Δημόσια Περιουσία

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας της Πρότυπης Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.»

ImageHandlerΟμιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στην εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας της Πρότυπης Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας, στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.»

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την πρόσκληση που μου απηύθυναν, να χαιρετίσω την έναρξη λειτουργίας της Πρότυπης Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)».

Έργο, που έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων.

Θέματα που αντιμετωπίστηκαν, για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, με τη νομοθετική πρωτοβουλία που έλαβε η Κυβέρνηση, με το Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Νομοθετική πρωτοβουλία που αντιμετωπίζει, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, χρόνιες παθογένειες, στρεβλώσεις, ανεπάρκειες, αδυναμίες και υστερήσεις του Ελληνικού Κράτους, αλλά και αδυναμίες που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών.

Πιο συγκεκριμένα, με την ψήφιση και εφαρμογή του Ν. 4182/2013:

1ον. Προωθείται η διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, αφού:

  • Καταρτίζεται μητρώο εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών.
  • Καθιερώνονται τακτικοί και περιοδικοί έλεγχοι όλων των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουζών κληρονομιών.
  • Εισάγονται ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες προληπτικού ελέγχου των πράξεων των οργάνων εκκαθάρισης και διοίκησης των περιουσιών.
  • Αποκεντρώνονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας με σκοπό τη αποτελεσματικότερη άσκησή της.

2ον. Προασπίζεται, με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, το δημόσιο συμφέρον, αφού:

  • Ενσωματώθηκαν διατάξεις για την τροποποίηση του πλαισίου εντοπισμού και αξιοποίησης των σχολαζουσών κληρονομιών.
  • Εισήχθησαν ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.
  • Θεσπίστηκαν σύγχρονα εργαλεία χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών.
  • Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τα μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Σημαντικό εργαλείο, για την επίτευξη και εφαρμογή των στόχων της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αποτελεί η ψηφιακή πλατφόρμα.

Στο δημιουργούμενο Ηλεκτρονικό Κεντρικό Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, που θα είναι προσβάσιμο στο κοινό, την 01.01.2015, θα είναι διαθέσιμοι, μεταξύ άλλων, οι ετήσιοι προϋπολογισμοί και απολογισμοί των κοινωφελών περιουσιών καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα όργανα διοίκησής τους.

Το μητρώο αυτό, θα συμπληρώνεται συνεχώς από τις Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών και, με τη συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων», θα επιτευχθεί, για πρώτη φορά στη χώρα, η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κοινωφελών περιουσιών.

Η καταγραφή αυτή θα καταστήσει εφικτό τον αποτελεσματικό έλεγχο της διαχείρισης των περιουσιών αυτών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, σημαντικά εργαλεία παρακολούθησης και υποβοήθησης για τη λήψη αποφάσεων.

Η ολοκλήρωση του συστήματος στην πληροφοριακή πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών θα διασυνδέει τη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου μας, καθώς και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με τα υπόλοιπα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, όπως το TAXIS και το ELENXIS.

Επιπλέον, μέσω του πληροφοριακής πλατφόρμας, συστηματοποιείται η επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη για θέματα που αφορούν στις κοινωφελείς περιουσίες και τις σχολάζουσες κληρονομιές.

Κυρίες και Κύριοι,

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη ο συντονισμός όλων των συντελεστών του έργου, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Νόμου και από τη σχετική σύμβαση χρονοδιαγράμματα.

Ιδιαίτερο, βέβαια, βάρος για την υλοποίηση των στόχων αναλογεί και αντιστοιχεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για την ολοκλήρωση του σημαντικού έργου της ψηφιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και των εθνικών κληροδοτημάτων.

InstagramYoutube