Διαφάνεια

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF)

954BΚυρίες και Κύριοι,

Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της συνάντησης υψηλού επιπέδου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία συνάντηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Με ιδιαίτερη σημασία.

Αφενός γιατί αποτελεί μια αφορμή συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Και αφετέρου γιατί συνιστά μια ιδιαίτερη ευκαιρία για να υπογραμμισθεί η ισχυρή βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης για πάταξη των φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

Φαινόμενα διαχρονικά και διατοπικά.

Φαινόμενα που έχουν στοιχίσει, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις, 120 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρωπαϊκή οικονομία.

Φαινόμενα με πολλαπλό, πολυδιάστατο και δύσκολα υπολογίσιμο κοινωνικό κόστος.

Και αυτό διότι η απάτη και η διαφθορά καταστρέφουν ηθικές αξίες και αρχές.

Πλήττουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στρεβλώνουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Διαβρώνουν τους θεσμούς.

Αντιστρατεύονται την ανάπτυξη.

Υπονομεύουν τη δημοκρατία, επιφέροντας σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Κυρίες και Κύριοι,

Πριν από μερικές δεκαετίες οι συζητήσεις και οι έρευνες, διεθνώς, για τις επιπτώσεις της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, καθώς επικρατούσαν λογικές «τακτοποίησης κάτω από το χαλί».

Ωστόσο, όσο τα φαινόμενα αυτά επιτείνονταν και οι επιπτώσεις τους στους πολίτες γίνονταν όλο και πιο ορατές, τόσο ενδυναμώνονταν και διευρύνονταν το ερευνητικό, πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Στην Ελλάδα, οι επιδόσεις μας, κατά το παρελθόν, στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως είναι γνωστό, δεν ήταν κολακευτικές.

Το αντίθετο μάλιστα θα έλεγα, καθώς φαινόμενα διαφθοράς και απάτης εντοπίζονταν σε πολλούς τομείς.

Οι σχετικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα φαινόμενα αυτά επικεντρώνονται στους τομείς όπου η δημόσια διοίκηση, με την ευρύτερη έννοια, έρχεται σε άμεση επαφή με τον πολίτη.

Πρόκειται για τομείς όπου η αφετηρία των φαινομένων αυτών δύναται να εντοπίζεται σε οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους: επιχειρηματία, ιδιώτη, δημόσιο λειτουργό.

Βασικά αίτια αυτών των φαινομένων είναι:

 • Η έλλειψη κατάλληλων μηχανισμών για τον αποτελεσματικό έλεγχο του δημόσιου τομέα, οι οποίοι σήμερα, όπου υπάρχουν, είναι διάσπαρτοι σε υπηρεσίες διαφόρων Υπουργείων.
 • Οι αόριστες ή αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών ελέγχου.
 • Η βραδύτητα των ελέγχων, η ανεπάρκεια, αοριστία ή η ετεροχρονισμένη έκδοση των πορισμάτων και των εκθέσεων, καθώς και η έλλειψη ευθύνης.
 •  Η πολιτικά κατευθυνόμενη λήψη αποφάσεων.
 • Η έλλειψη διαφάνειας στην παροχή πληροφόρησης με πρόσχημα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης.
 • Η ανορθολογικότητα του νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς.
 • Η ασυμμετρία αρμοδιοτήτων και πόρων.

Κυρίες και Κύριοι,

Την τελευταία περίοδο, ωστόσο, έχουν γίνει και γίνονται σημαντικά, ουσιαστικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Βήματα για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων αδυναμιών.

Βήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων:

1ον. Ο ορισμός Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

2ον. Η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς.

3ον. Η εγκαθίδρυση θεσμών, όπως ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

4ον. Η λειτουργική ενδυνάμωση, ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών.

5ον. Η εγρήγορση των αρμόδιων υπηρεσιών σε κάθε περίπτωση διαφθοράς και απάτης, επιφέροντας, πλέον, ορατά, απτά αποτελέσματα.

Αποτελέσματα που «επιστρέφουν» ως «μέρισμα» στην κοινωνία.

Αποτελέσματα που αποτυπώνονται και στους σχετικούς διεθνείς δείκτες.

Ενδεικτικά αλλά χαρακτηριστικά, η Ελλάδα, στο δείκτη αντίληψης της διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας, ανέβηκε, κατά 14 θέσεις το 2013.

Κυρίες και Κύριοι,

Φυσικά, υπάρχουν πολλά ακόμα βήματα που πρέπει να γίνουν.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, για την καταπολέμηση της απάτης κατά την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων που μέσω των διαρθρωτικών ταμείων διοχετεύονται στα κράτη-μέλη.

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο πεδίο του Προϋπολογισμού της Ένωσης, στοχεύοντας στη σταδιακή εδραίωση και αύξηση της εμπιστοσύνης του Ευρωπαϊκού κοινού για την ορθή αξιοποίηση των πόρων των φορολογουμένων.

Η προστασία, φυσικά, των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει την υιοθέτηση και πλήρη εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, διαδικασιών και νομικών ρυθμίσεων από τα κράτη-μέλη της και τη στενή ελεγκτική συνεργασία των αρμόδιων εθνικών αρχών και υπηρεσιών.

Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και, ειδικότερα, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η OLAF συνεργάζεται με δύο υπηρεσίες:

 • τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς, και
 • τη Διεύθυνση Μελετών και Αξιολόγησης της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

Πρόκειται για υπηρεσίες που συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην πληροφόρηση που λαμβάνει η OLAF για την κατάρτιση της ετήσιας Έκθεσής της.

Φυσικά, σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι Διευθύνσεις Ελέγχου της ΕΔΕΛ, η οποία είναι η αρμόδια αρχή ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

Ειδικότερα, την τελευταία περίοδο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει υιοθετήσει και θέσει σε εφαρμογή δέσμη νομοθετικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων και πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης, συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα και κωδικοποιημένα:

1ον. Δημιουργήθηκε Μητρώο Ελεγκτών στην ΕΔΕΛ, όπου, μετά από την ενδεδειγμένη κατάρτιση και εξειδίκευση, επιπλέον ελεγκτές θα μπορούν να συνδράμουν στο έργο της.

2ον. Θεσπίστηκε θητεία για τους Ελεγκτές της ΕΔΕΛ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και να θωρακιστεί το ελεγκτικό έργο μέσα από την αλλαγή των ελεγκτών.

3ον. Ορίστηκε διοικητικά η διαδικασία αποστολής των οριστικών εκθέσεων ελέγχου της ΕΔΕΛ στον Εισαγγελέα ή σε αρμόδια αρχή για τη διερεύνηση της απάτης, εφόσον κατά τους ελέγχους της προκύψουν υπόνοιες τέλεσης αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων.

Προβλέφθηκε αντίστοιχη αποστολή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας σε περιπτώσεις αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

4ον. Ενισχύθηκε το πλαίσιο για την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων, εστιάζοντας στην ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού ή/και του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

5ον. Καταρτίστηκε και επικαιροποιήθηκε το Εγχειρίδιο Ελέγχου της ΕΔΕΛ, συμπεριλαμβάνοντας στη προετοιμασία των ελέγχων συστήματος και πράξεων τους δείκτες απάτης και ενσωματώνοντας τη «Δήλωση τήρησης κανόνων δεοντολογίας της ΕΔΕΛ».

6ον. Η ΕΔΕΛ προέβη στη σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφόρησης και η αμφίδρομη κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων τους.

7ον. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα, που το 2012 είχε γίνει αποδέκτης σύστασης για το χαμηλό βαθμό κοινοποίησης παρατυπιών που ενέχουν δόλο στο τομέα της πολιτικής συνοχής, το 2013 να έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση της.

Συγκεκριμένα, το 2013, βάσει σχετικής ενημέρωσης, έχουν κοινοποιηθεί ήδη 19 περιπτώσεις παρατυπιών με υπόνοια απάτης, αποτέλεσμα πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια.

8ον. Διευρύνθηκε, από την πλευρά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στις τεχνικές ομάδες της OLAF και εγκαθιδρύθηκε κοινή δράση και συμμετοχή με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και το ΣΔΟΕ.

Στόχος είναι η περαιτέρω διάχυση και πληρότητα της αμφίδρομης πληροφόρησης μεταξύ OLAF και εθνικών υπηρεσιών, ενδυναμώνοντας την προσπάθεια καταπολέμησης της απάτης.

Κυρίες και Κύριοι,

Στο Υπουργείο Οικονομικών, και ειδικότερα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, συνεχίζεται η προσπάθεια θεσμικής θωράκισης της καταπολέμησης της απάτης, καθώς ήδη προωθούνται μια σειρά από πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες, όπως, ενδεικτικά:

1ον. Η σύσταση Ομάδας Εργασίας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τον ορισμό του Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Απάτης (Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS).

Ήδη, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, βρισκόμαστε στη διαδικασία έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και οι συνεδριάσεις της εν λόγω Ομάδας Εργασίας θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες με εντατικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Ειδικότερα, το έργο της Ομάδας θα είναι η εισήγηση για τον ορισμό του AFCOS και οι προτάσεις για τη βέλτιστη οργάνωση των διαδικασιών και των αρμοδιοτήτων του.

2ον. Η δημιουργία, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενός Δικτύου Συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων με στόχο την κατάρτιση μιας Εθνικής Στρατηγικής κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

Παράλληλα, βέβαια, επιδίωξή μας είναι, στο άμεσο μέλλον, αυτή η Στρατηγική να επεκταθεί και σε άλλους ευαίσθητους τομείς.

Κυρίες και Κύριοι,

Η προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης δεν σταματά εδώ.

Είναι συνεχής, συστηματική και σταθερή.

Σε κάθε διάσταση της οικονομικής δραστηριότητας και της δημόσιας διοίκησης.

Και προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την άρρηκτη συνεργασία μας με την OLAF και όλες τις σχετιζόμενες ευρωπαϊκές δομές, ώστε να διασφαλίσουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να εγγυηθούμε ότι οι πόροι των φορολογούμενων πολιτών δαπανώνται με όσο το δυνατόν ορθολογικότερο, ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες της συνάντησης, οι οποίες είμαι σίγουρος ότι θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα αποφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα.

Δήλωση για τοποθετήσεις υπαλλήλων μέσω αδιαφανών και αναξιοκρατικών διαδικασιών

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την κατάθεση Ερώτησης προς το ΥΠ. ΟΙΚ. για τοποθετήσεις υπαλλήλων του, μέσω αδιαφανών και αναξιοκρατικών διαδικασιών:

«Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα, καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού, αρχικά μέσω «ανοικτών» διαδικασιών (τύπου opengov) και στη συνέχεια  μέσω σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας (βλ. Ν. 3839/2010), για την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της οποίας η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε, έγκαιρα, έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες.

Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές καταρρίπτονται από τις ακολουθούμενες πρακτικές της Κυβέρνησης, παραμένουν ανεκπλήρωτες και οι επιφυλάξεις της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνονται, καθώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας παρατυπίες στις διαδικασίες προαγωγών και τοποθετήσεων υπαλλήλων του ΥΠ. ΟΙΚ. – στενών συνεργατών του κ. Υπουργού – σε νευραλγικές θέσεις του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» της 19ης και 20ης Ιουλίου 2010, δύο στενοί συνεργάτες του κ. Υπουργού φέρεται να χρίστηκαν διευθυντές σε εφορίες της περιφέρειας για λιγότερο από 48 ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν ξανά, με απόφαση του κ. Υπουργού, στις καίριες θέσεις που κατέλαβαν μετά τις εκλογές του 2009.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι δύο υπάλληλοι του ΥΠ. ΟΙΚ. μετά τις εκλογές του 2009 και με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος τότε δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα κατέλαβαν νευραλγικές θέσεις του.
 • Με δεδομένη την ψήφιση του Ν. 3839/2010 και επειδή η παραμονή στις θέσεις τους ετίθετο εν αμφιβόλω, καθώς έπρεπε να κριθούν εκ νέου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διαμορφώθηκαν – και μάλιστα με διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη – οι συνθήκες προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους.
 • Στις νέες κρίσεις, για τις 11 από τις 14 περιφέρειες της χώρας, ζητήθηκε από το ΥΠ. ΟΙΚ. η συμπλήρωση «αίτησης προτίμησης» των ενδιαφερομένων για τις περιοχές που θα ήθελαν να τοποθετηθούν. Έτσι, έχοντας σαφή εικόνα της «κατάστασης», όπως είχε διαμορφωθεί μετά και από τις αιτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων, οι δύο υπάλληλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές εκτός Αθηνών, προσβλέποντας σε βαθμολογική εύνοια στη διαδικασία επιλογής.
 • Παρά όλες τις μεθοδεύσεις, κατετάγησαν τελικά σε χαμηλότερη σειρά έναντι των άλλων υποψηφίων. Με τη χρήση, όμως, διατάξεων σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, το ΥΠ. ΟΙΚ. τους απένειμε τις θέσεις των επικεφαλής στις εφορίες της περιφέρειας για τις οποίες είχαν αιτηθεί, καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.
 • Όμως, όχι μόνο δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους στις νέες τους θέσεις, αλλά κατόπιν ελαχίστου χρονικού διαστήματος (1-2 μέρες), με κατεπείγουσα απόφαση του κ. Υπουργού, επανήλθαν στις αρχικές, καίριες θέσεις στις οποίες είχαν τοποθετηθεί μετά τις εκλογές του 2009.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επετεύχθη, τεχνηέντως, η διατήρηση των θέσεών τους.

 

Προκύπτουν, επομένως, σοβαρά ερωτήματα και διαπιστώνονται παρατυπίες, καθώς οι ακολουθούμενες πρακτικές της Κυβέρνησης αντιβαίνουν τα περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση. Για όλους τους παραπάνω λόγους, κατέθεσα στις 21-07-2010 σχετική Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να μας γνωστοποιηθεί ποια είναι η θέση του στα εν λόγω δημοσιεύματα, αν εφαρμόστηκαν στην προκειμένη περίπτωση οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3839/2010 για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς επίσης, αν συνάδουν οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις πολλάκις διατυπωμένες θέσεις, τόσο του κ. Πρωθυπουργού, όσο και  στελεχών της Κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου του Υπουργού Οικονομικών, περί αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση».

Ερώτηση για προαγωγές και τοποθετήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω αδιαφανών και αναξιοκρατικών διαδικασιών

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της μέχρι και σήμερα, καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες περί αξιοκρατίας και διαφάνειας στις διαδικασίες στελέχωσης του κρατικού μηχανισμού, αρχικά μέσω «ανοικτών» διαδικασιών (τύπου opengov) και στη συνέχεια  μέσω σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας (βλ. Ν. 3839/2010), για την σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της οποίας η Νέα Δημοκρατία διατύπωσε, έγκαιρα, έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες. Ωστόσο, οι προσδοκίες αυτές καταρρίπτονται από τις ακολουθούμενες πρακτικές της Κυβέρνησης και παραμένουν ανεκπλήρωτες, καθώς περίπου τρεις μήνες αργότερα έρχονται στο φως της δημοσιότητας παρατυπίες στις διαδικασίες προαγωγών και τοποθετήσεων υπαλλήλων του ΥΠ.ΟΙΚ. – στενών συνεργατών του κ. Υπουργού – σε νευραλγικές θέσεις του.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» της 19ης και 20ης Ιουλίου 2010, δύο στενοί συνεργάτες του κ. Υπουργού φέρεται να χρίστηκαν διευθυντές σε εφορίες της περιφέρειας για λιγότερο από 48 ώρες, προκειμένου να τοποθετηθούν ξανά, με απόφαση του κ. Υπουργού, στις καίριες θέσεις που κατέλαβαν μετά τις εκλογές του 2009.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι δύο υπάλληλοι του ΥΠ.ΟΙΚ. μετά τις εκλογές του 2009 και με βάση τις διατάξεις του ισχύοντος τότε δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα κατέλαβαν νευραλγικές θέσεις του. Ο ένας εξ αυτών, μάλιστα, πήρε αριστίνδην τη θέση του επικεφαλής στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) από υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, ενώ ο άλλος από υποδιευθυντής σε τοπική εφορία τοποθετήθηκε διευθυντής προσωπικού όλων των Δ.Ο.Υ.
 • Με δεδομένη την ψήφιση του Ν. 3839/2010 και επειδή η παραμονή στις θέσεις τους ετίθετο εν αμφίβολω, καθώς έπρεπε να κριθούν εκ νέου από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, διαμορφώθηκαν, και μάλιστα με διαδικασία για την οποία δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη, οι συνθήκες προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις τους.
 • Στις νέες κρίσεις για τις 11 από τις 14 περιφέρειες της χώρας, ζητήθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ. η συμπλήρωση «αίτησης προτίμησης» των ενδιαφερομένων για τις περιοχές που θα ήθελαν να τοποθετηθούν. Έτσι, έχοντας σαφή εικόνα της «κατάστασης» όπως είχε διαμορφωθεί μετά και από τις αιτήσεις των άλλων ενδιαφερομένων, οι δύο υπάλληλοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συγκεκριμένες περιοχές εκτός Αθηνών, προσβλέποντας σε βαθμολογική εύνοια στη διαδικασία επιλογής.
 • Παρά όλες τις μεθοδεύσεις, κατετάγησαν τελικά σε χαμηλότερη σειρά έναντι των άλλων υποψηφίων. Με τη χρήση, όμως, διατάξεων σχετικού Προεδρικού Διατάγματος το ΥΠ.ΟΙΚ. τους απένειμε τις θέσεις των επικεφαλής στις εφορίες της περιφέρειας για τις οποίες είχαν αιτηθεί, καταστρατηγώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας.
 • Όμως, όχι μόνο δεν άσκησαν τα καθήκοντά τους στις νέες τους θέσεις, αλλά κατόπιν ελαχίστου χρονικού διαστήματος (1-2 μέρες), με κατεπείγουσα απόφαση του κ. Υπουργού, επανήλθαν στις αρχικές, καίριες θέσεις στις οποίες είχαν τοποθετηθεί μετά τις εκλογές του 2009.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, επετεύχθη τεχνηέντως η διατήρηση των θέσεών τους.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, είναι τέτοια η αναστάτωση που έχει προκληθεί από τις μεθοδεύσεις αυτές, που οδήγησε στην παραίτηση μέλους του υπηρεσιακού συμβουλίου του ΥΠ.ΟΙΚ., το οποίο ασχολήθηκε με τις εν λόγω κρίσεις.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

