Ερώτηση για τη διαδικασία πρόσληψης επιτυχόντων διαγωνισμού 9Κ/2008 του ΑΣΕΠ στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος

Η προκήρυξη 9K/2008 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 575/03.11.2008 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και αφορούσε την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εννιακοσίων εννέα (909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα είχε, και εξακολουθεί να έχει, την υποχρέωση μετά τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων και για τις 3 κατηγορίες να προχωρήσει σε πρόσληψη των επιτυχόντων, το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση (η τελευταία δημοσίευση επιτυχόντων έγινε τον Ιανουάριο του 2010, επομένως και γι αυτούς τους επιτυχόντες οι προσλήψεις έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 2010).

 

Όμως, η Τράπεζα προχώρησε στην πρόσληψη όλων των επιτυχόντων ΠΕ και περίπου των μισών ΤΕ, ενώ πάγωσε τις προσλήψεις όλων των υπολοίπων. Σημειωτέον ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει υπαχθεί στο νόμο για το «πάγωμα» των προσλήψεων (Ν. 3833/2010, ΦΕΚ Α’ 15.03.2010), σύμφωνα και με γνωμοδότηση τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και της Νομικής Υπηρεσίας της Τράπεζας.

 

Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
οι κ.κ. Υπουργοί:

 

1. Για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων της προκήρυξης 9Κ/2008;

2. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκ μέρους της Διοίκησης της Τράπεζας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube