ΙΔΕΚΕ

Ερώτηση για τη διαδικασία προκήρυξης για την πλήρωση θέσης δημοσιογράφου στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8273/08-06-2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση δημοσιογράφου, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «…με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/05-05-2010 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του, προκηρύσσει μία (1) θέση δημοσιογράφου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3369/2005, για την προβολή των συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του». Η εν λόγω προκήρυξη καθορίζει ως αρμοδιότητες της θέσης του δημοσιογράφου την προβολή και δημοσιότητα των πάσης φύσεως προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., καθώς και την επιμέλεια της επικοινωνιακής πολιτικής και λειτουργίας του, με σκοπό την καλύτερη προώθηση του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, παρέχοντας τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες για το σκοπό αυτό προς τη Διοίκησή του. 

Όμως από το κείμενο της προκήρυξης διαπιστώνονται παρατυπίες και προκύπτουν ερωτήματα καθώς:

  • Δεν προκύπτει με ποιο τρόπο και με βάση ποια κλίμακα θα γίνει η μοριοδότηση των υποψηφίων,
  • προβλέπεται η διαδικασία συνέντευξης ενώ η Κυβέρνηση έχει κατ’ επανάληψη διακηρύξει τη διακοπή των συνεντεύξεων ως μεθόδου επιλογής προσωπικού,
  • η λίστα των υποψηφίων προς συνέντευξη δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παρά τα προς τούτο σαφώς οριζόμενα στην προκήρυξη,
  • όλα τα έργα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. περιλαμβάνουν υποέργα δημοσιότητας και υπευθύνους δημοσιότητας πράξεων, γεγονός που καθιστά την πρόσληψη δημοσιογράφου τουλάχιστον περιττή.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

η κ. Υπουργός:

 

  1. Για ποιο λόγο η προκήρυξη δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο μοριοδότησης των υποψηφίων και στην κλίμακα που θα χρησιμοποιηθεί;
  2.  Βάσει ποιας νομοθετικής πρόβλεψης και για ποιο λόγο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η συνέντευξη ως μέθοδος επιλογής προσωπικού με σύμβαση έργου, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις της Κυβέρνησης;
  3. Για ποιο λόγο δεν έχει αναρτηθεί η λίστα υποψηφίων προς συνέντευξη στην ιστοσελίδα του Ι.Δ.ΕΚ.Ε., παρά τα όσα ορίζει η προκήρυξη;
  4. Για ποιο λόγο κρίνεται απαραίτητη, τη δεδομένη κρίσιμη για τη χώρα οικονομική συγκυρία, η πρόσληψη δημοσιογράφου στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. όταν υπάρχουν υπεύθυνοι δημοσιότητας για όλα τα έργα του;
TwitterInstagramYoutube