1. Ποια είναι η απάντηση στα εν λόγω δημοσιεύματα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος»;

2. Εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση οι διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3839/2010 για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες;

3. Συνάδουν οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην συγκεκριμένη περίπτωση με τις πολλάκις διατυπωμένες θέσεις, τόσο του κ. Πρωθυπουργού όσο και  στελεχών της Κυβέρνησης, αλλά και του ιδίου του Υπουργού Οικονομικών, περί αξιοκρατίας στη δημόσια διοίκηση;

Δελτίο Τύπου από την εισήγηση στην Βουλή για τη «Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υπόθεση της Siemens»

Ο Βουλευτής Φθιώτιδας της Ν.Δ. και Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης της Οικονομίας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής επί της Προτάσεως του ΠΑ.ΣΟ.Κ για τη «Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της Siemens», έκανε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες επισημάνσεις.

Ως προς το περιεχόμενο της πρότασης, δήλωσε: «Η υποβληθείσα πρόταση είναι παραπλανητική, υποκριτική και αποσπασματική. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιχειρεί μετάθεση ευθυνών και επιδίδεται σε ασκήσεις παραπληροφόρησης. Η πρόταση περιέχει ατυχείς και αβάσιμες εκφράσεις όπως «χειραγώγηση της πορείας των ερευνών από την προηγούμενη Κυβέρνηση της Ν.Δ.» και «υπόνοιες για ανοίκειες κυβερνητικές παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Η παραπομπή, στη Δικαιοσύνη, υποθέσεων που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης δεν είναι πράξη συγκάλυψης. Αποτελεί απόδειξη σεβασμού και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.» 

Ως προς τη χρονική στιγμή συζήτησης της πρότασης, δήλωσε: «Είναι προφανής η προσπάθεια της Κυβέρνησης, με την κατάθεση των προτάσεων για τη σύσταση των Εξεταστικών Επιτροπών, να αλλάξει την ημερήσια διάταξη, να αποπροσανατολίσει τον Ελληνικό λαό από τα τεράστια προβλήματα της Οικονομίας, προβλήματα που προκαλεί και συσσωρεύει η κυβερνητική ανεπάρκεια, αναβλητικότητα και αναποφασιστικότητα.»

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Σταϊκούρας τόνισε πως: «Η θέση της Ν.Δ. σε θέματα διαφάνειας είναι ξεκάθαρη και αταλάντευτη. Τοποθετείται θετικά στην πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για λόγους πολιτικής εντιμότητας και θεσμικής υπευθυνότητας.»

InstagramYoutube