Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2368/30-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Διευθυντή στα Σ.Δ.Ε., η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. προσκαλεί εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία από το διορισμό τους και βαθμό Α΄, που υπηρετούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων των Διευθυντών για το σχολικό έτος 2010-2011, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν υπό την ευθύνη της.

Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ότι η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των Σ.Δ.Ε. (Υπουργική Απόφαση 260/16-01-2008 – ΦΕΚ 34/Β/16-1-2008) και, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την απόφαση 2066/03-06-2010 του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Στον πίνακα μοριοδότησης της εν λόγω προκήρυξης (σελ. 5) αναφέρεται ότι από τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο, 20 μονάδες.

Όμως, στον πρόσφατα ψηφισθέντα Νόμο 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-05-2010) με το άρθρο 14, καθορίζεται η «…αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ…». Το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η προσωπικότητα και η γενικότερη συγκρότηση του υποψηφίου αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποκομίσει, κατ’ ανώτατο όριο 15 μονάδες.

Είναι προφανές ότι, με βάση το κείμενο της προκήρυξης, διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς η διαδικασία επιλογής Διευθυντών για τα Σ.Δ.Ε. (τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες) της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. αντιβαίνει τα προς τούτο οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν. 3848/2010.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

  1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση στη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης, σε αντίθεση με τα όσα ορίζει ο Ν. 3848/2010;
  2. Γιατί η απόφαση (2066/03-06-2010) του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. που καθορίζει τα κριτήρια και τον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων, αν και έχει εκδοθεί μεταγενέστερα, αγνοεί επιδεικτικά και δεν λαμβάνει υπόψη της το Ν. 3848/2010; 

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube