Σημεία ομιλίας Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»

«Η Κυβέρνηση, συνεπής προς τις δεσμεύσεις της, με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, πρωτοβουλία εκτός του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, έρχεται να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, στρεβλώσεις, ανεπάρκειες, αδυναμίες και υστερήσεις του Ελληνικού κράτους.

Αδυναμίες και υστερήσεις που στην παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία αφορούν το πλαίσιο που διέπει μέχρι σήμερα, τα τελευταία 75 χρόνια, την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Αδυναμίες που εντοπίζονται:

1ον. Στην ξεπερασμένη νομοθεσία. Νομοθεσία που εδράζεται, βασικά, σε Νόμο του 1939, στον Αναγκαστικό Νόμο 2039.

2ον. Στην πανσπερμία διατάξεων που δημιουργεί ασάφεια και αδιαφάνεια, καθιστά εξαιρετικά δυσχερή τον ουσιαστικό έλεγχο εφαρμογής του νομικού πλαισίου και αποτελεί κίνητρο για την κατασπατάληση των πόρων των κοινωφελών περιουσιών.

3ον. Στη διάσπαση της εποπτείας, προληπτικής και κατασταλτικής, των κοινωφελών περιουσιών, γεγονός που την καθιστά ανεπαρκή και αναποτελεσματική.

4ον. Στην έλλειψη προσωπικού, στην απουσία της κατάλληλης εκπαίδευσης, στις υποτυπώδεις υποδομές οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωφελών περιουσιών, στην αδυναμία τακτικού ελέγχου των υποβαλλόμενων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των περιουσιών.

Αυτές οι αδυναμίες καθιστούν αναγκαία την επικαιροποίηση, την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Και αυτό πράττει η Κυβέρνηση με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.

Ώριμη νομοθετική πρωτοβουλία.

Και αυτό γιατί ενσωματώνει:

1ον. Συμπεράσματα των εκθέσεων της Ειδικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα των κληροδοτημάτων το 1998 και το 2011.

2ον. Προτάσεις των σχεδίων Ειδικών Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών που κατατέθηκαν το 2003, το 2004, το 2011, και εφέτος.

3ον. Πορίσματα των εκθέσεων Ομάδων Εργασίας που συστήθηκαν για την αναζήτηση αδρανών πόρων του Δημοσίου στους τομείς των αδρανών καταθέσεων, όπου σχετικές ρυθμίσεις αποτελούν ήδη Νόμο του Κράτους, των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολαζουσών κληρονομιών.

4ον. Παρατηρήσεις που κατατέθησαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών επιτυγχάνεται με την θεσμοθέτηση, στο παρόν Σχέδιο Νόμου, μιας συνεκτικής δέσμης παρεμβάσεων.

Παρεμβάσεις στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης, σύμφωνα με καθιερωμένες βασικές αρχές, μεθόδους και πρακτικές, εξορθολογιστικής διοίκησης και διαφανούς διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, ενδεικτικά και μόνο:

1ον. Ενσωματώνονται διατάξεις για την τροποποίηση του πλαισίου εντοπισμού και αξιοποίησης των σχολαζουσών κληρονομιών.

2ον. Καθιερώνεται Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών.

3ον. Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4ον. Καθιερώνονται τακτικοί έλεγχοι όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών ώστε να αναβαθμιστεί ο κατασταλτικός έλεγχός τους.

5ον. Εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών ελέγχου.

6ον. Οργανώνεται Μητρώο προσώπων, φυσικών και νομικών, τα οποία θα έχουν την υποδομή και την τεχνογνωσία να ασκούν καθήκοντα εκκαθαριστών, εκτελεστών, διοικητών και διαχειριστών των κοινωφελών περιουσιών, καθώς και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.

7ον. Εισάγονται ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας που συνοδεύονται από ασφαλιστικές δικλείδες για την προάσπιση των συμφερόντων των τιμώμενων και του δημοσίου συμφέροντος.

8ον. Εισάγονται σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών με στόχο την μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν της περιουσίας του.

9ον. Αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας με σκοπό την αποτελεσματικότερη άσκησή της.

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το παρόν Σχέδιο Νόμου αποτελεί μία νομοθετική πρωτοβουλία του οποίου οι ρυθμίσεις θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την ευελιξία και την ταχύτητα στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών».

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube