Ερώτηση σχετικά με την υπαγωγή της περιοχής εκβολών Σπερχειού Ποταμού – Μαλιακού Κόλπου στο Δίκτυο Natura 2000 | 23.2.2011

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2011

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

προς τα Υπουργεία:

Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

Είναι γνωστό ότι η κοιλάδα και οι εκβολές Σπερχειού Ποταμού – Μαλιακός Κόλπος υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 (κωδ. GR 2440002).

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L259/121.9.2006[EL]) έχει δημοσιευτεί η Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του καταλόγου των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή. Για την παραπάνω περιοχή έχει συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

Με δεδομένη την υλοποίηση δημόσιων έργων εθνικής κλίμακας στην εν λόγω περιοχή (ΠΑΘΕ, Ε-65, νέα σιδηροδρομική γραμμή) τα αρχικά δεδομένα αναφοράς έχουν προφανώς μεταβληθεί και χρήζουν επικαιροποίησης με στόχο:

  • την προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου,
  • την εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος,
  • τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής με συνεκτίμηση στοιχείων χωροταξικού σχεδιασμού,
  • τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου κανόνων, για να είναι εκ των προτέρων γνωστοί οι όροι και οι περιορισμοί για την ίδρυση και λειτουργία έργων, δράσεων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τα μεγάλα δημόσια έργα που υλοποιούνται στην εν λόγω περιοχή.

Να σημειωθεί δε, ότι στα συνοδευτικά έργα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας περιλαμβάνεται και η δημιουργία Σταθμού Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ) έκτασης περίπου 500 στρ. εντός της εν λόγω περιοχής, η κατασκευή του οποίου, με ταυτόχρονη απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων εκτός και σε επαφή με αυτόν, δεν συμβάλει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαιρεθεί η εν λόγω περιοχή από τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις;

2. Κρίνεται απαραίτητη η άμεση επικαιροποίηση – συμπλήρωση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης;

3. Η δημιουργία ΣΕΑ, με ταυτόχρονη απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας έργων και δραστηριοτήτων εκτός και σε επαφή με αυτόν, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές ανάπτυξης και ενίσχυσης της απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής;

 

Ερώτηση

Απάντηση

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube