Τοποθέτηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Απολογισμού και Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η Κυβέρνηση, συνεπής προς τις προγραμματικές δεσμεύσεις της, προώθησε και ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία στελέχωσης του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή των Ελλήνων.

Γραφείο, το οποίο ιδρύθηκε με το Άρθρο 36Α του Κανονισμού της Βουλής, λειτουργεί εντός της Βουλής και υπάγεται στον Πρόεδρό της.

Σε συνεννόηση και διαβούλευση με τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την πρότασή του για την οργάνωση και τη στελέχωση του Γραφείου.

Ο Συντονιστής του Γραφείου, ο κ. Λιαργκόβας έχει ήδη αναλάβει τα καθήκοντά του και θα μας ενημερώσει σχετικά με τη λειτουργία του Γραφείου.

Ως προς το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αυτό της επιλογής των μελών της τριμελούς Επιστημονικής Επιτροπής που θα πλαισιώσει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, θα ήθελα να πω ότι έχω προσωπική άποψη για τα πρόσωπα ως συνάδελφος Πανεπιστημιακός.

Πρόκειται για επιστήμονες υψηλού επιπέδου και κύρους, με αξιόλογο επιστημονικό έργο, που μπορούν να επιτελέσουν με επάρκεια το έργο που θα τους ανατεθεί.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους είναι αρμόδιο:

  • Για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.
  • Για την ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων του Προϋπολογισμού, των προβλέψεων για τα δημόσια έσοδα και δαπάνες και τη διατηρησιμότητα των μακροχρόνιων δημοσιονομικών μεγεθών.
  • Για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους, καθώς και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, με την παροχή των αναγκαίων για το έργο τους πληροφοριών και στοιχείων.
  • Για τη σύνταξη και υποβολή, προς τις ανωτέρω Επιτροπές, εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, τις παραδοχές των μακροοικονομικών εκτιμήσεων και δημοσιονομικών προβλέψεων που αυτά θέτουν και τη συνολική εναρμόνιση της δημοσιονομικής πολιτικής της Γενικής Κυβέρνησης με τις αρχές και τις διαδικασίες του Νόμου 3871/2010 για τη «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο θα εκδίδει τακτικά τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις καθώς και εκθέσεις επί οποιουδήποτε ζητήματος τεθεί εγγράφως υπόψη του από τον Πρόεδρο της Βουλής ή από τους Προέδρους των σχετικών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Μετά και την υιοθέτηση, πρόσφατα (14.01.2013), ενός συνεκτικού και συγκροτημένου πλέγματος δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στο πεδίο της αυστηρής παρακολούθησης, του ελέγχου και της αξιολόγησης των δημοσίων οικονομικών θα επιτρέψουν την εδραίωση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στη χώρα μας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η επαρκής λειτουργία του εν λόγω Γραφείου και η ουσιαστική αρωγή του στο Κοινοβουλευτικό Έργο αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση, τόσο στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία όσο και για την ενίσχυση της διαδικασίας κοινοβουλευτικής λογοδοσίας.

Σας ευχαριστώ.

Share

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου
TwitterInstagramYoutube