Ερώτηση σχετικά με την παύση λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) του Ν. Φθιώτιδας

Τα ΚΕΕ, δομές της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (ΓΓΔΒΜ) του ΥπΠΔΒΜ&Θ που υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) της ΓΓΔΒΜ και λειτουργούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Στόχος 2, Άξονας Προτεραιότητας 9), ολοκληρώνονται ως έργο με την παύση της λειτουργίας τους στις 30 Ιουνίου 2011.

Με τον Ν. 3879/21.09.2010, για την εκπαιδευτική περίοδο 2011-2012, το αρμόδιο Υπουργείο προγραμματίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν στην γενική εκπαίδευση ενηλίκων, στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αρμοδιότητας των Δήμων.

Σύμφωνα με το ΚΕΕ του Ν. Φθιώτιδας,  ένα (1) μήνα πριν την λήξη των προγραμμάτων του ΚΕΕ, το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει δώσει καμία πληροφόρηση για:

  • Το πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων.
  • Τις προγραμματικές συμβάσεις των Δήμων με το Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης (ΕΔΔΒΜ), σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Ν.3879, δεδομένου ότι κανείς Δήμος στην Ελλάδα δεν έχει δημιουργήσει Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.
  • Την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που θα ρυθμίζουν θέματα διοίκησης και διαχείρισης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΙΔΕΚΕ και τους Δήμους.
  • Τις ενέργειες αναφορικά με την έγκριση κονδυλίων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης του ΥπΠΔΒΜ&Θ.

Σε τοπικό επίπεδο, η παύση λειτουργίας του ΚΕΕ θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, επιβαρύνοντας του δείκτες απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για στελέχη υψηλού επιστημονικού επιπέδου, με μεταπτυχιακές σπουδές και εμπειρία 7-8 ετών, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων, την ίδρυση των οποίων σχεδιάζει το Υπουργείο.

Κατόπιν τούτων,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο προκειμένου τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα ενηλίκων να λειτουργήσουν απρόσκοπτα από την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο (2011-2012); Υπάρχει σχετικό χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχει κάποια μέριμνα για την αξιοποίηση του προσωπικού που απασχολείται σήμερα στα ΚΕΕ;

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube