό σχολίασε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

Και για να είμαστε ειλικρινείς σε αυτήν την Αίθουσα, παρακολούθησα δεκαοκτώ ώρες συνεδρίασης, χθες και σήμερα.

Επί των άρθρων αυτών ουδείς συνάδελφος τοποθετήθηκε εκφράζοντας δική του άποψη.

Ουδείς!

Ο κ. Μαριάς μίλησε για την Επιτροπή Συστημικής Ευστάθειας.

Εννοούσε, εκτιμώ, το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας.

Αυτό συγκλήθηκε και έλαβε με τα δεδομένα του Σαββάτου, την ίδια ημέρα της απόφασης του Eurogroup, τις αναγκαίες αποφάσεις για τη θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα δεδομένα που είχε τότε.

Ήταν έτοιμο να συγκληθεί και τη Δευτέρα το βράδυ –ήμασταν όλα τα μέλη που απαρτίζουμε το Συμβούλιο παρόντα– ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Κύπρου σε ό,τι αφορά τα πιστωτικά τους ιδρύματα εκεί.

Έλαβαν απόφαση στην Κύπρο για τα πιστωτικά τους ιδρύματα εκεί, με επίδραση για τη λειτουργία των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα για δύο μέρες. Συνεπώς, λειτουργεί το Συμβούλιο με ταχύτητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Κύριε Τσούκαλη, θα μελετηθεί ενδελεχώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο του ν. 3294/2004 για το ΣΔΟΕ, προκειμένου να υφίστανται επαρκείς και ειδικές αξιολογήσεις και αιτιολογήσεις των αποφάσεων της διοίκησης.

Οι τροπολογίες της ΔΗΜΑΡ κινούνται στη σωστή κατεύθυνση επί της προτεινόμενης τροποποίησης του άρθρου 39.

Έχει ήδη συσταθεί ομάδα που δουλεύει για το μορφότυπο ανταλλαγής πληροφοριών.

Και αν απαιτηθούν νομοθετικές παρεμβάσεις, αυτές θα γίνουν αφού πρώτα εξεταστούν όλες οι τεχνικές πτυχές, για να μην γίνεται αποσπασματική ρύθμιση.

Επί της προτεινομένης τροποποίησης του άρθρου 19, εξετάζεται με πολύ προσοχή και σύντομα θα επανέλθουμε.

Έχουμε κοινά ΕΣΧΑΔΑ, γιατί υπερδιπλασιάζεται η αξία του δημοσίου ακινήτου, καθώς υπάρχει πλέον ενιαίος σχεδιασμός επί ακινήτων που θα τύχουν κοινής εκμετάλλευσης.

Ήδη, το σχέδιο νόμου για ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει έκδοση ΕΣΧΑΣΕ, που είναι το ίδιο πράγμα με τα ΕΣΧΑΔΑ, αλλά για ιδιωτικά ακίνητα.

Χωρίς τη δυνατότητα κοινού ΕΣΧΑΔΑ για μεικτές επενδύσεις, θα καταλήγαμε στο παράλογο να έχουμε ένα ΕΣΧΑΔΑ και ένα ΕΣΧΑΣΕ για δύο ακίνητα που θα τύχουν κοινής εκμετάλλευσης.

Απαντάω στον κ. Κουΐκ που έκανε μία ορθή παρατήρηση για τα ανασφάλιστα, αλλά διορθώθηκε εγκαίρως.

Η αρχική διάταξη είχε ετοιμαστεί από νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που είχε ήδη εντάξει την ακινησία, δηλαδή την κατάθεση πινακίδων στις ΔΟΥ στις περιπτώσεις όπου η ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική.

Με προσθήκη – αναδιατύπωση του Υπουργείου Οικονομικών στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πριν μία εβδομάδα, τέθηκε ρητά η εξαίρεση για λόγους ασφάλειας δικαίου.

ΟΠΑΠ:

Τα καταστήματα σύμφωνα με το ν. 4002/2011 γίνονται για τα τριάντα πέντε χιλιάδες συνολικά παιγνιομηχανήματα.

Αυτό δεν άλλαξε.

Η ρύθμιση για τη χωροθέτηση διατηρεί τη μέριμνα για την προστασία των ανηλίκων, αλλά αφαιρεί κάποιες παραμέτρους χωροθέτησης, που οδηγούν σε αδυναμία αδειοδότησης καταστημάτων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Κλείνοντας, η Κυβέρνηση διαβουλεύεται, ακούει Βουλευτές, ακούει φορείς, την κοινωνία και τελικά νομοθετεί και δίνει εξηγήσεις.

Αυτό έκανε και σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δια εμού, υποστηρίζοντας ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Απαιτείται, όμως, και ευελιξία.

Αυτό έπραξε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δια εμού για συγκεκριμένα άρθρα, προκειμένου να υπάρξει περισσότερη διαβούλευση.

Αλλά επιδεικνύει και αποφασιστικότητα.

Ευελιξία και αποφασιστικότητα λοιπόν.

Αυτήν επιδεικνύουμε και για τα άρθρα 22 και 42.

Και χαίρομαι γιατί εκπρόσωποι των δυο άλλων κομμάτων, που στηρίζουν την Κυβέρνηση, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, επιχειρηματολόγησαν υπέρ της ορθότητας των διατάξεων, βεβαίως, με νομοθετικές βελτιώσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube