Οικοδομική Δραστηριότητα

Χαιρετισμός Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ)

Κυρίες και Κύριοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, τόσο τον «Σύνδεσμο Επιχειρήσεων για την ποιότητα και την ανάπτυξη των κατασκευών» όσο και το Περιοδικό Κτίριο, περιοδικό με πολυετή συμβολή στον τεχνικό κλάδο, για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να χαιρετίσω τις εργασίες της ημερίδας σας.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των κατασκευών έχει πληγεί σφοδρά από την κρίση.

Οι επιπτώσεις της είναι οξύτατες.

Ενδεικτικά:

 • Η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 37,7% το 2011, κατά 30,6% το 2012, ενώ εφέτος συνεχίζεται η συρρίκνωση κατά 37,8%.
 • Η πιστωτική επέκταση από τις τράπεζες προς τον κλάδο των κατασκευών μειώθηκε κατά 7,4% το 2011, κατά 1,9% το 2012 και συνεχίζει να συρρικνώνεται και το 2013 κατά 0,3%.
 • Η μείωση αυτή και η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση μεταφράστηκε και στη μείωση των τιμών των ακινήτων.

Ενδεικτικά, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 5,5% το 2011, κατά 11,7% το 2012 και συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία κατά 11,5% και το 2013.

Συμπέρασμα;

Δραματική μείωση των μεταβιβάσεων και των επενδύσεων σε ιδιωτικά ακίνητα.

Μεγάλη μείωση έκδοσης των οικοδομικών αδειών.

Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των κατασκευαστικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα.

Αυτή η κατάσταση οφείλει να μας προβληματίσει.

Και αυτό διότι η αξία του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, ενός καθοριστικού κλάδου της εγχώριας οικονομίας, είναι σημαντική, καθώς:

 • Συμβάλλει στην παραγωγή πολλών θέσεων απασχόλησης, εισοδημάτων, τζίρων και φορολογικών εσόδων.
 • Διασυνδέεται με δομικούς βιομηχανικούς τομείς και σχετίζεται με περισσότερα από 150 επαγγέλματα.
 • Συνεισφέρει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας μας και στην ενδυνάμωση της επενδυτικής ελκυστικότητας.
 • Συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην αναβάθμιση, σε όρους αειφόρου ανάπτυξης, της εγχώριας παραγωγικής και οικονομικής διαδικασίας.

Είναι σημαντικό, συνεπώς, ο κλάδος να εξέλθει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί την τελευταία περίοδο, αποτελώντας συστατικό της πορείας εξόδου της χώρας από την κρίση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια και επηρεάζουν το χώρο της κατασκευής να αξιολογηθούν με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ευρύτερα, αξίζει να επισημανθούν ορισμένες αρχικές θετικές ενδείξεις που δημιουργούν προσδοκίες αρχικά σταθεροποίησης της κατάστασης και μεταγενέστερα ανάταξής της.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η υφεσιακή δυναμική αποκλιμακώνεται.
 • Η χώρα προσεγγίζει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος.
 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.
 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον ενδυναμώνεται.
 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
 • Η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ενισχύεται.

Τα ανωτέρω αντανακλούν σε μια τάση αναστροφής του κλίματος και στον τομέα των κατασκευών.

Σύμφωνα με τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2013 δημιουργούνται θετικές οικονομικές προσδοκίες.

Ανά κλάδο, οι προσδοκίες μεταβάλλονται θετικά, αλλά ήπια στις Ιδιωτικές Κατασκευές (40,4 από 35,2 μονάδες), και περισσότερο στις Κατασκευές Δημοσίων Έργων, όπου ο σχετικός δείκτης το δεύτερο τρίμηνο του έτους διαμορφώνεται στις 77,6 μονάδες (από 51,4), στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο των κατασκευών τον Ιούνιο του 2013 ανήλθε στις 69,5 μονάδες σε σχέση τον Ιούνιο του 2012 που ήταν στις 40 μονάδες, παρουσιάζοντας μία άνοδο της τάξεως του 75%.

Βέβαια, απομένουν πολλά που πρέπει ακόμα να γίνουν.

Με μεθοδικότητα, υπευθυνότητα και διορατικότητα.

Κυρίες και Κύριοι,

Πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι βασικό στοιχείο της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στον κλάδο των κατασκευών αποτελεί και ο βαθμός ποιότητας/τιμής της κατασκευής.

Ο στόχος της διασφάλισης της ποιότητας από την πλευρά του κατασκευαστή είναι η δημιουργία και η παροχή στον πελάτη ενός προϊόντος που θα συναντά τα εξής ελάχιστα χαρακτηριστικά:

 • Ικανοποίηση του σκοπού για του οποίου κατασκευάζεται.
 • Αποτέλεσμα της κατασκευής σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη του έργου.
 • Τήρηση των διαδικασιών και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής.
 • Σχέση τιμής προς αξία παραγόμενου προϊόντος.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις διασφαλίζονται τόσο από τη θέσπιση και τήρηση προτύπων ποιότητας από την πλευρά των εταιρειών ή την έκδοση ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης που θα παρέχει τα αποτελέσματα ελέγχων που έχει πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής,  όσο και από την εφαρμογή προτύπων από την πλευρά φορέων που πιστοποιούν, παρέχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, ή εποπτεύουν την διαδικασία της κατασκευής.

Έτσι πρέπει να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ο οποίος διασφαλίζει την ποιότητα των κατασκευών με την έκδοση προτύπων τευχών εναρμονίζοντας την τυποποίηση με τις προδιαγραφές και τα ευρωπαϊκά standards και χορηγώντας πιστοποιητικά ποιότητας από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.

Επίσης, η εξίσου σημαντική συνεισφορά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην ποιότητα των κατασκευών με την παροχή τεχνογνωσίας και την έκδοση τεχνικών οδηγιών εξασκώντας πλήρως τον χαρακτήρα του, ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας.

Επιπλέον, θα ήθελα να επισημανθεί και η παρουσία του Ειδικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) που διενεργεί προκαθορισμένους ελέγχους σε δημόσια έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επομένως, στην προσπάθεια αναστροφής της κρίσης, είναι ευκαιρία να θεσπισθούν κανόνες και πιστοποιημένες διαδικασίες που να βελτιώνουν την κατασκευή ποιοτικά, κάτι που θα οδηγήσει σε αυξημένη προστιθέμενη αξία των νέων κατασκευών, αφού θα εξετάζεται η διαδικασία παραγωγής ενός έργου με αυστηρά κριτήρια διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας σας.

Δήλωση για την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση, σχετικά με την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας:

 

«Τα χθεσινά στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για την οικοδομική δραστηριότητα αποτυπώνουν την καθίζηση του κλάδου της οικοδομής.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα συρρικνώθηκε σε όγκο κατά 20,9%, και ο αριθμός των σχετικών αδειών μειώθηκε κατά 16,2%.

Συνολικά, το πρώτο δεκάμηνο του 2010, η οικονομική δραστηριότητα κατέγραψε μείωση 25,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, και διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

Η καθίζηση του κλάδου της οικοδομής είναι το αποτέλεσμα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πολιτική που στηρίχθηκε σε μία πρωτοφανή φοροεπιδρομή στη μεσαία και τη μικρομεσαία ιδιοκτησία.

Πολιτική, η οποία συνεχίζεται και εφέτος, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών και την υπερβολική φορολόγηση όλου του πλέγματος της ακίνητης περιουσίας.

Αδιέξοδη πολιτική που στηρίζεται σε ημίμετρα (όπως η άρση του «πόθεν έσχες» για την πρώτη κατοικία) και η οποία αγνοεί ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας (όπως είναι η επιχορήγηση του επιτοκίου στεγαστικών δανείων για μια 10ετία).

Πολιτική που βυθίζει στην ύφεση τον οικοδομικό κλάδο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρήγαγε θέσεις απασχόλησης (17% της συνολικής απασχόλησης), εισοδήματα (15% του ΑΕΠ), τζίρους, φορολογικά έσοδα, και με τον οποίο σχετίζονται και 150 επαγγέλματα.

Και αυτή η πολιτική πρέπει άμεσα να αλλάξει, ώστε να επανακινητοποιηθεί η οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργούν οι προϋποθέσεις ανάταξης της πραγματικής οικονομίας».

Δηλώσεις για τις προοπτικές της οικοδομικής δραστηριότητας και την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών

Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις για τις προοπτικές της οικοδομικής δραστηριότητας και την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών:

 

«Δυστυχώς, η πτωτική πορεία της Οικοδομικής Δραστηριότητας συνεχίζεται, καθίσταται παρατεταμένη, διογκώνοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Κατασκευαστικός και Οικοδομικός Κλάδος στη χώρα μας και οι χιλιάδες των εργαζομένων και επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάρτιο του 2010, ο όγκος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας μειώθηκε κατά 35%, ενώ ο αριθμός των οικοδομικών αδειών κατοικιών περιορίστηκε στις 4.856 άδειες.

 

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την κριτική μας ότι το μίγμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πλήττει βαρύτατα τον Κατασκευαστικό και Οικοδομικό Κλάδο.

 

Κλάδο που αναμένεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω την προσεχή περίοδο, λόγω της επικείμενης αύξησης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, όπως προκύπτει τόσο από σωρεία νέων διαρροών και πρόσφατων δημοσιευμάτων, όσο και από τις αναφορές του Μνημονίου του Μηχανισμού Στήριξης, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου του 2010 «…διεύρυνση της φορολογικής βάσης ακίνητης περιουσίας, αναπροσαρμόζοντας τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με στόχο την αποκόμιση τουλάχιστον 500 εκατομμυρίων ευρώ επιπρόσθετων εσόδων». Και, μέχρι το τέλος του 3ου τριμήνου του 2011, «…συνέχιση της επέκτασης της βάσης για το φόρο ακίνητης περιουσίας με την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών, απόδοσης τουλάχιστον 200 εκ. ευρώ πρόσθετων εσόδων.»

 

Αύξηση αντικειμενικών αξιών που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη φορολογική επιβάρυνση της μεσαίας και της μικρομεσαίας ιδιοκτησίας και θα οδηγήσει σε μείωση των συναλλαγών, αποθάρρυνση της επένδυσης στα ακίνητα και σε περαιτέρω μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Καθιστώντας, πλέον, ιδιαίτερα δυσοίωνες τις προοπτικές του κλάδου».

TwitterInstagramYoutube