Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ομιλία Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σε ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – «Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες και Δυνατότητες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

staikouras-arxeioΑισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πρόσκληση που μου απηύθυναν να χαιρετίσω την σημερινή ημερίδα.

Κυρίες και Κύριοι,

Η χώρα, τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά το 2012, έχει βαδίσει, με αποτελεσματικό τρόπο και σταθερά βήματα, τον δρόμο της δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας.

Σε αυτή την προσπάθεια, συνέβαλαν και συμβάλλουν, αποφασιστικά, και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επηρεάζοντας, με το αποτέλεσμά τους, θετικά, το δημοσιονομικό ισοζύγιο της χώρας.

Και αυτό παρά τις μειωμένες μεταβιβάσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι οποίες, από το 2009, έχουν συρρικνωθεί περίπου κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι:

1ον. Τα περιθώρια παρεμβάσεων και εξυγίανσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς να επηρεάζεται, ουσιωδώς, η λειτουργία της, ήταν μεγάλα.

2ον. Απαιτείται ο ουσιαστικός και συστηματικός έλεγχος των Προϋπολογισμών και της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3ον. Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ, λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη και τις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική πολιτεία:

1ον. Προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, σκοπός του οποίου είναι ο έλεγχος της κατάρτισης, της υλοποίησης και της ορθής εκτέλεσης ρεαλιστικών και σύμφωνα με τους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους Προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απαιτείται, όμως, η ουσιαστική ενίσχυση του παρεμβατικού του ρόλου.

Και αυτή δρομολογείται.

2ον. Ενίσχυσε, με επιπλέον ειδική επιχορήγηση τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μην προκληθεί συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων, λόγω της σημαντικής μείωσης των εσόδων του Κράτους επί των οποίων προσδιορίζονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ).

Συγκεκριμένα, καταβλήθηκε επιπλέον χρηματοδότηση ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2013 και 270 εκατ. ευρώ το 2014.

3ον. Χρηματοδότησε, μέσω ειδικής πίστωσης, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.

Συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία έτη, έχουν αποπληρωθεί ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω του 1 δισ. ευρώ για οφειλές των Οργανισμών μέχρι τέλους του 2011.

4ον. Δρομολογεί παρεμβάσεις για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και εξυγίανσης αυτών.

5ον. Ενίσχυσε το ρόλο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Συγκεκριμένα:

1ον. Ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο δανειοδότησης, αφού:

  • Ενσωματώθηκαν διατάξεις για τον τρόπο λειτουργίας και χορηγήσεων του δεσμευμένου τομέα του Ταμείου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  • Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του εμπορικού τομέα.
  • Αξιοποιήθηκε η δυνατότητα του Ταμείου για τη μεταφορά ρευστών διαθέσιμων από τον δεσμευμένο προς τον εμπορικό τομέα.
  • Ξεκίνησε η συνεργασία του Ταμείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας και την σημαντική μείωση του κόστους δανεισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την χορήγηση δανείων μέχρι του ποσού των 100 εκατ. ευρώ, με ιδιαίτερα ελκυστικό κυμαινόμενο επιτόκιο.

2ον. Ρυθμίστηκε το θεσμικό πλαίσιο καταγραφής των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών.

Μέσα από μια συνεκτική και συντονισμένη προσπάθεια, αντικαταστάθηκε το παρωχημένο νομικό πλαίσιο, που είχε ως αποτέλεσμα, από το 1920, να μην έχουν κηρυχθεί αζήτητες και να μην έχουν ρευστοποιηθεί αλλά να παραμένουν στα θησαυροφυλάκια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Εισήχθησαν ευέλικτες διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας.

Επιταχύνθηκαν οι αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων προς οδικά έργα.

Από την αρχή του έτους έως τις 9 Δεκεμβρίου, το σύνολο των αποδοθέντων ποσών από αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων ανέρχεται στα 225 εκατ. ευρώ.

3ον. Ρυθμίστηκε, με τον πλέον αποτελεσματικό και εφικτό τρόπο, το κόστος δανειοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόσφατα, τροποποιήθηκε το επιτόκιο δανεισμού προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ δόθηκε και η δυνατότητα επιμήκυνσης της λήξης της δανειακής σύμβασης, με 3ετή περίοδο χάριτος, κατά την διάρκεια της οποίας θα καταβάλλονται μόνο οι τόκοι που θα υπολογίζονται με μειωμένο, σε σχέση με το συμβατικό, επιτόκιο.

Στη ρύθμιση εντάχθηκαν 246 φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κυρίες και Κύριοι,

Για την αναβάθμιση του ρόλου και της παρεμβατικότητας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν ληφθεί ή δρομολογούνται και οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

1ον. Καθορισμός νέων χαμηλότερων επιτοκίων για τις υφιστάμενες δανειοδοτήσεις προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ήδη έχει προχωρήσει και βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας η σχετική πρωτοβουλία.

2ον. Αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων, με τη δυνατότητα να γίνεται έλεγχος στα οικονομικά των ΟΤΑ, τα δάνεια των οποίων πρόκειται να αναχρηματοδοτηθούν, εξετάζοντας τη δυνατότητά τους να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Ανάλογα με τη δυνατότητα αυτή, θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της αναχρηματοδότησης για κάθε ΟΤΑ, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η οικονομική του βιωσιμότητα όσο και η αποπληρωμή του δανείου.

Επειδή δεν πρόκειται για νέο δανεισμό, οι αναχρηματοδοτήσεις αυτών των δανείων δεν επιβαρύνουν επιπλέον το έλλειμμα ή το χρέος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

3ον. Το Ταμείο έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων μέσα από ένα εύρος δυνατοτήτων και επιλογών, εκ των οποίων βασική προϋπόθεση αποτελεί η δόση να υπερβαίνει τα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ρυθμίσεων υπαγωγής της δόσης στα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

4ον. Υπογράφεται, αύριο, Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στο Ελληνικό και στο Ιταλικό Ταμείο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ιταλίας, με ενεργητικό άνω από 300 δισ. ευρώ, με σκοπό τη χρηματοδότηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος.

Μεταξύ άλλων, η συνεργασία προβλέπεται να αναπτυχθεί στους τομείς των υποδομών, της εξοικονόμησης ενέργειας και της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, της τουριστικής ανάπτυξης, και ευρύτερα έργων αστικής ανάπτυξης και κοινής ωφέλειας.

Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να ευχηθώ η ημερίδα αυτή να αποτελέσει την απαρχή στις προσπάθειες για την εξεύρεση νέων χρηματοδοτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των αυτούσιων παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

18273097_13958511.limghandlerΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την καταγραφή και την κατηγοριοποίηση των αυτούσιων παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ανακοινώνονται τα εξής:

«Η Κυβέρνηση, για πρώτη φορά στην εκατονταετή ιστορία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ανέλαβε την πρωτοβουλία καταγραφής, κατηγοριοποίησης, εκτίμησης και αξιοποίησης παρακαταθηκών που φυλάσσονται σε αυτό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το 1878 μέχρι σήμερα, μόνο μία φορά, το 1984, το Ταμείο προέβη στην κήρυξη ως αζήτητων των αυτούσιων παρακαταθηκών της περιόδου 1878 έως 1920, με αποτέλεσμα, όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες από το 1920 μέχρι σήμερα, να μην έχουν κηρυχθεί αζήτητες και να μην έχουν ρευστοποιηθεί αλλά να παραμένουν στα θησαυροφυλάκια της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου και στα Περιφερειακά Καταστήματα και Γραφεία Παρακαταθηκών.

Συνεπώς, η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης έρχεται ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσλειτουργιών που υφίστανται στη λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία των παρακαταθηκών.

Κυρίως λόγω της ύπαρξης ενός απαρχαιωμένου, και εν πολλοίς παρωχημένου, νομικού πλαισίου που διέπει τις παρακαταθήκες.

Και για το οποίο απαιτείται συνεκτική και συντονισμένη προσπάθεια προκειμένου αυτό να αντικατασταθεί από ένα νέο, που θα εκσυγχρονίζει, θα εξορθολογίζει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των παρακαταθηκών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτή την κατεύθυνση, με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, στις 19 Δεκεμβρίου 2013, συγκροτήθηκε 5-μελής Ειδική Επιτροπή, με την συμμετοχή έγκριτων νομικών και υπηρεσιακών παραγόντων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βασικός σκοπός της Επιτροπής ήταν η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών που βρίσκονται τόσο στην κεντρική όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου.

Ειδικότερα, έργο της Επιτροπής ήταν:

1ον. Να εξετάσει το ισχύον νομικό καθεστώς που διέπει τις αυτούσιες παρακαταθήκες και να εισηγηθεί τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου ως προς τη διαδικασία εκτίμησης και αξιοποίησης των λιμναζουσών παρακαταθηκών.

2ον. Να καταμετρηθούν σε αριθμό και να κατηγοριοποιηθούν σε είδος οι αυτούσιες παρακαταθήκες που παραμένουν ανεξόφλητες ανά την Ελλάδα.

3ον. Να καταγραφούν οι παλαιές χρηματικές παρακαταθήκες αλλά και οι παρακαταθήκες απαλλοτρίωσης, με σκοπό την ταχύτερη απόδοση στους δικαιούχους.

Η Επιτροπή, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε και κατέθεσε το πόρισμά της.

Και για αυτό θέλω δημόσια να την ευχαριστώ, μέσω του Συντονιστή της κο. Σουλιώτη (πρώην Αντιπρόεδρο ΝΣΚ και νυν Επίτιμο Αντιπρόεδρο ΝΣΚ).

Σύμφωνα με το πόρισμα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από την ίδρυση του μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2014, υπάρχουν 36.172 αυτούσιες παρακαταθήκες.

  • Από το 1920 έως το 1991, οι μεγαλύτερες κατηγορίες αυτούσιων παρακαταθηκών περιλαμβάνουν 5.423 παρακαταθήκες σε τιμαλφή, 4.444 σε ανοιχτούς φακέλους (που περιλαμβάνουν κυρίως συνάλλαγμα και βιβλιάρια ταμιευτηρίου) και 8.697 ομολογιακά δάνεια.
  • Από το 1991 έως και τις 29 Ιανουαρίου 2014, εντοπίστηκαν 6.292 αυτούσιες παρακαταθήκες, από τις οποίες 2.712 σε τιμαλφή και 3.133 σε ανοιχτούς φακέλους.

Επίσης, υπάρχουν 9.975 παρακαταθήκες που προέρχονται από τα κατά τόπους καταστήματα του Ταμείου.

Ενώ βρέθηκαν και κλειδιά, μετοχές, λαχειοφόρα δάνεια και ομόλογα.

Επιπρόσθετα, χρήσιμα συμπεράσματα του πορίσματος είναι:

1ον. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η κήρυξη των παρακαταθηκών ως αζήτητων και η παραγραφή τους απαιτεί την εξέταση καθεμίας παρακαταθήκης ξεχωριστά.

2ον. Δεδομένου του όγκου των ανεξόφλητων παρακαταθηκών, απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την εξέταση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παραγραφής.

Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι οι αυτούσιες παρακαταθήκες κηρύσσονται αζήτητες μετά την πάροδο 10 ή 20 ετών, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, οπότε, μετά από εκτίμηση, εκποιούνται.

Με το προϊόν της εκποίησης συστήνεται νέα χρηματική παρακαταθήκη, από τη σύσταση της οποίας επανεκκινεί και ο χρόνος παραγραφής της.

Τα κεφάλαια από χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά από 15 χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητές, δηλαδή είτε από τη σύσταση είτε, για παράδειγμα, από την έκδοση της απαραίτητης για την απόδοση δικαστικής απόφασης.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα συμπεράσματα του πορίσματος, το Υπουργείο Οικονομικών ήδη επεξεργάζεται την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ισχύουσα σήμερα διαδικασία, με στόχο την τροποποίηση και τον εκσυγχρονισμό του.

Η υιοθέτηση αποτελεσματικότερης διαδικασίας διαχείρισης και αξιοποίησης των χρηματικών και αυτούσιων, επί μακρού αδρανών, παρακαταθηκών, και ως εκ τούτου αξιοποίησης του σχετικού προϊόντος, αποτελούν το βασικό σκοπό αυτής της πρωτοβουλίας, προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με τη σύσταση ομάδας εργασίας για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:  

«Με  Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, συστήνεται ομάδα εργασίας  για την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία επιχειρεί, για πρώτη φορά, με πλήρη και μεθοδικό τρόπο να προχωρήσει σε συστηματική έρευνα συσσωρευμένων παρακαταθηκών που παρέμειναν αδρανείς για δεκαετίες και την αξιοποίηση τυχόν ευρημάτων.

Συγκεκριμένα το έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

  1. Η καταμέτρηση και η καταγραφή των υφιστάμενων αυτούσιων και χρηματικών παρακαταθηκών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των γραπτών παραστατικών και των υπαρχόντων αντικειμένων.
  2. Η έρευνα αναφορικά με τον τρόπο φύλαξης και κράτησης των ανωτέρω και ο διαχωρισμός τους σε κατηγορίες (τιμαλφή, αξίες, αξιόγραφα κ.λπ.)
  3. Η εξέταση του νομικού καθεστώτος που διέπει τις αυτούσιες παρακαταθήκες και των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρου έργου, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει προτάσεις για την αξιοποίηση των ευρημάτων της καθώς επίσης και για τα μέσα, τους τρόπους και τους ανθρώπινους πόρους που θα απαιτηθούν προκειμένου αυτή να καταστεί εφικτή.

Η ομάδα εργασίας θα ολοκληρώσει το έργο της και θα υποβάλει το πόρισμά της μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2014».

Δελτίο Τύπου Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, και μετά από συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, ανακοινώνεται το εξής:

«Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης αναπτυξιακών προγραμμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επετεύχθη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη σύναψη δανείου του ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ ύψους έως και 100 εκατ. ευρώ με σκοπό την υποστήριξη αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφού το ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού του έργου από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους.

Πρόκειται για μία στοχευμένη χρηματοδοτική πρωτοβουλία, η οποία εκτείνεται σε βάθος 25ετίας, με μέγιστη διάρκεια περιόδου χάριτος έξι ετών, και η οποία θα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, σε έργα οδοφωτισμού, τηλεθέρμανσης, οδικού δικτύου και υποδομών, καθώς και στα επιδοτούμενα έργα των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” και “Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων”.

Επίσης, το τελικό επιτόκιο των δανείων προς τους ΟΤΑ θα είναι χαμηλότερο από τα υφιστάμενα επιτόκια του ΤΠκΔ  και θα συνδυαστεί με το επιτόκιο που λαμβάνει το ΤΠκΔ από την ΕΤΕπ, ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η αποδοτικότητα των σχετικών έργων.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια διαμόρφωσης χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών εργαλείων για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όσο και στο ρόλο της για την έξοδο της χώρας από την κρίση».

Ερώτηση για σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις σχετικά με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο (2η αναθεώρηση, Δεκέμβριος 2010), η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί αποσκοπούν στο μετριασμό της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ως αποτέλεσμα της παροχής κρατικής βοήθειας, στοχεύοντας στη διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) θα διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές οντότητες. Με νομοθετική ρύθμιση μέχρι το τέλος Μαρτίου 2011, θα διαχωρίζονται οι κύριες αρμοδιότητες παρακαταθηκών από τις εμπορικές δραστηριότητες. Είναι, δε, τέτοια η σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην προωθούμενη αλλαγή, που αποτελεί, κατά πρότασή της, διαρθρωτικό ορόσημο του Επικαιροποιημένου Μνημονίου.

 

Παράλληλα, η Κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει την, επικείμενη και αναμενόμενη, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας δημοσιονομικά ουδέτερη, ενδεχομένως αντλώντας πόρους από τα πλεονάσματα των αποθεματικών του ΤΠ&Δ.

 

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, ο λειτουργικός διαχωρισμός του ΤΠ&Δ θα συμβάλει στη σταθερότητα του  χρηματοπιστωτικού συστήματος.

 

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κος Υπουργός:

 

1. Ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός χώρος χρειάζεται ένα ακόμη μικρού μεγέθους πιστωτικό ίδρυμα; Γιατί χρειάζεται αυτό να διαχωριστεί για να σταθεροποιηθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας;

 

2. Πως θα μπορέσει να συμβάλει στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ένα ακόμη πιστωτικό ίδρυμα του αυτού μεγέθους, χωρίς δίκτυο καταστημάτων και με μικρή καταθετική βάση;

 

3. Είναι πράγματι στις προθέσεις της Κυβέρνησης η δημιουργία ενός νέου τραπεζικού σχήματος ή η δημιουργία ενός ενδιάμεσου οχήματος για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων (δάνεια) του Ταμείου σε άλλο υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα;

 

4. Με ποιον τρόπο θα αξιοποιείται εφεξής το προϊόν της παρακαταθήκης;

 

5. Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η μεταβίβαση των δανείων χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων σε μια ιδιωτική τράπεζα; Πως ένας ιδιωτικός φορέας θα μπορεί να παρακρατά απευθείας από τη μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων τις δόσεις των δανείων;

 

6. Με ποιόν τρόπο προτίθεται η Κυβέρνηση να στηρίξει υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι έχουν δει τις αποδοχές τους να περικόπτονται σε σημαντικό βαθμό με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους;

 

7. Γιατί το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης να απωλέσει μια σημαντική πηγή εσόδων που συμβάλλει στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους; Με ποιον τρόπο θα αντικαταστήσει η Κυβέρνηση την απώλεια αυτή; Τα μερίσματα και η φορολόγηση των κερδών επαρκούν για να καλύψουν το συνολικό όφελος που προκύπτει από την απευθείας χρηματοδότηση του Ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης με την κερδοφορία του Ταμείου (1,1 δισ. ευρώ μόνο την τελευταία πενταετία);

 

8. Γιατί το ΤΠ&Δ δεν αξιοποιήθηκε ως μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής και ταμείο αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του Ν. 3613/2007;

 

9. Πώς σχεδιάζει η Κυβέρνηση να ελέγξει τη χρηματοδότηση  των ΟΤΑ (και τον υπερδανεισμό αυτών) και την κατανομή των ΚΑΠ σε αυτούς;

 

10. Δεν είναι αντιφατικό ενώ η Κυβέρνηση νομοθετεί το Πρόγραμμα Εξυγίανσης των ΟΤΑ μέσω της σύστασης ειδικού λογαριασμού στο ΤΠ&Δ να μεταφέρει το κομμάτι των χορηγήσεων σε έναν άλλο φορέα; Πώς σχεδιάζει να υλοποιήσει την εξυγίανσή τους;

TwitterInstagramYoutube