Αγροφυλακή

Αναφορά για το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Αγρονομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

Με την παρούσα αναφορά σας μεταφέρω αίτημα του Αγρονομικού Προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής που σχετίζεται με νομοθετική ρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που τους διέπει.

Σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο έγγραφο, από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που εκδίδονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Π.Δ.166/2000) για το Αγρονομικό Προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, προκύπτει, σύμφωνα και με το Ν.3585/2007 (ΦΕΚ 148/5-7-2007 Τ.Α’.) ότι η συντάξιμη υπηρεσία του τερματίζεται στις 6-8-2007, προηγούμενη ημέρα της μετάταξής του στην Ελληνική Αγροφυλακή. Η υπηρεσία του από 7-8-2007 μέχρι την ημερομηνία εξόδου από την υπηρεσία δεν υπολογίζεται συντάξιμη ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τα ασφαλιστικά ταμεία Τ.Π.Δ.Υ και Μ.Τ.Π.Υ. Παράλληλα, οι συντάξιμες αποδοχές του υπολογίζονται με εκείνες που ελάμβανε πριν τη μετάταξή του στην Ελληνική Αγροφυλακή και όχι με αυτές που έπαιρνε σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο κατά το μήνα εξόδου από την υπηρεσία.

Επειδή παρήλθε διάστημα πλέον των 2 ετών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου και η μη αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και σύγχυση στο προσωπικό και τις οικογένειές τους ζητούν την ηθική και συνταξιοδοτική αποκατάστασή τους σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση με συνταξιοδοτική διάταξη για το προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής για οριστική επίλυση του εν λόγω θέματος.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για την πρόοδο υλοποίησης του ζητήματος.

TwitterInstagramYoutube