Σημεία ομιλίας Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στο συνέδριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών “GR FOR GROWTH – FUNDING SMEs”

Åêôõ?ðùóçΣημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο “GR FOR GROWTHFUNDING SMEs

«Η κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί.

Η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, σταδιακά, αποκαθίσταται.

Πλέον, βρισκόμαστε μπροστά σε νέα μεγάλη πρόκληση.

Να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατόν, τη σταθεροποίηση σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, πάνω σε στέρεες βάσεις, εντός της Ευρωζώνης.

Διατηρήσιμη ανάπτυξη, που θα έχει ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα.

Επιχειρηματικότητα που θα εστιάζεται στην αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Επιχειρηματικότητα που θα εδράζεται στον ιδιωτικό τομέα, λόγω, κυρίως, της στενότητας των διαθέσιμων πόρων.

Επιχειρηματικότητα που θα δίνει έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω, κυρίως, του μεγάλου αριθμού τους και της συμβολής τους στη διασύνδεση της εγχώριας παραγωγής με την εξωτερική ζήτηση».

«Κυρίες και Κύριοι,

Στην κατεύθυνση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας, βασικές προτεραιότητες είναι:

1η. Η προσήλωση στην πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Κυρίως, με την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και με την άρση των εμποδίων στη λειτουργία της οικονομίας.

Μεταρρυθμίσεις, που θα βοηθήσουν την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και στη δημιουργία νέων εγχώριων επιχειρήσεων.

2η. Η εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης.

Είναι γεγονός ότι η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα, ιδιαίτερα σε τραπεζοκεντρικές χώρες όπως είναι η Ελλάδα, αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων.

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρέθηκε αντιμέτωπο με πολλές, μεγάλες και διευρυνόμενες προκλήσεις.

Αυτές είχαν ορατές και δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σήμερα, όμως, οι τράπεζες ανακεφαλαιοποιήθηκαν και προέβησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 8,3 δισ. ευρώ.

Οφείλουν συνεπώς να ανταποκριθούν, άμεσα και με επάρκεια, στο διαμεσολαβητικό τους ρόλο και να παράσχουν την απαραίτητη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σ’ αυτό το ρόλο, εκτιμώ ότι θα ανταποκριθούν.

Και πρέπει να ανταποκριθούν.

3η. Η μείωση του κόστους δανεισμού.

Αυτό γίνεται με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας.

Ήδη, μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις άντλησαν 4,8 δισ. ευρώ από τις αγορές εταιρικών ομολόγων του εξωτερικού, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της τραπεζικής χρηματοδότησης.

4η. Η ακόμη ταχύτερη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.

Ήδη, η χώρα μας, πέρυσι, κατετάγη 3η μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις απορροφήσεις του ΕΣΠΑ, από τη 18η θέση το 2012.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στο σύνολό τους, θα ανέλθουν περίπου στα 33,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2018.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά το εθνικό σκέλος του Προγράμματος, οι διαθέσιμοι πόροι κατανέμονται περίπου ισόποσα στους Επενδυτικούς Νόμους, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο άσκησης πολιτικής για την επιχειρηματικότητα και τις νέες επενδύσεις στη χώρα.

Παράλληλα, έχουν επανεκκινήσει τα έργα στους 4 μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

Και έχουν ενισχυθεί και άλλες δράσεις, όπως είναι τα 23 υπό υλοποίηση έργα ΣΔΙΤ.

5η. Η μεγιστοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Η προσφορά πιστώσεων, ιδίως προς τις επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, μπορεί να υποστηριχθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και το νεοϊδρυθέν Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο.

Και αυτό θα γίνει μέσω της συγχρηματοδότησης τραπεζικών δανείων, αλλά και μέσω της παροχής εγγυήσεων για την κάλυψη των πιστώσεων που χορηγούν οι τράπεζες.

Σε Ευρωπαϊκό, άλλωστε, επίπεδο προχωρούν οι τεχνικές προετοιμασίες, ώστε να υλοποιηθούν οι νέες πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση, μέσω της εγγύησης και τιτλοποίησης τραπεζικών δανείων, της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους από τις τράπεζες.

6η. Η άντληση κεφαλαίων από εναλλακτικές, πλην τραπεζικού δανεισμού, πηγές χρηματοδότησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση, στην προσπάθεια της να ενισχύσει τον ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνική Κεφαλαιαγορά, προχώρησε στις αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω των νέων επενδυτικών εργαλείων και της ενσωμάτωσης, στο Εθνικό Δίκαιο, των Οδηγιών για τις συλλογικές επενδύσεις.

Σήμερα, η Ελληνική Κεφαλαιαγορά προσφέρει στην επενδυτική κοινότητα τη δυνατότητα επένδυσης σε προϊόντα συλλογικών επενδύσεων διαφοροποιημένου προφίλ, όπως είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

7η. Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Αυτό θα επιτευχθεί με τη διασφάλιση περιβάλλοντος δημοσιονομικής σταθερότητας και με την ένταξη του «αφανούς» τμήματος της οικονομίας στο «εμφανές» πεδίο της, επιτυγχάνοντας τη φορολόγησή του.

Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, είναι υψηλότεροι από το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι, όμως, επίσης αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο τμήμα του συνολικού προϊόντος της Ελληνικής οικονομίας που δεν φορολογείται.

Παρά τη βελτίωση, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, που καταγράφεται σε αυτό το πεδίο τα τελευταία χρόνια.

Οφείλουμε, συνεπώς, να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια, εστιάζοντας στο χτύπημα της παραοικονομίας, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Όσο περισσότερο προσεγγίζουμε αυτούς τους στόχους, τόσο διευρύνεται η ευχέρεια για ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων, οι οποίοι όχι μόνο έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια αλλά έχουν υποστεί και μείωση του εισοδήματός τους».

«Κυρίες και Κύριοι,

Το ζητούμενο πλέον είναι, και το επαναλαμβάνω, να μετατρέψουμε, το συντομότερο δυνατόν, τη σταθεροποίηση της οικονομίας σε δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή.

Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, καθώς, όπως η κρίση ξεκίνησε από τους αριθμούς και μεταφέρθηκε στην κοινωνία, έτσι και η βελτίωση θα ξεκινήσει από τα δημοσιονομικά μεγέθη και στη συνέχεια θα γίνει αισθητή στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία.

Ήδη έχουν γίνει τα πρώτα σημαντικά βήματα αυτής της μετάβασης.

Τα επόμενα βήματα επιβάλλουν, σε όλους μας, συγκλίσεις, εθνικό σχέδιο και σκληρή δουλειά.

Μακριά από διαγκωνισμούς μιζέριας και λαϊκισμού.

Από ιδεοληψίες, δογματισμούς, προκαταλήψεις.

Από σκοπιμότητες.

Από πολιτικά και προσωπικά παίγνια εξουσίας.

Φυσικά, η δημιουργική σύνθεση δεν επιτυγχάνεται με εξαναγκασμούς.

Εμείς όμως είμαστε αποφασισμένοι να «οικοδομήσουμε» πάνω στη σταθερότητα που με τόσο κόπο και κόστος η χώρα επέτυχε.

Ήδη το κάνουμε.

Με μεθοδικότητα, σοβαρότητα, διορατικότητα, βήμα-βήμα, βγάζουμε την Ελλάδα από το τέλμα».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube