Ερώτηση-επαναφορά σχετικά με την πρόσληψη ιατρών στο ΠΕΚΑ Λαμίας

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. 10696/27.05.2010 Αναφοράς μου προς τα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών και της υπ’ αριθ. πρωτ. 2841/15.09.2010 Ερώτησής μου προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, επανέρχομαι στο ως άνω θέμα, καθότι δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια έκτοτε.

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, απαντώντας στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2841/15.09.2010 Ερώτησή μου για το εν λόγω ζήτημα, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι: «Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/22503/28-04-2010 έγγραφο του ΓΛΚ εγκρίθηκε η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ογδόντα οχτώ (88) ελεγκτές ιατρούς. Όταν εξασφαλιστεί η έγκριση από όλα τα μέλη της επιτροπής της 33/2006 ΠΥΣ, θα προβεί το ΤΑΥΤΕΚΩ στην κατανομή των ιατρών που θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου στα Περιφερειακά Κλιμάκια Ασφάλισης, ανάλογα με τις ανάγκες τους».

Σύμφωνα με το Σύλλογο Συνταξιούχων ΔΕΗ Φθιώτιδας «η Αλληλεγγύη», δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, καμία πρόσληψη ιατρού για τη στελέχωση του ΠΕΚΑ Λαμίας. Αυτό έχει δυσχεράνει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των εν ενεργεία υπαλλήλων της ΔΕΗ καθώς και των συνταξιούχων ασφαλισμένων (συνολικά περίπου επτακόσιες οικογένειες στο Νομό), ως προς την παροχή της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί στην πρόσληψη ιατρών στο ΠΕΚΑ Λαμίας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
InstagramYoutube